POH-GGZ

Opleidingsroute POH-GGZ (PraktijkOndersteuner Huisarts Geestelijke GezondheidsZorg)

De praktijkondersteuner huisarts geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) signaleert, diagnosticeert, intervenieert en ondersteunt bij psychische problemen in samenwerking met de huisarts. Bij RINO amsterdam kun je een geaccrediteerd POH-GGZ certificaat behalen door middel van een modulair opleidingsaanbod. De opleidingsroute bestaat uit 120 uur (20 dagen) cursorisch onderwijs: de verplichte basismodules, verplichte verdiepingsmodules en verdiepende keuzemodules (uit algemene modules of gericht op Kinderen en Jeugd), gericht op de competenties van de praktijkondersteuner huisartsenpraktijk GGZ / POH-GGZ.)

De RINO volgt hiermee de opleidingseisen geformuleerd in het functie- en competentieprofiel gepubliceerd door de het Landelijke Overleg POH-GGZ in 2020 en de opleidingseisen zoals aangehouden door de Landelijke Vereniging POH-GGZ.

 

Informatieavond opleidingsroute POH-GGZ

Ben je geïnteresseerd in de functie POH-GGZ, maar wil je nog wat meer weten over de opleidingsroute en hoe alles in zijn werk gaat in de praktijk? Twee keer per jaar organiseert RINO amsterdam een informatieavond.

Bekijk de eerstvolgende datum en meld je aan: Informatieavond opleidingsroute POH-GGZ | www.rino.nl/1003

 

Geaccrediteerde opleiding

De RINO heeft een instellingsaccreditatie van de landelijke vereniging POH-GGZ.

 

Instroomeisen opleiding praktijkondersteuner huisarts GGZ

Voorwaarde om deel te nemen aan de opleidingsroute POH-GGZ is een relevante afgeronde vooropleiding  (op HBO- of WO-niveau). Daarnaast is 2 jaar aantoonbare relevante GGZ ervaring een voorwaarde voor deelname aan de opleiding POH-GGZ.

Toelaatbaar tot de opleiding POH-GGZ zijn:

bestaande opleidingen:
• Sociaal psychiatrische verpleegkunde (SPV);
• Bachelor verpleegkunde (HBO-V);
• Bachelor Social Work (BSW), alle uitstroomprofielen;
• Verpleegkundig specialist GGZ (VS GGZ);
• Master Psychologie;
• Bachelor Toegepaste psychologie (HBO).

oude opleidingen
• Maatschappelijk Werk & Dienstverlening (MWD);
• Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH);
• Opleiding tot GGZ-agoog;
• Inservice B opgeleide verpleegkundigen met 2 jaar relevante werkervaring en aanvullende scholingen waarmee zij aantonen te beschikken over een HBO werk- en denkniveau.

Tenminste 2 jaar aantoonbare relevante GGZ werkervaring is een voorwaarde voor deelname aan de opleiding POH-GGZ. 
Daarbij gaat het om een gevarieerde, liefst ambulante ervaring, in de ggz met (individuele) behandel- en begeleidingscontacten. Te denken valt aan:
• ambulant werk in de generalistische basis ggz of gespecialiseerde ggz;
• maatschappelijk/psychosociaal werk en hulpverlening;
• sociaal psychiatrische verpleegkunde (ambulant in de ggz).

Zie voor de meest recente instroomeisen de website van de Landelijke Vereniging POH-GGZ.

 

Aanmeldingsprocedure opleidingsroute POH-GGZ

Om je aan te melden voor het opleidingstraject POH-GGZ stuur je je cv en motivatie naar pohggz@rino.nl. De opleidingscommissie beoordeelt je aanvraag en geeft een vrijblijvend schriftelijk studieadvies. Dit studieadvies is een jaar geldig. Kun je op basis van behaalde certificaten aantonen dat je beschikt over competenties, die overlappen met onderdelen in het opleidingstraject? Stuur dan een kopie van deze certificaten mee sturen met je CV en motivatie. Mogelijk kan je voor bepaalde modules van de opleiding  vrijstellingen krijgen. 

Je kan starten met de opleiding wanneer je een positief studieadvies hebt ontvangen en je een stage- of werkplek als POH-GGZ hebt die voldoet aan de voorwaarden. Je kan je aanmelding bevestigen door een mail naar ons te sturen en je aan te melden voor de startmodule 'Werken in de huisartsenpraktijk'. Voor de overige modules kan je je aanmelden via een formulier dat je van de opleidingscoordinatoren na je aanmelding zult ontvangen. 

Als je wordt aangenomen in de opleidingsroute POH-GGZ krijg je 10% korting per module binnen het traject.

 

Praktijkervaring tijdens opleiding

De RINO verzorgt het cursorisch onderwijs. De deelnemers zelf dragen zorg voor het opdoen van de verplichte praktijkervaring gedurende 1 academisch jaar (45 weken, 8 uur per week) in een huisartsenpraktijk. Deze praktijkervaring moet aan een aantal regels voldoen. Zo moet de begeleiding gegeven worden door een ervaren POH-GGZ minstens 1 uur per week. In de startmodule van de opleiding POH-GGZ wordt aandacht besteed aan de integratie van de opleiding en de praktijk.

Mocht er sprake zijn van een stageplek waarbij een overeenkomst moet worden afgesloten, kijk dan hier voor een modelovereenkomst.

 

Nascholingscursussen POH-GGZ

Alle modules uit de opleidingsroute zijn ook als nascholingscursus te volgen. Bekijk het volledige aanbod aan geaccrediteerde nascholingscursussen.

 

Meer weten over de opleidingsroute POH-GGZ?

Bekijk in onderstaand overzicht alle stappen uit de opleidingsroute. Voor meer informatie en/of een individueel studieadvies kun je contact opnemen met de coördinatoren door een mail te sturen aan pohggz@rino.nl . U kunt ook bellen voor meer informatie met één van de coördinatoren van de opleiding POH-GGZ:  020 6250803

 

Het cursorische deel van de opleiding POH-GGZ bestaat uit 3 onderdelen: startmodules, verplichte modules en keuzemodules. Nadat je bent begonnen met de startmodules, hoeven de basismodules en de keuzemodules niet in een strikte volgorde gevolgd te worden. Je kan zelf bepalen welke module je wanneer doet, zolang het gehele traject niet langer dan 2 jaar beslaat. De totale opleiding (zonder vrijstellingen) duurt 20 dagen: 17 dagen verplichte basismodules (inclusief de startmodules) waarin de kerncompetenties van de POH-GGZ aan bod komen én 3 dagen keuzemodules. POH-GGZ Kind & Jeugd: Cursisten die werkzaam zijn als POH-GGZ Kind en Jeugd volgen ook de startmodules en de verplichte modules algemeen. Daarnaast volgen zij de verplichte modules POH-GGZ kind en jeugd (i.p.v. de verplichte modules POH-GGZ reguliere route) en keuzemodules. De verplichte modules voor de POH-GGZ Kind & Jeugd bestaan ook uit 17 dagen verplichte basismodules (inclusief de startmodules) en 4 dagen keuzemodules.

Startmodules

Psychopathologie en Psychofarmacologie

voor POH-GGZ

tweedaagse cursus van 9.30 - 16.30 uur
Deze module is onderdeel van de opleiding POH-GGZ> Hij wordt gevolgd aan het begin van de opleiding POH-GGZ en is gekoppeld aan de module Werken in de huisartsenpraktijkWerken in de huisartsenpraktijk.
-
1050.22.02
€ 465.00
En

Werken in de huisartsenpraktijk (cursus, intervisie & praktijkbegeleiding)

Startmodule opleiding POH GGZ

vierdaagse module POH GGZ
Dit is de eerste module van de opleidingsroute POH-GGZ Amsterdam. De module bestaat uit vier dagen De dagen bestaan uit de volgende drie onderdelen. Cursus over werken in de huisartsenpraktijk en Screening en triage Intervisie Praktijkbegeleiding
-
019.22.02
€ 1125.00
Verplichte modules algemeen

E-Health voor de POH GGZ

een onderdeel van de POH zorg in de huisartsenpraktijk

eendaagse cursus
Na afloop van de workshop zijn de deelnemers: - op de hoogte van de verschillende behandelmodules en zijn zij in staat hier adequaat mee om te gaan; - in staat te beoordelen bij welke cliënten, en met welke klachten, internettherapie met succes kan worden ingezet, al dan niet in combinatie met hun eigen face-to-face behandelingen; - op de hoogte van het belang van goede afspraken met cliënten met het oog op ‘boundary management’ en/of suïcidaliteit, en in staat dit in praktijk toe te passen; - in staat in te schatten wat een goed moment is om te beginnen met internettherapie; -* in staat om internetboodschappen van cliënten adequaat te beoordelen en een inschatting maken wat de meest passende reactie is.
-
979.22.03
€ 195.00

Kind en gezin in de huisartsenpraktijk

herkennen van een afwijkende ontwikkeling en een onveilige thuissituatie

De psychische ontwikkeling van jeugdigen kan worden verstoord door aanleg, invloeden tijdens en na de zwangerschap en life events. Problemen die u als POH-GGZ tegenkomt zijn bijvoorbeeld gedragsproblemen, angst, ongemotiveerde tieners en pesten.
-
139.23.01
€ 485.00

Motiveren tot ACTiveren voor POH-GGZ!

begeleiden van voornemen naar doen
tweedaagse cursus

Tafels aan de kant en stoelen in een kring alsjeblieft!
Deze cursus is bedoeld voor mensen die in het opleidingstraject POH-GGZ zitten van de RINO Amsterdam of werkzaam zijn als POH-GGZ.
-
411.22.02
€ 525.00
-
411.23.01
€ 525.00

Werken met systemen

Na afloop van deze module weten de deelnemers wat EFT therapie is en kunnen ze beter inschatten wat de kern is van de relationele problemen waar je mee te maken krijgt. Men heeft een paar basis-interventies om toe te passen en kan gerichter verwijzen indien nodig naar gespecialiseerde systeemtherapie.
-
334.23.01
€ 295.00

KOP - Kortdurende psychologische interventies

bij milde tot matig ernstige psychische klachten

Er is groeiende evidentie dat het protocol 'Kortdurende psychologische interventies' effectief is bij de behandeling van patiënten met milde tot matig ernstige psychische klachten.
-
249.22.02
€ 535.00
Verplichte modules POH-GGZ reguliere route

Ondersteunen thuiswonende ouderen

voor POH GGZ, huisartsen en hulpverleners in wijkteams

twee dagen van 9.30 - 16.30 uur
Na afloop van de cursus is men bekend met de diagnostische principes van complexe psychische- en somatische problemen bij ouderen. Ook is men na afloop bekend met de eerste interventies hierbij.
-
985.22.02
€ 395.00
-
985.23.01
€ 395.00

Ernstig Psychiatrische Aandoeningen (EPA) in de huisartsenpraktijk

signaleren en begeleiden van chronisch psychiatrische patienten

eendaagse cursus van 9.30 - 16.30 uur
Aan het einde van de cursusdag weet u wat EPA (Ernstig Psychiatrische aandoeningen) inhoudt, welke diagnosen hier onder vallen en heeft u een beeld van het behandelingstraject en uw rol als POH-GGZ. U kunt motiverende gesprekken voeren met chronisch psychiatrische patiënten en weet hoe u het steunsysteem van de cliënt kan inschakelen.
-
723.22.02
€ 275.00
Verplichte modules POH-GGZ Kind en Jeugd

Ouderen in de huisartsenpraktijk

module van een halve dag

Nederland vergrijst en van ouderen en hun familie wordt de komende jaren verwacht dat zij de zorg die nodig is langer thuis organiseren. Deze ambulantisering van ouderen vraagt om een goede afstemming tussen huisarts en POH GGZ.

