Infant Mental Health (IMH) opleiding

Infant Mental Health (IMH) is een groeiend, multidisciplinair vakgebied binnen de geestelijke gezondheidszorg dat zich richt op kinderen van 0 tot en met 5 jaar en hun ouders. Jonge kinderen ontwikkelen zich zeer snel en in nauwe wisselwerking met hun omgeving. Lichamelijk, emotioneel en sociaal functioneren beïnvloeden elkaar en leggen een basis voor de toekomst van het kind. De relatie tussen ouder en kind – en mogelijke verstoringen daarin – staat dan ook centraal.

De opleiding Infant Mental Health (IMH) in Amsterdam start eind 2023.

 • Inschrijven voor die uitvoering kan pas weer vanaf het najaar 2022.

 

Nieuw! Opleiding IMH consulent

Het DAIMH register is met ingang van 1 mei 2019 open voor professionals, met minimaal een HBO-achtergrond, die met 0-6 jarigen en hun ouders werken én een door de DAIMH geaccrediteerde opleiding tot IMH consulent hebben gevolgd. Meer info lees je in de beschrijving van de opleiding IMH consulent

Recente kennis over de wijze waarop het jonge brein zich in een vroeg stadium in sterke mate ontwikkelt biedt nieuwe perspectieven voor de behandeling en begeleiding van baby’s en hun ouders. Essentieel is een ontwikkelingsgerichte benadering met oog voor het samenspel van genetische, somatische, relationele en sociale factoren, gedrag, emotie en beleving. Daarbij moet ook rekening gehouden worden met het feit dat het kind zich ontwikkelt binnen een veelheid aan netwerken en contexten: gezin, familie, kinderdagverblijf, buurt, culturele, levensbeschouwelijke en maatschappelijke verhoudingen.

Ook in Nederland groeit de aandacht voor de complexiteit en het belang van de vroege ontwikkeling van het kind en van zijn interacties met de omgeving. Naast de traditionele consultatiebureaus voor zuigelingen en de medische kleuterdagverblijven zijn er in de laatste jaren ook nieuwe werkvormen ontwikkeld binnen de GGZ, de jeugdhulpverlening en de gemeentes (in het kader van de transitie jeugdzorg). Daarnaast heeft een aantal universiteiten specifieke onderzoekslijnen uitgezet op het gebied van Infant Mental Health.

 

Opleiding IMH Specialist

Bij de RINO amsterdam kunt u de tweejarige opleiding Infant Mental Health volgen.

In de tweejarige opleiding Infant Mental Health van de RINO wordt aan alle fasen aandacht besteed, van conceptie tot en met de kleuterleeftijd. Binnen de opleiding komen zowel actuele ontwikkelingen in de theorievorming aan de orde als ook klinische vaardigheden. Centraal staat het op een systematische manier leren kijken naar baby’s in relatie met hun ouders/gezin. De hiervoor gebruikte methodiek is de baby-observatie: het wekelijks observeren van een baby in de thuissituatie. De eigen attitude en beleving van de observator zijn een belangrijke factor in het observatieproces.
De opleiding Infant Mental Health sluit aan bij de meest recente internationale inzichten én bij de Nederlandse organisatie van het zorgaanbod voor ouders en jonge kinderen. Om die reden wordt de opleiding ook steeds doorontwikkeld en geactualiseerd. De opleiding is erkend door de DAIMH (Dutch Association for Infant Mental Health) en leidt tot het specialistisch lidmaatschap van deze vereniging.

 

 • Opleiding IMH consulent

  Binnen de opleiding tot IMH consulent leer je problemen of risico's herkennen zowel bij de ouder, het kind als binnen de ouder-kind relatie. Je leert over de normale en afwijkende ontwikkeling van het kind; ouderschap en de ouder-kind relatie. Je ontwikkelt vaardigheden en competenties op het gebied van observeren van het jonge kind en de ouder-kind relatie en gesprekstechnieken. Tot slot is er aandacht voor het uitdragen van de IMH visie binnen je werksetting.

   

  Welke vooropleiding is vereist?

  De IMH consulent is op minimaal HBO niveau geschoold. Zij/hij werkt binnen de eerste lijn, bijvoorbeeld als buurt-of wijkteammedewerker en heeft bijvoorbeeld een achtergrond als gezinswerker, jeugdverpleegkundige, (sociaal-psychiatrisch) verpleegkundige,  verloskundige, maatschappelijk werker, logopedist of fysiotherapeut of gedragskundige (psycholoog/pedagoog).

  De opleiding wordt geaccrediteerd bij de vereniging DAIMH (Dutch Association for Infant Mental Health) en leidt tot de titel IMH-consulent DAIMH Dit is een aanvullende titel naast je beroepstitel.

   

  Data 2022

  De opleiding is in januari 2022 gestart. De data voor de volgende uitvoering IMH consulent bij RINO amsterdam zijn nog niet bekend. Kijk voor meer informatie op www.rino.nl/1081 en schrijf je als geïnteresseerde in, dan houden we je op de hoogte.

   

  Waarom IMH?

  Infant Mental Health heeft betrekking op onderzoek en zorg voor zeer jonge kinderen en zijn/haar ouders of verzorgers (vanaf de zwangerschap of zwangerschapswens tot 6 jaar).

  De laatste jaren heeft onderzoek naar risico’s en kansen die de vroege ontwikkeling van jonge kinderen kunnen beïnvloeden een enorme vlucht genomen. Geregeld wordt aangetoond dat vroeg interveniëren binnen een risicovolle ontwikkeling, problemen op latere leeftijd kan voorkomen of beperken. De zorg voor het jonge kind en zijn/haar ouders vraagt een benadering waarbij extra aandacht is voor samenhang van factoren binnen de ontwikkeling van jonge kinderen op diverse terreinen, zoals somatiek, motoriek, cognitie, communicatie, sociaal en emotioneel. Vooral de kwaliteit van de ouder-kind relatie en het pedagogisch klimaat en stressoren en beschermende factoren binnen de bredere context staan centraal en verdienen aandacht.

   

 • Nascholingsaanbod IMH

  Bekijk het overzicht van ons nascholingsaanbod IMH >>