Een cursus of opleiding volgen met het STAP-budget? Lees meer informatie.

Kinderen scheiden ook! 2.0

kinderen en ouderschap na scheiding

driedaagse cursus
566.22.01
€ 785,-

Inclusief lunches

.
Drie dagen van 9:30 - 16:30

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Deze cursus is reeds gestart. Er zijn helaas nog geen andere data beschikbaar.

Mocht u vragen hebben neemt u dan contact op met rino.nl

Wanneer ouders in een problematische echtscheiding verwikkeld zijn lukt het hen niet altijd hun eigen belangen te relativeren ten gunste van die van de kinderen.

In dit soort situaties kan de ontwikkeling van die kinderen ernstig in het geding komen en ontstaan er problemen die zich tot ver in hun volwassenheid uitstrekken. Langdurige hulpverleningstrajecten zijn hiervan het gevolg.

preventieve begeleiding

De huidige kennis over hechting, trauma en levensloop biedt verklaringen voor deze problemen en biedt aanknopingspunten voor de diagnostiek en behandeling van gescheiden ouders en scheidingskinderen. Ook zijn deze inzichten waardevol bij preventieve begeleiding in het kader van gescheiden ouderschap. In de cursus Kinderen scheiden ook! 3.0 besteden we ruim aandacht aan deze nieuwe invalshoek en leert u om (ernstige) scheidingsproblematiek integraal te benaderen. Ook kunt u alvast kennismaken met de nieuwe interventie Ouders uit de knel, een traumabenadering bij ernstige problemen met gescheiden ouderschap.

doelgroep doelstelling

Eerstelijnspsychologen, Gz-psychologen, (ortho)pedagogen, kinder- en jeugdpsychologen, schoolpsychologen, (post-) hbo-geschoolde hulpverleners uit jeugdzorg en onderwijs.

De cursus leert deelnemers een problematische echtscheidingssituatie zowel ontwikkelingsgericht als systeemgericht te onderzoeken om het ouderschap van de ex-partners te optimaliseren en de ongunstige gevolgen van de scheiding voor de kinderen te minimaliseren. Er wordt aan de hand van eigen casuïstiek geoefend met het gebruik van diagnostische technieken en gereflecteerd op de positie die zij innemen in het complex dynamische systeem dat zij begeleiden. Dit alles om interventievormen te kiezen die aansluiten bij de mogelijkheden van de ouders en hun kinderen, alsmede de betrokken begeleiders en docenten. De deelnemers krijgen een scherper zicht op de complexiteit van het systeem, de gevolgen van persoonlijkheidsproblemen bij betrokken ouders en rouwprocessen bij de kinderen. Zij verbeteren hun onderzoeksvaardigheden en ontwikkelen hun begeleidingsmogelijkheden.

inhoud

In de cursus worden het proces van ouderlijke scheiding en de effecten ervan op ouders en kinderen behandeld, zowel de effecten op kortere termijn (veranderingen, rouw) als op langere termijn (effecten op de biopsychosociale ontwikkeling, relatievorming en ouderschap). Daarbij is aandacht voor de dilemma’s van de hulpverleners en de te ontwikkelen attitude om daar mee om te gaan. Er wordt kennis overgedragen over en geoefend met het analyseren van het proces, het ordenen van de verkregen informatie en het ontwikkelen van een plan dat rekening houdt met de mogelijkheden van betrokken individuen en het systeem, maar deze ook ten positieve kan beïnvloeden. Er wordt geoefend in het omgaan met weerstand bij de ouders en geoefend met begeleidingsmiddelen voor kinderen. Ook is er aandacht voor nieuw samengestelde gezinnen. Deelnemers krijgen gelegenheid over hun casuïstiek te overleggen en de aangereikte kennis daar op toe te passen. Daarnaast biedt de cursus een ieder de ruimte om het professionele netwerk uit te breiden en ervaringen uit te wisselen.

werkwijze

Kortere en langere theoretische inleidingen, praktische oefeningen, discussie en bespreking van casuïstiek van de deelnemers wisselen elkaar af.

