Psychotherapeut voor GZ-psychologen

Voor wie

De driejarige postmaster opleiding tot psychotherapeut is toegankelijk voor GZ-psychologen. De opleiding duurt drie jaar, start jaarlijks en integreert gedragstherapeutische, psychoanalytische en systeemtherapeutische theorieën, concepten en technieken.

De opleiding tot psychotherapeut begint jaarlijks in april. De exacte startdatum is onder voorbehoud en ook de start van de opleiding in het algemeen is altijd onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen. 

Ben je NVO orthopedagoog-generalist? Dan kun je ook in aanmerking komen voor de driejarige opleiding tot psychotherapeut. Hiervoor wordt je OG-opleiding beoordeeld om te zien of deze voldoende overeenkomt met de GZ-opleiding. De beoordeling is landelijk geregeld. Je kunt hierover contact opnemen met Danny Bouwman van het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen via d.bouwman@ru.nl.

De opleiding tot psychotherapeut richt zich op volwassenen en ouderen. De vierjarige opleiding tot psychotherapeut voor master-psychologen en de differentiatie Kinderen en Jeugd worden niet meer door RINO Amsterdam aangeboden. 


Doelstelling

Je wordt opgeleid tot psychotherapeut BIG, een specialist die zich specifiek richt op de psychotherapeutische behandeling van complexere problematiek, die meer in de persoonlijkheid van de patiënt is geworteld. De psychotherapeut hanteert verschillende methodieken, kan persoons- maar ook klachtgericht werken en heeft oog voor zowel het individu als voor het betrokken systeem van gezin, groep of bedrijf. 
 

Opzet 

De opleiding tot psychotherapeut voor GZ-psychologen is een parttime opleiding van drie jaar. Je hebt een aanstelling bij een praktijkopleidingsinstelling van tenminste 16 uur. 

verplichte werkzaamheden

 

Cursorisch Programma

Binnen RINO Amsterdam kiezen we ervoor om een zo optimaal mogelijke opleidingssituatie te creëren, door deels in vaste opleidingsgroepen te werken en deels in kleine samengestelde groepen onderwijs aan te bieden.

De vaste opleidingsgroep fungeert daarbij als vehikel voor leren, doordat je in relatieve veiligheid en vertrouwdheid van elkaar kan leren, elkaars ontwikkeling als professional kan volgen en waarbij tevens groepsdynamische processen onder de loep kunnen worden genomen. Met de samengestelde groepen volg je modulair onderwijs, waardoor je de opleidingsroute kan personaliseren. De KP- en PT-opleidelingen worden voor de keuzemodules verdeeld over diverse kleinere groepen en volgen gezamenlijk les. Tijdens de opleiding kunnen er vier keuzemodules gekozen worden.

 

Curriculum voor de PT2024


Supervisie

Gedurende de opleiding dien je in totaal 125 uren supervisie te doen. Deze supervisie uren worden als volgt verdeeld:

Supervisie

 

Vrijstelling

Vrijstellingen kun je aanvragen na toelating tot de opleiding en uiterlijk 4 weken na de start van de opleiding. De hoofdopleider beoordeelt de vrijstellingsaanvragen. 

Vrijstelling kan alleen worden gegeven voor onderdelen die aantoonbaar gelijkwaardig zijn aan onderdelen die men in de reguliere opleiding moet volgen en die men aantoonbaar voldoende heeft afgerond.  Belangrijk voor het toekennen van vrijstelling is dat onderdelen niet dubbel mogen meetellen. Als een bepaald onderdeel al is meegeteld voor de toelating tot de PT-opleiding (bv. onderdelen in de GZ-opleiding of OG-opleiding of een VGCt traject) mag dit vervolgens niet opnieuw worden gebruikt voor vrijstelling.