-
1139.22.02
€ 101.00
-
1139.23.01
€ 101.00

Ernstig psychiatrische aandoeningen (EPA) in de huisartsenpraktijk

* geen lunch
* samen met 723 in 1 lokaal

* casus in laten vullen en uiterlijk een week voor aanvang laten mailen naar yvonne@rino.nl (staat ook los op mijnmateriaal en is 2e pagina in syllabus).
Deze cursus is onderdeel van de modulaire opleidingsroute POH-GGZ, waarmee het RINO POH-GGZ kan worden behaald.
-
1138.22.02
€ 135.00
-
1138.23.01
€ 135.00

De keuzemodules richten zich op specifieke problematiek die je naar eigen inzicht kunt kiezen in overleg met de praktijkbegeleider en/of huisarts.

Werkstress, overspanning en burnout in de huisartsenpraktijk

onderscheid en interventies
tweedaagse cursus

Na afloop van de cursus kunnen de deelnemers werkstress, burnout en overspanning onderscheiden, met eenvoudige vragenlijsten vaststellen en ze kunnen enkele resultaat gerichte interventies toepassen.
-
1017.23.01
€ 385.00

Basiscursus Laag IQ in de GGZ: herkenning, communicatie, diagnostiek en behandeling

module 1, eendaagse cursus

eendaagse cursus van 9.30 - 16.30 uur
Aan het eind van de cursus ben je in staat om volwassen patiënten met een combinatie van psychiatrische problematiek en een lager IQ (zwakbegaafdheid of een licht verstandelijke beperking) beter te herkennen en hun klachten te diagnosticeren en te behandelen/ te begeleiden. Aan het einde van de cursus heb je jouw vragen rondom jouw eigen casuïstiek beantwoord.
-
129.23.01
€ 310.00

De borderline persoonlijkheidsstoornis: het is niet zo zwart wit

1 sag van 10.00 - 17.00 uur
Er bestaan veel vooroordelen over mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis. In films en series worden ze vaak ‘typisch’ neergezet als lastig en ook wel als manisch depressieve suïcidale patiënten die niet te helpen zijn. Ook in de GGZ wordt deze doelgroep vaak geweerd, omdat ze ‘te moeilijk’ zouden zijn. Ons doel met de workshop is meer begrip te creëren voor mensen met borderline-problematiek door het vergoten van kennis.
-
1142.23.01
€ 305.00

Cursus suïcidepreventie

risicotaxatie en rapportage
tweedaagse cursus

Cursus Suïcidepreventie volgen? Leer over suïciderisico's van patiënten met uiteenlopende problematiek, de nasleep en wetenschappelijke ontwikkelingen.
-
083.23.01
€ 555.00

Aanhoudende lichamelijke klachten (ALK, ter vervanging van SOLK*)

wat zit er nu eigenlijk tussen de oren?
eendaagse cursus

eendaagse cursus van 9.30 - 16.30 uur inclusief boek

Cliënten met aanhoudende lichamelijke klachten (ALK) stuiten op veel onbegrip uit hun omgeving. Artsen, psychologen en andere behandelaars maken deel uit van die omgeving; ze zitten vaak met hun handen in het haar bij deze omvangrijke cliëntencategorie.

-
063.23.01
€ 275.00

Inleiding in slaap en CGT-i

kennis, diagnostiek en behandeling

1 donderdag van 9.30 - 16.30 uur. Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt de cursus gegeven door een of beide docenten
Na afloop van de cursus heeft de deelnemer kennis over slaap en slaapstoornissen, kan hij/zij diverse problemen op het gebied van slaap herkennen en diagnosticeren en zal de deelnemer concrete handvatten hebben om slaapproblemen te behandelen zonder medicatie. De deelnemer is na de cursus bekend met de toepassing van interventies vanuit de cognitieve gedragstherapie en het oplossingsgericht werken bij de behandeling van slaapproblemen.
Deze cursus wordt op een later moment ingepland.

