Diagnostiek van psychische problemen bij jonge kinderen

van 1 tot 7 jaar

5 woensdagen
515.19.01
€ 1.095,-

Inclusief (online) aanvullende literatuur en lunch, exclusief boek(en).

.
5 woensdagen van 09.30 - 16.30 uur. Vanwege ziekte is de cursus verschoven.
Inschrijven onder voorbehoud

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Het onderzoek van een (zeer) jong kind betekent dat er voor het eerst systematisch diagnostisch wordt gekeken naar het kind en de gezinscontext. Objectieve ijkpunten of maatschappelijke referentiepunten ten aanzien van de ernst en behoefte aan zorg voor (zeer) jonge kinderen zijn beperkt.
De maatschappelijke druk om problemen met jonge kinderen toe te schrijven aan de pedagogische aanpak is groot. Daardoor kunnen specifieke kindproblemen en de kwaliteit van de ouder-kind-relatie onderbelicht of over het hoofd gezien worden.
Hiernaast is vaak onduidelijk op welk zorgcircuit het kind en de ouders voor hulp aangewezen zijn. Dit maakt ouders en verwijzers extra onzeker.

doelgroep

Psychologen, (ortho)pedagogen, kinderpsychiaters en kinder- en jeugdartsen werkzaam in de GGZ, MKD's, de kinder- en jeugdpsychiatrie, infant teams, bureaus jeugdzorg, kinderhuizen en MKT’s, kinderafdelingen van ziekenhuizen en revalidatiecentra, schoolbegeleidingsdiensten, consultatiebureaus voor jonge kinderen, teams voor integrale vroeghulp en privépraktijken.

doelstelling

Na afloop van deze cursus hebben de deelnemers handvatten gekregen om psychische problemen bij kinderen van 1-7 jaar te diagnosticeren vanuit een intregratieve bio-psycho-sociale benadering.

inhoud

  • verschillende visies en modellen: transactioneel model, protectieve factoren, psychodynamisch model; ontwikkelingsmodel van Greenspan;
  • dynamieken in gezinnen met jonge kinderen;
  • observatie binnen en buiten het gezin, feedback aan ouders en intermediairs;
  • psychologisch onderzoek: gedragsvragenlijsten, observatielijsten en checklists; intelligentieonderzoek, neuropsychologisch onderzoek, diagnostiek van taalontwikkeling, spel en tekeningen;
  • classificatie: DC: 0-3R;
  • verslaglegging en rapportage aan ouders en derden;
  • indicatiestelling en advisering.

werkwijze

Theoretische inleidingen, casusbesprekingen (zelf in te brengen), huiswerkopdrachten en literatuurstudie. Een literatuurlijst wordt verstrekt. In de huiswerkopdrachten staat de implementatie van de leerstof in de eigen praktijk centraal. Er moet worden gerekend op ongeveer 30 uur literatuurstudie en 40 uur praktijkopdrachten (die tevens de toets vormen). Mocht u niet in de gelegenheid zijn om praktijkopdrachten met cliënten te doen dan wordt er samen met u naar een alternatief gezocht. Het is dan handig om dit voorafgaand aan de cursus even te melden.

Tijdens deze cursus maakt u intensief gebruik van de digitale leeromgeving 'mijn materiaal'.

nota bene

Diagnostiek van psychische problemen bij kinderen (van 1-7 jaar) vormt een tweeluik met de cursus Psychopathologie bij kinderen tussen 0 en 7 jaar , maar kan ook afzonderlijk gevolgd worden.

aan te schaffen literatuur

Rexwinkel, M.J. e.a. #Handboek Infant mental Health (2011), 1e druk, Koninklijke Van Gorcum, ISBN 9789023248491.

De (aanvullende) literatuur is terug te vinden op de digitale leeromgeving 'mijn materiaal'.

Accreditaties

Herkwalificatie Eerstelijnspsycholoog NIPtoegekend45 punten
Herkwalificatie Klinisch Psycholoogtoegekend19 punten
K&J - NIPtoegekend30 uren
diagnostiek 24 uren
behandeling 3 uren
overig 3 uren
K&J - NIP herregistratietoegekend30 uren
NVO Orthopedagoog-Generalisttoegekend30 uren
diagnostiek 24 uren
behandeling 3 uren
overig 3 uren
NVO Orthopedagoog-Generalist herregistratietoegekend30 uren

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Max Güldner is werkzaam op de polikliniek van De Bascule, Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie te Amsterdam.

Lees verder
Dhr. drs. G.L.G. Couturier (Guy) - docenten - 788911019

Guy Couturier is klinisch psycholoog BIG en onder meer hoofddocent voor de opleiding Infant Mental Health Specialist en tevens hoofddocent van het FloorPlay-traject bij de RINO. Hij is één van de vertalers van dr. Stanley Greenspans boek over de Floortime-methode naar het Nederlands: 'Als uw kind speciale aandacht nodig heeft'.

Lees verder

Deze opleiding incompany volgen meer weten

Contact