Postacademische opleiding Schoolpsycholoog

De tweejarige postacademische opleiding Schoolpsycholoog leidt psychologen en (ortho)pedagogen op voor het werken op het snijvlak van zorg en onderwijs. Het werkterrein van de schoolpsycholoog strekt zich uit over de volle breedte van individuele (leer)problematiek tot en met het (mede) bepalen van bovenschools beleid. Daarbij beslaat het de volledige onderwijsketen, van basisonderwijs tot en met hoger onderwijs, inclusief het middelbaar beroepsonderwijs, en alles wat daartussen zit.

De postacademische opleiding Schoolpsycholoog start in januari 2024 in Amsterdam. Aanmelden kan tot 1 oktober 2023.

Deze tweejarige opleiding bestaat uit:

 • Cursorisch onderwijs;
 • Praktijkwerkzaamheden;
 • Supervisie.

Download het inschrijfformulier>

Postacademische opleiding Schoolpsycholoog

Toegang hebben tot onderwijs en je daar ontwikkelen: het is een recht van ieder kind. Echter, niet voor ieder kind is dit vanzelfsprekend. Er gaan nog altijd kinderen en adolescenten niet (meer) naar school en soms sluit het onderwijs onvoldoende aan bij wat nodig is.

Om (passend) onderwijs voor ieder kind en iedere adolescent mogelijk te maken, is een ondersteuningssysteem noodzakelijk. Een systeem dat docenten, teams en schooldirecties (verder) helpt in het vormgeven van het onderwijs, het omgaan met verschillen tussen leerlingen en het bieden van een zo passend mogelijk onderwijsaanbod. Ook, en juist, aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Als schoolpsycholoog kun je een belangrijke bijdrage leveren aan (passend) onderwijs voor iedere leerling en daarmee ook aan het voorkomen van problemen en voortijdige schooluitval.

Een schoolpsycholoog is een scientist practitioner. Een expert op het gebied van leren en mentale gezondheid in het onderwijs (PO, VO, SO, VSO, MBO). De werkzaamheden van de schoolpsycholoog strekken zich uit van diagnostiek en begeleiding bij individuele leer- en ontwikkelingsproblematiek tot en met het (mede) bepalen van (boven)schools beleid. De schoolpsycholoog werkt dus op verschillende niveaus en kan snel en adequaat schakelen tussen deze niveaus. De schoolpsycholoog heeft een belangrijke rol bij het initiëren en implementeren van ondersteuningsactiviteiten binnen de school, of bovenschools, en is in staat een inspirerende bijdrage te leveren aan beleidsontwikkeling in het onderwijs. Je wordt sparringpartner van schoolleiders en de schakel tussen onderwijsinstellingen en instellingen voor jeugdhulp.

Doel opleiding

Het doel van de opleiding Schoolpsycholoog is om je als psycholoog of orthopedagoog zó op te leiden dat je in staat bent om je werkzaamheden uit te voeren in de volle breedte van het vak en op het snijvlak van onderwijs en jeugdhulp.

Een compleet overzicht van de kennis, vaardigheden en attitude van de schoolpsycholoog, zowel binnen de jeugdhulp als het onderwijs, is te vinden in het Beroepsprofiel Schoolpsycholoog. Deze is beschikbaar op aanvraag.

De opleiding leidt tot registratie op postmasterniveau in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en tot registratie als Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP.

 • Doelgroep

  De opleiding Schoolpsycholoog van RINO start in januari 2024 en is bedoeld voor gedragswetenschappers (psychologen en orthopedagogen) die werkzaam zijn in het onderwijs of op het snijvlak van zorg en onderwijs. Dit betekent dat je al enige ervaring hebt als professional in het werkveld en de verschillende rollen van de schoolpsycholoog al in meer of mindere mate uitvoert. 

 • Toelatingseisen

  Psychologen en (ortho)pedagogen, die een universitaire studie ontwikkelingspsychologie of orthopedagogiek hebben voltooid en werkzaam zijn in diverse vormen en instellingen van onderwijsbegeleiding, in scholen en in de jeugdzorg, komen in aanmerking voor deze opleiding. Wil je schoolpsycholoog worden? Dan dien je in het bezit te zijn van de Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD van het NIP) of de diagnostische aantekening van het NVO. Verder dien je werkzaam te zijn als gedragswetenschapper op een geschikte praktijkplaats.

