Algemeen

Doelstelling en inhoud

De inhoud van de opleiding is gericht op het verwerven van kennis, het leren van vaardigheden en het ontwikkelen van een adequate attitude, noodzakelijk voor probleemverheldering, diagnostiek en behandeling van seksuele problemen en disfuncties.

Docenten

Docentencorps en cursusgroep worden multidisciplinair samengesteld, opdat ook binnen de opleiding gebruik gemaakt wordt van de expertise van verschillende basisdisciplines en 'multidisciplinair samenwerken' als model ook al binnen de opleiding geëffectueerd wordt.

Planning

De opleiding duurt twee jaar en vindt plaats op de dinsdagavond, van 19.00 - 22.00 uur, eenmaal per twee weken, met incidenteel een zaterdag. De volgende uitvoering van deze tweejarige opleiding start in september 2020. U kunt nu al uw belangstelling kenbaar maken door het opsturen van een aanmelding met een cv en een motivatiebrief. Daarmee kan u nu al opteren voor een plaats in de opleiding Seksuoloog NVVS. De selectiegesprekken zullen in het voorjaar van 2020 plaatsvinden.

Aanmelding en Selectie

Voor de opleiding gelden enkele toelatingcriteria. Wanneer u hieraan voldoet kunt u zich aanmelden via het aanmeldingsformulier. Aan de hand van uw CV en een gesprek wordt bepaald of u tot de opleiding wordt toegelaten. Aan de opleiding zijn kosten verbonden. Ga hiervoor naar de tab 'Aanmelding en selectie'

Accreditatie

 • NVVS (Ned.Ver.voor Seksuologie) heeft de opleiding erkend
 • NVOG  (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie) 1e jaar toegekend
 • KNMG College van Huisartsen 30 punten per opleidingsjaar
 • NIP (ELP) toegekend
 • FGzPt  toegekend

 

 

   Nascholing

Inhoud

Doelstelling

De opleiding beoogt BIG-geregistreerde psychotherapeuten, psychiaters, artsen, medisch specialisten, klinisch psychologen en GZ-psychologen, die beschikken over relevante werkervaring o het gebied van psychotherapeutische technieken en de integratie tussen lichamelijke en niet-lichamelijke aspecten van gezondheid en ziekte, op te leiden tot Seksuoloog NVVS.

Dat wil zeggen dat men na afloop van de opleiding in staat wordt geacht om, vanuit een multidisciplinair denkkader:

 • seksuele problemen te onderkennen, ook als deze niet primair als zodanig gebracht worden;
 • in samenwerking met andere disciplines probleemverheldering, functionele analyse en diagnostiek van seksuele problemen uit te voeren;
 • de meest voorkomende seksuele problemen te behandelen in de multidisciplinaire beroepspraktijk, met gebruikmaking van verschillende psychotherapeutische en specifiek seksuologische behandelmethoden.
 • adequaat te verwijzen en/of samen te werken als seksuologische problematiek met complexe psychische, relationele of sociale cq lichamelijke co-morbiditeit de eigen competentie te boven gaat.

Voor het bereiken van de leerdoelen zal in de opleiding vooral aandacht besteed worden aan toepassing en integratie van reeds aanwezige en nieuw geleerde vaardigheden en therapeutische methoden in de seksuologische hulpverlening. Gewerkt wordt vanuit een systeemtheorietisch en gedragstherapeutisch kader.

Zowel het docentencorps als de cursusgroep wordt multidisciplinair samengesteld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de expertise van verschillende basisdisciplines en de specifieke werkervaring van de verschillende deelnemers. Op deze manier wordt 'multidisciplinair werken' ook al binnen de opleiding als model gehanteerd, met vanzelfsprekend ook enige differentiatie op basis van de eigen basisdiscipline. Verdere differentiatie vindt plaats in het traject na de opleiding.

Als u aan de overige registratieverplichtingen hebt voldaan kunt u een tot enkele jaren na afloop van de opleiding in aanmerking komen voor opname in het register van de Nederlandse Vereniging Voor Seksuologie. Voorwaarde hiervoor is, naast met goed gevolg afsluiten van het cursorische deel van de opleiding, 1300 uren relevante werkervaring, waarvan 900 contacturen, onder supervisie (30 uren) van door de NVVS erkende supervisoren. Klik hier voor meer informatie.

Kennis

Met betrekking tot kennis komen onder meer aan de orde:

 • theorieën over seksualiteit;
 • psychologische, biologische, relationele en culturele aspecten van seksueel functioneren;
 • biologische en psychologische theorieën met betrekking tot seksuele ontwikkeling;
 • seksuele anatomie en fysiologie;
 • gynaecologische en urologische pathologie en pathofysiologie.

Ingebed in dit theoretisch kader komen ondermeer de volgende specifieke onderwerpen aan de orde:

 • Seksualiteit in verschillende levensfasen
 • Specifieke seksuele klachten bij mannen
 • Specifieke seksuele klachten bij vrouwen
 • Relationele aspecten van seksueel functioneren en disfunctioneren
 • Parafilieën
 • Seksueel geweld en trauma
 • Forensische seksuologie
 • Onbegrepen genitale klachten
 • Seksualiteit en ziekte of handicap
 • Seksualiteit en psychofarmaca/medicijnen
 • Genderidentiteitsstoornissen
 • Anticonceptie en vruchtbaarheid
 • Interculturele en religieuze aspecten

Vaardigheden

Met betrekking tot vaardigheden wordt ondermeer aandacht besteed aan:

Algemene vaardigheden zoals:

 • Praten over seks, voorlichting, preventie en counseling
 • Multidisciplinaire samenwerking
 • Integratie van specifieke seksuologische kennis in een systeemtheoretische / gedragstherapeutische werkwijze
 • Integratie van specifieke seksuologische vaardigheden in de eigen beroepspraktijk.
 • Hanteren van principes van evidence-based werken; verrichten van literatuursearches.
 • Presenteren van referaten, therapieverslagen.

Diagnostische vaardigheden zoals:

 • Seksuele anamnese
 • Diagnostiek van disfuncties en DSM-IV classificatie.
 • Afnemen van disfunctievragenlijsten
 • Interpretatie van uitkomsten van psychofysiologisch onderzoek
 • Begeleiden en/of uitvoeren van lichamelijk seksuologisch onderzoek, afhankelijk van de eigen professionele competentie
 • Somatische diagnostische methoden en de interpretatie daarvan
 • Psychiatrisch diagnostische methoden en de interpretatie daarvan.

Therapeutische vaardigheden zoals:

 • Initiëren en/of uitvoeren van specifieke seksuologische, psychotherapeutische, psychosomatische en/of somatische behandelingen, gerelateerd aan de eigen discipline
 • Stellen van indicaties voor psychotherapeutische, medicamenteuze en 'technisch' seksuologische mehandelmethoden
 • Interdisciplinair consulteren
 • Adequaat verwijzen.

Professioneel gedrag

Met betrekking tot professioneel gedrag zal specifiek aandacht worden besteed aan:

 • Het hanteren van de beroepscodes van psychotherapeuten, artsen en seksuologen
 • Het verwerven van inzicht in de effecten van eigen referentiekaders, normen, waarden en (voor)oordelen ten aanzien van seksualiteit op het eigen professioneel functioneren
 • Inzicht in de potentiële gevaren van seksueel gekleurde overdrachts- en tegenoverdrachtsverschijnselen, herkennen van risico's van grensoverschrijding
 • Het leren hanteren van de grenzen aan de eigen professionele competentie.

E-learning

E-learning speelt een centrale rol in het programma en vormt als instrument voor zelfstudie een essentieel onderdeel van de opleiding. De digitale leeromgeving gebruiken we voor het plaatsen van actuele literatuur, opgeven en inleveren van huiswerk, voeren van discussies, stellen van vragen over casuistiek, bijhouden van cijfers, plaatsen van presentaties, etc.

Verwacht wordt dat de deelnemers beschikken over e-mail en internet en zo mogelijk reeds enige ervaring hebben met het maken van powerpoint-presentaties en het verrichten van literatuursearches.


 

 

   Nascholing

Docenten

De heer drs. dr. Cobi Reisman is uroloog/seksuoloog NVVS in ziekenhuis Amstelland te Amstelveen.

Mevrouw drs. Hester Pastoor is psychotherapeut BIG, seksuoloog NVVS en systeemtherapeut NVRG, werkzaam bij de afdeling Verloskunde, Vrouwenziekten en Urologie van het Erasmus MC te Rotterdam.

