Schoolpsychologencongres

Elk jaar organiseert RINO amsterdam het Schoolpsychologencongres in Hotel CASA in Amsterdam. Het jaarlijks evenement is gericht op het delen van kennis en expertise op het gebied van schoolpsychologie.

Tijdens het congres worden er lezingen gegeven door experts uit de branche en zijn er verschillende workshops waarbij de deelnemers de kans krijgen om hun vaardigheden te versterken en te verdiepen. Het congres is bedoeld voor iedereen die werkzaam is in de schoolpsychologie, zoals schoolpsychologen, onderwijsprofessionals en studenten die geïnteresseerd zijn in het vakgebied. 

Het doel van het congres is om de kwaliteit van de professionele ondersteuning van leerlingen te verbeteren door het bieden van de laatste ontwikkelingen en inzichten op het gebied van schoolpsychologie. Het schoolpsychologencongres biedt daarom een unieke kans om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en om te netwerken met andere professionals in de branche.

Tijdens het Schoolpsychologencongres inspireren we je om de basis binnen je school of samenwerkingsverband te versterken! Een goede samenwerking tussen leerlingen, ouders, leerkrachten, directie, bestuur, SWV en zorgprofessionals is voor het creëren van dit fundament in scholen essentieel. De Schoolpsycholoog is bij uitstek geschikt om hierbij een spilfunctie te vervullen.

 

Schoolpsychologencongres 2023 | De basis op orde: terug naar de kern

Staat vrijdag 24 maart 2023 al in je agenda? Op deze dag organiseert RINO amsterdam het jaarlijkse Schoolpsychologencongres. Deze editie van het Schoolpsychologencongres vindt weer plaats in Hotel CASA in Amsterdam. We nodigen je van harte uit om deel te nemen!

De basis op orde: terug naar de kern, dát is dit jaar het thema van het Schoolpsychologencongres. Binnen het onderwijs klinkt een luide roep, onder meer door minister Wiersma, om ‘de basis op orde te krijgen’. Scholen worden opgeroepen om het tij te keren, nu de dalende trend in de basisvaardigheden van leerlingen zich steeds duidelijker laat zien. Een stevige kern voor leren en ontwikkeling binnen scholen is hierbij voorwaardelijk. Wat verstaan we daar eigenlijk onder? En welke rol kan de Schoolpsycholoog hierbij spelen?

Meer informatie >

Direct inschrijven >

De tweejarige postacademische masteropleiding Schoolpsycholoog leidt psychologen en (ortho)pedagogen op voor het werken op het snijvlak van zorg en onderwijs. Het werkterrein van de schoolpsycholoog strekt zich uit over de volle breedte van individuele (leer)problematiek tot en met het (mede) bepalen van bovenschools beleid. Daarbij beslaat het de volledige onderwijsketen, van basisonderwijs tot en met hoger onderwijs, inclusief het middelbaar beroepsonderwijs, en alles wat daartussen zit.

De postacademische opleiding Schoolpsycholoog start in januari 2024 in Amsterdam. Aanmelden kan tot 1 oktober 2023.

Deze tweejarige opleiding bestaat uit:

  • Cursorisch onderwijs;
  • Praktijkwerkzaamheden;
  • Supervisie.

 

Opleiding Schoolpsycholoog
Nascholingsaanbod Schoolpsychologie

Effectief leerkrachtgedrag bewerkstelligen

als ingang tot gedragsverandering bij leerlingen
driedaagse cursus

3 dagen van 09.30 - 16.30 uur. De cursus is geheel online.

Gedragsverandering bewerkstelligen bij leerkrachten
- (gestart)
224.23.01
€ 775,00

Autisme in de puberteit

Autist en puber... of puber en autist?

Tweedaagse cursus van 9.30 - 16.30 uur.
Dag 1 is online via Zoom en dag 2 is offline
Als jongeren met autisme of een verwante contactstoornis in de puberteit komen, beleven zij vaak een ontwikkelingscrisis. Vrijwel altijd hebben zij al eerder een ontwikkelingscrisis meegemaakt, rond de start van de basisschool. Hoewel deze tweede crisis misschien mede hierdoor logisch en voorspelbaar is, geeft het henzelf, ouders, scholen, leerplicht en regelmatig ook behandelaren een machteloos gevoel.
- (vol)
364.23.01
€ 410,00

Psychopathologie bij kinderen en jeugdigen

van 6 tot 18 jaar

5 woensdagen van 09.30 - 16.30 uur
De psychische ontwikkeling van kinderen kan verstoord worden door aanleg, door invloeden tijdens en na de zwangerschap en door 'life events' in het tweede en derde milieu. Hoe herkennen wij de ernst van deze problematiek en is daar systeem in aan te brengen zodat de hulpverlener in staat is ouders én kind te helpen?
- (gestart)
504.22.01
€ 1.095,00

Depressie en suïcidaliteit bij adolescenten (12-20 jaar)

diagnostiek en behandeling

Depressieve klachten, suïcidaliteit en zelfdestructief gedrag van adolescenten vormen een groot probleem voor hulpverleners in de GGZ, de huisartsenzorg, de jeugdzorg en het onderwijsveld.
Deze cursus wordt op een later moment ingepland.

Geweldloos verzet en nieuwe autoriteit

agressief en destructief gedrag van kinderen stoppen

Geïnspireerd door de leer van Ghandi, gecombineerd met ideeën uit de systeemtheorie en hechtingstheorie, ontwikkelde de Israëlische psycholoog Haim Omer een nieuwe benadering om agressief en destructief gedrag van kinderen te stoppen.
-
595.23.01
€ 695,00
-
595.23.02
€ 695,00

Stress en veerkracht op school

Het ligt voor het oprapen, pak jij het op?

Ingrijpende gebeurtenissen in de thuis- of schoolsituatie, bijvoorbeeld geweld, het overlijden van een ouder of een ernstig ongeluk tijdens een excursie hebben effect op het welbevinden van kinderen en jongeren.

-
1069.23.01
€ 525,00

Angst en Schoolverzuim

De aanpak van schoolweigering bij angstige kinderen en jongeren

In het onderwijs en de jeugdhulpverlening hebben professionals regelmatig te maken met jeugdigen die uit angst weigeren om naar school te gaan en deels of volledig thuis komen te zitten.

Deze cursus wordt op een later moment ingepland.

Kwaad en kwetsbaar

Interdisciplinair en systeemgericht werken rondom jongeren met ernstige gedragsproblemen

Je kent ze wel: de jongeren (vooral jongens) die uitvallen uit het onderwijs, op straat hangen, blowen, zich agressief of delinquent gedragen, en niet of slechts heel kort in de hulpverlening te zien zijn.

-
1271.23.01
€ 925,00

Het volgende nascholingsaanbod is nog in ontwikkeling:

  • ACT in het onderwijs
  • Crisisinterventie 
  • Verbindend gezag en geweldloos verzet
  • Kindermishandeling en huiselijk geweld

Houd de website in de gaten voor actuele updates!