Nieuwe corona-maatregelen vanaf 25 september. Lees meer informatie.

Alles weten over Passend Onderwijs

in samenwerking met Eduquality

eendaagse workshop
154.22.01
Wordt gepland voorjaar 2022. Inschrijven is vrijblijvend
€ 235,-

inclusief lunch

.
eendaagse workshop van 9.30 - 16.30 uur inclusief lunch

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Via de invoering van de wet op zorgplicht per 2014 probeert het ministerie te bereiken dat kinderen en jongeren met beperkingen zoveel mogelijk thuis of nabij huis les krijgen in het reguliere onderwijs.

Vanuit die visie is Passend Onderwijs dan ook geen bezuinigingsoperatie maar een aanbod aan onderwijs, begeleiding, voorzieningen en structuren waarmee kinderen en jongeren tot 23 jaar zich optimaal kunnen ontwikkelen, ingebed in een functionele en effectieve samenwerking van besturen die zorgplicht hebben. Deze cursus is geheel aan Passend Onderwijs gewijd, aan de taken die eruit voortvloeien en aan vereiste vaardigheden.

leerdoelen

Na afloop van deze intensieve workshop:

 • kent u de ins en outs van Passend Onderwijs;
 • bent u een kritische gesprekspartner voor uw omgeving;
 • kent u de gevolgen van de invoering van de wet op de zorgplicht voor uw functie, zowel qua positionering, financiering als inhoudelijk;
 • kent u de gevolgen op regionaal, gemeentelijk en bestuurlijk niveau;
 • kent u de nieuwe bekostigingssystematiek;
 • anticipeert u in uw vakgebied op de invoering van (handelingsgericht) indiceren;
 • kent u de consequenties voor de werkzaamheden van instellingen, gemeente en scholen.

doelgroep

Beleidsmedewerkers van gemeentes, directeuren en bestuurders, schoolpsychologen, ontwikkelingspsychologen, orthopedagogen, medewerkers Jeugdzorg, REC's en GGD, GZ-psychologen, jeugdartsen, medewerkers van ambulante begeleidingsdiensten en van CJG's, schoolmaatschappelijk werkers, (opleidings)docenten, zorgcoƶrdinatoren, leraren en interne begeleiders.

inhoud

Tijdens deze intensieve cursusdag komen de consequenties van Passend Onderwijs voor de gehele kolom (regio, besturen, scholen en de klas) uitgebreid aan de orde. Steeds wordt gekeken naar wat op de verschillende niveaus de consequenties zijn. De bestuurlijke, financiƫle, organisatorische en inhoudelijke kanten worden belicht. De nieuwe inzet die gevraagd wordt van psychologen, orthopedagogen, jeugdartsen en ambulante begeleiders wordt onder de loep genomen. Zo ook de bestuurlijke en de gemeentelijke context. Er wordt gekeken naar de consequenties voor de samenwerking tussen scholen, de gevolgen voor de personele inzet, de organisatie van de school en de klas en de bekostiging van de externe deskundigen. Scherp onderscheid zal worden gemaakt tussen feiten en aannames.

programma per dagdeel

historische processen en maatschappijbeelden

 • de historie rond Weer Samen Naar School en Passend Onderwijs, onderliggende maatschappijbeelden en visie op onderwijs;
 • een internationale vergelijking;
 • integratie van kinderen en jongeren met beperkingen in reguliere onderwijssettings; waar komt die wens precies vandaan?

omgeving en organisatie

 • nieuwe samenwerkingsverbanden;
 • veranderingen in de wet, wijzigingen in de financiering; consequenties voor uitvoering en de organisatie;
 • de bestuurlijke inrichting van het onderwijs en de samenwerking met de gemeentes;
 • effecten op organisatie en financiering van Jeugdzorg en GGD;
 • toeleiding van kinderen en jongeren naar speciale voorzieningen via de samenwerkingsverbanden;
 • de aansluiting Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)- Primair Onderwijs en Primair Onderwijs - Voortgezet Onderwijs;
 • de relatie met de Gemeente als ketenregisseur;

wetgeving en toewijzingssystematiek voor ondersteuning

 • de wet op de zorgplicht en de wijziging in de onderwijswetgevingen;
 • verdeling van de beschikbare (zorg) budgetten;
 • bepaling van de omvang van de budgetten en de rol van onderwijsprofielen;
 • koppeling van middelen aan (de perspectieven op) schoolontwikkeling;
 • bekostiging op basis van de zorgzwaarte van leerlingen;
 • regionale verschillen;
 • gevolgen voor professionals werkzaam in de begeleiding van kinderen en jongeren;
 • gevolgen voor medewerkers van indiceringsloketten of regionale expertise centra (REC's);

handelingsgericht werken en handelingsgerichte diagnostiek

 • begrippenkader;
 • betekenis van de invoering van HGW voor de hele kolom (regio, besturen, scholen en de klas);
 • loslaten van verouderde wijzen van indiceren: van absolute meetlat naar contextuele meetlat;
 • de stem van de leerkracht/ docent en zijn/haar ondersteuningsbehoefte;
 • praktische consequenties voor het eigen vakgebied of beleidsterrein van de deelnemers.

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Dhr. drs. C. de Custer (Co) - docenten - 183064772

Co de Custer is sinds begin 2008 partner bij Eduquality. Hij is gespecialiseerd in het strategisch en operationeel ondersteunen van besturen en scholen bij het organiseren van onderwijs en zorg.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact