Postacademische opleiding Schoolpsycholoog

Wijziging in de ontwikkelingen rondom de nieuwe beroepenstructuur van de psychologische BIG-beroepen: 
De beoogde ingangsdatum is uitgesteld naar 1 januari 2026 (i.p.v. 1-1-2025). Meer informatie lees je in deze nieuwsbrief van NIP en NVP

Werk je als psycholoog of orthopedagoog in het onderwijs? Wil je optrekken met collega's die - net als jij - een groot hart hebben voor leerlingen en houden van dynamiek en creativiteit op de werkvloer? Zoek je verdieping op het gebied van mentale gezondheid en leren, groepsdynamiek, handelingsgericht werken en innoveren in het onderwijs?  Wil je een inspirerende sparringpartner worden van directies en ketenpartners? Dan is de postacademische opleiding Schoolpsycholoog iets voor jou!  

De tweejarige postacademische opleiding Schoolpsycholoog leidt psychologen én orthopedagogen op voor het werken op het snijvlak van zorg en onderwijs. 

Aanmeldingen voor de groep die in januari 2025 start, kunnen vanaf 26 april 2024 ingestuurd worden. Heb je interesse, mail ons op schoolpsycholoog@rino.nl

Aanmeldformulier januari 2025 > 

 

Een schoolpsycholoog.... 

Een schoolpsycholoog is een scientist practitioner, een ‘kennisbaak’ op het gebied van mentale gezondheid, ontwikkeling en leren in het onderwijs. Hij/zij vertaalt wetenschappelijke kennis naar de alledaagse (onderwijs)praktijk en kan de dagelijkse gang van zaken omzetten naar beleid. 

Een schoolpsycholoog is dé expert in het onderwijs die kan schakelen tussen de verschillende niveaus in en om de school. Hij/zij doet diagnostiek bij (groepen) leerlingen, ondersteunt en inspireert leraren in het geven van passend onderwijs, is sparringpartner van directies, draagt bij aan bovenschools beleid en aan samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. 

Schoolpsychologen werken in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, MBO, HBO en speciaal onderwijs. Dat kan op een school zijn, maar ook bovenschools, bijvoorbeeld bij een schoolbestuur of en samenwerkingsverband. Een aantal schoolpsychologen werkt bij een gemeente of ministerie. Zij bewegen zich altijd op het snijvlak tussen onderwijs en zorg. Schoolpsychologen hebben kennis van normale en afwijkende ontwikkeling, zijn in staat gesprekken te voeren met (het systeem van) kinderen/jongeren en kunnen indien nodig gericht adviseren over de inzet van (individuele) hulpverlening binnen of buiten de school. 

Voor meer informatie over het beroep van schoolpsycholoog: https://psynip.nl/themas/mentale-gezondheid-op-school/ 

Quote

 

Bekijk de video

In deze video vertellen betrokkenen van de Postacademische opleiding Schoolpsycholoog bij RINO amsterdam meer over de opleiding, het werkveld en de meerwaarde van de Schoolpsycholoog binnen het onderwijs.

Het doel van de opleiding 

Het doel van de opleiding Schoolpsycholoog is dat je in staat bent om je werkzaamheden uit te voeren in de volle breedte van het vak en op het snijvlak van onderwijs en jeugdhulp. Het beroepsprofiel van de Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP/schoolpsycholoog is hierbij leidend. 

Het beroepsprofiel kun je aanvragen door te mailen naar schoolpsycholoog@rino.nl 

 • Beroepsregistraties

  Quote

  De opleiding Schoolpsycholoog is door het NIP geaccrediteerd als opleidingsroute tot Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP. Dat betekent dat je je na afronding van de opleiding in kunt schrijven in het register Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP. Dit geldt ook als je (ortho)pedagoog bent. 
  Je kunt je daarnaast inschrijven in het Kwaliteitsregister Jeugd op postmasterniveau (SKJ). 

  Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuwe BIG-beroepenstructuur voor psychologen. In de nieuwe beroepenstructuur gaan Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP en gezondheidszorgpsycholoog samen en vormen het brede basisberoep gezondheidszorgpsycholoog-generalist. Het register Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP zal dan ook op termijn sluiten. Er komt een overgangsregeling naar het nieuwe beroep voor geregistreerden en diegenen die nog in opleiding zijn. In de nieuwe BIG-beroepenstructuur gaan Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP en gezondheidszorgpsycholoog samen en vormen het brede basisberoep gezondheidszorgpsycholoog-generalist. Van de zomer is de beoogde ingangsdatum uitgesteld naar 1 januari 2026 (i.p.v. 1-1-2025). Meer informatie lees je in deze nieuwsbrief van NIP en NVP.

