Info voor praktijkinstellingen

Op deze pagina vind je alle informatie voor een praktijk(opleidings)instelling. 

 

Waarom een praktijkplaats aanbieden?

Binnen de (geestelijke) gezondheidszorg is behoefte aan goed opgeleide gezondheidszorgpsychologen, orthopedagogen-generalist, psychotherapeuten en klinisch psychologen. Een goed opgeleide psycholoog/pedagoog beheerst niet alleen de theorie, maar kent ook de praktijk van binnen en van buiten. Daarom brengen praktijkinstellingen hun praktijkkennis via de erkende opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, orthopedagoog-generalist, psychotherapeut of klinisch psycholoog over op opleidelingen die hun universitaire studie tot psycholoog of pedagoog hebben afgerond.

De voordelen van het aanbieden van een vaste opleidingsplaats:

 • Je leidt gemotiveerde startende professionals op die je via een sollicitatieprocedure zelf uitkiest;
 • Je treedt toe tot een uitgebreid samenwerkingsverband van praktijkopleidingsinstellingen en profiteert zo van de kennisuitwisseling binnen dit netwerk
 • Je levert een bijdrage aan de vorming van de toekomstige beroepsgroep van gezondheidszorgpsychologen, orthopedagogen-generalist, psychotherapeuten en klinisch psychologen
 • Je neemt kennis van ‘state of the art’ wetenschappelijke ontwikkelingen en de nieuwste behandelinzichten via de opleiding in jouw instelling
 • GZ-psycholoog

  Hoe doe je mee?

  Om in aanmerking te komen voor een erkenning als praktijkopleidingsinstelling voor de opleiding tot GZ-psycholoog moet jouw instelling aan een aantal eisen en criteria voldoen. Deze eisen zijn verplicht, bekijk ze hier:

  Voor verdere informatie over het krijgen van deze erkenning verwijzen wij je door naar onze visitatie-pagina

  De opleiding

  1. Kosten: aan de opleiding tot GZ-psycholoog zijn kosten verbonden. De praktijkopleidingsinstelling stelt zich garant voor de supervisie, werkbegeleiding en beschikbaarheid praktijkopleider, in zowel tijd als geld. De kosten worden door de praktijkopleidingsinstelling vergoed en niet op de opleideling verhaald en voor deze kosten is geen terugbetalingsregeling bij vertrek mogelijk. Daarnaast draagt de praktijkopleidingsinstelling zorg voor salariëring van de opleideling, die ten minste overeenkomt met het salaris dat in de CAO voor GGZ-instellingen is vastgesteld voor een gedragswetenschapper.

  De meeste praktijkopleidingsinstellingen betalen daarnaast mee aan de kosten voor het cursorisch onderdeel van de opleiding. Let op: literatuurkosten zijn voor rekening van de praktijkopleidingsinstelling.

  2. Subsidie: een aantal praktijkopleidingsinstellingen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) komt in aanmerking voor subsidie (beschikbaarheidbijdrage) van een opleidingsplaats. Toewijzing van deze subsidie geschiedt door TOP Opleidingsplaatsen op basis van voorstellen daartoe vanuit het bestuur van de Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam.  De betreffende praktijkopleidingsinstellingen ontvangen automatisch de benodigde formulieren voor de subsidieaanvraag in het jaar ervoor. Let op: als je nog niet bij ons bekend bent als praktijkopleidingsinstelling, moet je dus op tijd een opleidingsplaats aanvragen om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie. 

  Naast gesubsidieerde opleidingsplaatsen mag de Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam ook opleidingsplaatsen toewijzen aan bijvoorbeeld instellingen buiten de GGZ.

  3. Supervisie: de praktijkopleider organiseert de supervisie voor de opleideling. Deze neemt minimaal 90 uur van de werktijd in beslag. De supervisie is in principe individueel en vindt regelmatig plaats. Praktijkopleider en supervisor zijn nooit één en dezelfde persoon. Het methodische en procesmatige verloop van diagnostiek/indicatiestelling (45 uren) en behandeling en de reflectie over de attitude van de opleideling (45 uren) in relatie met cliënten of andere beroepsmatige contacten vormen de aandachtspunten van de supervisie. Voor de eisen van de supervisie kun je wederom een beroep doen op het


  Indien de praktijkopleidingsinstelling geen supervisoren in dienst heeft die aan deze eisen voldoen, maar wel mensen die veel ervaring hebben in het geven van supervisie op een van deze gebieden, is het mogelijk dispensatie aan te vragen. Dit dient schriftelijk te gebeuren bij de hoofdopleider. Als de hoofdopleider geen dispensatie geeft, dient de supervisie buitenshuis te worden ingekocht en betaald door de praktijkopleidingsinstelling. Kleine praktijkopleidingsinstellingen betrekken bijna altijd supervisie van een externe supervisor.

  4. Taken en verantwoordelijkheden: de praktijkbegeleiding door de praktijkopleider dient tenminste één uur per week te beslaan. Dit behelst vooral de algemene zaken rondom de praktijkopleiding. Onder meer: de zwaarte van het werk; het halen van de leerdoelen; de voortgang van de supervisie; de aansluiting bij het cursorisch onderwijs; de omgang met collega’s, en de positie op de afdeling en in de instelling. Praktijkbegeleiding gebeurt altijd individueel. De taken en verantwoordelijkheden van de praktijkopleider, werkbegeleider en supervisor kun je vinden in het document:

  Formulieren en contact

  Op www.rino.nl/formulieren kun je diverse standaardformulieren terugvinden die van belang voor jou kunnen zijn.

  Voor vragen kun je contact opnemen met Anneloes Klaassen, coördinator Visitaties & Erkenningen via visitaties@rino.nl

   

 • Psychotherapie

  Hoe doe je mee?

  Om in aanmerking te komen voor een erkenning als praktijkopleidingsinstelling voor de opleiding tot Psychotherapeut moet jouw instelling aan een aantal criteria voldoen. Als instellingen niet geheel aan de genoemde eisen kunnen voldoen, kunnen zij een samenwerkingsverband aangaan met een andere instelling die de ontbrekende onderdelen mogelijk kan aanvullen. Bekijk de eisen: 

  Voor verdere informatie over het krijgen van deze erkenning verwijzen wij je door naar onze visitatie-pagina

  Ben je er niet zeker van of jouw instelling voldoet aan de voorwaarden, neem dan contact op met Uma Spuijbroek, coördinator van de opleiding tot psychotherapeut.

  Voor de start van de opleiding vindt een selectiegesprek plaats met de kandidaat. Als het oordeel hierover positief is, kan de kandidaat deelnemen aan de opleiding. Binnen een jaar na de start van de opleiding vindt het eerste beoordelingsmoment (visitatie) op het opleidingsinstituut plaats.

  Kosten
  Aan de opleiding tot psychotherapeut is een aantal kosten verbonden, veelal worden deze door de praktijkopleidingsinstelling betaald. De kosten van de praktijkopleiding zijn alle voor rekening van de praktijkopleidingsinstelling. Zo betaalt de instelling een salaris aan de opleideling in opleiding tot psychotherapeut. Hij wordt door de praktijkopleidingsinstelling in dienst genomen voor tenminste drie jaar met een aanstelling van minstens 16 uur per week. Inschaling gebeurt conform CAO-bepalingen.

  Voor meer informatie zie het document:

  Subsidie
  Een aantal praktijkopleidingsinstellingen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) komt in aanmerking voor subsidie (beschikbaarheidbijdrage) voor een opleidingsplaats. Dit geldt ook voor de psychotherapie-opleiding. Toewijzing van deze subsidie geschiedt door TOP Opleidingsplaatsen op basis van voorstellen daartoe vanuit het bestuur van de Stichting PDO GGZ Amsterdam. De subsidieverzoeken van de praktijkopleidingsinstelling moeten voor 15 maart bij ons binnen zijn voor de toekenning van de opleidingsplaatsen het jaar daarop.

