Hieronder vind je de vacatures voor de opleiding tot GZ-psycholoog. Klik op het tabblad met de naam van de organisatie voor de vacature(s) van die instelling. Als er geen tabbladen staan, dan zijn er op dit moment geen vacatures.

Opleiding gezondheidszorgpsycholoog GGZ Noord-Holland-Noord

september 2018 – augustus 2020

Moderne, herstelgerichte geestelijke gezondheidszorg die aansluit bij wensen en mogelijkheden van mensen met ernstige psychiatrische en psychische problemen. Dat is waar meer dan 2000 deskundige en gemotiveerde medewerkers van GGZ Noord-Holland-Noord dag in dag uit voor staan. Wij vinden het belangrijk dat onze cliënten blijven deelnemen aan de maatschappij en dichtbij huis geholpen worden. Daarom hebben we kleinschalige, zelfstandige teams die werken vanuit drie divisies, Maatschappelijk & Specialistisch, Acuut & Forensisch en Triversum (Kind & Jeugd). Zij hebben een nauwe samenwerking met huisartsen, medische en maatschappelijke organisaties. We streven naar hoge kwaliteit, korte lijnen, heldere afspraken en wederzijds respect. De organisatie heeft het opleiden van verpleegkundigen, psychologen en psychiaters hoog in het vaandel staan. De opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog is goed ingebed in de organisatie. Het werkgebied van GGZ Noord-Holland-Noord bestaat uit Noord-Kennemerland, West-Friesland en Kop van Noord-Holland. In alle onderdelen zijn opleidingsplaatsen voor de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog.

Opleidingsplaats GGZ-team Heerhugowaard Zuid en Schermer

Sinds september 2017 heeft GGZ NHN een reorganisatie doorgemaakt met als Missie “Beter worden doe je thuis” waarbij de behandeling gericht is op het hervinden van eigen regie en herstel, symptoomreductie, het verbeteren van maatschappelijk functioneren en versterken van de persoonlijke identiteit. Praktisch houdt dit in dat gespecialiseerde centra, zoals Stemming- en Angststoornissen en Autisme, zijn samengevoegd met FACT-teams: GGZ-teams genaamd waar integraal behandeld wordt met gebruikmaking van ervaringsdeskundigheid. Een GGZ- team is een multidisciplinair team en bestaat uit psychiaters, psychologen, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, casemanagers en een IPS-begeleider. Het team verzorgt de diagnostiek en behandeling voor cliënten met ernstige psychiatrische aandoeningen binnen een bepaalde regio, in dit geval Heerhugowaard Zuid en Schermer. Bij cliënten kan sprake zijn van stoornissen op het gebied van psychose, stemming, angst, trauma en autisme. Comorbiditeit is eerder regel dan uitzondering.

De psycholoog in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog zal in een GGZ-team komen werken onder begeleiding van een ervaren psycholoog (een klinisch psycholoog, psychotherapeut of Gz-psycholoog) waarbij hij ervaring opdoet op het gebied van diagnostiek (intakes en psychologisch onderzoek) en behandeling van ernstige psychiatrische aandoeningen in de breedste zin.

Opleidingsplaats GGZ-team Hoorn Oost

Sinds september 2017 heeft GGZ NHN een reorganisatie doorgemaakt met als Missie “Beter worden doe je thuis” waarbij de behandeling gericht is op het hervinden van eigen regie en herstel, symptoomreductie, het verbeteren van maatschappelijk functioneren en versterken van de persoonlijke identiteit. Praktisch houdt dit in dat gespecialiseerde centra, zoals Stemming- en Angststoornissen en Autisme, zijn samengevoegd met FACT-teams: GGZ-teams genaamd waar integraal behandeld wordt met gebruikmaking van ervaringsdeskundigheid. Een GGZ- team is een multidisciplinair team en bestaat uit psychiaters, psychologen, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, casemanagers en een IPS-begeleider. Het team verzorgt de diagnostiek en behandeling voor cliënten met ernstige psychiatrische aandoeningen binnen een bepaalde regio, in dit geval Hoorn Oost. Bij cliënten kan sprake zijn van stoornissen op het gebied van psychose, stemming, angst, trauma en autisme. Comorbiditeit is eerder regel dan uitzondering.