  De verwachting is dat diegenen die in 2025 starten met hun opleiding Schoolpsycholoog in aanmerking zullen komen voor de overgangsregeling. De overgangsregeling en bijbehorende termijnen worden echter door de minister vastgesteld en zijn nog niet bekend. Check de website van NIP als je meer informatie zoekt over de registratie: 
  https://psynip.nl/beroepskwaliteit/beroepenstructuur/ 

 • Doelgroep

  sp

  De opleiding Schoolpsycholoog is bedoeld voor universitair afgestudeerde (ontwikkelings)psychologen en orthopedagogen die werkzaam zijn in het onderwijs of op het snijvlak van zorg en onderwijs. Dat betekent dat alle cursisten reeds (meer of minder) ervaring hebben als professional in het werkveld en de verschillende rollen van de schoolpsycholoog al in meer of mindere mate uitvoeren. 

 • Toelatingseisen

  Quote

  Om toegelaten te kunnen worden tot de opleiding, moet je een afgeronde universitaire studie ontwikkelingspsychologie of orthopedagogiek achter de rug hebben en in het bezit zijn van de Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD van het NIP) of de diagnostische aantekening van het NVO. Verder dien je werkzaam te zijn op een geschikte praktijkplaats. 

 • Onderwijskundige uitgangspunten

  sp

  De in het beroepsprofiel beschreven kennis, vaardigheden en onderliggende professionele attitude vormen de basis van onze opleiding.  
  De opleiding bestaat uit een combinatie van onderwijs volgen, werkervaring opdoen (met werkbegeleiding) en supervisie krijgen. In de opleidingsgroep wordt kennis gedeeld en feedback gegeven op elkaars handelen in de praktijk. Dit vormt een sterke basis voor het integreren van nieuwe kennis en vaardigheden in de werksituatie van de cursisten. Samen leren biedt ook rolmodellen aan waaraan een cursist zich kan spiegelen en die helpen in het ontwikkelen van een eigen professionele identiteit in de eigen werkomgeving. Dat betekent dat in de opleiding gebruik gemaakt wordt van de ervaringen en expertise van de cursisten. Er wordt gestreefd naar heterogene groepen: groepen van cursisten die werken in verschillende werkvelden binnen het onderwijs. 
  Het betekent ook dat er een interactieve onderwijsaanpak wordt gehanteerd met activerende werkvormen. De modules worden gegeven door ervaren deskundigen uit het veld met een specifieke expertise. Cursisten worden uitgedaagd om vanuit hun eigen ervaring, niveau van bekwaamheid en referentiekader hun inbreng te hebben, vragen te stellen en zich te ontwikkelen. Daarom worden er ook principieel geen vrijstellingen voor modules gegeven. 
  Omdat de uiteindelijke opbrengst van de opleiding zich moet uiten in de onderwijspraktijk, maakt het vertalen van theorie naar praktijk voortdurend deel uit van het modulair onderwijs.  

   

 • Programma

  Quote

  De tweejarige opleiding bestaat uit: 

  • Cursorisch onderwijs; 
  • Praktijkwerkzaamheden (met werkbegeleiding); 
  • Supervisie. 

  De opleiding omvat één dag per week cursorisch onderwijs gedurende twee jaar bij RINO amsterdam. Deze lesdag vindt plaats op donderdagen van 14.00 tot 21.00 met een uur pauze van 17.00 - 18.00 uur. De overige vier dagen per week voer je (bezoldigd) werk uit in de praktijk. 

  Cursisten werken maximaal 32 uur en minimaal 24 uur per week in de praktijk. Het cursorisch deel van de opleiding wordt na twee jaar afgerond. Cursisten die 24 uur per week werken, ronden na deze twee jaar nog hun werkervaring (met werkbegeleiding) en supervisie af. 

 • Cursorisch onderwijs

  Quote

  Het cursorisch onderwijs is zo opgebouwd dat de niveaus in/rond het schoolsysteem en de totale activiteitencyclus van de schoolpsycholoog aan bod komen. 

  Systemische niveaus: 

  • Leerling en ouders; 
  • Leraar en groep; 
  • School; 
  • Bestuur / Samenwerkingsverband; 
  • Ketenpartner(s). 

  Activiteitencyclus: 

  • Signaleren; 
  • Analyseren; 
  • Adviseren; 
  • Interveniëren; 
  • Evalueren. 

  Binnen dit kader zijn tien inhoudelijke thema's geformuleerd. De onderliggende professionele attitude (met als vier pijlers: handelen als scientist practitioner, maatschappelijk sensitief handelen, ethisch en moreel handelen, reflecteren op eigen handelen) zijn door de hele opleiding verweven en komen aan bod in de verschillende modules.  

 • Praktijkwerkzaamheden

  sp

  Een belangrijk onderdeel van de opleiding is het werken in de praktijk. Dit kan zijn op scholen in het regulier en speciaal basis- en voortgezet onderwijs, middelbaar- en hoger beroepsonderwijs en bij onderwijsbegeleidingsdiensten, samenwerkingsverbanden of schoolbesturen. Cursisten werken hier in een team waar gekwalificeerde, postacademisch opgeleide psychologen en/of (ortho)pedagogen deel van uitmaken (Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, NVO Orthopedagoog-Generalist, Gezondheidszorgpsycholoog BIG).  

  De praktijkplaatsen bieden een brede en gevarieerde werkomgeving met: 

  • Cliënten in verschillende leeftijdsfasen; 
  • Diversiteit in problematiek (gedrag, werkhouding, leren); 
  • Een breed scala aan activiteiten: van vroegtijdige onderkenning en probleemherkenning tot handelingsgerichte diagnostiek op verschillende niveaus (leerling, leraar en klas, ouders, school, samenwerkingsverband), preventie en interventie; 
  • Variëteit van interventievormen (kortdurende behandeling, procesbegeleiding, advisering, coaching op uiteenlopende niveaus). 

  Praktijkplaatsen bieden bovendien een leerklimaat waarin regelmatige supervisie en systematische evaluatie plaatsvindt. Ook wordt er gewerkt volgens de beroepscode van het NIP/NVO. 

  Je werkzaamheden vinden plaats onder werkbegeleiding. 

   

 • Werkbegeleiding

  sp

  Een werkbegeleider heeft primair de rol om de ontwikkeling van jou tijdens de opleiding in het dagelijks werken te volgen en waar nodig is te begeleiden. Hij/zij fungeert daarbij als gesprekspartner en coach. In de praktijk kan het voorkomen dat je ten behoeve van de opleiding activiteiten gaat ondernemen waarvoor je nog niet voldoende competent bent om dit zelfstandig te kunnen doen. De werkbegeleider dient in die situatie de eindverantwoordelijkheid op zich nemen. Om bovenstaande rol te kunnen uitvoeren is het belangrijk dat een werkbegeleider dicht bij je op de werkvloer werkt. Hij/zij is dan ook (bij voorkeur) werkzaam binnen dezelfde school/instelling. De werkbegeleiding omvat een uur per week bij een volledige praktijkweek van 32 uur. Bij een dienstverband tussen de 24 en 32 uur vindt de werkbegeleiding naar verhouding plaats. 

 • Supervisie

  Gedurende de gehele opleiding (praktijkgedeelte) vindt supervisie plaats. Dit is in totaal 90 uur. Supervisie is gericht op de voortgang van het eigen leerproces en het functioneren van jou binnen het werkveld. Het is gericht op het reflecteren op eigen handelen, ethische dilemma´s, omgaan met het spanningsveld tussen bijvoorbeeld wetenschap en praktijk, beroepscode en regelgeving of werk en privé. 
  Een supervisor is afkomstig van een andere school, afdeling of instelling dan waar je werkt. Daarnaast dient er geen directe hiërarchische relatie te bestaan tussen de supervisor en jou. Je moet je vrij kunnen voelen om eigen zwakheden en dilemma’s te bespreken in het systeem waar je werkt. 

 • Organisatie

  SP oganisatie

  De postacademische opleiding Schoolpsycholoog is een opleiding die wordt aangeboden op twee locaties: RINO amsterdam en Radboud CSW Nijmegen. In Amsterdam start de opleiding weer in januari 2025. De vaste lesdag is de donderdag. In Nijmegen start de opleiding in september 2024. De vaste lesdag is de maandag.   

  • Hoofdopleider: dr. Helen Bakker.  
  • Plaatsvervangend hoofdopleider in Amsterdam: dr. Hanneke Visser - van Balen  
  • Plaatsvervangend hoofdopleider in Nijmegen: drs. Odeth Bloemberg. 
  • De coördinatie in Amsterdam is in handen van Katie Crouwel; de administratie wordt verzorgd door Sarah Becht. 

