Informatie voor praktijkinstellingen

Waarom een praktijkplaats aanbieden?

Binnen de (geestelijke) gezondheidszorg is behoefte aan goed opgeleide gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten en klinisch psychologen. Een goed opgeleide psycholoog beheerst niet alleen de theorie, maar kent ook de praktijk van binnen en van buiten. Daarom brengen praktijkinstellingen hun praktijkkennis via de erkende opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut of klinisch psycholoog over op opleidelingen die hun universitaire studie tot psycholoog of pedagoog hebben afgerond.

 

 

De voordelen van het aanbieden van een vaste opleidingsplaats:

 • U leidt gemotiveerde startende professionals op die u via een sollicitatieprocedure zelf uitkiest
 • U treedt toe tot een uitgebreid samenwerkingsverband van praktijkopleidingsinstellingen en profiteert zo van de kennisuitwisseling binnen dit netwerk
 • U levert een bijdrage aan de vorming van de toekomstige beroepsgroep van gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten en klinisch psychologen
 • U neemt kennis van ‘state of the art’ wetenschappelijke ontwikkelingen en de nieuwste behandelinzichten via de opleiding in uw instelling

  Hoe doet u mee?

  Om in aanmerking te komen voor een erkenning als praktijkopleidingsinstelling voor de opleiding tot GZ-psycholoog moet uw instelling aan een aantal criteria voldoen. Als instellingen niet geheel aan de genoemde eisen kunnen voldoen, kunnen zij een samenwerkingsverband aangaan met een andere instelling die de ontbrekende onderdelen mogelijk kan aanvullen (zie het document ‘Beleid rondom stage en combinatieplaatsen’ verderop op deze pagina).

  Daarnaast zijn er criteria die niet zozeer vereist, maar wel wenselijk zijn.

  De criteria zijn opgesteld door de CSGP (College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychoterhapeut) en de CRT (Commissie Registratie en Toezicht) en verwerkt in onderstaande formulieren. U dient de volgende formulieren in te vullen om u aan te melden:

  Mocht u nog een concreet voorbeeld willen voor een opleidingsbeleidsnotitie, neem dan contact op met de afdeling GZ-opleidingen 020-6250803.

  Stuur deze formulieren naar:
  Stichting Postacademische (G)GZ-Opleidingen Amsterdam
  t.a.v. drs. A.C. van Wees, coördinator BIG-opleidingen
  Leidseplein 5, 1017 PR Amsterdam

  of per e-mail: angeliquevanwees@rino.nl

  U dient deze formulieren te vergezellen van een brief met daarin:

  • Motivatie
  • Omschrijving van de instelling
  • Naam voorgedragen kandidaat (indien bekend)

  Verder kunt u ter voorbereiding de volgende documenten lezen:

   

  De hoofdopleider zal deze formulieren lezen en beoordelen. Bij een positief oordeel vindt door de visitatiecommissie een erkenningsvisitatie plaats op de locatie van de praktijkinstelling, hier zijn kosten aan verbonden. Indien de praktijkinstelling voldoet aan de erkenningseisen, dan adviseert de hoofdopleider aan de Commissie Registratie en Toezicht (CRT) om de praktijkinstelling te erkennen als praktijkopleidingsinstelling. De praktijkinstelling dient door de CRT erkend te zijn als praktijkopleidingsinstelling alvorens te starten met opleiden.

  Daarna vindt voor de start van de opleiding een selectiegesprek plaats met de kandidaat. Als het oordeel hierover positief is, kan de kandidaat deelnemen aan de opleiding.

  Binnen uiterlijk twaalf maanden na de start van de eerste deelnemer(s), vindt een eerste beoordelingsmoment plaats op basis van een zelfevaluatie van de opleideling(en) en een zelfevaluatie van de praktijkopleidingsplaats door de praktijkopleider. De beoordelingsgesprekken vinden plaats bij het opleidingsinstituut met in ieder geval de hoofdopleider, de opleidingscoördinator, de praktijkopleider en de betrokken opleideling(en). Hier zijn kosten aan verbonden.