hoofdthema's

 • Gescheiden ouderschap en levensloop: verklaringen en benaderingen, risico’s, stressmanagement en rouw bij ouders en kinderen, het Ouderschapsplan in een helend psychologisch en pedagogisch proces, juridische aspecten, nieuw samengestelde gezinnen.
 • Diagnostiek van gescheiden ouderschap: het uiteenvallende gezin als complex dynamisch systeem op weg naar een nieuw evenwicht, effecten van scheiding in relatie tot de ontwikkelingsfase van het kind, herkennen van problemen op het gebied van hechting, rouw en trauma en persoonlijkheidsproblematiek van de ouders.
 • Omgaan met ouderschapsconflicten: houding en positie kiezen in het werken met gescheiden ouders, handvatten in het omgaan met psychopathologie bij ouders en disfunctioneel ouderschap, enkele mediatie- en hulpverleningsvaardigheden, multidisciplinaire samenwerking binnen en buiten het rechtsbestel.
 • Ondersteuning van scheidingskinderen: verliesverwerking bij kinderen, loyaliteitsvragen, begeleidingsmiddelen en therapeutische werkvormen bij scheidingskinderen, individueel en in groepen, begeleiding op/door school, bibliotherapie.

na afloop van de cursus wordt de cursist geacht te beschikken over de volgende competenties

 • is in staat de echtscheidingssituatie/-problematiek te diagnosticeren;
 • heeft kennis van ontwikkelingsgerelateerde effecten van echtscheiding op kinderen;
 • kan signalen bij kinderen onderzoeken die mogelijk duiden op problemen als gevolg van een echtscheiding;
 • heeft kennis van de persoonlijkheidsproblemen bij scheiding;
 • heeft kennis van rouwprocessen bij kinderen;
 • heeft kennis van nieuwe samenlevingsvormen en het effect daarvan op kinderen;
 • heeft kennis van het wettelijk kader en juridische implicaties bij gescheiden ouderschap (o.a. het Ouderschapsplan, gezag- en omgangsprocedures, jeugdbescherming) en weet dit goed te hanteren;
 • heeft kennis van de sociale kaart met betrekking tot hulpverlening aan ouders en kinderen bij scheidingsgerelateerde problematiek;
 • heeft kennis van de indicaties voor inzet van interventies in rechte zoals forensische mediation en bijzondere curator voor het kind;
 • is op de hoogte van de indicaties en contra-indicaties voor mediatie en andere hulpverlening;
 • heeft kennisgemaakt met de achtergrond, werkwijze en mogelijkheden van de nieuwe interventie voor problematische scheidingen Ouders uit de knel
 • weet vanuit systeemtheoretisch perspectief valkuilen in de ondersteuning van scheidingskinderen te vermijden;
 • heeft beginnende vaardigheden in het omgaan met weerstand en conflicten in gesprekken met gescheiden ouders, met behulp van o.a. (gespreks) technieken gericht op veiligheid, aandacht, emotie, mentalisatie en motivatie;
 • heeft beginnende vaardigheden om scheidingskinderen te ondersteunen en begeleiden;
 • is op de hoogte van ondersteuningsmogelijkheden door de school.

Accreditaties

Herkwalificatie Klinisch Psycholoogtoegekend18 punten
K&J - NIPtoegekend17 uren
behandeling 8 uren
diagnostiek 7 uren
overig 2 uren
K&J - NIP herregistratietoegekend18 uren
Landelijke Vereniging POH-GGZtoegekend18 punten
NVO Orthopedagoog-Generalisttoegekend17 uren
behandeling 8 uren
diagnostiek 7 uren
overig 2 uren
NVO Orthopedagoog-Generalist herregistratietoegekend18 uren
Stichting Kwaliteitsregister Jeugdtoegekend

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. drs. G.M.M. de Boer (Gerda) - docenten - 1380317562

Mw. drs. Gerda M.M. de Boer, zelfstandig praktiserend orthopedagoog, MfN registermediator en Forensisch Mediator

Lees verder
Dhr. drs. J.A. Tak (Jurjen) - docenten - 1848545392

Drs. Jurjen A. Tak is orthopedagoog, GZ-/klinisch psycholoog n.p., supervisor en docent Pedagogiek aan de Hogeschool van Amsterdam

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact