Corona-maatregelen vanaf 26 november 2021. Lees meer informatie.

GZ-psycholoog met differentiatie K&J

In het kort

In de opleiding GZ-psycholoog met differentiatie kinderen en jeugdigen (K&J) is aandacht voor de specifieke problematiek bij kinderen en hun ouders. Daarnaast worden in het theoretisch-technische onderwijs accenten aangebracht, bijvoorbeeld in de keuze voor docenten.

De opleiding GZ-psycholoog met differentiatie K&J is een reguliere opleiding tot GZ-psycholoog, die aan alle eisen voldoet die in het kader van de AMvB aan deze opleidingen worden gesteld.

 

Doelstelling

De opleiding GZ-psycholoog met differentiatie K&J is erop gericht zelfstandig werkende generalistische professionals in de psychologische en/of orthopedagogische hulpverlening op te leiden. De opleiding biedt voldoende basis voor de vervolgopleiding tot klinisch psycholoog. De opleiding sluit aan op de praktijkplaatsen, maar bereidt de opleidelingen ook voor op werkzaamheden buiten hun opleidingsplaatsen, zodat zij in het hele werkveld inzetbaar zijn.

Doelgroep

De opleiding staat open voor kandidaten met een afgeronde master in de psychologie, pedagogiek of gezondheidswetenschappen. Daarnaast dienen kandidaten een erkende praktijkplek te hebben die zorg wil dragen voor de praktijkopleiding.

Erkenning

De opleiding tot GZ-psycholoog leidt tot opname in het gelijknamige BIG-register. Het curriculum bevat ook een door de VGCt erkende basiscursus gedragstherapie.

Cursorisch programma

Dit deel van de opleiding duurt twee jaar en bestaat uit:

 • Een dag per week cursorisch programma
 • Literatuurstudie en het uitvoeren van opdrachten

Het cursorisch programma omvat in totaal 480 uur.

De opleiding is sterk praktijkgericht. In het algemene cursorisch programma wordt methodisch handelen gedoceerd. Vervolgens wordt dit in praktische modules uitgewerkt en geoefend, steeds in andere probleemgebieden en settingen.

Centraal staan hierbij het aanleren van een professionele houding en vaardigheden die in verschillende situaties nodig zijn: herkennen en herformuleren van klachten en hulpvragen; methodisch toepassen van interventies; toepassen van regels van zorgvuldig handelen met betrekking tot privacy en ethische aspecten; beroepsrol-identiteit te midden van andere disciplines; wetskennis en kennis van de werking van de GGZ-instellingen, etc.

De vakken in het curriculum GZ-K&J zijn grotendeels dezelfde als in andere GZ-opleidingen, met - waar mogelijk - een toespitsing op (het werken met) kinderen en hun ouders. De vakken zijn:

 • Communicatieve vaardigheden
 • Ontwikkelingspsychopathologie
 • Inleiding Cognitieve Gedragstherapie
 • Systeemtherapie
 • Infant Mental Health
 • CGT Angststoornissen
 • CGT Stemmingsstoornissen
 • CGT Gedragsstoornissen
 • Soma & Psyche
 • Psychodiagnostiek
 • Neuropsychologie en leerstoornissen
 • Werken in en met Groepen
 • Psychofarmacologie
 • Persoonlijkheidsstoornissen (volwassenen)
 • Psychotische stoornissen (adolescenten en volwassenen)
 • Ethische reflectie
 • Psychodynamische psychotherapie

 

Praktijk

Het praktijkdeel van de opleiding duurt minimaal twee jaar en bestaat uit:

 • Twee tot vier dagen (16 tot 32 uur) per week praktijkwerkzaamheden (totaal 2790 uur)
 • Supervisie over deze praktijkwerkzaamheden (totaal 90 uur)

De praktijkwerkzaamheden vinden plaats in praktijkinstellingen die door de hoofdopleider zijn erkend en daartoe zijn aangewezen. Dit zijn GGZ-instellingen, ziekenhuizen, verpleeghuizen, revalidatie-instellingen, instellingen voor gehandicaptenzorg, instellingen voor verslaving, instellingen voor kinder- en jeugdhulpverlening, forensische instellingen en eerstelijnspraktijken.

De werkervaring wordt volgens een opleidingsplan opgedaan onder begeleiding van een praktijkopleider. De taken worden onderverdeeld in psychodiagnostiek (40%), indicatiestelling (10%), behandeling (40%) en overige taken (10%).

Als richtlijn voor het salaris geldt de aanloopschaal voor psychologen: minimaal schaal 59 van 60 van de CAO-GGZ of vergelijkbaar.

Supervisie

Gedurende de hele opleiding vindt 90 uur supervisie plaats: 45 uur over behandeling en 45 uur over diagnostiek. De praktijkinstellingen voorzien in deze supervisie.

De opleiding GZ-psycholoog met differentiatie K&J wordt aangeboden door de Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam. De organisatie is in handen van de RINO Amsterdam.

Hoofdopleider

De opleiding staat inhoudelijk onder eindverantwoordelijkheid van mw. prof. dr. Marrie Bekker.

Hoofddocenten

Het cursorische deel van de opleiding wordt inhoudelijk gecoördineerd door de volgende hoofddocenten:

 

Coördinatie

De coördinator van de opleiding is drs. Frederieke van Renswoude. De administratie is in handen van Malou Scheepstra en Jana Peeters.

Hebt u vragen of wilt u meer informatie over de opleiding, neem dan contact op met de coördinator.

Toelatingseisen

Voorwaarde voor toelating is een doctoraal examen psychologie, pedagogiek of geestelijke gezondheidskunde, waarin de volgende vakken aantoonbaar zijn getoetst:

 • Klinische psychologie of orthopedagogiek
 • Persoonlijkheidsleer
 • Ontwikkelingspsychologie
 • Psychopathologie
 • Neuropsychologie
 • Diagnostische processen en modellen
 • Behandelingsmodellen en strategieën
 • Organisatie van de gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en jeugdhulpverlening
 • Juridische aspecten van de hulpverlening
 • Gespreksvoering, observatie en rapportage
 • Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek
 • Stage (minimaal 520 uur) waarin contact met cliënten of cliëntsystemen heeft plaatsgevonden

Voor het onderdeel diagnostiek geldt dat naast een verplicht aantal studiepunten ook de basisaantekening psychodiagnostiek van het NIP of de BBR-D aantekening van de NVO moet zijn behaald, of dat aangetoond moet worden dat drie casussen voldoende zijn beoordeeld door een erkende supervisor.

Gezien de landelijke verschillen in vooropleiding wordt uitgegaan van een minimum aantal van 76 studiepunten (zie hiervoor de centrale aanmeldingsbrochure) dat behaald moet zijn als som voor bovengenoemde vakken. Daarnaast dienen kandidaten een erkende praktijkplek te hebben die zorg wil dragen voor de praktijkopleiding.

Aanmelding en selectie

De aanmeldings- en selectieprocedure verloopt als volgt:

 1. Kandidaten moeten zich centraal aanmelden bij vLOGO.
 2. Als u aan de gestelde toelatingsvoorwaarden voldoet (screeningsformulier A en B), ontvangt u een LOGO-verklaring.
 3. Hiermee kunt u solliciteren op een opleidingsplaats. Vacatures worden elk jaar geplaatst in de laatste week van maart en de laatste week van juli.
 4. De praktijkinstelling draagt u vervolgens voor aan de hoofdopleider, die op basis van een persoonlijk gesprek definitief over toelating beslist.
 5. U ontvangt hierna een opleidingsovereenkomst ter ondertekening.

Op de eerste lesdag, tevens de kennismakingsbijeenkomst, ontvangt u een informatiemap over de opleiding.

Kosten*

Voor de opleidingen die starten in 2022 bedragen de kosten voor het cursorisch programma €19.250,- (480 uur) of 17.350,- (380 uur).
Hier komen de kosten voor eventueel aan te schaffen literatuur bij. De waarde van de totale boekenlijst bedraagt €1.250,-, maar veel van deze (hand)boeken zijn waarschijnlijk al aanwezig in de bibliotheek van uw instelling.
De kosten voor werkbegeleiding (90 uur), supervisie (90 uur) en literatuur zijn voor rekening van de praktijkopleidingsinstelling.

Betaling geschiedt in termijnen, via automatische incasso.

Data*

De GZ-opleiding met differentiatie K&J start twee keer per jaar: in april en september. De lesdag van de aprilgroep is op maandag. De lesdag van de septembergroep is op woensdag.

* Kosten en data zijn onder voorbehoud.

Contact