  Kosten

  Aan de opleiding tot GZ-psycholoog zijn kosten verbonden. Veelal worden deze door de praktijkopleidingsinstelling betaald. De kosten van de praktijkopleiding zijn alle voor rekening van uw praktijkopleidingsinstelling, evenals die voor werkbegeleiding en supervisie. Zo betaalt de instelling een salaris aan de opleideling (psycholoog in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (= PioG)). Hij wordt door de praktijkopleidingsinstelling in dienst genomen voor tenminste twee jaar met een aanstelling van 32 uur per week of minder en dan evenredig langer. Inschaling gebeurt conform CAO-bepalingen met een minimale inschaling in aanloopschaal 59 van functieschaal 60 volgens CAO-GGZ of vergelijkbare inschaling in andere CAO’s.

  De meeste praktijkopleidingsinstellingen betalen daarnaast mee aan de kosten voor het cursorisch deel van de opleiding.

  Subsidie

  Een aantal praktijkopleidingsinstellingen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) komt in aanmerking voor subsidie (beschikbaarheidbijdrage) van een opleidingsplaats. Toewijzing van deze subsidie geschiedt door TOP Opleidingsplaatsen op basis van voorstellen daartoe vanuit het bestuur van de Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam.  De betreffende praktijkopleidingsinstellingen ontvangen automatisch de benodigde formulieren voor de subsidieaanvraag in het jaar ervoor. Let op: als u nog niet bij ons bekend bent als praktijkopleidingsinstelling, moet u dus op tijd een opleidingsplaats aanvragen om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie!

  Naast gesubsidieerde opleidingsplaatsen mag de Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam ook opleidingsplaatsen toewijzen aan bijvoorbeeld instellingen buiten de GGZ.

  Supervisie

  De praktijkopleider organiseert de supervisie voor de opleideling. Deze neemt minimaal 90 uur van de werktijd in beslag. De supervisie is in principe individueel en vindt regelmatig plaats. Praktijkopleider en supervisor zijn nooit één en dezelfde persoon. Het methodische en procesmatige verloop van diagnostiek/indicatiestelling (45 uren) en behandeling en de reflectie over de attitude van de opleideling (45 uren) in relatie met cliënten of andere beroepsmatige contacten vormen de aandachtspunten van de supervisie.

  De supervisanten houden een verslag bij van de leer- en aandachtspunten die ook in de halfjaarlijkse evaluatie door supervisor en supervisant worden opgenomen.

  Aan de supervisie en de supervisor worden de volgende eisen gesteld:

  • De supervisor moet minimaal vijf jaar GZ-psycholoog zijn met aantoonbare kwalificaties als supervisor
  • Een aanvullende eis in de toekomst wordt dat de supervisie over het onderdeel Behandeling en overige taken door een GZ-psycholoog/psychotherapeut BIG wordt gedaan

  Indien de praktijkopleidingsinstelling geen supervisoren in dienst heeft die aan deze eisen voldoen, maar wel mensen die veel ervaring hebben in het geven van supervisie op een van deze gebieden, is het mogelijk dispensatie aan te vragen. Dit dient schriftelijk te gebeuren bij de hoofdopleider. Als de hoofdopleider geen dispensatie geeft, dient de supervisie buitenshuis te worden ingekocht en betaald door de praktijkopleidingsinstelling. Kleine praktijkopleidingsinstellingen betrekken bijna altijd supervisie van een externe supervisor.

