GZ-psycholoog Volwassenen

De tweejarige opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog) gaat vijf keer per jaar van start. Deze brede, generalistische opleiding is erop gericht ruim inzetbare professionals op te leiden, die beschikken over kennis en vaardigheden met betrekking tot diagnostiek, indicatiestelling, psychologische interventies en andere professionele taken. De GZ-psycholoog behandelt zelfstandig psychische stoornissen, problemen in de levenssfeer en de psychische aspecten die samengaan met lichamelijke ziekte, invaliditeit en handicaps. Ook de kortdurende aanpak van psychische problemen komt aan bod.

De GZ-opleiding in Amsterdam start meerdere keren per jaar.

Aanmelden bij vLOGO >

Zie ook GZ-psycholoog met differentiatie: 


Doelgroep

De opleiding is erop gericht zelfstandig werkende generalistische professionals in de psychologische en/of orthopedagogische hulpverlening op te leiden. De opleiding biedt voldoende basis voor de vervolgopleiding tot klinisch psycholoog. De opleiding sluit aan op de praktijkplaatsen (GGZ-instellingen, vrijgevestigde praktijken, algemene ziekenhuizen, forensische zorginstellingen, revalidatie-afdelingen), maar bereidt de opleidingen ook voor op werkzaamheden buiten hun opleidingsplaatsen, zodat zij in het hele werkveld inzetbaar zijn.

Erkenning

De opleiding tot GZ-psycholoog leidt tot opname in het gelijknamige BIG-register. Het curriculum bevat ook een door de VGCt erkende basiscursus gedragstherapie.

 • Programma

  De GZ-opleiding volwassenen start meerdere keren per jaar.

  Cursorisch programma

  Dit deel van de opleiding duurt twee jaar en bestaat uit:

  • Een dag per week cursorisch programma (6 uur)
  • Literatuurstudie en het uitvoeren van opdrachten (6 uur)

  Het cursorisch programma omvat in totaal 480 uur. De opleiding is sterk praktijkgericht: In het algemene theoretisch-technische gedeelte wordt methodisch handelen gedoceerd. Vervolgens wordt dit in praktische modules uitgewerkt en geoefend, steeds in andere probleemgebieden en settingen.

  Centraal staan het aanleren van een professionele houding en vaardigheden die in verschillende situaties nodig zijn: herkennen en herformuleren van klachten en hulpvragen; methodisch toepassen van interventies; toepassen van regels van zorgvuldig handelen met betrekking tot privacy en ethische aspecten; beroepsrol-identiteit te midden van andere disciplines, wetskennis en kennis van de werking van de GGZ-instellingen, etc.

  Het cursorisch onderwijs is opgebouwd in cursusblokken van inleidend naar meer specialistisch en van breed naar meer specifiek. Binnen het curriculum is er een gemeenschappelijke basis voor de differentiaties Volwassenen, Kind & Jeugd en Ouderen en komt de kern van de visie op een toekomstbestendige GZ-opleiding geïntegreerd weer terug: Evidence, EHealth en Diversiteit (EED).

  Het curriculum is gebaseerd op de eisen van het Besluit (https://www.fgzpt.nl/de-fgzpt/college/thema%E2%80%99s-en-projecten) en de zeven competentiegebieden van de GZ-psycholoog:

  • Basisvaardigheden GZ-psycholoog (Diagnostiek I, Kortdurend behandelen, Groepsdynamica basiscursus, Communicatie & Samenwerking, Ethiek, CAT en Professionaliteit & Organisatie)
  • Diagnostiek II (intelligentie, Cognitie, Ontwikkelingsstoornissen, Persoonlijkheid en Differentiaal diagnostiek met accentverschillen in de Kind en Jeugd-, Volwassenen- en Ouderendoelgroep)
  • CGt basiscursus (Inleiding van 30 uur en Verdieping van 70 uur)
  • Procesmatig/transdiagnostisch werken (Introductie transdiagnostische factoren en netwerktheorie, verdieping aantal factoren, waaronder autonomie, slaap en zelfbeeld)
  • Keuzemodule I
  • GZ-psycholoog en DSM-5 stoornissen (fenomenologie, verklaringsmodellen, verdiepend gebruik Zorgstandaarden, vroeg signalering testonderzoek, differentiaal diagnostiek, preventie en behandeling en een specifieke inhoud per differentiatie)
  • Psychofarmacologie
  • Keuzemodule II

  Bekijk het

  Onderwijs- en examenreglement (OER)

   

   

  Praktijk

  Het praktijkdeel van de opleiding duurt minimaal twee jaar en bestaat uit:

  • Twee tot vier dagen (16 tot 32 uur) per week praktijkwerkzaamheden (totaal 2790 uur)
  • Supervisie over deze praktijkwerkzaamheden (totaal 90 uur)

  De praktijkwerkzaamheden vinden plaats in praktijkinstellingen die door de hoofdopleider zijn erkend en daartoe zijn aangewezen. Dit zijn GGZ-instellingen, Proeftuinen, algemene ziekenhuizen, verpleeghuizen, revalidatie-instellingen, instellingen voor gehandicaptenzorg, instellingen voor verslaving, instellingen voor kinder- en jeugdhulpverlening, forensische instellingen en vrijgevestigde praktijken.