  De door ons erkende praktijkopleidingsinstellingen ontvangen automatisch de benodigde formulieren voor de subsidieaanvraag in het jaar ervoor. Let op: als je nog niet bij ons bekend bent als praktijkopleidingsinstelling, moet je dus op tijd een opleidingsplaats aanvragen om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie.
  Meer informatie over subsidie aanvragen is te vinden op de website van TOP Opleidingsplaatsen: top-opleidingsplaatsen.nl

  Voor instellingen in de verstandelijke gehandicaptenzorg en justitiële instellingen is er ook mogelijkheid voor subsidie. Deze subsidie moet jouw instelling zelf aanvragen bij de koepelorganisatie.

  Naast gesubsidieerde opleidingsplaatsen mag PDO GGZ Amsterdam ook plaatsen toewijzen aan bijvoorbeeld instellingen buiten de GGZ.

  Praktijkopleiding
  De GZ-psycholoog in opleiding tot psychotherapeut volgt een programma dat bestaat uit een cursorisch deel en een praktijkdeel. Voor het cursorisch deel van de opleiding volgt de cursist gedurende drie jaar gemiddeld twee dagdelen per week onderwijs.

  Het cursorisch deel van de reguliere opleiding heeft een totale omvang van ongeveer 300 uur. Het praktijkdeel van de opleiding vindt plaats bij een erkende praktijkopleidingsinstelling en heeft een totale omvang van 1825 uur.

  De cursist krijgt bij de praktijkopleidingsinstelling een aanstelling van minimaal 16 uur per week gedurende drie jaar. In dit kader wordt voor de duur van de opleiding een opleidingsovereenkomst gesloten tussen de Stichting Postacademische (G)GZ-Opleidingen Amsterdam en de praktijkopleidingsinstelling.

  Begeleiding
  De inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de gehele opleiding berust bij de hoofdopleider van de opleidingsinstelling. Voor het praktijkdeel van de opleiding ligt de verantwoordelijkheid bij de praktijkopleider. De praktijkopleider zorgt voor de praktijkbegeleiding van de cursist en wijst eventueel supervisoren aan. Hij kan mogelijk een deel van de werkzaamheden delegeren aan werkbegeleiders. De praktijkopleider blijft echter altijd verantwoordelijk voor de afstemming en voor de bewaking van het proces. De werkbegeleiders zijn de directe ervaren collega’s die in het dagelijks werk steun en toeverlaat zijn voor tussentijds intercollegiaal overleg.

  Taken en verantwoordelijkheden
  De praktijkopleider is een ervaren en geregistreerde psychotherapeut (BIG) met minimaal vijf jaar psychotherapie-ervaring en praktiserend psychotherapeut, die bij jouw praktijkopleidingsinstelling ervoor zorgt dat de opleideling de opleiding volgens de eisen op tijd kan afronden. De praktijkbegeleiding door de praktijkopleider dient tenminste één uur per week te beslaan. Dit behelst vooral de algemene zaken rondom de praktijkopleiding. Onder meer: de zwaarte van het werk; het halen van de leerdoelen; de voortgang van de supervisie; de aansluiting bij het cursorisch onderwijs; de omgang met collega’s, en de positie op de afdeling en in de instelling. Praktijkbegeleiding gebeurt altijd individueel. De taken en verantwoordelijkheden van de praktijkopleider, werkbegeleider en supervisor kun je vinden in het document:

  Supervisie en leertherapie
  De supervisie tijdens de opleiding tot psychotherapeut bedraagt in totaal 125 uur, over 425 uren psychotherapiesessies. Praktijkopleider en supervisor zijn nooit één en dezelfde persoon. Het methodische en procesmatige verloop van indicatiestelling en behandeling, de diverse referentiekaders en de reflectie over de attitude van de psychotherapeut i.o. in relatie met cliënten of andere beroepsmatige contacten vormen de aandachtspunten van de supervisie. 

