Transculturele behandelaspecten

transculturele gevoeligheid en de ‘condition migrante’

RINO amsterdam | Leidseplein 5 - 2 | AMSTERDAM

Transculturele gevoeligheid is een nieuw kernbegrip. Eerder lag het accent op het verwerven van zoveel mogelijk kennis over zoveel mogelijk verschillende culturen. Later ging het vooral om kennis over de ‘condition migrante’ als gemeenschappelijke factor. Ook nu nog spelen deze invalshoeken, naast de transculturele gevoeligheid, een belangrijke rol.

doelgroep

Hulpverleners die werkzaam zijn in de (A)GGZ, die in hun praktijk met migranten en bijkomende transculturele behandelaspecten te maken hebben: GZ- en eerstelijnspsychologen, psychotherapeuten, psychiaters, orthopedagogen, POH’s-GGZ, maatschappelijk werkers e.a.

doelstelling

De deelnemers maken kennis met de achtergronden van verschillende migrantendoelgroepen en met recente inzichten over transculturele vraagstukken bij hulpverlening aan migranten. Zij krijgen een overzicht van de huidige stand van zaken rondom diagnosticeren met en zonder cultuurspecifieke elementen.

inhoud

  • gevolgen van migratie, 1e, 2e en 3e generatieproblematiek, transculturele begrippen;
  • heteroanamnese en genogram, taal en tolk, emoties, misverstanden, valkuilen, seksualiteit en taboes;
  • somatische klachten; depressiviteit, gedrags-, aanpassings- en persoonlijkheidsstoornissen, acculturatieproblematiek, psychosen;
  • behandelaspecten: individu of systeem, therapeutische prioriteiten;
  • traditionele geneeswijzen, niet-westerse geneeswijzen;
  • beeldvorming, vooroordelen, discriminatie, eigen waarden en normen.

werkwijze

Korte inleiding door de docent en toelichting bij de bestudeerde literatuur, daarnaast oefenen aan de hand van eigen casuïstiekbesprekingen en rollenspel, analyse van videobanden, discussie.

toetsing

Schriftelijke toets na afloop van de cursus.