  De werkervaring wordt volgens een opleidingsplan opgedaan onder begeleiding van een praktijkopleider. De taken worden onderverdeeld in psychodiagnostiek (40%), indicatiestelling (10%), behandeling (40%) en overige taken (10%).

  Als richtlijn voor het salaris geldt de aanloopschaal voor psychologen: minimaal schaal 59 van 60 van de CAO-GGZ of vergelijkbaar.

   

  Supervisie

  Gedurende de hele opleiding vindt 90 uur supervisie plaats: 45 uur over behandeling en 45 uur over diagnostiek. De praktijkinstellingen voorzien in deze supervisie.

   

 • Hoofdopleider en docenten

  De opleiding tot GZ-psycholoog wordt aangeboden door de Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam. De organisatie is in handen van RINO amsterdam.

  Hoofdopleider

  De opleiding staat inhoudelijk onder eindverantwoordelijkheid van mevr. dr. Els van der Ven, hoofdopleider GZ-psycholoog.

  De plaatsvervangend hoofdopleiders zijn mevrouw M.W. (Marjolein) Koementas - de Vos MSc, plaatsvervangend hoofdopleider K&J en mevrouw. dr. T.J.W. (Dorine) van Driel, plaatsvervangend hoofdopleider Ouderen.

   

  Jaargroepopleiders

  Het cursorische deel van de opleiding wordt inhoudelijk gecoördineerd door meerdere jaargroepopleiders:

  • Jannet Terweij
  • Sjoerd Kosterman
  • Marjan Kroon
  • Bianca van Moorst
  • Annemarieke Fleming
  • Carlijn Maassen
  • Niels Bregman
  • Ruthie Werner
  • Wendy Weijts
  • Nikola Suboticki
  • Claudia Klatt
  • Ranne de Waart

   

 • Kosten

  Voor de opleidingen die starten in 2024 bedragen de kosten voor het cursorisch programma €20.750,-* (480 uur) of 18.850,-* (380 uur). De kosten voor werkbegeleiding (90 uur), supervisie (90 uur) en literatuur zijn voor rekening van de praktijkopleidingsinstelling.

  Betaling geschiedt in termijnen, via automatische incasso.

   

  *Al onze opleidingen en cursussen zijn vrijgesteld van BTW.

 • Toelatingseisen

  Voorwaarde voor toelating is een afgeronde master in de psychologie, pedagogiek of geestelijke gezondheidskunde, waarin de volgende vakken aantoonbaar zijn getoetst:

  • Klinische psychologie of orthopedagogiek
  • Persoonlijkheidsleer
  • Ontwikkelingspsychologie
  • Psychopathologie
  • Neuropsychologie
  • Diagnostische processen en modellen
  • Behandelingsmodellen en strategieën
  • Organisatie van de gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en jeugdhulpverlening
  • Juridische aspecten van de hulpverlening
  • Gespreksvoering, observatie en rapportage
  • Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek
  • Stage (minimaal 520 uur) waarin contact met cliënten of cliëntsystemen heeft plaatsgevonden

  Voor het onderdeel diagnostiek geldt dat naast een verplicht aantal studiepunten ook de basisaantekening psychodiagnostiek van het NIP of de Basisaantekening Diagnostiek van de NVO moet zijn behaald, of dat u kunt aantonen dat drie casussen voldoende zijn beoordeeld door een erkende supervisor.

  Gezien de landelijke verschillen in vooropleiding gaan wij uit van een minimum aantal van 76 studiepunten (zie hiervoor de centrale aanmeldingsbrochure) dat behaald moet zijn als som voor bovengenoemde vakken.

  Daarnaast dienen kandidaten een erkende praktijkplek te hebben die zorg wil dragen voor de praktijkopleiding.

   

 • ​​​​​​​Aanmelding en selectie

  De aanmeldings- en selectieprocedure verloopt als volgt:

  1. Kandidaten moeten zich centraal aanmelden bij vLOGO.
  2. Als u aan de gestelde toelatingsvoorwaarden voldoet (screeningsformulier A en B), ontvangt u een LOGO-verklaring.
  3. Met de LOGO-verklaring kunt u solliciteren op een opleidingsplaats. Vacatures worden regelmatig.
  4. De praktijkinstelling draagt u vervolgens voor aan de hoofdopleider, die op basis van een persoonlijk gesprek definitief over toelating beslist.
  5. U ontvangt hierna een opleidingsovereenkomst ter ondertekening.

  Op de eerste lesdag, tevens de kennismakingsbijeenkomst, ontvangt u een informatiemap over de opleiding.

   

 • Verruimd vrijstellingenbeleid

  Afgelopen jaren is in het landelijk hoofdopleiders/coördinatorenoverleg GZ-psychologen (HCO-GZ), hard gewerkt aan afspraken over een verruimd vrijstellingenbeleid. Heel recent heeft dit geleid tot een startnotitie en in 2019 is het dan zo ver en kunnen deze nieuwe afspraken worden ingevoerd.

