Autonomiegerichte behandeling bij angst en depressie

herstellen en ontwikkelen van het vermogen tot zelfregulatie 

tweedaagse cursus
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

cursuscode: 497

Interesselijst

Autonomiegehechtheid is het vermogen tot zelfsturing, ook in sociaal opzicht. Veel vormen van psychopathologie betekenen een inbreuk op dit vermogen. Dit geldt niet alleen in klachtspecifieke zin (bijvoorbeeld de straat niet opdurven), maar vaak ook in bredere zin. Veel cliënten ervaren immers een onvermogen om zelfstandig en vanuit innerlijke vrijheid te denken, te handelen en bevredigende relaties met anderen te hebben. Ze kunnen als het ware onvoldoende met zichzelf en anderen uit de voeten. Een autonomiegerichte behandeling doet recht aan specifieke problematiek maar is er meer in brede zin op gericht het vermogen tot zelfsturing te herstellen en verder te ontwikkelen.

toelichting

Ondanks de breedheid van veel psychische problematiek en het bestaan van co-morbiditeit kent de huidige GGZ een toenemende gerichtheid op specifieke psychische stoornissen, zoals angststoornissen. De meest gebruikte en onderzochte therapievorm, cognitieve gedragstherapie, sluit goed bij deze klachtgerichte benadering aan. Maar lang niet alle klachten worden erdoor verholpen: een derde van de angststoornissen bijvoorbeeld niet, ongeveer de helft van eetbuistoornissen en bulimia nervosa niet, en ook comorbide problematiek blijft vaak voortduren.

Autonomiegerichte behandeling omvat een bredere, klachtoverstijgende benadering gericht op het versterken van het zelfbewustzijn, het reguleren van de gevoeligheid voor anderen, en het ontwikkelen van het vermogen om nieuwe situaties te hanteren, kortom, het vergroten van het vermogen tot zelfsturing. Deze behandeling kan toegepast worden in aanvulling op bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie, wanneer laatstgenoemde onvoldoende effect heeft. Maar ook kan een autonomiegerichte behandeling worden gecombineerd met andere therapievormen zoals IPT. Een autonomiegerichte behandeling kan zowel individueel als groepsgewijs worden toegepast. Waren autonomiegroepen lange tijd vaak exclusieve vrouwengroepen, de meer moderne autonomiegerichte aanpak is ook geschikt voor mannen.

doelgroep

Basis- en GZ-psychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen en psychiaters.

doelstelling

Na afloop van de cursus zijn de deelnemers op de hoogte van de recente wetenschappelijke evidentie voor de relaties van autonomie-gehechtheid met allerlei typen psychische stoornissen, met name angst en depressie maar ook eetstoornissen, aanpassingsstoornissen, en persoonlijkheidsstoornissen. Ook kennen zij enkele belangrijke theoretische gezichtspunten op dit gebied, en zijn zij op de hoogte van sekseverschillen in autonomie-gehechtheid, en verschillen op basis van etnische herkomst. Zij zijn in staat om verschillende typen autonomie-gehechtheidsproblematiek te herkennen en diagnostisch vast te stellen, en hebben vaardigheden opgedaan die passen in een autonomiegerichte behandeling.

inhoud

  • de belangrijkste theorievorming op het gebied van autonomie-gehechtheid in relatie tot psychopathologie;
  • differentiële aspecten zoals op basis van sekse/gender en etniciteit; * kennismaking met geëigende instrumenten (onder meer de Autonomie-Gehechtheidsschaal (ACS-30) en enkele ontwikkelde protocollen).

toetsing

Schriftelijke casusbeschrijving.

aan te schaffen literatuur

Behandelprotocol voor autonomieversterkende interventie (2016), Bekker, Van Helsdingen, Rutten, Kouwenhoven, BSL, ISBN 9789036810616

Zie ook het interview met prof. Marrie Bekker https://www.ggznieuws.nl/afscheidsinterview-marrie-bekker-pionier-in-autonomie-gerichte-benadering-psychische-stoornissen/ 

Deel deze cursus:

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten