Voorwaarden

U kunt zich inschrijven voor een cursus, workshop of opleiding door middel van een inschrijvingsformulier. Dit formulier vindt u op deze website bij de beschrijving van elke cursus. In dat geval wordt automatisch de titel van de cursus en het cursusnummer ingevuld.

Ga naar het volledige cursusaanbod.

In de hoop er nooit een beroep op te moeten doen, merken wij voor de goede orde op dat iedere aanmelding tot deelname onderworpen is aan de algemene voorwaarden & annuleringsregeling.

Daarnaast is er een klachtenregeling.

Verder kunt u de examenreglementen van onze (BIG) opleidingen downloaden. 

De RINO Noord-Holland streeft ernaar dat elke nascholingsactiviteit (cursus, opleiding, workshop, studiedag) bijdraagt aan het verbeteren van uw professioneel functioneren in de Geestelijke Gezondheidszorg.

Betaling

Bij inschrijving via internet kunt u aangeven of u het cursusgeld automatisch wilt laten incasseren of dat u het zelf overmaakt. Nascholingsactiviteiten duurder dan 500,– euro kunt u desgewenst in termijnen betalen via automatische incasso.

Certificaat

Uw aanwezigheid wordt op de presentielijst bijgehouden. Bij iedere nascholingsactiviteit hoort een vorm van toetsing. U ontvangt een certificaat wanneer u minimaal 90% aanwezig bent geweest & een voldoende beoordeling heeft behaald bij de toetsing.

Toetsing

Bij iedere geaccrediteerde nascholingsactiviteit hoort een vorm van toetsing. Deze toetsing voldoet aan de eisen van de betreffende beroepsvereniging(en). Mocht een cursist onverhoopt niet slagen voor de toetsing, kan er met de docent(en) een herkansing afgesproken worden.

Toelating

De RINO behoudt zich het recht voor iemand niet tot een cursus toe te laten, bijvoorbeeld bij onvoldoende vooropleiding of een niet geschikte werksetting.

Reserve

Wanneer u voor een cursus op de reservelijst staat, wordt u bij het vrijvallen van een cursusplaats gevraagd of u daar gebruik van wilt maken. Uw inschrijving op de reservelijst brengt dus GEEN verplichtingen met zich mee.Wanneer u op de reservelijst van een cursus staat en niet bent geplaatst, berichten wij u over de eerstvolgende mogelijkheid om deel te nemen. U bent dus niet automatisch geplaatst voor een volgende uitvoering.

Lokatie

De cursussen en opleidingen vinden plaats bij de RINO Noord-Holland, Leidseplein 5 te Amsterdam. In sommige gevallen wordt uitgeweken naar een andere centraal gelegen locatie in Amsterdam. Als dat het geval is krijgen de cursisten daar uiteraard tijdig bericht over.

Uitstel of afstel cursus

Mocht een cursus geen doorgang kunnen vinden of moeten worden uitgesteld, dan wordt u daarover in principe een maand voor de startdatum geïnformeerd. Mocht een cursusbijeenkomst onverhoopt uitvallen, bijvoorbeeld door ziekte van de docent, dan kan de RINO niet aansprakelijk gesteld worden voor gederfde inkomsten of omzet of welke inkomensschade dan ook.

Accreditaties

Voor veel cursussen vraagt de RINO accreditatie aan bij relevante beroepsverenigingen. Op de website staat aangegeven welke accreditatie is toegekend voor de betreffende uitvoering van de cursus. Het kan voorkomen dat een accrediterende vereniging besluit om de aan een eerdere uitvoering toegekende accreditatie te veranderen. De RINO kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Algemene regeling automatische incasso

Een eenmalige automatische afschrijving kan pas plaatsvinden als u daar zelf toestemming voor geeft. Uw bank- of gironummer, naam, adres, postcode, woonplaats, datum en handtekening moeten ingevuld zijn voor u de machtiging terugstuurt naar degene die u wilt betalen. U wordt vooraf op de hoogte gesteld van het moment waarop de afschrijving bij benadering zal plaatsvinden. Als u het niet eens bent met de afschrijving, dient u contact op te nemen met de betreffende organisatie. Automatisch afschrijven gaat sneller, is gemakkelijker en geeft zekerheid.