Voor ongeveer de helft van de bijeenkomsten worden gespecialiseerde gastdocenten uitgenodigd. Ook zal er met professionele acteurs van stichting Kapok worden gewerkt.

Verantwoordelijk voor de opleiding is het bestuur van de Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam. Hoofddocenten en hoofdopleiders zijn dr. Cobi Reisman en drs. Hester Pastoor. De curriculumcommissie bestaat uit een vertegenwoordiging van cursisten, de beide hoofddocenten en drs. Lies Ruiter, hoofd afdeling nascholing van RINO amsterdam.


 

 

   Nascholing

Planning

De opleiding duurt twee jaar en vindt eenmaal per twee weken plaats op de dinsdagavond, van 19.00 - 22.00 uur. Er zijn 42 bijeenkomsten van elk drie uur. Daarnaast zijn er zes zaterdagen van zes uur gepland. Bij de planning wordt rekening gehouden met de schoolvakanties in deze regio. Voorwaarde is dat u 90% van de tijd aanwezig bent.

Voor literatuurstudie en opdrachten moet u daarnaast rekenen op drie tot zes uur per week. Dit is mede afhankelijk van het gemak waarmee u Engelse teksten leest.

Het aantal vereiste supervisie-uren, wanneer u voor de registratie tot seksuoloog NVVS in aanmerking wilt komen, bedraagt 30. Verwacht wordt dat de deelnemers tijdens de opleiding een start maken met seksuologische behandelingen. Aangeraden wordt daar ongeveer een half jaar na de start van de opleiding mee te beginnen. Na het eerste jaar kunnen seksuologische behandelingen ook meetellen voor de registratie noodzakelijke werkervaring, mits inmiddels supervisie is geregeld door een door de NVVS erkende supervisor van buiten de eigen instelling/werkplek. Klik hier voor meer informatie.


 

 

   Nascholing

Aanmelding en selectie

Wat zijn de toelatingscriteria?

De opleiding is alleen toegankelijk voor BIG geregistreerde psychotherapeuten, psychiaters, artsen, klinisch psychologen en GZ-psychologen, met voldoende relevante psychotherapeutische ervaring en aantoonbare belangstelling voor de bio-psychosociale aspecten van seksueel (dis)functioneren. Om het multidisciplinaire karakter van de opleidingsgroep te bevorderen zal in principe voor elk van deze beroepsgroepen een aantal opleidingsplaatsen vrijgehouden worden. De potentiële geschiktheid voor de opleiding zal beoordeeld worden aan de hand van het curriculum vitae en een gesprek met de selectiecommissie bestaande uit de twee hoofdopleiders.

Supervisie

Om als Seksuoloog NVVS te worden ingeschreven, dienen cursisten ook 30 uren supervisie (van door de NVVS erkende supervisoren) en 1300 uren (bewezen) werkervaring te hebben. Deze worden als onderdeel van de opleiding Seksuologie geörganiseerd. De deelnemers zullen, na afloop van het cursorisch deel, doorgaan met de supervisie. Pas wanneer de 30 uren supervisie en de 1300 uren werkervaring zijn afgetekend kan de cursist erkenning als seksuoloog aanvragen bij de NVVS.

Hoe verlopen aanmelding en selectie?

U kunt zich voor de opleiding aanmelden door middel van het aanmeldingsformulier, met bijvoeging van uw curriculum vitae. Uw aanmelding wordt beoordeeld door de curriculumcommissie. Belangrijke criteria voor acceptatie zijn vooropleiding en relevante werkervaring. Wanneer u in principe aan deze eisen voldoet, zult u voor een selectiegesprek worden uitgenodigd.

De volgende uitvoering van deze tweejarige opleiding start in september 2020. U kunt nu al uw belangstelling kenbaar maken door het opsturen van een aanmelding met een cv en een motivatiebrief. Daarmee kan u nu al opteren voor een plaats in de opleiding Seksuoloog NVVS. De selectiegesprekken vinden plaats in het voorjaar van 2020 plaatsvinden.

Kosten

De kosten van de opleiding bedragen € 6.650,- Dit bedrag kunt u in termijnen betalen. Daarnaast moet u rekenen op de aanschaf van enkele boeken (± € 650,-). Naast een lijst met verplichte boeken zal ook een overzicht met aanbevolen literatuur worden samengesteld. Aanvullende relevante artikelen zullen via de digitale leeromgeving MijnRINO worden verstrekt. De kosten van supervisie bedragen ongeveer € 100,- per uur.