   

 • Kwaliteitszorg

  De opleiding Schoolpsycholoog heeft een drietal kwaliteitsorganen: het hoofdopleiders-coördinatorenoverleg, de curriculumcommissie en de examencommissie. Daarnaast vindt evaluatie van de modules plaats, die belangrijke informatie geeft over de inhoud hiervan en de kennis en didactiek van de docent. Dit staat uitgewerkt in ons opleidingsplan. 

 • Kosten

  De kosten voor de opleiding met startdatum januari 2025 moeten nog worden vastgelegd. In 2024 bedroegen de opleidingskosten €19.950,-. De kosten voor aan te schaffen boeken bedragen hiernaast ongeveer €900,- en de kosten voor supervisie €80,- tot €110,- per uur. De opleidingskosten kunnen eventueel in termijnen worden betaald. 

 • Internationaal perspectief

  sp

  Het curriculum van de opleiding is mede gebaseerd op de richtlijnen en kaders van de International School Psychology Association (ISPA) en is afgestemd op de eisen van EuroPsy, gesteld door de European Federation of Psychologists’ Associations (EFPA) (NEPES). 

  Voor meer informatie:  

   

 • Nascholing

  Voor schoolpsychologen die de opleiding afgerond hebben heeft RINO amsterdam een brede keus aan nascholingen met accreditatie. 

  Bekijk het aanbod >

   

 • Schoolpsychologencongres

  SP congres

  Elk jaar organiseert RINO amsterdam het Schoolpsychologencongres. Het jaarlijks evenement in maart is gericht op het delen van kennis en expertise op het gebied van schoolpsychologie. 

  Tijdens het congres worden er lezingen gegeven door experts uit de branche en zijn er verschillende workshops waarbij de deelnemers de kans krijgen om hun vaardigheden te versterken en te verdiepen. Het congres is bedoeld voor iedereen die werkzaam is in de schoolpsychologie, zoals schoolpsychologen, onderwijsprofessionals en studenten die geïnteresseerd zijn in het vakgebied. 

  Meer informatie >

 • Selectie en aanmelden

  Wil je graag weten hoe je in gesprek kunt gaan met je leidinggevende over de opleiding? Wil je het stappenplan voor aanmelding ontvangen? 

  Mail dan naar schoolpsycholoog@rino.nl 
  Ook met vragen kun je mailen. 

  Vraag stappenplan aanmelding aan >

 • Frequently asked questions

  Waar moet mijn werkplek aan voldoen?    
  Een belangrijk onderdeel van de opleiding is de plek waar je werkt, de zogenaamde praktijkplaats. 

  Basisvoorwaarden werkplek:  

  • Je werkt binnen één (of meer) van de volgende settings:  
   • op scholen in het regulier en speciaal basis- of voortgezet onderwijs 
   • op het MBO 
   • bij onderwijsadviesdiensten  
   • bij samenwerkingsverbanden. 
  • Je hebt een dienstverband voor maximaal 32 uur en minimaal 24 uur.  

   N.B. Werk je op het snijvlak van zorg en onderwijs op een zorgwerkplek, dan kijken we graag met je mee of deze werkplek voldoet aan de eisen.

  Criteria praktijkplaats: 
  Je praktijkplaats moet aan de volgende criteria voldoen:

  • Samenstelling staf: tenminste één postacademisch opgeleide gedragswetenschapper (Kinder-en Jeugdpsycholoog NIP, NVO Orthopedagoog-Generalist, Gezondheidszorgpsycholoog BIG) met minstens 5 jaar ervaring in het onderwijs 
  • Adequaat systeem van verslaggeving/dossiervorming
  • Overlegstructuur van ontwikkelingspsychologen/(ortho)pedagogen 
  • Multidisciplinaire contacten 
  • Werkbegeleider(s) met een post- academische opleiding in de gedragswetenschappen (Kinder-en Jeugdpsycholoog NIP, BIG Orthopedagoog-Generalist, Gezondheidszorgpsycholoog) met minstens 5 jaar ervaring in het onderwijs 
  • Mogelijkheden voor wetenschappelijk onderzoek, refereeravonden, intervisie-bijeenkomsten 
  • Toegang tot een bibliotheek op het gebied van ontwikkelingspsychologie/ (ortho)pedagogiek 
  • Toegang tot een ruim gesorteerde testotheek 
  • Buiten de praktijkplaats: aanwezigheid van gekwalificeerde supervisor(en). 

  Daarnaast biedt de praktijkplaats een brede en gevarieerde werkomgeving met:  

  • Cliënten in verschillende leeftijdsfasen 
  • Diversiteit in problematiek (gedrag, werkhouding, leren) 
  • Een breed scala aan activiteiten, namelijk op het gebied van handelingsgerichte diagnostiek, preventie, interventie en beleid. 
  • Variëteit in interventievormen (kortdurende behandeling, procesbegeleiding, advisering). 

  Geschikte praktijkplaatsen bieden bovendien een leerklimaat waarin: 

  • Regelmatige werkbegeleiding, supervisie en systematische evaluatie plaatsvindt. 
  • Gewerkt wordt volgens de beroepscode van het NIP en/of NVO. 

  Op mijn werkplek is er geen gedragswetenschapper die postmaster opgeleid is en min. 5 jaar ervaring in het onderwijs heeft. Is dit een probleem?  
  Dit komt vaker voor. Soms werken onze cursisten echt als ‘eenpitter’ op een school en dan is het zaak om je netwerk buiten je werkplek te zoeken, bijvoorbeeld bij het bestuur of de stichting waar je school onder valt of bij een samenwerkingsverband in de buurt. Hetzelfde geldt voor een werkbegeleider. Het is belangrijk dat dit iemand is waarvan je kunt leren, dus niet een ‘gelijkwaardige’ psycholoog of orthopedagoog, maar een postmaster opgeleide gedragswetenschapper.  

  Ik werk op het snijvlak van zorg en onderwijs. Voldoet mijn werkplek aan de eisen van de opleiding?
  Wanneer je in de zorg werkt, dan is het belangrijk dat er een hele duidelijke connectie met het onderwijs is, in die zin dat er vaste werkzaamheden zijn of contracten. We beoordelen of je werkplek geschikt is na een gesprek. Onze hoofdopleider hoort daarin graag meer over je werkplek. Neem daarvoor contact op via schoolpsycholoog@rino.nl of bel op donderdag naar het algemene nummer van RINO amsterdam: 020-625 08 03 en vraag naar Hanneke Visser of Katie Crouwel.  

  Ben ik toelaatbaar met een master Klinische Psychologie?  
  De ingangseis voor deze opleiding is: master WO kinder- en jeugdpsychologie, ontwikkelingpsychologie of orthopedagogiek. 

  Je bent met een afgeronde masteropleiding Klinische Psychologie ook toelaatbaar voor de postmaster opleiding Schoolpsycholoog, mits je in je master vakken in Ontwikkelingspsycho(patho)logie hebt gehad. Je kunt je vakkenoverzicht toesturen naar schoolpsycholoog@rino.nl. Dan beoordelen wij of deze volstaat voor toelating.  

  Ik heb mijn aantekening diagnostiek nog niet behaald voor de aanmelddeadline. 
  Als je nog bezig bent met de diagnostiek, vermeld dit dan bij je aanmelding. Voeg hierbij een verklaring van je supervisor dat hij/zij je casussen heeft goedgekeurd en dat je ze hebt ingediend. Dat je dan nog niet de officiële verklaring hebt, is niet zo erg. 

  Als je je eerder al wilt aanmelden, kun je ook een verklaring van je supervisor toevoegen en dan is het handig om rond 1 oktober ons een update te mailen. 

  Ik werk als zelfstandige in het onderwijs en heb geen dienstverband. Ben ik toelaatbaar voor de opleiding?  
  Als geaccrediteerde opleiding hebben we bepaalde eisen aan de werkplek. Cursisten moeten een dienstverband hebben bij een onderwijsinstelling of instelling/organisatie op het snijvlak tussen onderwijs en zorg. Binnen deze werksetting moeten er collega-gedragswetenschappers zijn (o.a. met postmasterregistraties) én een leidinggevende die eindverantwoordelijkheid draagt. Als je dus als zzp’er in je eentje werkt vanuit je eigen bedrijf, waarbij je geen leidinggevende, maar een opdrachtgever hebt, dan ben je helaas niet toelaatbaar tot de opleiding. De situatie is dan te onzeker (de opdracht kan immers gedurende de opleiding om welke reden dan ook opgezegd worden) en je bent niet goed ingebed in de professionals om je heen.  

  Wanneer je het kunt regelen dat je met een samenwerkingsverband of school voor twee jaar voor minimaal 24 uur per week in dienst kunt, dan kunnen we in gesprek gaan. Als je daarover wilt overleggen, kan dat natuurlijk. Neem daarvoor contact op via schoolpsycholoog@rino.nl of bel op een dinsdag of donderdag naar het algemene nummer van RINO amsterdam: 020-625 08 03 en vraag naar Hanneke Visser.  

  Is jouw situatie heel anders dan hierboven geschetst? Heb je bijvoorbeeld een langlopende opdracht van min. 24 uur per week gedurende meerdere jaren, dan horen we het graag en gaan we in gesprek. We willen dan ook graag je opdrachtgever spreken vanwege het belang van zijn/haar commitment. Het is bijv. belangrijk dat er de toezegging is dat je tijdens werktijd opdrachten doen voor de opleiding mag doen voor dingen waarvoor je niet bent ingehuurd.  

  Wat zijn de eisen aan de werkbegeleiding?  
  Tijdens de volledige opleiding heb je een werkbegeleider. Deze persoon heeft primair de rol om jouw ontwikkeling tijdens de opleiding in het dagelijks werken te volgen en waar nodig is te begeleiden in de rol van gesprekspartner en coach. In de praktijk kan het voorkomen dat je ten behoeve van de opleiding activiteiten gaat ondernemen waarvoor je nog niet voldoende competent bent om dit zelfstandig te kunnen doen. De werkbegeleider dient in die situatie de eindverantwoordelijkheid op zich nemen. Daarbij kan hij/zij bijvoorbeeld (mede) een bijdrage leveren aan de activiteit (bijvoorbeeld een crisisinterventie, behandeling, diagnostiek) op een gebied waarin je onvoldoende expertise hebt. Hierover dienen duidelijke afspraken gemaakt te worden. 

  Werkbegeleiders voldoen aan de volgende eisen: 

  • Geregistreerd als Kinder- en Jeugd psycholoog NIP en /of BIG-orthopedagoog-generalist of  Gezondheidszorgpsycholoog 
  • Aantoonbare ervaring van tenminste 5 jaren in de kinder- en  jeugdpsychologie dan wel (ortho)pedagogische praktijk binnen het onderwijsveld 
  • Verbonden aan een praktijkinstelling of -school van de schoolpsycholoog in opleiding op het gebied van de onderwijshulpverlening en daar zelfstandig het beroep van psycholoog of orthopedagoog uitoefenen.  
  • Beschikbaarheid van gemiddeld één uur per week voor de werkbegeleiding. 

  Om bovenstaande rol te kunnen uitvoeren is het belangrijk dat een werkbegeleider dicht bij je op de werkvloer werkt. Hij/zij is dan ook (bij voorkeur) werkzaam binnen dezelfde school/instelling. Een werkbegeleider binnen een samenwerkingsverband is acceptabel, mits dit wel de mogelijkheid biedt dat de werkbegeleider actief deelneemt aan of aanwezig is bij activiteiten van jou. De werkbegeleiding omvat een uur per week bij een volledige praktijkweek van 32 uur. Bij een dienstverband tussen de 24 en 32 uur vindt de werkbegeleiding naar verhouding plaats.  

  Er is binnen onze school geen werkbegeleider beschikbaar. Wat zijn mijn opties?  
  Het kan zijn dat er bij jou op de werkvloer geen werkbegeleider te vinden is, bijvoorbeeld omdat je in je eentje opereert. Dan zul je iemand buiten je school moeten zoeken, bijvoorbeeld bij het bestuur of de stichting waar je school onder valt of bij een samenwerkingsverband in de buurt.  

  Of iemand uit dezelfde sector (e.g. SO, PO, VO, VSO, MBO), bijv. een oud-cursist van de opleiding Schoolpsycholoog die bij jou in de buurt werkt.  

  Belangrijk is dat je werkbegeleider gefaciliteerd wordt om werkbegeleider te zijn en ook naar jouw locatie kan komen als dat nodig is (bv meekijken met een onderzoek of interventie). Belangrijk is ook dat je werkbegeleider je werkplek goed kent en op de hoogte is van wat er speelt. 

  Voor de regelmaat en continuïteit vindt werkbegeleiding gemiddeld 1 uur per week plaats, indien je 32 uur werkt. Als je 24 uur werkt, dan ligt dit wat lager.  

  Je kunt met een voorstel voor een werkbegeleider komen. De hoofdopleider denkt daarna graag met je mee of deze voldoet. Neem daarvoor contact op via schoolpsycholoog@rino.nl of bel op donderdag naar het algemene nummer van RINO amsterdam: 020-625 08 03 en vraag naar Hanneke Visser.  

  Mijn werkbegeleider werkt wat verder weg 
  Indien je werkbegeleider van verder weg moet komen, mag je best een combinatie maken van soms 1 uur per week online en soms een paar uren sparen en dan elkaar fysiek zien. Maar niet 8 uur sparen want dan zie je elkaar te lang en te weinig. Wel belangrijk is dat je werkbegeleider gefaciliteerd wordt om werkbegeleider te zijn en ook naar jouw locatie kan komen als dat nodig is (bv meekijken met een onderzoek of interventie). Belangrijk is ook dat je werkbegeleider je werkplek goed kent en op de hoogte is van wat er speelt. 

  Je kunt met een voorstel voor een werkbegeleider komen. De hoofdopleider denkt daarna graag met je mee of deze voldoet. Neem daarvoor contact op via schoolpsycholoog@rino.nl of bel op donderdag naar het algemene nummer van RINO amsterdam: 020-625 08 03 en vraag naar Hanneke Visser.  

  Mijn werkbegeleider is zwanger en kan me niet twee jaar lang begeleiden.
  We raden je aan met deze werkbegeleider te bespreken hoe zij in haar zwangerschapsverlof staat. Dit maken we wel vaker mee, sommige werkbegeleiders gaan nog een poos door in hun verlof en geven online werkbegeleiding, anderen doen dit niet. Als ze er drie maanden tussenuit is, dan moeten we wel kijken naar een vervanger. Daar denken we graag met je over mee. 

  Wat zijn de eisen aan de supervisie?   
  Supervisie is gericht op de voortgang van het eigen leerproces (ontwikkeling) en het functioneren van jou binnen het werkveld. Het is gericht op het reflecteren op eigen handelen, ethische dilemma´s, omgaan met het spanningsveld tussen bijvoorbeeld wetenschap en praktijk, beroepscode en regelgeving of werk en privé. 

  Onder supervisie wordt in het tweede jaar van de opleiding minimaal één diagnostiekcasus uitgewerkt volgens de richtlijnen van het NIP. Totaal is 90 uur supervisie van minimaal twee verschillende supervisors vereist.  

  De supervisors dienen altijd geregistreerd te zijn in het supervisorenregister K en J NIP. (Beoogde) supervisors, bijvoorbeeld die al geregistreerd staan in het supervisorenregister van het NVO, kunnen bij de  registratiecommissie van het NIP een verzoek indienen tot opname in het supervisorenregister KenJ NIP. Meer informatie vind je hier over bij http://www.psynip.nl/registratie.html 

  Een supervisor is afkomstig van een andere school, afdeling of instelling dan waar je werkt. Daarnaast dient er geen directe hiërarchische relatie te bestaan tussen de supervisor en jou. Je moet je vrij kunnen voelen om eigen zwakheden en dilemma’s te bespreken in het systeem waar je werkt. 

  Supervisorenmoeten voldoen aan de volgende eisen: 

  • geregistreerd zijn als Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP en/of BIG Orthopedagoog-Generalist
   en/of   
   ​​​​Gezondheidszorgpsycholoog 
   • en aantoonbare ervaring hebben van tenminste 5 jaren in de kinder- en jeugdpsychologie  
   • voor zowel orthopedagogen als psychologen moet de supervisor opgenomen zijn in het  supervisorenregister van het NIP (Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP) 
   • de beroepsethiek voor psychologen (NIP) of die voor (ortho)pedagogen NVO onderschrijven 

  Waar en wanneer vindt de opleiding plaats?  
  De opleiding vindt plaats bij RINO amsterdam, Leidseplein 5 te Amsterdam. De locatie is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer. De auto kun je op twee minuten loopafstand van het Leidseplein (betaald) parkeren. Een volledige routebeschrijving vind je op www.rino.nl/route.  

  Het modulair onderwijs omvat één dag per week gedurende twee jaar. De vaste lesdag is de donderdag: in de middag van 14.00 tot 17.00 uur en in de avond van 18.00 tot 21.00 uur. We hanteren de basisschoolvakanties van regio Noord. Daarbuiten is het niet mogelijk vrij te nemen. 

  Hoeveel tijd ben ik wekelijks kwijt aan de opleiding?  
  De opleiding omvat één dag per week modulair onderwijs gedurende twee jaar. De vaste lesdag is de donderdag: in de middag van 14.00 tot 17.00 uur en in de avond van 18.00 tot 21.00 uur. Er zijn 40 lesweken per jaar en in totaal 480 lesuren verspreid over twee jaar. 
   