De psycholoog in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog zal in een GGZ-team komen werken onder begeleiding van een ervaren psycholoog (een klinisch psycholoog, psychotherapeut of Gz-psycholoog) waarbij hij ervaring opdoet op het gebied van diagnostiek (intakes en psychologisch onderzoek) en behandeling van ernstige psychiatrische aandoeningen in de breedste zin.

 

Opleidingsplaats Frailty, regio Alkmaar

Het regioteam Frailty (voorheen Ouderenpsychiatrie) biedt een GZ-Ouderen-opleidingsplaats aan in regio Alkmaar. Frailty wil zeggen dat er sprake is van een hoge mate van kwetsbaarheid op vier gebieden: op lichamelijk, cognitief, sensorisch en op psychosociaal gebied. Een hogere mate van kwetsbaarheid voorspelt vaak verminderde zelfstandigheid, sociale isolatie, verminderde mobiliteit, meer medicijngebruik, een grotere zorgbehoefte en een hogere sterftekans. Het team Frailty heeft in de diagnostiek (o.a. neuropsychologisch onderzoek) en behandeling grote aandacht voor deze problematiek en zijn hiervoor in het bijzonder opgeleid. Het behandelaanbod bestaat uit ambulante behandeling en begeleiding, groepsbehandeling, (crisis)opname en langdurige zorg. De ambitie is om de expertise in te zetten daar waar de patiënten wonen en leven. Zo wordt intensief samengewerkt met verpleeg- en verzorgingshuizen en algemene ziekenhuizen.

De psycholoog in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog werkt in het ambulante team en de acute opnamekliniek van Frailty in Alkmaar. De werkzaamheden bestaan uit (neuro-)psychologische diagnostiek en behandeling bij veel voorkomende psychische problemen bij ouderen en volwassenen met een hoge kwetsbaarheid volgens de Frailty-kenmerken. Binnen de praktijkopleiding is naast werkbegeleiding door een ervaren gz-psycholoog en supervisie, ook specifieke begeleiding mogelijk, gericht op een bepaalde doelgroep en/of behandelmethodiek, zoals groepsbehandeling.

Bij elke opleidingsplaats binnen GGZ Noord-Holland-Noord:

Is de variatie om te leren zeer divers, zowel met betrekking tot diagnostiek als met betrekking tot behandeling / interventievormen (denk hierbij aan e-health, groepstherapie en individuele therapie);

Krijgt de gezondheidszorgpsycholoog in opleiding een praktijkopleidingsplaats binnen een werksetting waar ervaren gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten werkzaam zijn;

Werken meerdere gz-psychologen in opleiding, die maandelijks gezamenlijk intervisie hebben;

Wordt de werkbegeleiding verricht door een ervaren gz-psycholoog;

Wordt de hantering van de werkdruk nadrukkelijk meegenomen in de praktijkopleiding, in de vorm van leren agenda plannen, het leren beroep doen op intercollegiaal overleg;

Is een externe supervisor beschikbaar, een supervisor binnen de GGZ-NHN die niet verbonden is aan de werkplek van de opleideling en werkzaam is in een ander organisatieonderdeel;

Is sprake van diverse patiëntgebonden multidisciplinaire overlegsituaties;

Vinden refereerbijeenkomsten en deskundigheidsbevordering plaats;

Is een up-to-date testotheek aanwezig;

Is een ruim gesorteerde wetenschappelijke bibliotheek aanwezig;

Voor de opleidingsplaatsen is sprake van een fulltime dienstverband van 36 uur;

Het is mogelijk dat de PIOG in het tweede opleidingsjaar voor een deel van de praktijkopleiding in de Generalistische Basis GGZ wordt geplaatst;

Vindt vier uur van de wekelijkse lestijd van de opleiding plaats binnen werktijd;

Worden de kosten van de opleiding bij de Stichting Postdoctorale Beroepsopleiding betaald;

Is de functie ingedeeld in aanloopschaal van FWG 60.

