GZ-psycholoog Ouderen

In de opleiding GZ-psycholoog met differentiatie Ouderen is aandacht voor de specifieke psychische, sociale én lichamelijke problemen van ouderen. Daarnaast worden – waar mogelijk – in het theoretisch-technische onderwijs accenten aangebracht, bijvoorbeeld door de keuze voor docenten met ervaring in de ouderenzorg, en doordat de opleidelingen werkzaam zijn in de ouderenzorg.
De opleiding GZ-psycholoog met differentiatie Ouderen is een reguliere opleiding tot GZ-psycholoog, die aan alle eisen voldoet die in het kader van de AMvB aan deze opleidingen worden gesteld.

Deze GZ-opleiding met differentiatie Ouderen start twee a drie keer per jaar: januari, april en augustus.

Aanmelden bij vLOGO >

 

Om de drempel voor ouderen naar psychologische hulpverlening te verlagen, heeft RINO amsterdam een film gemaakt. Drie ouderen vertellen wat de therapie voor hen betekent:

 

Doelstelling

De opleiding GZ-psycholoog met differentiatie Ouderen is erop gericht zelfstandig werkende generalistische professionals in de psychologische, orthopedagogische of geriatrische hulpverlening op te leiden. De opleiding biedt voldoende basis voor de vervolgopleiding tot klinisch psycholoog. De opleiding sluit aan op de praktijkplaatsen, maar bereidt de opleidelingen ook voor op werkzaamheden buiten hun opleidingsplaatsen, zodat zij in het hele werkveld inzetbaar zijn.

 

Doelgroep

De opleiding staat open voor kandidaten met een afgeronde master in de psychologie, pedagogiek of gezondheidswetenschappen, werkzaam in de ouderen-GGZ, geriatrische afdelingen van ziekenhuizen of de verpleging en verzorging. Daarnaast dienen kandidaten een erkende praktijkplek te hebben die zorg wil dragen voor de praktijkopleiding.

 

Erkenning

De opleiding tot GZ-psycholoog leidt tot opname in het gelijknamige BIG-register. Het curriculum bevat ook een door de VGCt erkende basiscursus gedragstherapie.

 • Programma

  Deze GZ-opleiding met differentiatie Ouderen start drie keer per jaar (januari, april en augustus). De lesdag is donderdag.

   

  Cursorisch programma

  Dit deel van de opleiding duurt twee jaar en bestaat uit:

  • Een dag per week cursorisch programma (6 uur)
  • Literatuurstudie en het uitvoeren van opdrachten (6 uur)

  Het cursorische programma omvat in totaal 480 uur.

  De opleiding is sterk praktijkgericht: In het algemene theoretisch-technische gedeelte wordt methodisch handelen gedoceerd. Vervolgens wordt dit in praktische modules uitgewerkt en geoefend, steeds in andere probleemgebieden en settingen.

  Centraal staan het aanleren van een professionele houding en vaardigheden die in verschillende situaties nodig zijn: herkennen en herformuleren van klachten en hulpvragen; methodisch toepassen van interventies; toepassen van regels van zorgvuldig handelen met betrekking tot privacy en ethische aspecten; beroepsrol-identiteit te midden van andere disciplines, wetskennis en kennis van de werking van de GGZ-instellingen, etc.

  Het cursorisch onderwijs is opgebouwd in cursusblokken van inleidend naar meer specialistisch en van breed naar meer specifiek. Binnen het curriculum is er een gemeenschappelijke basis voor de differentiaties Volwassenen, Kind & Jeugd en Ouderen en komt de kern van de visie op een toekomstbestendige GZ-opleiding geïntegreerd weer terug: Evidence, EHealth en Diversiteit (EED).