Annuleringsregeling

Annuleren kan alleen schriftelijk (brief of email). Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst.

Bij annulering meer dan een maand voor aanvang wordt 50,– euro aan administratiekosten in rekening gebracht.

Bij nog latere annulering bent u de volledige prijs verschuldigd. Na overleg met de RINO is het mogelijk u door een collega te laten vervangen. In dit geval wordt 50,- euro aan administratiekosten in rekening gebracht.

Wettelijke bedenktermijn: na het tot stand komen van de overeenkomst (inschrijving) heeft de cursist gedurende14 dagen het recht de overeenkomst (inschrijving) zonder opgaaf van reden te ontbinden, tenzij de nascholingsactiviteit voor de afloop van de termijn reeds is begonnen.

Klachtenregeling

Klachten worden trapsgewijs in behandeling genomen. Klager wendt zich bij voorkeur in eerste instantie direct tot de docent(en) van een cursus of opleiding, met name wanneer de klacht de kwaliteit (in brede zin) van de cursus of opleiding betreft. Vaak kan dan al een bevredigende oplossing gevonden worden.

Klachten kunnen (direct of in tweede instantie) ook gemeld worden bij de coördinator van de betreffende BIG-opleiding, bij de afdelingshoofden van de afdeling postacademische beroepsopleidingen, of bij het hoofd van de afdeling nascholing. Dit gebeurt bij voorkeur schriftelijk. Binnen één werkweek ontvangt men een bevestiging en hoort men wie er met de klacht aan het werk gaat. Vanzelfsprekend zullen alle klachten vertrouwelijk worden behandeld.

De betrokkenen spannen zich in de klacht op te lossen. Indien nodig zullen zij daarbij de hoofdopleider van de betreffende opleiding betrekken. Klager ontvangt binnen 3 weken bericht over de voorgestelde oplossing. 
Wanneer voor de klacht geen bevredigende oplossing is gevonden wordt de klacht ter kennis gebracht van de directeur. Deze informeert zich bij alle betrokkenen (hoor en wederhoor) en doet een uitspraak. Indien nodig kan de directeur zich laten adviseren door het juridisch geschoolde lid van de Raad van Toezicht.

Deze procedure neemt doorgaans maximaal 4 werkweken in beslag. Binnen die tijd ontvangt klager bericht. 
Wanneer geen bevredigende oplossing wordt gevonden treedt de geschillenregeling in werking, die hieronder beschreven wordt.

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd voor de duur van 5 jaar.

Geschillenregeling

Alle geschillen, welke mochten ontstaan met betrekking tot de uitleg en uitvoering van de bepalingen van de examenreglementen (BIG opleidingen), alsmede alle andere geschillen welke mochten ontstaan inzake opleidingen en cursussen, zullen, in geval dat partijen in gezamenlijk overleg geen oplossing kunnen vinden, worden voorgelegd aan een commissie die hierover bindend adviseert (Commissie van Bindend Advies). 

Deze commissie zal bestaan uit drie leden. Beide partijen, te weten de cursist (of opleideling) en de RINO Noord-Holland, kunnen één lid van de commissie benoemen. De benoemde leden benoemen in gezamenlijk overleg een lid welke Meester in de Rechten moet zijn en als voorzitter van de commissie zal fungeren. Indien en voorzover de benoeming van de leden niet binnen dertig dagen, nadat daarom door de betrokkene(n) is verzocht, heeft plaats gevonden, zal deze benoeming - overigens met inachtneming van het vorenstaande - geschieden door de President van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, op verzoek van de meest gerede partij.

De Commissie van Bindend Advies neemt beslissingen in hoogste ressort en zal beslissen naar rechtvaardigheid met inachtneming van redelijkheid en billijkheid, zonder daarbij gebonden te zijn aan strikte regels van de wet omtrent procesorde en zal eveneens uitspraak doen omtrent de verdeling van de kosten over de partijen, waarbij de commissie ook kan beslissen deze geheel ten laste van een der partijen te brengen. De commissie zal schriftelijk uitspraak doen, zo mogelijk binnen drie maanden, nadat zij haar benoeming heeft aanvaard. 
Een geschil is aanwezig, indien een der partijen schriftelijk aan de andere partij te kennen geeft, dat dit het geval is.

 

Download de klachtenregeling.

Contact