  Taken

  De praktijkbegeleiding door de praktijkopleider dient tenminste één uur per week te beslaan. Dit behelst vooral de algemene zaken rondom de praktijkopleiding. Onder meer: de zwaarte van het werk; het halen van de leerdoelen; de voortgang van de supervisie; de aansluiting bij het cursorisch onderwijs; de omgang met collega’s, en de positie op de afdeling en in de instelling. Praktijkbegeleiding gebeurt altijd individueel. De taken en verantwoordelijkheden van de praktijkopleider bevatten onder andere:

  1. Het opstellen van het praktijkopleidingsplan. Hierin wordt aangegeven welke werkzaamheden plaatsvinden, onder wiens verantwoordelijkheid en supervisie, en hoe de evaluatie en beoordeling hiervan zal plaatsvinden. Het praktijkopleidingsplan wordt gedurende de eerste drie maanden van de opleiding opgesteld, op de daartoe bestemde formulieren. De praktijkopleider is bij het maken hiervan gehouden aan de eisen zoals die ten aanzien van de praktijkopleiding worden geformuleerd in de registratie-eisen van de Wet BIG zoals die zijn uitgewerkt in de AMvB en de taak- en functieomschrijving van de opleideling binnen de instelling. Desgewenst vindt hierover overleg met de coördinator van de opleiding plaats.

  2. Het in overleg met directie, en eventueel betrokken afdelingshoofden, realiseren van de randvoorwaarden voor een voldoende differentiatie van zowel werkzaamheden als cliëntenpopulatie en de supervisie.

  3. Het organiseren van de supervisie, de werkbegeleiding wanneer hij deze heeft gedelegeerd, en het informeren over het verloop, de evaluatie en de beoordeling van het leerproces. Hij ziet actief toe op de kwaliteit van supervisie en werkbegeleiding.

  4. Het erop toezien dat halfjaarlijkse voortgangsrapportages ter goedkeuring worden voorgelegd aan de hoofdopleider. In dit verslag zijn de beoordelingen van alle betrokkenen opgenomen. Naar aanleiding van dit verslag vindt een evaluatiegesprek plaats tussen de opleideling en de praktijkopleider.

  5. Het houden van een eindbeoordelingsgesprek met de opleideling na afloop van de praktijkopleiding.

  6. Het bespreken van twijfels over het functioneren van de opleideling en/of de voortgang van de opleiding met de betrokkenen en tevens met de coördinator van de opleiding. Indien nodig vindt overleg plaats met de hoofdopleider.

  7. Het aanwezig zijn op de praktijkopleidersbijeenkomsten, tweemaal per jaar. Tijdens deze bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan thema’s uit de opleiding, ontwikkelingen op het gebied van de opleiding en de registratie-eisen. Ook worden op dit overleg ervaringen uitgewisseld om tot een optimale afstemming van theorie en praktijk te komen.

  8. Het op verzoek van de hoofdopleider voorbereiden van de visitatie ter plekke, de mogelijkheid te arrangeren voor het houden van controles en gesprekken met de betrokkenen, onder wie de directie.

  9. Het attenderen van directie, personeelszaken en eventuele betrokken collega’s op veranderingen in (de eisen van) de opleiding voor zover die relevant zijn voor de kwaliteit van de opleidingsplaats.

  10. De praktijkopleider is verantwoordelijk voor het professionele handelen van de psycholoog/pedagoog in opleiding tot GZ-psycholoog. Dat wil zeggen dat hij/zij mede verantwoordelijk is voor het ethisch handelen van de opleideling binnen de kaders van verantwoordelijkheid van de instelling/afdeling. De praktijkopleider draagt er zorg voor dat de opleideling op de hoogte is van de beroepsethiek voor psychologen, en dat ethische aspecten van de beroepsuitoefening regelmatig aan de orde komen in de voortgangsbesprekingen.

  Praktijkbegeleiding

  De inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de gehele opleiding berust bij de hoofdopleider van de opleidingsinstelling. Voor het praktijkdeel van de opleiding ligt de verantwoordelijkheid bij de praktijkopleider.