  Het curriculum is gebaseerd op de eisen van het Besluit (https://www.fgzpt.nl/de-fgzpt/college/thema%E2%80%99s-en-projecten) en de zeven competentiegebieden van de GZ-psycholoog:

  • Basisvaardigheden GZ-psycholoog (Diagnostiek I, Kortdurend behandelen, Groepsdynamica basiscursus, Communicatie & Samenwerking, Ethiek, CAT en Professionaliteit & Organisatie)
  • Diagnostiek II (intelligentie, Cognitie, Ontwikkelingsstoornissen, Persoonlijkheid en Differentiaal diagnostiek met accentverschillen de Kind en Jeugd-, Volwassenen- en Ouderendoelgroep)
  • CGt basiscursus (Inleiding van 30 uur en Verdieping van 70 uur)
  • Procesmatig/transdiagnostisch werken (Introductie transdiagnostische factoren en netwerktheorie, verdieping aantal factoren, waaronder autonomie, slaap en zelfbeeld)
  • Keuzemodule I
  • GZ-psycholoog en DSM-5 stoornissen (fenomenologie, verklaringsmodellen, verdiepend gebruik Zorgstandaarden, vroeg signalering testonderzoek, differentiaal diagnostiek, preventie en behandeling en een specifieke inhoud per differentiatie)
  • Psychofarmacologie
  • Keuzemodule II

   

  Bekijk het

  Onderwijs- en examenreglement (OER)

   


  Praktijk

  Het praktijkdeel van de opleiding duurt minimaal twee jaar en bestaat uit:

  • Twee tot vier dagen (16 tot 32 uur) per week praktijkwerkzaamheden (totaal 2790 uur)
  • Supervisie over deze praktijkwerkzaamheden (totaal 90 uur)

  De praktijkwerkzaamheden vinden plaats in praktijkinstellingen die door de hoofdopleider zijn erkend en daartoe zijn aangewezen. Dit zijn GGZ-instellingen, Proeftuinen, algemene ziekenhuizen, verpleeghuizen, revalidatie-instellingen, instellingen voor gehandicaptenzorg, instellingen voor verslaving, instellingen voor kinder- en jeugdhulpverlening, forensische instellingen en vrijgevestigde praktijken.

  De werkervaring wordt volgens een opleidingsplan opgedaan onder begeleiding van een praktijkopleider. De taken worden onderverdeeld in psychodiagnostiek (40%), indicatiestelling (10%), behandeling (40%) en overige taken (10%).

  Als richtlijn voor het salaris geldt de aanloopschaal voor psychologen: minimaal schaal 59 van 60 van de CAO-GGZ of vergelijkbaar.

   

  Supervisie

  Gedurende de hele opleiding vindt 90 uur supervisie plaats: 45 uur over behandeling en 45 uur over diagnostiek. De praktijkinstellingen voorzien in deze supervisie.

   

 • Hoofdopleider en docenten

  De opleiding staat inhoudelijk onder eindverantwoordelijkheid van mw. prof. dr. Marrie Bekker, hoofdopleider GZ-psycholoog.

   

  Jaargroepopleiders

  Het cursorisch programma van de opleiding wordt inhoudelijk gecoördineerd door meerdere jaargroepopleiders:

  • Drs. Josien van den Broek
  • Drs. Corgé Borghouts
  • Drs. Sanne Janus
  • Drs. Nicole Hooiveld
  • Drs. René den Haan
  • Drs, Ruud Vis
  • Drs. Jetteke Doornbosch

   

 • Kosten

  Voor de opleidingen die starten in 2024 bedragen de kosten voor het cursorisch programma €20.750,- (480 uur). De kosten voor werkbegeleiding (90 uur), supervisie (90 uur) en literatuur zijn voor rekening van de praktijkopleidingsinstelling.

  Betaling geschiedt in termijnen, via automatische incasso.

   

 • Toelatingseisen

  Voorwaarde voor toelating is een doctoraal examen psychologie, pedagogiek of geestelijke gezondheidskunde, waarin de volgende vakken aantoonbaar zijn getoetst:

  • Klinische psychologie of orthopedagogiek
  • Persoonlijkheidsleer
  • Ontwikkelingspsychologie
  • Psychopathologie
  • Neuropsychologie
  • Diagnostische processen en modellen
  • Behandelingsmodellen en strategieën
  • Organisatie van de gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en jeugdhulpverlening
  • Juridische aspecten van de hulpverlening
  • Gespreksvoering, observatie en rapportage
  • Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek
  • Stage (minimaal 520 uur) waarin contact met cliënten of cliëntsystemen heeft plaatsgevonden

  Voor het onderdeel diagnostiek geldt dat naast een verplicht aantal studiepunten ook de basisaantekening psychodiagnostiek van het NIP of de BBR-D aantekening van de NVO moet zijn behaald, of dat aangetoond moet worden dat drie casussen voldoende zijn beoordeeld door een erkend supervisor.

