Alles weten over Passend Onderwijs

in samenwerking met Eduquality

alleen incompany aan te vragen

Incompany | aanvraag via incompany@rino.nl

Door middel van passend onderwijs wil het Ministerie bereiken dat kinderen en jongeren met beperkingen zoveel als mogelijk thuisnabij onderwijs krijgen in het reguliere onderwijs.

Passend Onderwijs wordt door het ministerie als volgt gedefinieerd:

Een passend aanbod aan onderwijs en begeleiding, voorzieningen en structuren, zodat alle kinderen en jongeren tot 23 jaar zich optimaal ontwikkelen, een en ander onder gunstige condities en ingebed in een sluitende, functionele en effectieve samenwerking van besturen die zorgplicht hebben.

De cursus is geheel aan Passend Onderwijs gewijd, aan de taken die eruit voortvloeien en aan vereiste vaardigheden. Door het Incorporate aanbod richten we ons in de workshop op uw specifieke situatie. Daarover heeft u met de cursusleider een voorgesprek.

leerdoelen

Na afloop van deze intensieve workshop:

  • kent u de ins en outs van Passend Onderwijs;
  • bent u een kritische gesprekspartner voor uw omgeving, onder meer over (meer) inclusief onderwijs;
  • kent u de gevolgen van de invoering van de wet op de zorgplicht voor uw functie, zowel qua positionering, financiering als inhoudelijk;
  • kent u de gevolgen op regionaal, gemeentelijk en bestuurlijk niveau;
  • kent u de wet op de zorgplicht en de wijziging in de onderwijswetgevingen;
  • kent u de nieuwe bekostigingssystematiek (zorgbudgetten, zorgzwaarte) en de gevolgen ervan.

doelgroep

Schoolpsychologen, ontwikkelingspsychologen, orthopedagogen, medewerkers Jeugdzorg, GGD, GZ-psychologen, jeugdartsen, medewerkers van ambulante begeleidingsdiensten en  schoolmaatschappelijk werkers, (opleidings)docenten, afdelingsleiders, mentoren, zorg- of ondersteuningscoördinatoren, leraren en interne begeleiders.

inhoud

In deze intensieve workshop komen de consequenties van Passend Onderwijs voor de gehele kolom (regio, besturen, scholen en de klas) uitgebreid aan de orde. Steeds wordt gekeken naar wat op de verschillende niveaus de consequenties zijn. De inhoudelijke maar ook de bestuurlijke, financiële en organisatorische kanten worden in historische perspectief (waarom doen we dit?) belicht. De nieuwe inzet die gevraagd wordt van psychologen, orthopedagogen, jeugdartsen en ambulante begeleiders wordt onder de loep genomen. Zo ook de bestuurlijke en de gemeentelijke context. Er wordt gekeken naar de consequenties voor de samenwerking tussen scholen, de gevolgen voor de personele inzet, de organisatie van de school en de klas en de bekostiging van de externe deskundigen. Scherp onderscheid zal worden gemaakt tussen feiten en aannames.

Deel deze cursus:

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Trefwoorden