  De praktijkopleider is een ervaren en (minimaal vijf jaar) geregistreerde GZ-psycholoog die bij de praktijkopleidingsinstelling ervoor zorgt dat de opleideling de opleiding volgens de eisen op tijd kan afronden. De praktijkopleider fungeert daarbij als mentor, als toezichthouder op de werkomstandigheden en de leermogelijkheden binnen de praktijkopleidingsinstelling, en als ‘troubleshooter’ in geval van problemen. Hij ziet ook toe op de arbeidsrechtelijke taken en plichten van de opleideling en beoordeelt de vooruitgang en de kwaliteit van het praktijkwerk in het licht van de opleidingsdoelstellingen.

  De praktijkopleider zorgt voor de praktijkbegeleiding van de opleideling. Hij doet dit deels zelf en wijst hiervoor supervisoren aan. Hij is verantwoordelijk voor de werkbegeleiding van de opleideling, d.i. hij is in het dagelijks werk steun en toeverlaat voor tussentijds intercollegiaal overleg. Hij kan dit deel van de werkzaamheden eventueel delegeren aan een werkbegeleider; de werkbegeleider is een directe ervaren collega die zelf minimaal drie jaar geregistreerd GZ-psycholoog is. De praktijkopleider blijft echter altijd verantwoordelijk voor de afstemming en voor de bewaking van het proces.

  Praktijkopleiding

  De opleideling volgt een programma dat bestaat uit een cursorisch deel en een praktijkdeel. Voor het cursorisch deel van de opleiding volgt de opleideling gedurende twee jaar één dag per week onderwijs. Het cursorisch deel heeft een totale omvang van 480 uur.

  Het praktijkdeel van de opleiding vindt plaats bij een erkende praktijkopleidingsinstelling en heeft een totale omvang van 2790 uur.

  De werkervaring wordt verdeeld in psychodiagnostiek (40%), indicatiestelling (10%), behandeling (40%) en overige taken (10%). Om aan het vereiste aantal uren werkervaring te kunnen voldoen, krijgt de opleideling bij de praktijkopleidingsinstelling een aanstelling van 32 uur per week gedurende twee jaar (voltijdvariant) of tenminste 16 uur per week gedurende vier jaar (deeltijdvariant). In dit kader wordt voor de duur van de opleiding een opleidingsovereenkomst gesloten tussen de Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam en de praktijkopleidingsinstelling.

  Werkzaamheden

  De verdeling van de werkzaamheden in diagnostiek en indicatiestelling enerzijds en behandeling en overige taken anderzijds wordt onder verantwoordelijkheid van de praktijkopleider uitgewerkt in een praktijkopleidingsplan (zie formulieren). In dit plan wordt ook vastgelegd hoe de supervisie en werkbegeleiding zijn geregeld. Dit plan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de hoofdopleider. Als het wordt goedgekeurd, dient dit plan als leidraad voor de inrichting van de praktijkopleiding. Veranderingen in het plan moeten worden overlegd met de hoofdopleider.

  Het verloop van de praktijkopleiding wordt halfjaarlijks formeel geëvalueerd door de opleideling, de praktijkopleider, de supervisoren en eventueel de werkbegeleiders. Deze evaluatie vindt plaats door middel van het voortgangsformulier dat de opleideling van ons ontvangt. De leer- en aandachtspunten voor de volgende periode worden op basis van deze evaluatie vastgesteld. Het ingevulde en door de praktijkopleider voor gezien getekende voortgangsverslag wordt ook ter goedkeuring aan de hoofdopleider voorgelegd.

  Formulieren

  Op www.rino.nl/formulieren kunt u diverse standaardformulieren terugvinden die van belang voor u kunnen zijn.

   

  Hoe doet u mee?

