Klinisch psycholoog

De vierjarige opleiding tot klinisch psycholoog biedt een specialistisch vervolg op de basisopleiding tot GZ-psycholoog. De specialistische vervolgopleiding sluit aan bij en is een voortzetting op het kennis- en ervaringsniveau van de gezondheidszorgpsycholoog.

De opleiding Klinisch Psycholoog in Amsterdam start in januari 2025.

De klinisch psycholoog is werkzaam binnen het deskundigheidsgebied van de gezondheidszorgpsycholoog, maar beweegt zich daarin op een specialistisch niveau, hetgeen nodig is voor het kunnen diagnosticeren en behandelen van mensen met complexe stoornissen die meerdere domeinen van het functioneren beïnvloeden, en waarbij meestal sprake is van co-morbiditeit, therapie-resistentie en complexe betrokkenheid van het patiënt/cliëntsysteem. Ook kenmerkt de specialist zich door leidinggevende capaciteiten, door een wetenschappelijke attitude, door vaardigheden in het uitvoeren van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek en door innovatieve vaardigheden.
 

Doel opleiding

De opleiding is gefundeerd in het wetenschapsgebied van de klinische psychologie. Dit betekent dat in de opleiding een aanzienlijke plaats is ingeruimd voor (praktijkgerichte) wetenschappelijke vorming en voor scholing in innovatiemethoden. Wetenschap en praktijk van de klinische psychologie, ofwel kennis en handelen van de klinisch psycholoog worden in de opleiding in actieve uitwisseling gebracht, waarbij ook aandacht wordt gegeven aan het verwerven van een specialistische beroepsattitude. De opleiding leidt onder andere tot een deskundigheidsniveau op het gebied van de psychotherapie die gelijkwaardig is aan de eindtermen van beroepsbekwaamheid zoals die zijn geformuleerd in het Besluit Psychotherapeut.

De opleiding tot klinisch psycholoog met accent K&J is landelijk en wordt aangeboden door de RINO Groep in Utrecht.
 

Doelgroep

Deelname aan de opleiding is voorbehouden aan BIG-geregistreerde GZ-psychologen.
 

Vrijstelling

Ben je in het bezit van zowel de registratie psychotherapeut als GZ-psycholoog, dan kun je vrijstelling krijgen voor het behandelgedeelte in de opleiding tot klinisch psycholoog. Dit resulteert in een vrijstelling van 1625 uur, waardoor de opleiding tot klinisch psycholoog in totaal 3260 uren omvat. Ben je hierin geïnteresseerd, neem dan contact op met de opleidingsmedewerker. Ook voor mensen die in het bezit zijn van de registratie tot KNP is een verkort traject mogelijk.
 

Erkenning

Voltooiing van de opleiding leidt tot inschrijving in het specialistisch register van klinisch psychologen

 • Programma

  De volgende opleiding start in januari 2025. Bij RINO Amsterdam start eenmaal per jaar een KP-opleidingsgroep.

  De opleiding tot klinisch psycholoog bestaat uit een theoretisch-technisch gedeelte en een praktijkopleidingsprogramma, gespreid over vier jaar. De opleiding bevat in totaal 4885 uur, als volgt verdeeld:

  • 600 uur theorie en vaardigheidstraining
  • 760 uur literatuurstudie en praktijkopdracht
  • 3475 uur praktijkervaring en supervisie (minimaal 24 uur per week) binnen het werkgebied van de klinisch psycholoog met een brede differentiatie in werkzaamheden
  • 50 uur leertherapie
    

  Theoretisch-technisch onderwijs

  Het cursorisch onderwijs wordt gecombineerd met literatuurstudie, praktijkopdrachten, rapportage en vaardigheidstraining, en het verdiepen van een wetenschappelijke attitude. Het leren in de groep levert een belangrijk aandeel in de opleiding.

  Het cursorisch programma omvat minimaal 600 uur onderwijs en 760 uur literatuurstudie/ praktijkopdrachten. Het onderwijs is gericht op:

  • Verdieping en specialistische kennis psychopathologie
  • Persoonlijkheids- en neuropsychologische diagnostiek
  • Psychotherapie
  • Ontwikkelen professionele identiteit en verantwoordelijkheid als specialist
    

  Praktijk

  De beroepsopleiding tot klinisch psycholoog is een praktijkgerichte opleiding. Dit betekent dat je het vak leert in de praktijk onder persoonlijke begeleiding en supervisie van ervaren klinisch psychologen. Daarbij worden theoretische kennis en professioneel handelen geïntegreerd. Ook wordt een specialistische beroepsattitude ontwikkeld.

  Het praktijkopleidingsprogramma vindt plaats binnen een betaalde opleidingsplaats in een erkende praktijkinstelling onder verantwoordelijkheid van een praktijkopleider. Onderdelen van de praktijkopleiding zijn werkbegeleiding door een ervaren klinisch psycholoog binnen de werkplek, supervisie door erkende supervisoren (235 uren), en individuele leertherapie door een erkende leertherapeut (50 uren).