  Gezien de landelijke verschillen in vooropleiding wordt uitgegaan van een minimum aantal van 76 studiepunten (zie hiervoor de centrale aanmeldingsbrochure) dat behaald moet zijn als som voor bovengenoemde vakken. Daarnaast dienen kandidaten een erkende praktijkplek te hebben die zorg wil dragen voor de praktijkopleiding.

   

 • Aanmelding en selectie

  De aanmeldingsprocedure verloopt als volgt:

  1. Kandidaten moeten zich centraal aanmelden bij vLOGO.
  2. Als u aan de gestelde toelatingsvoorwaarden voldoet (screeningsformulier A en B), ontvangt u een LOGO-verklaring.
  3. Hiermee kunt u solliciteren op een opleidingsplaats. Vacatures worden elk jaar geplaatst in de laatste week van maart en de laatste week van juli.
  4. De praktijkinstelling draagt u vervolgens voor aan de hoofdopleider, die op basis van een persoonlijk gesprek definitief over toelating beslist.
  5. U ontvangt hierna een opleidingsovereenkomst ter ondertekening.

  Op de eerste lesdag, tevens de kennismakingsbijeenkomst, ontvangt u een informatiemap over de opleiding.

   

 • Verruimd vrijstellingenbeleid

  Afgelopen jaren is in het landelijk hoofdopleiders/coördinatorenoverleg GZ-psychologen (HCO-GZ), hard gewerkt aan afspraken over een verruimd vrijstellingenbeleid. Heel recent heeft dit geleid tot een startnotitie en in 2019 is het dan zo ver en kunnen deze nieuwe afspraken worden ingevoerd.

  Deze verruiming is vooral bedoeld om beter rekening te houden met eventuele eerder verworven competenties. Hierdoor kan de opleiding verkort worden, kan er snellere doorstroming ontstaan en kunnen er meer GZ-psychologen worden opgeleid. Daardoor kan het landelijk tekort aan GZ-psychologen verkleind worden.

  Conform de startnotitie past RINO amsterdam vanaf 2019 de verruimde vrijstellingen toe, voor de groepen die starten in 2019. Dit betekent dat de hoofdopleider tot 25% vrijstelling kan geven voor de GZ-opleiding (gebaseerd op 480 uur cursorisch onderwijs, 2790 uur praktijkonderwijs en 90 uur supervisie). Hier is een aantal voorwaarden aan gesteld: zie onderstaande tabel.

  De vrijstelling heeft betrekking op cursorisch onderwijs, maar als je tijdens je opleiding tot cognitief gedragstherapeut werkervaring hebt opgedaan bij een voor de GZ-opleiding erkende instelling, kun je ook vrijstelling aanvragen voor het praktijkonderwijs.

  Voorwaarden om in aanmerking te komen voor vrijstellingen1:

  Vrijstellingen

  1 de vrijstellingen worden toegepast en zijn gebaseerd op een curriculum van 480 uur en 2790 uur praktijkonderwijs

  2 indien er minder dan 698 uur werkervaring is opgedaan; vrijstellingsuren supervisie naar rato

  3 indien de werkervaring, werkbegeleiding en supervisie niet zijn opgedaan bij een destijds GZ-erkende instelling; wordt er geen vrijstelling verleend voor praktijkonderwijs, supervisie en werkbegeleiding

   

 • Organisatie

  De opleiding GZ-psycholoog met differentiatie Ouderen wordt aangeboden door de Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam. De organisatie is in handen van de RINO amsterdam.
   

  Coördinatie

  Drs. Simone van Kooten, manager BIG-opleidingen GZ Ouderen
  Jacqueline Lemaire, opleidingsmedewerker GZ Ouderen

  Hebt u vragen of wilt u meer informatie over de opleiding, neem dan contact op met de manager.

   

 • Onderwijs- en examenregeling (OER) GZ

  Hier vind je de Onderwijs- en examenregeling (OER) voor de postmaster opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog.

 • Visiedocument Hoofdopleiders

  Hier vind je het document Naar toekomstbestendige GZ- KP- en PT- opleidingen: visiedocument Hoofdopleiders