Diagnostiek van psychische problemen bij jonge kinderen

van 1 tot 7 jaar

5 vrijdagen
515.19.01
€ 1.095,-
Inclusief (online) aanvullende literatuur en lunch, exclusief boek(en).
5 vrijdagen van 10.00 - 17.00 uur.

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Bij onderzoek van een (zeer) jong kind wordt voor het eerst meer systematisch diagnostisch gekeken naar het kind en de gezinscontext. Objectieve ijkpunten t.a.v. ernst en behoefte aan zorg voor (zeer) jonge kinderen en maatschappelijke referentiepunten t.a.v. de behoefte aan zorg zijn beperkt. De maatschappelijke druk om problemen met jonge kinderen toe te schrijven aan de pedagogische aanpak is groot. Daardoor kunnen de specifieke kindproblemen en de kwaliteit van de ouder-kind-relatie onderbelicht of over het hoofd gezien worden. Vaak is ook nog onduidelijk op welk zorgcircuit het kind en de ouders voor hulp aangewezen zijn. De transitie in de jeugdzorg zet de diagnostiek bij zeer jonge kinderen in een nieuw daglicht. Dit maakt ouders, wijkteams en verwijzers extra onzeker en vraagt om nieuwe, efficiënte diagnostische benaderingen.

doelgroep

Psychologen, (ortho)pedagogen, kinderpsychiaters en kinder- en jeugdartsen werkzaam in de GGZ, MKD's, de kinder- en jeugdpsychiatrie, infant teams, bureaus jeugdzorg, kinderhuizen en MKT’s, kinderafdelingen van ziekenhuizen en revalidatiecentra, schoolbegeleidingsdiensten, consultatiebureaus voor jonge kinderen, teams voor integrale vroeghulp en privépraktijken.

doelstelling

Na afloop van deze cursus hebben de deelnemers handvatten gekregen om psychische problemen bij kinderen van 1-7 jaar te diagnosticeren vanuit een intregratieve bio-psycho-sociale benadering.

inhoud

Verschillende visies (transactioneel model en ontwikkelingspsychopathologie; protectieve factoren; psychodynamisch model; ontwikkelingsmodel van Greenspan).
Intake en anamnese (de eerste consultatie/intake; ontwikkelingsanamnese; (semi-)gestructureerde interviews).
Het actuele gezinsfunctioneren (dynamieken in gezinnen met jonge kinderen, ouderschap, de ontwrichtende werking van kinderen met ernstige stoornissen op de overige gezinsleden en op het zelfbeeld als ouder en als man of vrouw).
Observatie in een vertrouwde omgeving buiten het gezin (observaties in de peuterspeelzaal, klas of leefgroep; multidisciplinair observeren; feedback geven aan ouders en intermediairs).
Integreren van informatie uit verschillende bronnen: wijkteams, scholen, … en efficiënt gebruik maken van reeds aanwezige informatie
Psychologisch onderzoek in engere zin (gedragsvragenlijsten, observatielijsten en checklists; intelligentieonderzoek en de belangrijkste tests; neuropsychologisch onderzoek; de diagnostiek van taalontwikkeling en de integratie met logopedische bevindingen; projectieve technieken; spel; tekeningen).
Classificatie in de Infant Mental Health (DC: 0-3R) en de toepassing van de DSM-5 in het werken met (zeer) jonge kinderen.
Verslaglegging en rapporteren aan ouders en derden (schema voor verslaglegging; gespreksvoering over de diagnostische bevindingen; slecht nieuwsgesprekken).
Indicatiestelling en advisering bij jonge kinderen.

werkwijze

Theoretische inleidingen, casusbesprekingen (zelf in te brengen), huiswerkopdrachten en literatuurstudie. Een literatuurlijst wordt verstrekt. In de huiswerkopdrachten staat de implementatie van de leerstof in de eigen praktijk centraal. Er moet worden gerekend op ongeveer 30 uur literatuurstudie en 40 uur praktijkopdrachten (die tevens de toets vormen). Mocht u niet in de gelegenheid zijn om praktijkopdrachten met cliënten te doen dan wordt er samen met u naar een alternatief gezocht. Het is dan handig om dit voorafgaand aan de cursus even te melden.

Tijdens deze cursus maakt u intensief gebruik van de digitale leeromgeving 'mijn materiaal'.

nota bene

Diagnostiek van psychische problemen bij kinderen (van 1-7 jaar) vormt een tweeluik met de cursus Psychopathologie bij kinderen tussen 0 en 7 jaar , maar kan ook afzonderlijk gevolgd worden.

aan te schaffen literatuur

Rexwinkel, M.J. e.a. Handboek Infant mental Health (2011), 1e druk, Koninklijke Van Gorcum, ISBN 9789023248491.

De (aanvullende) literatuur is terug te vinden op de digitale leeromgeving 'mijn materiaal'.

Accreditaties

College voor Accreditering Huisartsen (KNMG)toegekend24 punten
Herkwalificatie Eerstelijnspsycholoog NIPtoegekend45 punten
Herkwalificatie Klinisch Psycholoogtoegekend19 punten
K&J - NIPtoegekend30 uren
diagnostiek 24 uren
behandeling 3 uren
overig 3 uren
K&J - NIP herregistratietoegekend30 uren
NVO Orthopedagoog-Generalisttoegekend30 uren
diagnostiek 24 uren
behandeling 3 uren
overig 3 uren
NVO Orthopedagoog-Generalist herregistratietoegekend30 uren

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Dhr. drs. G.L.G. Couturier (Guy) - docenten - 260024788

Guy Couturier is klinisch psycholoog BIG en onder meer hoofddocent voor de opleiding Infant Mental Health Specialist en tevens hoofddocent van het FloorPlay-traject bij de RINO. Hij is één van de vertalers van dr. Stanley Greenspans boek over de Floortime-methode naar het Nederlands: 'Als uw kind speciale aandacht nodig heeft'.

Lees verder

Deze opleiding incompany volgen meer weten

Contact