Postmaster (WO) opleiding Schoolpsycholoog

De tweejarige postmaster (WO) opleiding Schoolpsycholoog leidt psychologen en (ortho)pedagogen op voor het werken op het snijvlak van zorg en onderwijs. Het werkterrein van de schoolpsycholoog strekt zich uit over de volle breedte van individuele (leer)problematiek tot en met het (mede) bepalen van bovenschools beleid. Daarbij beslaat het de volledige onderwijsketen, van basisonderwijs tot en met hoger onderwijs, inclusief het middelbaar beroepsonderwijs, en alles wat daartussen zit.

De postmaster (WO) opleiding Schoolpsycholoog in Amsterdam start in januari 2023.

Schrijf je direct in >>

 

Postmaster (WO) opleiding Schoolpsycholoog

Toegang hebben tot onderwijs en je daar ontwikkelen: het is een recht van ieder kind. Echter, niet voor ieder kind is dit een vanzelfsprekendheid. Er gaan nog altijd kinderen en adolescenten niet (meer) naar school en soms sluit het onderwijs onvoldoende aan bij wat nodig is.

Om (passend) onderwijs voor ieder kind en iedere adolescent mogelijk te maken, is een ondersteuningssysteem noodzakelijk dat docenten, teams en schooldirecties (verder) helpt in het vormgeven van het onderwijs, het omgaan met verschillen tussen leerlingen en het bieden van een zo passend mogelijk onderwijsaanbod, ook en juist aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Als schoolpsycholoog kun je een belangrijke bijdrage leveren aan (passend) onderwijs voor iedere leerling, en daarmee ook aan het voorkomen van problemen en voortijdige schooluitval.

Een schoolpsycholoog is een scientist practitioner, een expert op het gebied van leren en mentale gezondheid in het onderwijs (PO, VO, SO, VSO, MBO). De werkzaamheden van de schoolpsycholoog strekken zich uit van diagnostiek en begeleiding bij individuele leer- en ontwikkelingsproblematiek tot en met het (mede) bepalen van (boven)schools beleid. De schoolpsycholoog werkt dus op verschillende niveaus en kan snel en adequaat schakelen tussen deze niveaus. De schoolpsycholoog heeft een belangrijke rol bij het initiëren en implementeren van ondersteuningsactiviteiten binnen de school of bovenschools en is in staat een inspirerende bijdrage te leveren aan beleidsontwikkeling in het onderwijs. Zij/hij is sparringpartner van schoolleiders en schakel tussen onderwijsinstellingen en instellingen voor jeugdhulp.

 • Voor wie is de opleiding bedoeld?

  De postacademische opleiding Schoolpsycholoog is bedoeld voor gedragswetenschappers (psychologen en orthopedagogen) die werkzaam zijn in het onderwijs of op het snijvlak van jeugdhulp en onderwijs.

 • Wat bereik je met deze opleiding?

  Het doel van de opleiding Schoolpsycholoog is om je als psycholoog of orthopedagoog zó op te leiden dat je in staat bent om je werkzaamheden uit te voeren in de volle breedte van het vak en op het snijvlak van onderwijs en jeugdhulp.

  Een compleet overzicht van de kennis, vaardigheden en attitude van de schoolpsycholoog zowel binnen de jeugdhulp als het onderwijs is te vinden in het Beroepsprofiel Schoolpsycholoog (beschikbaar op aanvraag).

  De opleiding leidt tot registratie als Kinder - en Jeugdpsycholoog NIP en registratie op postmasterniveau in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

 • Toelatingseisen

  De postmaster (WO) opleiding Schoolpsycholoog start in januari 2023.

  Toelatingseisen postmaster (WO) opleiding Schoolpsycholoog 

  Voor de opleiding komen in aanmerking psychologen en (ortho)pedagogen, die een universitaire studie hebben voltooid en werkzaam zijn in diverse vormen en instellingen van onderwijsbegeleiding, in scholen en in de jeugdzorg. Je dient in het bezit te zijn van de Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD van het NIP) of de diagnostische aantekening van het NVO. Verder dien je werkzaam te zijn als gedragswetenschapper in een geschikte praktijkplaats.