  Om in aanmerking te komen voor een erkenning als praktijkopleidingsinstelling voor de opleiding tot Psychotherapeut moet uw instelling aan een aantal criteria voldoen. Als instellingen niet geheel aan de genoemde eisen kunnen voldoen, kunnen zij een samenwerkingsverband aangaan met een andere instelling die de ontbrekende onderdelen mogelijk kan aanvullen. Bekijk de eisen: 
   

  Daarnaast zijn er criteria opgesteld door de CSGP (College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut) en de CRT (Commissie Registratie en Toezicht), deze zijn verwerkt in onderstaande formulieren. U dient de onderstaande formulieren in te vullen om u aan te melden:

  Stuur deze formulieren naar:
  Stichting Postacademische (G)GZ-Opleidingen Amsterdam
  t.a.v. Francesca Spelbos, coordinator opleiding psychotherapeut
  Leidseplein 5
  1017 PR Amsterdam

  Of per mail: francescaspelbos@rino.nl

  Graag deze formulieren vergezeld doen gaan van het volgende:

  • Motivatie
  • Omschrijving van de instelling
  • Naam voorgedragen kandidaat (indien bekend)

  De hoofdopleider zal deze formulieren lezen en beoordelen. Bij een positief oordeel kan er een erkenningsvisitatie op locatie ingepland worden met de visitatiecommissie. Krijgt uw praktijkinstelling een erkenning, dan plaatsen wij u op de lijst voor een opleidingsplaats.

  Daarna vindt voor de start van de opleiding een selectiegesprek plaats met de kandidaat. Als het oordeel hierover positief is, kan de kandidaat deelnemen aan de opleiding. Binnen een jaar na de start van de opleiding vindt het eerste beoordelingsmoment (visitatie) op het opleidingsinstituut plaats.

  Bent u er niet zeker van of uw instelling voldoet aan de voorwaarden, neem dan contact op met Francesca Spelbos, coördinator van de opleiding tot psychotherapeut.

  Werkzaamheden

  De verdeling van de werkzaamheden in indicatiestelling, behandeling en overige taken wordt onder verantwoordelijkheid van de praktijkopleider uitgewerkt in een praktijkopleidingsplan. In dit plan wordt ook vastgelegd hoe de supervisie en werkbegeleiding zijn geregeld. Dit plan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de hoofdopleider. Als het wordt goedgekeurd, dient dit plan als leidraad voor de inrichting van de praktijkopleiding. Veranderingen in het plan moeten worden overlegd met de hoofdopleider.

  Het verloop van de praktijkopleiding wordt halfjaarlijks formeel geëvalueerd door de psychotherapeut i.o., de praktijkopleider en eventueel de werkbegeleider(s). Deze evaluatie vindt plaats door middel van het voortgangsformulier dat de opleideling van ons ontvangt. De leer- en aandachtspunten voor de volgende periode worden op basis van deze evaluatie vastgesteld. Het ingevulde en door de praktijkopleider voor gezien getekende voortgangsverslag wordt ook ter goedkeuring aan de hoofdopleider voorgelegd.

  Praktijkopleiding

  De psychotherapeut i.o. volgt een programma dat bestaat uit een cursorisch deel en een praktijkdeel. Voor het cursorisch deel van de opleiding volgt de cursist gedurende vier jaar gemiddeld twee dagdelen per week onderwijs.

  Het cursorisch deel van de reguliere opleiding heeft een totale omvang van ruim 580 uur.

  Het praktijkdeel van de opleiding vindt plaats bij een erkende praktijkopleidingsinstelling en heeft een totale omvang van 2400 uur.

  De cursist krijgt bij de praktijkopleidingsinstelling een aanstelling van minimaal 20 uur per week gedurende vier jaar. In dit kader wordt voor de duur van de opleiding een opleidingsovereenkomst gesloten tussen de Stichting Postacademische (G)GZ-Opleidingen Amsterdam en de praktijkopleidingsinstelling.