Uw reactie

U kunt solliciteren via de website: http://www.ggz-nhn.nl/Vacatures.html. U kunt slechts op één van de vijf vacatures solliciteren.

U dient uw motivatiebrief, CV met pasfoto en LOGO-verklaring bij te voegen.

De sollicitatiegesprekken voor de opleidingsplaats GGZ-team Heerhugowaard Zuid en Schermer vinden plaats op 12 juni 2018, voor de opleidingsplaats GGZ-team Hoorn Oost op 14 juni 2018 en voor de opleidingsplaats Frailty op 20 juni 2018.

Sluitingsdatum

11 mei 2018

Let op!

Alleen brieven met een pasfoto en logoverklaring worden meegenomen.

Sollicitaties die op een andere wijze worden gedaan dan hierboven vermeld is, worden niet verwerkt.

GZ-OPLEIDINGSPLAATSEN (VOLWASSENEN) BIJ ARKIN

De praktijkinstelling Arkin heeft:

Per januari 2019 opleidingsplaatsen voor een Psycholoog i.o. tot GZ-psycholoog in Amsterdam (36 uur per week) RINO Amsterdam

Per april 2019 opleidingsplaatsen voor een Psycholoog i.o. tot GZ-psycholoog in Amsterdam (36 uur per week) RINO Amsterdam

Per januari 2019 opleidingsplaatsen voor een Psycholoog i.o. tot GZ-psycholoog in Utrecht (36 uur per week) RINOgroep

De organisatie

Arkin is een vooraanstaande instelling op het gebied van psychiatrie en verslavingszorg. Binnen Arkin worden ruim 25.000 cliënten behandeld op het gebied van de curatieve psychiatrie, forensische psychiatrie, acute psychiatrie, verslavingszorg en openbare geestelijke gezondheidzorg. Dat doen we met ruim 3.500 medewerkers op diverse locaties in Amsterdam, Utrecht en omstreken. Arkin is een overkoepelende stichting die elf merken omvat: Jellinek, PuntP, Novarum, NPI, Mentrum, Roads, Inforsa, Sinai, Arkin BasisGGz, Arkin Jeugd & Gezin en de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam. Elk merk heeft zijn eigen specialisme(n). Hierdoor kunnen mensen bij Arkin terecht voor al hun behandelingen op het gebied van geestelijke gezondheidszorg. Voor meer informatie zie www.arkin.nl

Als praktijkinstelling biedt Arkin de mogelijkheid leerervaring op te doen in een breed spectrum van GGZ- en verslavingsproblematiek. De PioG doorloopt gedurende de praktijkopleiding 2 verschillende afdelingen.

Het is mogelijk om in de sollicitatiebrief een specifieke voorkeur aan te geven voor Amsterdam of Utrecht. Hier zal zo veel mogelijk rekening mee worden gehouden.

De PioG zal participeren in een multidisciplinair behandelteam. Uiteraard zal de PioG ondanks de koppeling aan een team diverse stoornissen leren behandelen.

De voornaamste werkzaamheden

Het verrichten van intakes, psychologisch (test) onderzoek en indicatiestelling

Het verrichten van kortdurende behandelinterventies

Deelname aan behandeloverleg, intervisie en andere overlegvormen

Deelname aan interne deskundigheidsbevordering

Wij vragen

Kandidaten die zowel in hun doctoraal/master- fase van de universitaire studie als in de periode daarna reeds blijk hebben gegeven van een serieuze belangstelling voor de geestelijke gezondheidszorg. Tevens heeft de kandidaat al enige postacademische praktijkervaring opgedaan binnen het werkgebied van de GGZ.

Nadere informatie en reactie

Nadere informatie kunt u inwinnen bij:

Thomas Okker, ondersteuner P-opleidingen Arkin

Tel: 020 590 4931 (dinsdag & donderdag) E-mail: p-opleidingen@Arkin.nl

sollicitatiebrief met CV en officiële LOGO verklaring kunt u tot 20 augustus 2018 sturen naar: SollicitatieP-opleidingen@Arkin.nl, t.a.v. mw. drs. M. el Boushy, P-opleider stichting Arkin.

Contact