Route Jeugd, gezin en onderwijs

Bij RINO amsterdam staat het bevorderen van de gezonde en veilige ontwikkeling van kinderen voorop. Wij bieden daarom scholing aan voor professionals die werken met kinderen, jeugdigen en gezinnen, met als doel om snel de juiste hulp te kunnen bieden wanneer dat nodig is. Ons scholingsaanbod is gericht op praktische oplossingen en handelingsgericht werken, en rust op drie belangrijke pijlers: zorgvuldige diagnostiek, voortdurende aandacht voor veiligheid en oog voor het belang van ouderschap en de rol van gespecialiseerde ouder- en gezinsbegeleiding. Daarbij maken we gebruik van de nieuwste inzichten op het gebied van behandelmethode.

 

Opleiding Schoolpsycholoog 

De tweejarige postacademische masteropleiding Schoolpsycholoog leidt psychologen en (ortho)pedagogen op voor het werken op het snijvlak van zorg en onderwijs. Het werkterrein van de schoolpsycholoog strekt zich uit over de volle breedte van individuele (leer)problematiek tot en met het (mede) bepalen van bovenschools beleid. Daarbij beslaat het de volledige onderwijsketen, van basisonderwijs tot en met hoger onderwijs, inclusief het middelbaar beroepsonderwijs, en alles wat daartussen zit.

De postacademische opleiding Schoolpsycholoog start in januari 2024 in Amsterdam. Aanmelden kan tot 1 oktober 2023.

Deze tweejarige opleiding bestaat uit:

  • Cursorisch onderwijs;
  • Praktijkwerkzaamheden;
  • Supervisie.

Lees meer  >

Aanbod jeugd, gezin en onderwijs

Effectief leerkrachtgedrag bewerkstelligen

als ingang tot gedragsverandering bij leerlingen
driedaagse cursus

1e dag: literatuur (deel 2) in lit.map+ stapel cremekleurige A4+ pakje kleine post-its. Literatuur staat online.

Gedragsverandering bewerkstelligen bij leerkrachten
-
224.23.02
€ 775,00

Autisme in de puberteit

Autist en puber... of puber en autist? tweedaagse cursus

Tweedaagse cursus van 9.30 - 16.30 uur.
Dag 1 is online via Zoom en dag 2 is offline
Als jongeren met autisme of een verwante contactstoornis in de puberteit komen, beleven zij vaak een ontwikkelingscrisis. Vrijwel altijd hebben zij al eerder een ontwikkelingscrisis meegemaakt, rond de start van de basisschool. Hoewel deze tweede crisis misschien mede hierdoor logisch en voorspelbaar is, geeft het henzelf, ouders, scholen, leerplicht en regelmatig ook behandelaren een machteloos gevoel.
-
364.23.02
€ 410,00

Psychopathologie bij kinderen en jeugdigen

van 6 tot 18 jaar

5 woensdagen van 09.30 - 16.30 uur
De psychische ontwikkeling van kinderen kan verstoord worden door aanleg, door invloeden tijdens en na de zwangerschap en door 'life events' in het tweede en derde milieu. Hoe herkennen wij de ernst van deze problematiek en is daar systeem in aan te brengen zodat de hulpverlener in staat is ouders én kind te helpen?
Deze cursus wordt op een later moment ingepland.

Geweldloos verzet en nieuwe autoriteit

agressief en destructief gedrag van kinderen stoppen

Geïnspireerd door de leer van Ghandi, gecombineerd met ideeën uit de systeemtheorie en hechtingstheorie, ontwikkelde de Israëlische psycholoog Haim Omer een nieuwe benadering om agressief en destructief gedrag van kinderen te stoppen.
-
595.23.02
€ 695,00

Depressie en suïcidaliteit bij adolescenten (12-20 jaar)

diagnostiek en behandeling

Depressieve klachten, suïcidaliteit en zelfdestructief gedrag van adolescenten vormen een groot probleem voor hulpverleners in de GGZ, de huisartsenzorg, de jeugdzorg en het onderwijsveld.
Deze cursus wordt op een later moment ingepland.

Stress en veerkracht op school

Het ligt voor het oprapen, pak jij het op?

alleen incompany aan te vragen

Ingrijpende gebeurtenissen in de thuis- of schoolsituatie, bijvoorbeeld geweld, het overlijden van een ouder of een ernstig ongeluk tijdens een excursie hebben effect op het welbevinden van kinderen en jongeren.

Deze cursus wordt op een later moment ingepland.

Angst en Schoolverzuim

De aanpak van schoolweigering bij angstige kinderen en jongeren

In het onderwijs en de jeugdhulpverlening hebben professionals regelmatig te maken met jeugdigen die uit angst weigeren om naar school te gaan en deels of volledig thuis komen te zitten.

- (vol)
1250.24.01
€ 390,00

Kwaad en kwetsbaar

Interdisciplinair en systeemgericht werken rondom jongeren met ernstige gedragsproblemen

Je kent ze wel: de jongeren (vooral jongens) die uitvallen uit het onderwijs, op straat hangen, blowen, zich agressief of delinquent gedragen, en niet of slechts heel kort in de hulpverlening te zien zijn.

-
1271.24.01
€ 925,00

Crisisinterventie op school

Hoe ondersteun je een school na een steekpartij door een leerling, het plotseling overlijden van een leraar of een ernstig busongeluk tijdens een schoolexcursie? Wat doe je met een vraag  van school over suïcidesignalen bij leerlingen of dreiging van geweld?

-
1438.23.01
€ 1.185,00