  Het praktijkgedeelte heeft een omvang van 3.240 uur, als volgt verdeeld:

  • 1080 uur diagnostiek en indicatiestelling
  • 1080 uur behandeling, inclusief psychotherapie
  • 540 uur wetenschappelijk onderzoek en innovatie
  • 540 uur management en overige taken
    

  Supervisie

  Tijdens de opleiding vindt 235 uur supervisie plaats, als volgt verdeeld:

  • 50 uur over diagnostiek
  • 135 uur over psychotherapie
  • 25 uur over wetenschappelijk onderzoek en innovatie
  • 25 uur over management en overige werkzaamheden
    

  Curriculum

  Het specialistisch curriculum wordt gekarakteriseerd door de volgende vier – met elkaar verbonden – kenmerken:

  • Een accent op theorieën over het menselijk functioneren en diagnostische en psychotherapeutische modellen, en stimulering van het vermogen om tot een integratieve visie op het diagnostisch en psychotherapeutisch handelen te komen
  • Speciale aandacht voor het ontwikkelen van een wetenschappelijke attitude en vaardigheden ten aanzien van het werkveld. In het bijzonder voor het wetenschappelijk onderzoekbaar maken van vragen en problemen uit dat werkveld, rapportage daarover en vertaling van wetenschappelijke bevindingen en innovaties in de praktijk
  • Nadruk op het ontwikkelen van reflectievermogen ten aanzien van het eigen professionele handelen.  Hierbij zijn inbegrepen beroepsethische aspecten, en het ontwikkelen van het vermogen tot constructieve samenwerking met andere disciplines en tot communicatie met relevante maatschappelijke partijen buiten de gezondheidszorg
  • Aandacht voor taken op het gebied van leidinggeven en management, inclusief het superviseren en begeleiden van juniorcollega’s

  Bij de RINO in Amsterdam is nadrukkelijk gekozen voor een persoonsgerichte benadering van complexe problematiek als uitgangspunt van de specialistische opleiding tot klinisch psycholoog.

   

 • Hoofdopleider en docenten

  De hoofdopleider is mw. prof. dr. Marleen Rijkeboer. De plaatsvervangend hoofdopleider is mw. dr. Loes Marquenie. De hoofdopleider wordt bijgestaan door de curriculumcommissie, die bestaat uit de hoofddocenten en jaargroepopleiders.

  Hoofddocenten:

  • dhr. dr. Han Berghuis (hoofddocent diagnostiek)
  • dhr. dr. Arnold van Emmerik (hoofddocent onderzoek)
  • mw. drs. Nicole op t Veld MBA (hoofddocent BIM- Beleid, Innovatie en Management)
  • dhr. dr. Tim Wind PhD (hoofddocent e-learning en e-health)
  • mw. drs. Jetkse Emmelkamp (hoofddocent behandeling)

  Jaargroepopleiders:

  • mw. drs. Noortje Lalezari-Roussel
  • dhr. drs. Mark van der Meer
  • mw. drs. Eva Bloemers
  • mw. drs. Monique Hupkes
 • Kosten

  De kosten van het cursorische deel van de opleiding bedragen in 2024 € 27900.,-*, exclusief de kosten voor literatuur (ongeveer € 1.750,-) en leertherapie.

  *RINO Amsterdam behoudt zich het recht voor haar tarieven jaarlijks te indexeren. Al onze opleidingen en cursussen zijn vrijgesteld van BTW.

 • Toelatingseisen

  Om voor deze opleiding in aanmerking te komen, dien je in het bezit te zijn van een BIG-registratie als GZ-psycholoog. 

   

 • Aanmelding en selectie

  Sollicitatie en selectie voor de opleiding die in 2025 start, vindt plaats in de periode mei tot en met september 2024. Bekijk de beschikbare opleidingsplekken op de pagina BIG-opleidingen Vacatures.  Alleen een door het opleidingsinstituut erkende praktijkinstelling kan kandidaten voordragen. De hoofdopleider is verantwoordelijk voor de toelating van kandidaten tot de opleiding.
   

  Sollicitatie

  De Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam ontvangt van de praktijkinstellingen informatie over de beschikbare opleidingsplaatsen. Bekijk de beschikbare opleidingsplekken op de pagina BIG-opleidingen Vacatures

  De sollicitatiegesprekken bij de praktijkinstellingen vinden plaats in de periode voorjaar 2024. De praktijkinstellingen doen een voordracht van kandidaten aan de hoofdopleider uiterlijk eind augustus 2024. Een kandidaat kan bij meerdere instellingen solliciteren, maar slechts door één praktijkinstelling worden voorgedragen.


  Selectie

  Na de sollicitatieprocedures dragen de praktijkinstellingen kandidaten voor aan de hoofdopleider. 

  De hoofdopleider voert met de selectiecommissie, bestaande uit de jaargroepopleider en een externe praktijkopleider, de selectieprocedure uit. 

  Begin tot midden september: de kandidaten geven een presentatie op de RINO aan de selectiecommissie. De precieze instructie voor de presentaties volgt na bekendmaking van de kandidaten. Op basis van de presentatie vindt de uiteindelijke selectie plaats.

  Uiterlijk half oktober is bekend wie zijn geselecteerd. 

  Eind oktober zijn de arbeidsleerovereenkomsten getekend en zijn de nieuwe groep(en) samengesteld.


  Opleidingsregister

  Alle deelnemers aan een BIG-opleiding zijn verplicht zich in te schrijven in het opleidingsregister dat beheerd wordt door de Federatie Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt). Deelnemers aan de KP-opleiding dragen zelf zorg voor de inschrijving in het opleidingsregister.

  Voor meer informatie en inschrijving zie www.fgzpt.nl  Aan de inschrijving zijn kosten verbonden.

   

 • Organisatie

  De opleiding tot klinisch psycholoog wordt aangeboden door de Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam. De organisatie is in handen van de RINO amsterdam.
   

  Coördinatie

  De opleidingsmedewerker is Levi van TrichtDe manager van de KP-opleiding is Francesca Spelbos. Heb je vragen of wil je meer informatie over de opleiding, neem dan contact op met Levi van Tricht

   

 • Onderwijs- en examenregeling (OER) KP

  Hier vind je de Onderwijs- en examenregeling (OER) KP:

   

 • Visiedocument Hoofdopleiders

  Hier vind je het document Naar toekomstbestendige GZ- KP- en PT- opleidingen: visiedocument Hoofdopleiders