  Deze verruiming is vooral bedoeld om beter rekening te houden met eventuele eerder verworven competenties. Hierdoor kan de opleiding verkort worden, kan er snellere doorstroming ontstaan en kunnen er meer GZ-psychologen worden opgeleid. Daardoor kan het landelijk tekort aan GZ-psychologen verkleind worden.

  Conform de startnotitie past RINO amsterdam vanaf 2019 de verruimde vrijstellingen toe, voor de groepen die starten in 2019. Dit betekent dat de hoofdopleider tot 25% vrijstelling kan geven voor de GZ-opleiding (gebaseerd op 480 uur cursorisch onderwijs, 2790 uur praktijkonderwijs en 90 uur supervisie). Hier is een aantal voorwaarden aan gesteld: zie onderstaande tabel.

  De vrijstelling heeft betrekking op cursorisch onderwijs, maar als je tijdens je opleiding tot cognitief gedragstherapeut werkervaring hebt opgedaan bij een voor de GZ-opleiding erkende instelling, kun je ook vrijstelling aanvragen voor het praktijkonderwijs.

  Voorwaarden om in aanmerking te komen voor vrijstellingen1:

  Overzicht vrijstellingen

   

  1 de vrijstellingen worden toegepast en zijn gebaseerd op een curriculum van 480 uur en 2790 uur praktijkonderwijs

  2 indien er minder dan 698 uur werkervaring is opgedaan; vrijstellingsuren supervisie naar rato

  3 indien de werkervaring, werkbegeleiding en supervisie niet zijn opgedaan bij een destijds GZ-erkende instelling; wordt er geen vrijstelling verleend voor praktijkonderwijs, supervisie en werkbegeleiding

 • BeroepsEED

  De opleidelingen leggen, ter onderstreping van het gewicht van hun beroep als GZ-psycholoog, aan het einde van de opleiding de beroepseed af. De beginletters van de aandachtsgebieden binnen de GZ-opleiding bij RINO amsterdam (door hoofdopleider Marrie Bekker genoemd in haar visiedocument) vormen samen ook het woord EED.

   

  Evidence based

  De eerste E staat voor Evidence based. De kennis, methoden en technieken die ingezet worden in de GGZ zijn gebaseerd op evidence, waarvoor resultaten uit wetenschappelijk onderzoek een belangrijke basis vormen. Zo rust je GGZ-professionals toe met beproefde en gedegen behandelmethoden Voor depressie is dit naast CGT ook bijvoorbeeld IPT; en ook EMDR behoort tot evidence-based behandelingen zoals bij trauma-gerelateerde klachten.

  De docenten van RINO amsterdam komen veelal uit de praktijk; het is vanwege de nadruk op Evidence belangrijk ook universitaire onderzoekers en docenten – die hier toe vaak de snelste en gemakkelijkste toegang hebben, weer meer met de GZ-opleiding te verbinden.

   

  E-health

  De tweede E staat voor E-Health.  Als manier om kennis over te brengen maar vooral als onderdeel van diagnostiek en behandeling. Voor docenten betekent dat bijvoorbeeld online modules combineren met klassikaal lesgeven in blended cursussen.

  In de toekomstbestendige GZ-opleiding bij RINO amsterdam gaat e-health in haar inmiddels vele gedaanten en vormen een systematisch onderdeel vormen van vrijwel alle curriculumonderdelen.

   

  Diversiteit

  De D staat voor Diversiteit. In een samenleving waarin sprake is van toenemende diversiteit, zoals op basis van etnische herkomst en generatie, in combinatie met sociaal-economische status, sekse/gender, IQ/opleidingsniveau (verstandelijke beperking, hoogbegaafdheid), etc. is het van belang dat opleidelingen expliciet worden opgeleid om goed aan te kunnen sluiten bij de belevingswereld van deze variatie in de populatie.

  De GZ-opleiding heeft oog voor de demografische diversiteit binnen doelgroepen qua psychopathologie, zoals verschillen tussen jong en oud, in intelligentieniveau, in etniciteit, etc. en tussen mannen en vrouwen.

   

 • Organisatie

  De opleiding tot GZ-psycholoog wordt aangeboden door de Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam. De organisatie is in handen van de RINO amsterdam.

  Organisatie en coördinatie

  Drs. Angelique van Wees, manager BIG-opleidingen GZ Volwassenen
  David Hoogerbrugge BA, coördinator opleidingen GZ Volwassenen
  De opleidingsmedewerkers GZ Volwassenen zijn Caroline Flipse, Niels Erik Toren, Linda Groot en Félicia Keizer
  De planners BIG-opleidingen zijn Beata Grandos MA en Ilse van Trier

  Hebt u vragen of wilt u meer informatie over de opleiding, neem dan contact op met de receptie via 020-5250803.

 • Onderwijs- en examenregeling (OER) GZ

  Hier vind je de Onderwijs- en examenregeling (OER) GZ:

 • Visiedocument Hoofdopleiders

  Hier vind je het document Naar toekomstbestendige GZ- KP- en PT- opleidingen: visiedocument Hoofdopleiders