Het uitgangspunt is een duaal opleidingstraject bij een psychotherapie vereniging waarin vanaf de start sprake is van voortdurende integratie van theorie- en praktijkonderwijs. Losse cursussen zonder aantoonbare inbedding in een reguliere opleidingsroute binnen een erkende psychotherapievereniging, komen niet in aanmerking voor vrijstelling.  

maximale vrijstelling


Doelgroep

Deelname aan deze opleiding is voorbehouden aan GZ-psychologen. Deelnemers dienen bij aanmelding een erkende praktijkopleidingsinstelling te hebben die zorg wil dragen voor de praktijkopleiding. De praktijkopleidingsinstelling is werkzaam op het terrein van de individuele geestelijke gezondheidszorg. Dit kan een grotere instelling zijn, een zelfstandige praktijk, een ziekenhuis of de gehandicaptenzorg. Hebt je een (nog) niet-erkende werkplek, dan dient je dit ruim voor de sluitingsdatum van de aanmelding bij ons te melden.
 

Erkenning

De opleiding leidt op tot de registratie als psychotherapeut in het BIG-register. Alleen deze registratie geeft het recht de wettelijk beschermde titel psychotherapeut te voeren.

 • Hoofdopleider

  De hoofdopleider van de opleidingen psychotherapie is mw. prof. dr. Marleen Rijkeboer. De plaatsvervangend hoofdopleider is dhr. dr. Jeroen Knipscheer.

 • Kosten

  De kosten voor het cursorische gedeelte in 2024 bedragen € 18.350,-*. Daarnaast dient je rekening te houden met kosten voor aan te schaffen boeken en leertherapie.

  * RINO amsterdam behoudt zich het recht voor haar tarieven jaarlijks te indexeren. Al onze opleidingen en cursussen zijn vrijgesteld van BTW.

 • Toelatingseisen

  Om voor deze opleiding in aanmerking te komen, dien je in het bezit te zijn van de BIG-registratie GZ-psycholoog en werkzaam te zijn bij een erkende psychotherapie praktijkopleidingsinstelling.

 • Nieuwe beroepenstructuur KP-PT

  Een commissie onder leiding van Rinnooy Kan heeft in de herfst van 2020 bij de minister een adviesrapport over de beroepenstructuur in de psychologische zorg ingediend. Hierin wordt gepleit voor het samenvoegen van de BIG-registraties Klinisch Psycholoog (KP) en Psychotherapeut (PT) tot één artikel 14 beroep. Anticiperend op deze samenvoeging van beroepen in 2026, heeft het Stichtingsbestuur PDO-GGZ Amsterdam besloten om één hoofdopleider voor zowel KP als PT aan te stellen, met tevens voor beide opleidingen apart een plaatsvervangend hoofdopleider. Daarnaast is besloten om vanaf 2021 alleen GZ-psychologen tot de PT-opleiding toe te laten. Hiermee wordt de mogelijkheid gecreëerd om de KP- en PT-opleiding meer te integreren, omdat het startniveau voor beide opleidingen identiek is. Zo kan bijvoorbeeld een gezamenlijk aanbod aan behandelmodules worden gerealiseerd, waarvan een deel keuze-modules betreffen, waardoor meer gepersonaliseerde opleidingstrajecten kunnen worden gevolgd. Let wel: de PT-opleiding leidt de komende tijd nog steeds tot het basisberoep PT. 

  Wil je meer weten over de nieuwe beroepenstructuur? Kijk voor de actuele stand van zaken op de website van de NVP.

 • Aanmelding en selectie

  Om in aanmerking te komen voor een plek in de opleiding tot psychotherapeut dien je werkzaam te zijn bij een erkende psychotherapie praktijkopleidingsinstelling. De instelling kan een opleidingsplek aanvragen. Nadat je bent voorgedragen door een instelling, ontvang je van ons het aanmeldingsformulier met het verzoek om deze in te vullen. Daarbij stuur je onder andere een curriculum vitae, een kopie van het bewijs van je BIG-registratie als GZ-psycholoog en een sollicitatiebrief mee, waarin je nader ingaat op je opleiding en werkervaring, je persoonlijke ontwikkeling en motivatie voor deze opleiding.

  Op basis van je aanmelding wordt bepaald of je in aanmerking komt voor de verdere selectieprocedure. Meer informatie over de details van de procedure krijgt je direct na aanmelding. Bij de selectieprocedure worden ook de praktijkwerkzaamheden betrokken. 

  Ben je nog opzoek naar beschikbare praktijkopleidingsplaatsen, kijk op onze website bij vacatures PT en je kunt ook zelf erkende praktijkinstellingen benaderen door middel van een open sollicitatie. 

