Suïcide en suïcidepreventie

risicotaxatie en rapportage

Startdata
-
083.22.01
€ 555.00
meer info
Datums
Donderdag 08 september 2022 om 09:30
Woensdag 21 september 2022 om 09:30
Docenten
Accreditaties
BIG KP toegekend 12 uren
FGzPt toegekend 0 ?
VGCT ? 0 ?
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

De preventie van suïcide is een complexe zaak. Het omvat een systematische risicotaxatie door goed opgeleide medewerkers, behandelafspraken en protocollen, signaleringsplannen, beleidsmaatregelen, samenwerking met andere hulpverleners en maatschappelijke instellingen. Daarnaast gaat het ook om veiligheid in de bebouwde omgeving, om nazorg aan nabestaanden en om het voorkomen van navolging.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg stelt steeds meer eisen aan de rapportage en de verantwoording van suïcides in de GGZ. Suïcidecommissies signaleren regelmatig lacunes in het doorvragen naar suïcidaliteit, in de continuïteit van zorg en in kennis van risicofactoren.

doelgroep

Eerstelijnspsychologen, GZ-psychologen, klinisch psychoplogen, psychiaters, psychotherapeuten, huisartsen, SPV'en, POH’s-GGZ, maatschappelijk werkenden.

doelstelling

Na afloop van deze cursus zijn de deelnemers onder andere op de hoogte van suïciderisico’s van patiënten met uiteenlopende problematiek, de nasleep van suïcide en wetenschappelijke ontwikkelingen. Deelnemers hebben geoefend met vaardigheden in de omgang met suïcidale patiënten.

inhoud

 • introductie in het suïcidevraagstuk en wetenschappelijke ontwikkelingen;
 • systematische taxatie van het suïciderisico;
 • vaardigheden in de omgang met suïcidale patiënten;
 • suïcidaliteit van patiënten met een borderline stoornis;
 • suïciderisico in de acute en chronische psychiatrie;
 • chronische suïcidaliteit bij borderline patiënten;
 • cognitief-motivationele therapie van suïcidale patiënten;
 • de nasleep van suïcide;
 • veiligheid in de GGZ-instelling.

vaardigheden in de omgang met suïcidale patiënten

Een basisintroductie in de vaardigheden benodigd in de omgang met suïcidale patiënten. Praktische oefeningen met rollenspelen voor beginnende hulpverleners m.b.t. doorvragen en begrijpen van suïcidale verlangens. Empatish invoelen van de wanhopige patiënt. Zowel de acute als de chronische suicidaliteit worden behandeld.

suïcidaliteit van patiënten met een borderline stoornis

Kenmerken van deze patiënten, algemeen management, transprogrammatische aanpak, split-treatment, chronische versus acute suïcidaliteit, taxatie en interventies in de crisisdienst, de 'keten van onmacht', suïcidaliteit bij een lopende behandeling, het behandelingscontract, spannings-reducerende interventies; borderline patiënten in crisis, telefonisch appèl, mogelijkheden en risico's van acute opname.

suïciderisico in de acute psychiatrie

Beoordeling van telefonische aanvragen, uitzetten van een eerste interventielijn, opbouwen van een werkrelatie met suïcidale patiënten met uiteenlopende psychopathologie, concretiseren en doorvragen, beoordelen van risicofactoren, bepalen van de urgentie, crisisinterventie, beschermende interventies, opname-indicaties, samenwerking voorwacht-achterwacht, afstemming met ketenpartners.

suïciderisico in de chronische psychiatrie

Beoordeling van acute suïcidaliteit bij chronisch psychiatrische patiënten, tegenoverdracht bij aanhoudende suïcidaliteit, beschermende interventies in de ambulante en klinische setting, indicaties voor vrijheidsbeperkende maatregelen, taakafstemming tussen professionals.

vaardigheden in de omgang met suïcidale patiënten voor gevorderden

Gevorderden die ervaring hebben met moeilijke suïcidale patiënten. Aan bod komen de vaardigheden die nodig zijn in de omgang met persisterende suicidaliteit, persoonlijkheidsstoornissen, theatrale en claimende patiënten en patiënten die zichzelf opgegeven hebben.

management van chronische suïcidaliteit bij patiënten met een borderline stoornis

Algemeen psychiatrisch management, noodzaak, mogelijk-heden en valkuilen van een transprogrammatische aanpak, split-treatment, de rol van de 'conflictvrije' behandelaar, een geïntegreerde benadering, met elementen uit DBT, MBT, Relationship-management, Young's model, coaching van verpleegkundige teams, opbouwen en gebruik van steunsystemen; concrete interventies bij suïcidale dreiging, o.a. de 'false submission' van Gunderson.

cognitief-motivationele therapie van suïcidale patiënten

CGt bij hopeloosheid, overgegeneraliseerd toekomst-perspectief, dichotoom denken, rigide oplossings-strategieën, etc.

wetenschappelijke ontwikkelingen

Recent onderzoek biedt een nieuw perspectief op de verschillende betekenissen van suïcide-pogingen en de geëigende behandelingswijzen. Aandacht voor zelf-destructieve gedragingen die lijken op suïcidaal gedrag.

de nasleep van suïcide

Contact met nabestaanden onmiddellijk na de suïcide, opvang en begeleiding van nabestaanden, hulpverleners en medepatiënten. Melding aan de inspectie, bespreking in het team. Reconstructie van wat voorafging. Bespreking van suïcide met medepatiënten: hoe navolging te voorkomen?

veiligheid in de GGZ-instelling

Welke maatregelen kan de instelling treffen om suïcide te voorkomen? Aandacht voor de omgeving (hekken, spoor) en procedures die beleidsmatig toegepast kunnen worden, signaleringsplannen, risicoprotocollen, contact met familieleden, risicomanagement, risicotaxaties, standaard vragenschema's bij intake etc.

aan te schaffen literatuur

 • Onder redactie van Ad Kerkhof en Bert van Luyn: Behandeling van suïcidaal gedrag in de praktijk van de GGZ (tweede herziene druk 2016 Uitgeverij Bohn Stafleu en Van Loghum ISBN 9789036809719
 • Ad Kerkhof en Bregje van Spijker Piekeren over zelfdoding: een zelfhulpboek (2012), Uitgeverij Amsterdam Boom, ISBN 9789461056931. Te bestellen bij o.a. www.uitgeverijboom.nl of bol.com
  Als u al in het bezit bent van het boek Piekeren van Ad Kerkhof (ISBN 9789085064695) kan dat ook volstaan.

andere cursussen over dit onderwerp: