Alles weten over Passend Onderwijs

in samenwerking met Eduquality

eendaagse workshop
154.19.01
€ 225,-
inclusief lunches en cursusmateriaal.
1 vrijdag van 9.30 - 16.30 uur inclusief lunch

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Met de invoering van de wet op de zorgplicht per 2014 wil het Ministerie bereiken dat alle kinderen en jongeren met beperkingen dichtbij huis onderwijs krijgen. Om die reden is het land opnieuw ingedeeld in samenwerkingsverbanden voor Primair- en Voortgezet Onderwijs. Zo ontstaan postcoderegio’s met budgetten voor lichte en zware zorg. De scholen voor regulier en speciaal onderwijs, jeugdzorg, gemeenten en besturen in deze samenwerkingsverbanden slaan de handen ineen om voor elke leerling in de regio onderwijs en ondersteuning te organiseren. De wijze waarop de budgetten worden ingezet veranderd ingrijpend. Deze verandering heeft zeer grote gevolgen voor alle bestuurders, leidinggevenden en alle medewerkers die betrokken zijn bij het leveren van diagnostiek, zorg en ondersteuning in en om het onderwijs.
De cursus is geheel aan Passend Onderwijs gewijd; aan de wijze waarop de nieuwe samenwerkingsverbanden werken, de opdrachten voor de scholen en jeugdzorg en alle taken die uit deze wetswijziging voortvloeien. Ook wordt ruim aandacht geschonken aan vereiste vaardigheden.

leerdoelen

Na afloop van deze intensieve workshop:

kent u de ins en outs van Passend Onderwijs;
bent u een kritische gesprekspartner voor uw omgeving;
kent u de gevolgen van de invoering van de wet op de zorgplicht voor uw functie, zowel qua positionering, financiering als inhoudelijk;
kent u de gevolgen op regionaal, gemeentelijk en bestuurlijk niveau;
kent u de nieuwe bekostigingssystematiek;
anticipeert u in uw vakgebied op de invoering van (handelingsgericht) indiceren;
kent u de consequenties voor de werkzaamheden van instellingen, gemeente en scholen.

doelgroep

Beleidsmedewerkers van gemeentes, directeuren en bestuurders, schoolpsychologen, ontwikkelingspsychologen, orthopedagogen, medewerkers Jeugdzorg, REC's en GGD, GZ-psychologen, jeugdartsen, medewerkers van ambulante begeleidingsdiensten en van CJG's, schoolmaatschappelijk werkers, (opleidings)docenten, zorgcoördinatoren, leraren en interne begeleiders.

inhoud

In deze intensieve workshop komen de consequenties van Passend Onderwijs voor de gehele kolom (regio, besturen, scholen en de klas) uitgebreid aan de orde. Steeds wordt gekeken naar wat op de verschillende niveaus de consequenties zijn. De bestuurlijke, financiële, organisatorische en inhoudelijke kanten worden belicht. De nieuwe inzet die gevraagd wordt van psychologen, orthopedagogen, jeugdartsen en ambulante begeleiders wordt onder de loep genomen. Zo ook de bestuurlijke en de gemeentelijke context. Er wordt gekeken naar de consequenties voor de samenwerking tussen scholen, de gevolgen voor de personele inzet, de organisatie van de school en de klas en de bekostiging van de externe deskundigen. Scherp onderscheid zal worden gemaakt tussen feiten en aannames.

programma per dagdeel


historische processen en maatschappijbeelden

de historie rond Weer Samen Naar School en Passend Onderwijs, onderliggende maatschappijbeelden en visie op onderwijs;
een internationale vergelijking;
integratie van kinderen en jongeren met beperkingen in reguliere onderwijssettings; waar komt die wens precies vandaan?


omgeving en organisatie

nieuwe samenwerkingsverbanden;
veranderingen in de wet, wijzigingen in de financiering; consequenties voor uitvoering en de organisatie;
de bestuurlijke inrichting van het onderwijs en de samenwerking met de gemeentes;
effecten op organisatie en financiering van Jeugdzorg en GGD;
toeleiding van kinderen en jongeren naar speciale voorzieningen via de samenwerkingsverbanden;
de aansluiting Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)- Primair Onderwijs en Primair Onderwijs - Voortgezet Onderwijs;
de relatie met de Gemeente als ketenregisseur;


wetgeving en toewijzingssystematiek voor ondersteuning

de wet op de zorgplicht en de wijziging in de onderwijswetgevingen;
verdeling van de beschikbare (zorg) budgetten;
bepaling van de omvang van de budgetten en de rol van onderwijsprofielen;
koppeling van middelen aan (de perspectieven op) schoolontwikkeling;
bekostiging op basis van de zorgzwaarte van leerlingen;
regionale verschillen;
gevolgen voor professionals werkzaam in de begeleiding van kinderen en jongeren;
gevolgen voor medewerkers van indiceringsloketten of regionale expertise centra (REC's);


handelingsgericht werken en handelingsgerichte diagnostiek

begrippenkader;
betekenis van de invoering van HGW voor de hele kolom (regio, besturen, scholen en de klas);
loslaten van verouderde wijzen van indiceren: van absolute meetlat naar contextuele meetlat;
de stem van de leerkracht/ docent en zijn/haar ondersteuningsbehoefte;
praktische consequenties voor het eigen vakgebied of beleidsterrein van de deelnemers.

Accreditaties

K&J - NIPtoegekend6 uren
diagnostiek 0,5 uren
behandeling 0,5 uren
overig 5 uren
K&J - NIP herregistratietoegekend12 uren
NVO Orthopedagoog-Generalisttoegekend6 uren
diagnostiek 0,5 uren
behandeling 0,5 uren
overig 5 uren
NVO Orthopedagoog-Generalist herregistratietoegekend12 uren

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Dhr. drs. C. de Custer (Co) - docenten - 1891043838

Co de Custer is sinds begin 2008 partner bij Eduquality. Hij is gespecialiseerd in het strategisch en operationeel ondersteunen van besturen en scholen bij het organiseren van onderwijs en zorg.

Lees verder

Karen van Kooten is orthopedagoog en trainer Handelingsgericht werken (HGW).

Lees verder

Deze opleiding incompany volgen meer weten

Contact