Infant Mental Health (IMH) opleiding

Infant Mental Health (IMH) is een groeiend, multidisciplinair vakgebied binnen de geestelijke gezondheidszorg dat zich richt op kinderen van 0 tot en met 5 jaar en hun ouders. Jonge kinderen ontwikkelen zich zeer snel en in nauwe wisselwerking met hun omgeving. Lichamelijk, emotioneel en sociaal functioneren beïnvloeden elkaar en leggen een basis voor de toekomst van het kind. De relatie tussen ouder en kind – en mogelijke verstoringen daarin – staat dan ook centraal. 

Recente kennis over de wijze waarop het jonge brein zich in een vroeg stadium in sterke mate ontwikkelt biedt nieuwe perspectieven voor de behandeling en begeleiding van baby’s en hun ouders. Essentieel is een ontwikkelingsgerichte benadering met oog voor het samenspel van genetische, somatische, relationele en sociale factoren, gedrag, emotie en beleving. Daarbij moet ook rekening gehouden worden met het feit dat het kind zich ontwikkelt binnen een veelheid aan netwerken en contexten: gezin, familie, kinderdagverblijf, buurt, culturele, levensbeschouwelijke en maatschappelijke verhoudingen.

Ook in Nederland groeit de aandacht voor de complexiteit en het belang van de vroege ontwikkeling van het kind en van zijn interacties met de omgeving. Naast de traditionele consultatiebureaus voor zuigelingen en de medische kleuterdagverblijven zijn er in de laatste jaren ook nieuwe werkvormen ontwikkeld binnen de GGZ, de jeugdhulpverlening en de gemeentes (in het kader van de transitie jeugdzorg). Daarnaast heeft een aantal universiteiten specifieke onderzoekslijnen uitgezet op het gebied van Infant Mental Health.


Opleiding IMH Specialist

Bij de RINO amsterdam kunt u de tweejarige opleiding Infant Mental Health volgen.

In de tweejarige opleiding Infant Mental Health van de RINO wordt aan alle fasen aandacht besteed, van conceptie tot en met de kleuterleeftijd. Binnen de opleiding komen zowel actuele ontwikkelingen in de theorievorming aan de orde als ook klinische vaardigheden. Centraal staat het op een systematische manier leren kijken naar baby’s in relatie met hun ouders/gezin. De hiervoor gebruikte methodiek is de baby-observatie: het wekelijks observeren van een baby in de thuissituatie. De eigen attitude en beleving van de observator zijn een belangrijke factor in het observatieproces.
De opleiding Infant Mental Health sluit aan bij de meest recente internationale inzichten én bij de Nederlandse organisatie van het zorgaanbod voor ouders en jonge kinderen. Om die reden wordt de opleiding ook steeds doorontwikkeld en geactualiseerd.

De opleiding IMH-specialist is toegankelijk voor GZ-psychologen, kinderartsen, kinderpsychiaters, klinisch psychologen, psychotherapeuten, kinder- en jeugdpsychologen NIP, orthopedagogen-generalist en consultatiebureauartsen. Hulpverleners (HBO-plus) met een vergelijkbare expertise en denkniveau, maar met een andere vooropleiding, kunnen, onder voorwaarden, ook aan de opleiding deelnemen. 

De opleiding is erkend door de DAIMH (Dutch Association for Infant Mental Health) en leidt tot het specialistisch lidmaatschap van deze vereniging.

Voor meer informatie over de doelgroep en inhoud van de opleiding IMH-specialist: www.rino.nl/980


Opleiding IMH consulent

Binnen de opleiding tot IMH consulent leer je problemen of risico's herkennen zowel bij de ouder, het kind als binnen de ouder-kind relatie. Je leert over de normale en afwijkende ontwikkeling van het kind; ouderschap en de ouder-kind relatie. Je ontwikkelt vaardigheden en competenties op het gebied van observeren van het jonge kind en de ouder-kind relatie en gesprekstechnieken. Tot slot is er aandacht voor het uitdragen van de IMH visie binnen je werksetting.

De IMH consulent is op minimaal HBO niveau geschoold. Zij/hij werkt binnen de eerste lijn, bijvoorbeeld als buurt-of wijkteammedewerker en heeft bijvoorbeeld een achtergrond als gezinswerker, jeugdverpleegkundige, (sociaal-psychiatrisch) verpleegkundige, (jeugd)arts, verloskundige, maatschappelijk werker, logopedist of fysiotherapeut of gedragskundige (psycholoog/pedagoog).

Voor meer informatie over de doelgroep en inhoud van de opleiding IMH-consulent: www.rino.nl/1081


Nascholingsaanbod IMH