Brochure

In de brochure Opleiding Seksuologie vindt u meer inhoudelijke informatie.


 

 

   Nascholing

Nascholing

Hieronder vind je een lijst met nascholingscursussen voor seksuologen, o.a. door het NIP geaccrediteerd.

 

     

Resultaten 1-10 van de 19

Effectmeting lichaams- en bewegingsgerichte interventies

de belangrijkste en best onderzochte internationale meetinstrumenten

Cursus wordt gepland in Winter 2020
(eendaagse cursus)

Op het moment dat je als therapeut interventies toepast op het gebied van lichaamsbeleving is het belangrijk om ook aan te tonen dat de lichaamsbeleving hierdoor inderdaad ten positieve verandert.

Seksuologische hulpverlening

bespreken en behandelen

14 Okt 2019 - 28 Okt 2019
(tweedaagse cursus)

Om het onderwerp seksualiteit te benoemen hoeft men geen geregistreerd seksuoloog te zijn. En vaak kan met een aantal interventies al veel bereikt worden.

Overige startdata
Wordt gepland 1e helft 2020 Inschrijven is vrijblijvend.

Seks!

“Wat iedere hulpverlener moet weten over seks!”

09 Apr 2020 - 09 Apr 2020
(eendaagse workshop)

Na afloop van deze workshop hebben de deelnemers kennis over hoe seks werkt en wat er nodig is om plezier aan seks te kunnen beleven. Door oefeningen hebben zij geleerd hoe ze het gesprek over seks aan kunnen gaan met hun cliënt.

Overige startdata
07 Nov 2019

Partnerrelatietherapie

met behulp van systeemtherapie

03 Sep 2020 - 10 Dec 2020
(40-uurs specialistische cursus NVRG)

In deze cursus zal eerdere kennis en ervaring van de systeemtherapie aangevuld worden met verschillende modellen en technieken die zich specifiek richten op het werken met paren.

Systeemtherapie: inleiding

contextueel en multicultureel

30 Aug 2019 - 24 Jan 2020
(60-uurs cursus NVRG)
Deze cursus is reeds gestart.

In deze cursus maakt men kennis met algemene onderliggende principes in de systeemtherapie.

Deze cursus is reeds gestart. Er zijn nog andere data beschikbaar waarvoor inschrijven wel mogelijk is.

Overige startdata
31 Jan 2020

Behandeling van zedendelinquenten – up to date

De dynamische risicofactoren herkaderd in het licht van de gehechtheidstheorie...

30 Okt 2019 - 30 Okt 2019
(eendaagse cursus)

Na afloop van de cursus beschikken de deelnemers over verkennende vaardigheden: valideren en mentaliseren, waardoor cliënten hun problematisch gedrag kunnen leren begrijpen en van een betekenis kunnen voorzien, over structurerende vaardigheden, zodat zij casusconceptualisaties kunnen maken op het gebied...

21 Jan 2020 - 04 Feb 2020
(tweedaagse cursus)

Deze cursus vormt een verdieping op de basiscursus ‘Omgaan met vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld’. Hoe te communiceren met ouders en kinderen over ‘moeilijke onderwerpen’ zoals mishandeling, misbruik, verwaarlozing of geweld in de thuissituatie.

24 Mrt 2020 - 07 Apr 2020
(tweedaagse cursus)

Deze cursus vormt een verdieping op de basiscursus ‘Omgaan met vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld’. Hoe ouderschapskennis en inzicht in intergenerationele patronen van geweld en verwaarlozing kunnen helpen om de cirkel te doorbreken.

Partnerrelatietherapie

met behulp van systeemtherapie

05 Sep 2019 - 12 Dec 2019
(40-uurs specialistische cursus NVRG)
Deze cursus is reeds gestart.

In deze cursus zal eerdere kennis en ervaring van de systeemtherapie aangevuld worden met verschillende modellen en technieken die zich specifiek richten op het werken met paren.

Deze cursus is reeds gestart. Er zijn nog andere data beschikbaar waarvoor inschrijven wel mogelijk is.

Overige startdata
03 Sep 2020
Contact