  Begeleiding

  De inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de gehele opleiding berust bij de hoofdopleider van de opleidingsinstelling. Voor het praktijkdeel van de opleiding ligt de verantwoordelijkheid bij de praktijkopleider. De praktijkopleider zorgt voor de praktijkbegeleiding van de cursist en wijst eventueel supervisoren aan. Hij kan mogelijk een deel van de werkzaamheden delegeren aan werkbegeleiders. De praktijkopleider blijft echter altijd verantwoordelijk voor de afstemming en voor de bewaking van het proces. De werkbegeleiders zijn de directe ervaren collega’s die in het dagelijks werk steun en toeverlaat zijn voor tussentijds intercollegiaal overleg.

  De praktijkopleider is een ervaren en geregistreerde psychotherapeut (BIG) met minimaal vijf jaar psychotherapie-ervaring en praktiserend psychotherapeut, die bij uw praktijkopleidingsinstelling ervoor zorgt dat de cursist de opleiding volgens de eisen op tijd kan afronden. De praktijkopleider fungeert daarbij als mentor, als toezichthouder op de werkomstandigheden en de leermogelijkheden binnen de praktijkopleidingsinstelling en als ‘troubleshooter’ in geval van problemen. Hij ziet ook toe op de arbeidsrechtelijke taken en plichten van de psychotherapeut i.o. en beoordeelt de vooruitgang en de kwaliteit van het praktijkwerk in het licht van de opleidingsdoelstellingen.

  Taken

  De praktijkbegeleiding door de praktijkopleider dient tenminste één uur per week te beslaan. Dit behelst vooral de algemene zaken rondom de praktijkopleiding. Onder meer: de zwaarte van het werk; het halen van de leerdoelen; de voortgang van de supervisie; de aansluiting bij het cursorisch onderwijs; de omgang met collega’s, en de positie op de afdeling en in de instelling. Praktijkbegeleiding gebeurt altijd individueel. De taken en verantwoordelijkheden van de praktijkopleider bevatten onder andere:

  1. Het opstellen van het praktijkopleidingsplan, waarin wordt aangegeven welke werkzaamheden plaatsvinden, onder wiens verantwoordelijkheid, en hoe evaluatie en beoordeling hiervan zal plaatsvinden. De praktijkopleider is bij het maken van het praktijkopleidingsplan gehouden aan de eisen zoals die ten aanzien van de praktijkopleiding worden geformuleerd in de registratie-eisen van de Wet BIG zoals die zijn uitgewerkt in de AMvB en de taak- en functieomschrijving van de psychotherapeut i.o. binnen de instelling. Desgewenst vindt hierover overleg met de coördinator van de opleiding plaats.

  2. Het in overleg met directie en eventueel betrokken afdelingshoofden realiseren van de randvoorwaarden voor een voldoende differentiatie van zowel werkzaamheden als cliëntenpopulatie, eventueel het organiseren van de supervisie.

  3. Het organiseren van de supervisie, de werkbegeleiding wanneer hij deze heeft gedelegeerd, en het informeren over het verloop, de evaluatie en de beoordeling van het leerproces. Hij ziet actief toe op de kwaliteit van supervisie en werkbegeleiding.

  4. Het erop toezien dat halfjaarlijkse voortgangsverslagen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de hoofdopleider. In dit verslag zijn de beoordelingen van alle betrokkenen opgenomen. Naar aanleiding van dit verslag vindt een evaluatiegesprek plaats tussen de psychotherapeut i.o. en de praktijkopleider.

  5. Het houden van een eindbeoordelingsgesprek met de psychotherapeut i.o. na afloop van de praktijkopleiding.

  6. Het bespreken van twijfels over het functioneren van de psychotherapeut i.o. en / of de voortgang van de opleiding met de betrokkene en tevens met de coördinator van de opleiding. Indien nodig vindt overleg plaats met de hoofdopleider.

  7. Het op verzoek van de hoofdopleider voorbereiden van de visitatie ter plekke, de mogelijkheid te arrangeren voor het houden van controles en gesprekken met de betrokkenen waaronder de directie.