Systemische interventies bij een (complexe) scheiding

High Conflict Cases

Als professional kan je te maken krijgen met complexe scheidingen Het aantal systemen waarin het conflict steeds hoog oploopt neemt toe. Relatiebeëindiging/complexe scheidingen vragen veel aandacht en door de indringendheid ervan komt de professional in de knel. Heftige cases vragen een andere benadering om te komen tot vruchtbare stappen. Maar vaak spelen behalve psychologische implicaties ook juridische en zakelijke aspecten een rol waardoor een multidisciplinair perspectief noodzakelijk is. Zeker ook omdat in geëscaleerde conflicten civiele procedures lopen en tegelijkertijd sprake is van een veiligheidsmelding of een aangifte tegen een van de ouders.
Deze cursus wordt op een later moment ingepland.

Kortdurende hulpverlening met groepen

op basis van het KOP model van Paul Rijnders

Het door Paul Rijnders en Els Heene ontwikkelde KOP-model is een effectieve methode voor kortdurende behandeling bij patiënten met milde tot matige psychische klachten. De KOP-methode kan ook heel goed toegepast worden in een groep.

Deze cursus wordt op een later moment ingepland.

Systemisch werken in verschillende levensfasen

invloed van geboorte 1e kind en van de dreiging van verlies

Het eerste dagdeel van deze cursus besteedt aandacht aan de taal van verbinding wanneer het systeem groeit, na de geboorte (of adoptie) van een 1e kind. In het tweede dagdeel komt de taal van verbinding aan bod als een dreiging van verlies speelt.
Deze cursus wordt op een later moment ingepland.

Cultuursensitief werken

met het Culturele Interview en het Cultural Formulation Interview

In de huidige Nederlandse samenleving krijg je als zorgprofessional in toenemende mate te maken met cliënten, die een andere culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond hebben dan jij. Dat betekent in de praktijk dat je kennis maakt met voor jou onbekende opvattingen over ziekten en beperkingen, manieren om hulp te zoeken en visies op leven en dood. Tevens kunnen opvoedings- en levensstijlen en daarbij passende opvattingen over het dagelijks functioneren van cliënten anders zijn dan je als zorgverlener gewend bent. De vraag rijst hoe je hier passend op kunt reageren en op welke wijze je hierover met cliënten en hun familie kunt communiceren.
Deze cursus wordt op een later moment ingepland.

Stress en emotionele ontregeling

tweedaagse cursus

Als professional in de zorg kun je regelmatig te maken hebben met problemen van mensen waarbij naast de lichamelijke of psychische klachten een disfunctionele stressreactie speelt.

-
1276.23.01
€ 575.00

De keuzemodules Kind en Jeugd richten zich op specifieke problematiek die je naar eigen inzicht kunt kiezen in overleg met de praktijkbegeleider en/of huisarts.

Mijn gezin en ik

een therapeutisch familiespel eendaagse workshop

Spellen en kaartenhouders klaarleggen in het lokaal. Info bij Marijke
Aan het eind van de dag weet men hoe en wanneer het spel ingezet kan worden, welke therapeutische houding de professional/behandelaar het beste kan aannemen tijdens het spelen van het spel en hoe men eventuele problemen die zich bij het spelen van het spel kunnen voordoen kan oplossen. Tevens heeft men zicht op de werkzame elementen van het spel. Men heeft geoefend met de vragen van het spel en weet welke werkwijze met het spel het best bij hem of haar past.
-
172.22.02
€ 360.00

Rouw- en verliesverwerking

bij kinderen en jongeren
tweedaagse cursus

Kinderen en jongeren rouwen even krachtig als volwassenen maar uiten dat vaak op een andere manier. Hoe kan men hen helpen om met de dood om te gaan, zodat het rouwproces geen belemmering vormt bij hun verdere ontwikkeling?
-
551.23.01
€ 520.00

Depressie en suïcidaliteit bij adolescenten (12-20 jaar)

diagnostiek en behandeling

Lesdagen van: 10.00 - 17.00 uur
Depressieve klachten, suïcidaliteit en zelfdestructief gedrag van adolescenten vormen een groot probleem voor hulpverleners in de GGZ, de huisartsenzorg, de jeugdzorg en het onderwijsveld.
-
568.22.02
€ 595.00

Systemische interventies bij een (complexe) scheiding

High Conflict Cases

Als professional kan je te maken krijgen met complexe scheidingen Het aantal systemen waarin het conflict steeds hoog oploopt neemt toe. Relatiebeëindiging/complexe scheidingen vragen veel aandacht en door de indringendheid ervan komt de professional in de knel. Heftige cases vragen een andere benadering om te komen tot vruchtbare stappen. Maar vaak spelen behalve psychologische implicaties ook juridische en zakelijke aspecten een rol waardoor een multidisciplinair perspectief noodzakelijk is. Zeker ook omdat in geëscaleerde conflicten civiele procedures lopen en tegelijkertijd sprake is van een veiligheidsmelding of een aangifte tegen een van de ouders.
Deze cursus wordt op een later moment ingepland.

Zindelijkheidsproblemen: de schaamte en radeloosheid doorbreken

Diagnostiek en behandeling bij encopresis en enuresis

Zindelijk worden is een belangrijke stap in de ontwikkeling van kinderen. Het is echter niet zo vanzelfsprekend dat dit proces zonder problemen verloopt. Er is een grote groep kinderen die moeite heeft met plassen en/of poepen. Dit zijn niet alleen kleuters maar ook oudere kinderen en tieners. Te denken valt aan plas- of poepongelukjes overdag, uitstelgedrag, niet vaak of genoeg plassen, bedplassen, te vaak plassen, niet uitplassen en vertraagde of verstoorde zindelijkheid.
-
1265.23.01
€ 525.00

Autisme in de puberteit

Autist en puber... of puber en autist?

tweedaagse cursus van 9.30 - 16.30 uur.
Dag 1 is online via Zoom en dag 2 is offline
Als jongeren met autisme of een verwante contactstoornis in de puberteit komen, beleven zij vaak een ontwikkelingscrisis. Vrijwel altijd hebben zij al eerder een ontwikkelingscrisis meegemaakt, rond de start van de basisschool. Hoewel deze tweede crisis misschien mede hierdoor logisch en voorspelbaar is, geeft het henzelf, ouders, scholen, leerplicht en regelmatig ook behandelaren een machteloos gevoel.
-
364.23.01
€ 410.00

Hieronder vind je een selectie van nascholingscursussen die je kan volgen om na je registratie bij de LV POH-GGZ je punten te behalen t.b.v. de herregistratie. Kijk hier voor een compleet overzicht. N.B. Veel modules binnen het opleidingstraject zijn erkend door de LV POH-GGZ als nascholing en kunnen gevolgd worden t.b.v. de herregistratie.

Slaap en slaapstoornissen: kennis, diagnostiek en behandeling

kennis, diagnostiek en behandeling

2 dagen van 9.30 - 16.30 uur
Na afloop van de cursus heeft de deelnemer kennis over slaap en slaapstoornissen, kan hij/zij diverse problemen op het gebied van slaap herkennen en diagnosticeren en zal de deelnemer concrete handvatten hebben om slaapproblemen te behandelen zonder medicatie.
-
1060.22.02
€ 575.00

Seksuologische hulpverlening door de POH-GGZ

voorlichting en advies over seksuele gezondheid

driedaagse cursus van 9.30 - 16.30 uur
Speciaal voor de POH-GGZ is een 3-daagse cursus ontwikkeld gericht op het verwerven van basiscompetenties seksuologische hulpverlening met nadruk op effectief professioneel gedrag, communicatievaardigheden en de biospsychosociale aspecten van seksueel (dis-)functioneren.
-
727.22.02
€ 635.00