 • Selectie en aanmelden

  Je aanmelding wordt beoordeeld door een selectiecommissie bestaande uit de hoofdopleiders en/of een lid van de adviescommissie voor de opleiding. Op basis van het aanmeldingsformulier, inclusief je motivatiebrief, word je uitgenodigd voor een gesprek. De gesprekken vinden in oktober en november 2023 plaats op locatie bij RINO amsterdam of bij uitzondering via Zoom.

  Download het aanmeldingsformulier 2023 >

 • Kosten

  De kosten voor de postacademische opleiding Schoolpsycholoog met startdatum in januari 2023 bedroegen € 19.700,-. De tarieven voor 2024 worden nog vastgesteld. De kosten voor aan te schaffen boeken bedragen ongeveer €900,-  en de kosten voor supervisie €80,- tot  €110,- per uur. De opleidingskosten kunnen eventueel in maximaal vier termijnen worden betaald.

 • Programma opleiding

  De opleiding omvat één dag per week cursorisch (theoretisch) onderwijs gedurende twee jaar bij RINO amsterdam. Deze lesdag vindt plaats op donderdag van 14.00 tot 21.00 met een uur pauze van 17.00 - 18.00 uur. De overige vier dagen per week voer je (bezoldigd) werk uit in de praktijk.

  Cursisten werken maximaal 32 uur en minimaal 24 uur per week in de praktijk. Studeer je parttime, dan dan loopt het praktijkgedeelte van de opleiding inclusief de supervisie nog langer door, terwijl het cursorisch deel van de opleiding na twee jaar wordt afgerond.

 • Cursorisch onderwijs opleiding

  Het programma van de opleiding is zo opgebouwd dat niveaus van het schoolsysteem en de totale activiteitencyclus van de schoolpsycholoog aan bod komen.

  Systemische niveaus (doelgroepen):

  • Leerling en ouders;
  • Leraar en groep;
  • School;
  • Bestuur / Samenwerkingsverband;
  • Ketenpartner(s).

  Activiteitencyclus:

  • Signaleren;
  • Analyseren;
  • Adviseren;
  • Interveniëren;
  • Evalueren.

  Binnen dit kader zijn tien inhoudelijke blokken geformuleerd, waarin de verschillende niveaus en activiteiten verweven zijn. Deze tien blokken zijn hieronder te vinden. Handelingsgericht werken (HGW), handelingsgerichte diagnostiek (HGD), begeleiding en coaching zijn methodieken die in alle blokken terugkomen. Meer informatie over het programma vind je in de brochure opleiding Schoolpsycholoog 2023 (pagina 6).

  1. Beroepsprofiel en veelgestelde begeleidingsvragen;
  2. Ontwikkelingsproblematiek en -behoeften;
  3. Leer- en ontwikkelingsproblemen;
  4. Methodieken;
  5. Capaciteiten en intelligentie;
  6. Communicatie en professionele verantwoording;
  7. Ouders en school;
  8. Sociaal-emotioneel leren;
  9. Onderwijs, -innovatie & -begeleiding;
  10. Leraren: effectief handelen.
 • Praktijkwerkzaamheden

  Een belangrijk onderdeel van de opleiding zijn de praktijkplaatsen op scholen in het regulier en speciaal basis- en voortgezet onderwijs, middelbaar- en hoger beroepsonderwijs en bij onderwijsbegeleidingsdiensten. Cursisten werken hier in een team of samenwerkingsverband waar gekwalificeerde, postacademisch opgeleide psychologen en/of (ortho)pedagogen deel van uitmaken (Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, NVO Orthopedagoog-Generalist, Gezondheidszorgpsycholoog BIG).

  In totaal moet het praktijkdeel van de opleiding 2790 uur beslaan; bij een werkweek van 32 uur duurt het praktijkdeel twee jaar, bij een kortere werkweek (minimaal 24 uur) evenredig langer.

  De praktijkplaatsen bieden een brede en gevarieerde werkomgeving met:

  • Cliënten in verschillende leeftijdsfasen;
  • Diversiteit in problematiek (gedrag, werkhouding, leren);
  • Een breed scala aan activiteiten: van vroegtijdige onderkenning en probleemherkenning tot handelingsgerichte diagnostiek op verschillende niveaus (leerling, leraar en klas, ouders, school, samenwerkingsverband), preventie en interventie;
  • Variëteit van interventievormen (kortdurende behandeling, procesbegeleiding, consultatieve leerlingbegeleiding (CLB), advisering, coaching op uiteenlopende niveaus).

  Praktijkplaatsen bieden bovendien een leerklimaat waarin regelmatige supervisie en systematische evaluatie plaatsvindt. Ook wordt er gewerkt volgens de beroepscode van het NIP/NVO.

 • Supervisie

  Gedurende de gehele opleiding (praktijkgedeelte van de opleiding) vindt supervisie plaats. Dit is in totaal 90 uur. Supervisie is gericht op de voortgang van het eigen leerproces (ontwikkeling) en het functioneren van jou binnen het werkveld. Het is gericht op het reflecteren op eigen handelen, ethische dilemma´s, omgaan met het spanningsveld tussen bijvoorbeeld wetenschap en praktijk, beroepscode en regelgeving of werk en privé.

  De postacademische opleiding tot Schoolpsycholoog is door het NIP geaccrediteerd als opleidingsroute tot Kinder- & Jeugdpsycholoog NIP. De accreditatie geldt als de supervisie wordt gegeven door twee verschillende in het NIP-supervisorenregister opgenomen supervisoren.

 • Beroepsregistratie

  Kwaliteitsregister NIP K&J
  De postacademische opleiding Schoolpsycholoog is door het NIP geaccrediteerd als opleidingsroute tot Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP. Dat betekent dat je je na afronding van de opleiding in kunt schrijven in het register Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP. Dit geldt ook als je (ortho)pedagoog bent.

  Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
  Je kunt je daarnaast inschrijven in het Kwaliteitsregister Jeugd op postmasterniveau (SKJ).

  Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuwe beroepenstructuur voor psychologen. 
  Voor veelgestelde vragen over de BIG-beroepenstructuur: https://psynip.nl/beroepskwaliteit/beroepenstructuur/

 • Schoolpsycholoog in internationaal verband

  Het curriculum van de opleiding is ook gebaseerd op de richtlijnen en kaders van de International School Psychology Association (ISPA) en is afgestemd op de eisen van EuroPsy, gesteld door de European Federation of Psychologists’ Associations (EFPA) (NEPES).

  Voor meer informatie: 
  ISPA: www.ispaweb.org
  EFPA: www.efpa.eu
  EuroPsy: www.europsy.nl

 • Nascholing

  Voor schoolpsychologen die de opleiding al afgerond hebben heeft RINO amsterdam een brede keus aan nascholingen met accreditatie.

  Bekijk het aanbod >

   

 • Schoolpsychologencongres

  Elk jaar organiseert RINO amsterdam het Schoolpsychologencongres in Hotel CASA in Amsterdam. Het jaarlijks evenement is gericht op het delen van kennis en expertise op het gebied van schoolpsychologie.

  Tijdens het congres worden er lezingen gegeven door experts uit de branche en zijn er verschillende workshops waarbij de deelnemers de kans krijgen om hun vaardigheden te versterken en te verdiepen. Het congres is bedoeld voor iedereen die werkzaam is in de schoolpsychologie, zoals schoolpsychologen, onderwijsprofessionals en studenten die geïnteresseerd zijn in het vakgebied. 

  Meer informatie >

 • Organisatie

  De postacademische masteropleiding tot Schoolpsycholoog wordt aangeboden door de RINO in Amsterdam en tevens door het Radboud CSW Nijmegen, in Nijmegen. In Amsterdam start de opleiding weer in januari 2024. De vaste lesdag is de donderdag. In Nijmegen start de opleiding in september 2023. De vaste lesdag is de maandag. 

   

 • Hoofdopleiders postacademische opleiding Schoolpsycholoog

  De hoofdopleider voor beide vestigingen is dr. Helen Bakker. Plaatsvervangend hoofdopleider in Amsterdam is dr. Hanneke Visser - van Balen en plaatsvervangend hoofdopleider in Nijmegen is drs. Odeth Bloemberg.

  De coördinatie in Amsterdam is in handen van Katie Crouwel; de administratie wordt verzorgd door Sarah Becht. Heb je vragen over de opleiding? Neem dan contact op via schoolpsycholoog@rino.nl.  

 • Actualiteiten

Voorlichting Opleiding Schoolpsycholoog in Amsterdam 

In januari 2024 start een nieuwe opleidingsgroep. Kom in mei naar onze voorlichtingsbijeenkomst en leer meer over de opzet en visie van de opleiding, maak kennis met de (plaatsvervangend) hoofdopleiders en spreek met afgestudeerde schoolpsychologen.

Of neem contact op met de coördinator via schoolpsycholoog@rino.nl