 • Organisatie

  De opleiding tot psychotherapeut wordt aangeboden door de Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam. De organisatie is in handen van RINO Amsterdam.

  Contact

 • Vrijstellingen voor psychiaters

  Verzoek indienen

  Psychiaters kunnen in aanmerking komen voor een psychotherapieregistratie op voorwaarde dat de aanvrager voldoet aan de actuele eisen voor de registratie als psychotherapeut.

  Dit betekent dat de registratie als psychiater niet langer dan 10 jaar geleden is gehaald en dat de aanvrager aan alle actuele PT-eisen voldoet zowel qua omvang en inhoud van het cursorisch als het praktijkonderwijs (zie hieronder voor de uitgebreide toelichting).

  Om de registratie aan te vragen dien je de volgende informatie aan te leveren:

  • Een actueel CV
  • Het compleet ingevulde aanvraagformulier, inclusief de gevraagde verklaringen van gevolgde onderdelen
  • Een motivatie waarom men op dit moment de registratie tot psychotherapeut aanvraagt

  De kosten van een studieadvies zijn ca. € 250,--. Bij meerwerk kunnen hogere kosten in rekening worden gebracht.

  Alle verzoeken lopen via RINO Zuid in samenwerking met RINO amsterdam. Download hier het aanvraagformulier, vul het in en mail het vervolgens naar pt@rinozuid.nl. Om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen moet het formulier voorzien zijn van álle gevraagde bijlagen.

  Kosten voor studieadvies

  De kosten voor een studieadvies zijn in totaal ca. € 250,-.
  RINO Zuid zal € 175,- in rekening brengen en RINO amsterdam € 75,-. Dit is een gemiddelde voor de tijd die eraan wordt besteed, bij meer werk kunnen hogere kosten in rekening worden gebracht.

  Na het afronden van het opleidingsplan/advies wordt het dossioma voorgelegd aan de Examencommissie psychotherapie-opleiding van de opleidingsinstelling waar de psychiater de opleiding gevolgd heeft.

 • Onderwijs- en examenregeling (OER) en besluit opleidingseisen PT

  Hieronder vind je de Onderwijs- en examenregeling (OER) PT:

  Hieronder vind je het besluit opleidingseisen PT:

 • Visiedocument Hoofdopleiders

  Hier vind je het document Naar toekomstbestendige GZ- KP- en PT- opleidingen: visiedocument Hoofdopleiders

 • FAQ's

   

  Q: Ik heb een eenmanspraktijk. Kan ik daar psychotherapeuten opleiden?

  A: In een eenmanspraktijk kan niet worden opgeleid, daarvoor moet u een samenwerking aangaan met andere praktijken. Die samenwerking moet worden geformaliseerd in een door alle partijen ondertekende overeenkomst, waarin ook de inhoud van de samenwerking wordt beschreven. Voor informatie over de eisen aan een praktijkopleidingsinstelling, klik hier

  Q: Ik heb een te kleine praktijk om opleidelingen in dienst te nemen, en ik vind dat eigenlijk ook veel te riskant. Kan het ook op een andere manier?

  A: Het heeft de voorkeur dat u de opleideling in dienst neemt, een OvO (overeenkomst van opdracht) kan alleen onder zeer strikte voorwaarden. 

  Q: Waarom moeten vergaderingen vastgelegd worden voor jullie?

  A: Omdat wij vinden dat opleidelingen veel kunnen – en moeten – leren van de overwegingen van senior-therapeuten, juist bij het bespreken van een intake en/of lopende behandelingen. Ook het bijwonen van vergaderingen door huisartsen en/of fysiotherapeuten etc. kan een enorme inhoudelijke verbetering betekenen voor uw praktijk.

  Q: Waarom zou ik psychotherapeuten willen opleiden?

  A: Dat is natuurlijk aan u, maar de praktijken die wij spreken die begonnen zijn met opleiden, zijn heel enthousiast en vinden het een grote verrijking van hun praktijk. Vaak beginnen ze met het idee dat ze een opleideling veel te bieden hebben aan ervaring – en dat is natuurlijk ook zo – maar merken ze gaande de opleiding dat een opleideling omgekeerd ook veel binnenbrengt aan vernieuwing en verbetering!