  8. Het attenderen van directie, personeelszaken en eventuele betrokken collegae op veranderingen in (de eisen van) de opleiding voor zover die relevant zijn voor de kwaliteit van de opleidingsplaats.

  9. De praktijkopleider is verantwoordelijk voor het professionele handelen van de psychotherapeut i.o. Dat wil zeggen dat hij/zij mede verantwoordelijk is voor het ethisch handelen van de psychotherapeut i.o. binnen de kaders van verantwoordelijkheid van de instelling / afdeling. De praktijkopleider draagt er zorg voor dat de psychotherapeut i.o. op de hoogte is van de beroepsethiek voor psychotherapeuten en dat ethische aspecten van de beroepsuitoefening regelmatig aan de orde komen in de voortgangsbesprekingen.

  Supervisie en leertherapie

  De supervisie tijdens de opleiding tot psychotherapeut bedraagt in totaal 150 uur, over 500 uren psychotherapiesessies. Praktijkopleider en supervisor zijn nooit één en dezelfde persoon. Het methodische en procesmatige verloop van indicatiestelling en behandeling, de diverse referentiekaders en de reflectie over de attitude van de psychotherapeut i.o. in relatie met cliënten of andere beroepsmatige contacten vormen de aandachtspunten van de supervisie. Psychotherapiesessies onder supervisie betreffen voor minstens 200 uur de doelgroep volwassenen, en voor minstens 250 uur de individuele setting. De eerste 25 supervisiesessies hebben betrekking op diagnostiek. De supervisor hierover hoeft geen erkend supervisor van een Specialistische Vereniging (SPV) te zijn, maar wel een BIG-geregistreerde psychotherapeut.

  De supervisanten houden een verslag bij van de leer- en aandachtspunten die ook in de eindrapportage door de supervisor en supervisant worden opgenomen. Aan de supervisie en de supervisor worden de volgende eisen gesteld:

  • de supervisor moet een erkend supervisor zijn van een erkende SPV, behalve voor de eerste 25 uur
  • de supervisor moet tevens een BIG-geregistreerde psychotherapeut zijn en praktiseren als psychotherapeut

  Leertherapie: tijdens de opleiding wordt een leertherapie van 50 uur gevolgd, over een looptijd van tenminste negen maanden. Aan de leertherapeut worden de volgende eisen gesteld:

  • geregistreerd psychotherapeut, tevens leertherapeut van een toepasselijke SPV
  • acceptabel is eventueel: geregistreerd psychotherapeut, tevens lid van een toepasselijke SPV (dit ter beoordeling van de hoofdopleider). De leertherapeut kan niet iemand zijn die op andere wijze bij de opleiding van de cursist is betrokken. De leertherapie kan individueel of in groepsverband worden gedaan. Bij groepsleertherapie dienen de minimaal 50 sessies elk tenminste 1,5 uur te beslaan.

  Kosten

  Aan de opleiding tot psychotherapeut is een aantal kosten verbonden, veelal worden deze door de praktijkopleidingsinstelling betaald. De kosten van de praktijkopleiding zijn alle voor rekening van de praktijkopleidingsinstelling. Zo betaalt de instelling een salaris aan de psychotherapeut i.o. Hij wordt door de praktijkopleidingsinstelling in dienst genomen voor tenminste vier jaar met een aanstelling van minstens 20 uur per week, of drie jaar als de verkorte opleiding wordt gedaan (alleen voor GZ-psychologen). Inschaling gebeurt conform CAO-bepalingen.

  Subsidie

  Een aantal praktijkopleidingsinstellingen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) komt in aanmerking voor subsidie (beschikbaarheidbijdrage) voor een opleidingsplaats. Dit geldt ook voor de psychotherapie-opleiding. Toewijzing van deze subsidie geschiedt door TOP Opleidingsplaatsen op basis van voorstellen daartoe vanuit het bestuur van de Stichting PDO GGZ Amsterdam. De subsidieverzoeken van de praktijkopleidingsinstelling moeten voor 1 maart bij ons binnen zijn voor de toekenning van de opleidingsplaatsen het jaar daarop.