  De gemiddelde tijd die je besteedt aan voorbereiding, literatuurstudie en het uitvoeren van huiswerkopdrachten is zes uur per week. We raden het aan om de donderdagochtend vrij te houden om je lesdag voor te bereiden en opdrachten te maken. Het is belangrijk dat je werkgever je hiervoor de tijd geeft en je hierin zo veel mogelijk steunt. 

  Kan ik de opleiding annuleren?
  Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail. Nadat je definitief bevestigd hebt dat je de opleiding wilt gaan volgen, gelden de annuleringsvoorwaarden van RINO amsterdam (www.rino.nl/voorwaarden).   

  Wat betekenen de aanpassingen in de BIG-beroepenstructuur voor de opleiding?  
  Er zijn veel ontwikkelingen gaande op het gebied van de beroepenstructuur psychologische beroepen. In de nieuwe BIG-beroepenstructuur gaan Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP en gezondheidszorgpsycholoog samen en vormen het brede basisberoep gezondheidszorgpsycholoog-generalist. Van de zomer is de beoogde ingangsdatum uitgesteld naar 1 januari 2026 (i.p.v. 1-1-2025). Meer informatie lees je in deze nieuwsbrief van NIP en NVP.

  Het register Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP zal op termijn sluiten. Er komt een overgangsregeling naar het nieuwe beroep voor geregistreerden en diegenen die nog in opleiding zijn.

  De verwachting is dat diegenen die in 2025 starten met hun opleiding Schoolpsycholoog in aanmerking zullen komen voor de overgangsregeling. De overgangsregeling en bijbehorende termijnen worden echter door de minister vastgesteld en zijn nog niet bekend. Houd voor de meest actuele informatie deze site en de site van het NIP in de gaten: https://psynip.nl/beroepskwaliteit/beroepenstructuur 
  Hierna vervalt deze mogelijkheid maar blijft registratie in het SKJ-register op postmasterniveau gewoon bestaan. 

  Kom ik in aanmerking voor de overgangsregeling voor het nieuwe BIG-beroep Gezondheidszorgpsycholoog-Generalist?  
  De verwachting is dat diegenen die in 2025 starten met hun opleiding Schoolpsycholoog in aanmerking zullen komen voor de overgangsregeling. De overgangsregeling en bijbehorende termijnen worden echter door de minister vastgesteld en zijn nog niet bekend. Hierna vervalt deze mogelijkheid, maar blijft registratie in het SKJ-register op postmasterniveau gewoon bestaan. 

  Houd voor de meest actuele informatie deze site en de site van het NIP in de gaten: https://psynip.nl/beroepskwaliteit/beroepenstructuur 

  Kan ik vrijstellingen krijgen?
  In de opleidingsgroep wordt kennis gedeeld en feedback gegeven op elkaars handelen in de praktijk. Dit vormt een sterke basis voor het integreren van nieuwe kennis en vaardigheden in de werksituatie van de cursisten. Samen leren biedt ook rolmodellen aan waaraan een cursist zich kan spiegelen en die helpen in het ontwikkelen van een eigen professionele identiteit in de eigen werkomgeving. 

  De modules worden gegeven door ervaren deskundigen uit het veld met een specifieke expertise. Cursisten worden uitgedaagd om vanuit hun eigen ervaring, niveau van bekwaamheid en referentiekader hun inbreng te hebben, vragen te stellen en zich te ontwikkelen. Daarom worden er ook principieel geen vrijstellingen voor modules gegeven. 

  Is het mogelijk met een huidige cursist of alumnus te spreken? 
  We vinden het fijn je eerst zelf even te spreken en te horen wat je vragen zijn. Daarna kunnen we kijken of er een cursist/alumnus is die verder met je kan praten.  

  Hoe meld ik me aan voor de opleiding in Nijmegen? 
  In Nijmegen wordt deze opleiding ook aangeboden. De eerstvolgende groep start in daar in  augustus 2024. Aanmelden kan tot 15 mei 2024. Je vindt meer informatie hierover op https://www.rcsw.nl/beroepsopleidingen/schoolpsycholoog/schoolpsycholoog-sp. 
  Neem bij interesse contact op met het Radboud CSW en vraag naar Annemarie Glorie of Katja Habraken.  
  Telefoon :  024 3612511  
  E-mail  :  k.habraken@ru.nl of a.glorie@ru.nl 

 • Actualiteiten

De eerstvolgende voorlichtingsbijeenkomst vindt plaats op 20 juni (online).  


Direct aanmelden kan hier