  Selectie van aanmeldingen voor de postmaster (WO) opleiding Schoolpsycholoog

  Je aanmelding wordt beoordeeld door een selectiecommissie bestaande uit de hoofdopleiders en/of een lid van de adviescommissie voor de opleiding. Op basis van het aanmeldingsformulier, inclusief een motivatiebrief, wordt een selectie gemaakt voor een gesprek.

 • Kosten

  De kosten voor de postmaster (WO) opleiding Schoolpsycholoog met startdatum in januari 2023 bedraagt € 19.700,-. De kosten voor aan te schaffen boeken bedragen ongeveer € 900,-  en de kosten voor supervisie ongeveer € 80,- tot  € 110,- per uur. De opleidingskosten kunnen eventueel in termijnen worden betaald.

 • Programma opleiding

  De opleiding omvat één dag per week theoretisch onderwijs gedurende twee jaar bij RINO amsterdam. Op donderdag van 14.00 tot 21.00 met een uur pauze van 17.00 - 18.00 uur. 

  Programma postmaster (WO) opleiding Schoolpsycholoog

  De opleiding beslaat één volle dag per week theoretisch onderwijs en in principe vier dagen per week (bezoldigd) werk in de praktijk en heeft een duur van twee jaar. Cursisten kunnen eventueel minder dan 32 uur per week in de praktijk werken, maar dan wel minimaal 24 uur. In dat geval loopt het praktijkgedeelte en de supervisie van de opleiding door na afloop van de afronding van het theoretisch deel.

  Cursorisch onderwijs opleiding

  Het programma van de opleiding is zo opgebouwd dat niveaus van het schoolsysteem en de totale activiteitencyclus van de schoolpsycholoog aan bod komen.

  Systemische niveaus (doelgroepen):

  • Leerling en ouders;
  • Leraar en groep;
  • School;
  • Bestuur / Samenwerkingsverband;
  • Ketenpartner(s).

  Activiteitencyclus:

  • Signaleren;
  • Analayseren;
  • Adviseren;
  • Interveneren;
  • Evalueren.

  Binnen dit kader zijn tien inhoudelijke blokken geformuleerd, waarin de verschillende niveaus en activiteiten verweven zijn. Handelingsgericht werken (HGW), handelingsgerichte diagnostiek (HGD), begeleiding en coaching zijn methodieken die in alle blokken terugkomen. Meer informatie over het programma vind je in de brochure opleiding Schoolpsycholoog (pagina 6).

  1. Beroepsprofiel en veelgestelde begeleidingsvragen;
  2. Ontwikkelingsproblematiek en -behoeften;
  3. Leer- en ontwikkelingsproblemen;
  4. Methodieken;
  5. Capaciteiten en intelligentie;
  6. Communicatie en professionele verantwoording;
  7. Ouders en school;
  8. Sociaal-emotioneel leren;
  9. Onderwijs, -innovatie & -begeleiding;
  10. Leraren: effectief handelen.

  Praktijktraining als psycholoog op school

  Een belangrijk onderdeel van de opleiding zijn de praktijkplaatsen op scholen in het regulier en speciaal basis- en voortgezet onderwijs, middelbaar en hoger beroepsonderwijs en bij onderwijsbegeleidingsdiensten. Cursisten werken hier in een team of samenwerkingsverband waar gekwalificeerde, postacademisch opgeleide psychologen en/of (ortho)pedagogen deel van uitmaken (Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, NVO Orthopedagoog-Generalist, Gezondheidszorgpsycholoog BIG).

  In totaal moet het praktijkdeel van de opleiding 2790 uur beslaan; bij een werkweek van 32 uur duurt het praktijkdeel twee jaar, bij een kortere werkweek (minimaal 24 uur) evenredig langer.

  De praktijkplaatsen bieden een brede en gevarieerde werkomgeving met:

  • Cliënten in verschillende leeftijdsfasen;
  • Diversiteit in problematiek (gedrag, werkhouding, leren);
  • Een breed scala aan activiteiten: van vroegtijdige onderkenning en probleemherkenning tot handelingsgerichte diagnostiek op verschillende niveaus (leerling, leraar en klas, ouders, school, samenwerkingsverband), preventie en interventie;
  • Variëteit van interventievormen (kortdurende behandeling, procesbegeleiding, consultatieve leerlingbegeleiding (CLB), advisering, coaching op uiteenlopende niveaus).