  Voor de eisen van de supervisie en leertherapie zie het document:

  Formulieren
  Op www.rino.nl/formulieren kun je diverse standaardformulieren terugvinden die van belang voor je kunnen zijn.

 • Klinisch psycholoog

  Algemeen

  De beroepsopleiding tot klinisch psycholoog is een praktijkgerichte opleiding. Dit betekent dat de opleidelingen het vak leren in de praktijk onder persoonlijke begeleiding en supervisie van ervaren klinisch psychologen. Theoretische kennis en professioneel handelen moeten hierbij worden geïntegreerd, en ook dient een juiste beroepsattitude te worden verworven. Het praktijkopleidingsprogramma vindt plaats binnen een betaalde opleidingsplaats in een erkende praktijkopleidingsinstelling onder verantwoordelijkheid van een door de opleidingsinstelling erkende praktijkopleider. Onderdelen van de praktijkopleiding zijn werkbegeleiding, door een ervaren klinisch psycholoog binnen de werkplek, supervisie (235 uren) door erkende supervisoren, en individuele leertherapie (50 uren) door een erkende leertherapeut.

  De supervisie

  Tijdens de opleiding vindt 235 uur supervisie plaats, als volgt verdeeld:

  • 50 uren over diagnostiek
  • 135 uren over psychotherapie
  • 25 uren over wetenschappelijk onderzoek en innovatie
  • 25 uren over overige werkzaamheden

  Voor meer informatie over de voorwaarden voor praktijkplaats voor de Postdoctorale Opleiding tot Klinisch Psycholoog kun je contact opnemen met Levi van Tricht, opleidingsmedewerker, opleiding klinisch psycholoog.

  Ben je geïnteresseerd in de opleiding tot klinisch psycholoog K&J? Deze opleiding is landelijk en vindt plaats bij de RINO Groep in Utrecht.

  Klik hier om de brochure:

  Formulieren

  Op www.rino.nl/formulieren kun je diverse standaardformulieren terugvinden die van belang voor jou kunnen zijn.

 • Orthopedagoog-Generalist

  Eisen erkenning

  Om in aanmerking te komen als praktijkopleidingsinstelling moet aan zekere eisen en voorwaarden worden voldaan. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal eisen beschreven die aan de opleiding en de opleidingsinstelling worden gesteld:

  Sinds het van kracht worden van het Besluit Orthopedagoog-Generalist heeft de NVO een aantal regelingen opgesteld die betrekking hebben op de toetsing van de vooropleiding, vrijstellingen in de opleiding en kwalificatie-eisen van opleiders en praktijkopleidingsinstellingen:

  De eisen en voorwaarden beschreven in bovenstaande stukken zijn samengevat in onderstaand document. Hier vind je alle eisen op een rijtje:

  Toelatingseisen kandidaat

  De opleidingskandidaat dient in het bezit te zijn van een afgeronde masteropleiding pedagogische wetenschappen, psychologie, en/of gezondheidswetenschappen waarbij ook klinische vaardigheden zijn opgedaan en minimaal 520 uur klinische stage is gelopen. Een NVO basisaantekening diagnostiek of BAPD heeft de voorkeur.

  Indien de opleideling langer dan vijf jaar geleden is afgestudeerd, moet aangetoond worden dat de afgelopen jaren relevante klinische werkervaring is opgedaan. Dit kan door het het overleggen van een werkgeversverklaring, waaruit deze orthopedagogische werkervaring blijkt, door een diagnostiek aantekening van de NVO/NIP/SKJ of door een LOGO-verklaring.

  Aanmelding

  Om je aan te melden als praktijkopleidingsinstelling dien je bovenstaand formulier ‘Eisen en desiderata praktijkopleidingsplaatsen OG’ in te vullen en te versturen naar: rozemarijnoudakker@rino.nl