  De door ons erkende praktijkopleidingsinstellingen ontvangen automatisch de benodigde formulieren voor de subsidieaanvraag in het jaar ervoor. Let op: als u nog niet bij ons bekend bent als praktijkopleidingsinstelling, moet u dus op tijd een opleidingsplaats aanvragen om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie. Meer informatie over subsidie aanvragen is te vinden op de website van TOP Opleidingsplaatsen: http://top-opleidingsplaatsen.nl/ 

  Voor instellingen in de verstandelijke gehandicaptenzorg en justitiële instellingen is er ook mogelijkheid voor subsidie. Deze subsidie moet uw instelling zelf aanvragen bij de koepelorganisatie.

  Naast gesubsidieerde opleidingsplaatsen mag PDO GGZ Amsterdam ook plaatsen toewijzen aan bijvoorbeeld instellingen buiten de GGZ.

  Formulieren

  Op www.rino.nl/formulieren kunt u diverse standaardformulieren terugvinden die van belang voor u kunnen zijn

  Algemeen

  De beroepsopleiding tot klinisch psycholoog is een praktijkgerichte opleiding. Dit betekent dat de opleidelingen het vak leren in de praktijk onder persoonlijke begeleiding en supervisie van ervaren klinisch psychologen. Theoretische kennis en professioneel handelen moeten hierbij worden geïntegreerd, en ook dient een juiste beroepsattitude te worden verworven. Het praktijkopleidingsprogramma vindt plaats binnen een betaalde opleidingsplaats in een erkende praktijkopleidingsinstelling onder verantwoordelijkheid van een door de opleidingsinstelling erkende praktijkopleider. Onderdelen van de praktijkopleiding zijn werkbegeleiding, door een ervaren klinisch psycholoog binnen de werkplek, supervisie (235 uren) door erkende supervisoren, en individuele leertherapie (50 uren) door een erkende leertherapeut.

  De supervisie

  Tijdens de opleiding vindt 235 uur supervisie plaats, als volgt verdeeld:

  • 50 uren over diagnostiek
  • 135 uren over psychotherapie
  • 25 uren over wetenschappelijk onderzoek en innovatie
  • 25 uren over overige werkzaamheden

  Voor meer informatie over de voorwaarden voor praktijkplaats voor de postdoctorale opleiding tot klinisch psycholoog kunt u contact opnemen met Wendy Werkman, coördinator opleiding klinisch psycholoog.

   

  Bent u geïnteresseerd in de opleiding tot klinisch psycholoog K&J? Deze opleiding is landelijk en vindt plaats bij de RINO-groep in Utrecht.

  Klik hier om de brochure ‘Taken & verantwoordelijkheden praktijkopleiding van de GZ-psycholoog’ te downloaden.

  Formulieren

  Op www.rino.nl/formulieren kunt u diverse standaardformulieren terugvinden die van belang voor u kunnen zijn.

  Algemeen

  Aan praktijkplaatsen voor de opleiding tot seksuoloog worden geen specifieke eisen gesteld. Maar gezien het programma waarin probleemgestuurd onderwijs het uitgangspunt is, zijn praktijkplaatsen zowel binnen de psychotherapie (GZ-psycholoog, psychotherapeut) als binnen de geneeskunde (uroloog, gynaecoloog etc.) geëigende plaatsen waarin deze opleiding ruimschoots past. We streven ernaar om de groepen zo veel mogelijk te laten bestaan uit vertegenwoordigingen van de beide disciplines.

  Neem voor meer informatie over de postdoctorale opleiding tot seksuoloog contact op met de administratie van de opleiding seksuologie.

  Contact