  Praktijkplaatsen bieden bovendien een leerklimaat waarin regelmatige supervisie en systematische evaluatie plaatsvindt en gewerkt wordt volgens de beroepscode van het NIP/NVO.

  Supervisie door in supervisorenregister opgenomen schoolpsychologen

  Gedurende de gehele opleiding (praktijkgedeelte van de opleiding) vindt supervisie plaats, in totaal 90 uur.

  De postmaster (WO) opleiding Schoolpsycholoog is door het NIP geaccrediteerd als opleidingsroute tot Kinder- & Jeugdpsycholoog NIP. De accreditatie geldt als de supervisie wordt gegeven door twee verschillende in het NIP supervisorenregister opgenomen supervisoren.

 • Accreditatie

  De postacademische opleiding Schoolpsycholoog is door het NIP geaccrediteerd als opleidingsroute tot Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP. Dat betekent dat je je na afronding van de opleiding in kunt schrijven in het register Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP. Dit geldt ook als je (ortho)pedagoog bent.

 • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)

  De inwerkingtreding van de Jeugdwet betekent een verandering in de beroepsregistratie van kinder- en jeugdpsychologen en pedagogen. De Jeugdwet stelt beroepsregistratie als eis voor het leveren van verantwoorde zorg, en verwijst daarbij naar twee leidende registers: het BIG-register en het Kwaliteitsregister Jeugd. Het Kwaliteitsregister Jeugd is onafhankelijk en wordt beheerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJeugd). De stichting is opgericht door de beroepsverenigingen NIP, NVO en NVMW en is door de ministers van VWS en VenJ erkend.

  In de wetgeving is opgenomen dat het Kwaliteitsregister Jeugd de registratienormen van de beroepsverenigingen overneemt. Dat betekent dat als je de postacademische opleiding Schoolpsycholoog hebt afgerond, je kunt laten registreren als Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP in het Kwaliteitsregister Jeugd op postmasterniveau.

 • Achtergrond postacademische opleiding Schoolpsycholoog

  Meer informatie over de schoolpsycholoog in internationaal verband vind je via de International School Psychology Association (ISPA) en European Federation of Psychologists’ Association (EFPA) (NEPES).

  De postacademische opleiding Schoolpsycholoog is een tweejarige opleiding die bestaat uit:

  • Cursorisch onderwijs;
  • Praktijkwerkzaamheden;
  • Supervisie.
 • Aanmelden

  Je kunt je voor de postmaster (WO) opleiding Schoolpsycholoog, die van start gaat in januari 2023, aanmelden tot 1 november 2022

  Download het Aanmeldformulier opleiding 2023

 • Nascholing

  Voor schoolpsychologen die de opleiding al afgerond hebben heeft RINO amsterdam een brede keus aan nascholingen met accreditatie:

  Bekijk het aanbod in van onze nascholingscursussen voor schoolpsychologen >>

 • Podcast

  Beluister hier de podcast waarin (oud-)cursisten en hoofdopleiders je meer vertellen over het werkveld en de postmaster opleiding bij RINO amsterdam.
   

  Image
  Podcast de schoolpsycholoog RINO amsterdam

   

   

 • Organisatie

  De postmaster (WO) opleiding Schoolpsycholoog wordt aangeboden door de RINO in Amsterdam, in samenwerking met het Radboud CSW Nijmegen, in Nijmegen.

   

  Hoofdopleiders postmaster (WO) opleiding Schoolpsycholoog

  Hoofdopleider voor beide vestigingen is dr. Helen Bakker.

  Plaatsvervangend hoofdopleider in Amsterdam is dr. Hanneke Visser - van Balen.

  Plaatsvervangend hoofdopleider in Nijmegen is drs. Odeth Bloemberg.

   

  De administratie is in handen van Sarah Becht. Heb je vragen over de opleiding? Dan kun je contact opnemen met Sarah Becht via sarahbecht@rino.nl