Online onderwijs tot 1 september. Na de zomervakantie een optimale mix van online en offline. Lees meer informatie.

Algemeen

Doelstelling en inhoud

De inhoud van de opleiding is gericht op het verwerven van kennis, het leren van vaardigheden en het ontwikkelen van een adequate attitude, noodzakelijk voor probleemverheldering, diagnostiek en behandeling van seksuele problemen en disfuncties.

Docenten

Docentencorps en cursusgroep worden multidisciplinair samengesteld, opdat ook binnen de opleiding gebruik gemaakt wordt van de expertise van verschillende basisdisciplines en 'multidisciplinair samenwerken' als model ook al binnen de opleiding geëffectueerd wordt.

Planning

De opleiding duurt twee jaar en vindt plaats op de dinsdagavond, van 19.00 - 22.00 uur, eenmaal per twee weken, met incidenteel een zaterdag.

Aanmelding en Selectie

Voor de opleiding gelden enkele toelatingcriteria. Aan de hand van uw CV en een gesprek wordt bepaald of u tot de opleiding wordt toegelaten. Aan de opleiding zijn kosten verbonden. Ga hiervoor naar de tab 'Aanmelding en selectie'.

Accreditatie

Accreditatie is of wordt aangevraagd bij de volgende registraties en met het oog op de samenstelling van de groep. Mocht uw registratie er niet tussen staan, neem dan even contact en dan kijken we wat mogelijk is.

 • NVVS (Ned.Ver.voor Seksuologie) heeft de opleiding erkend
 • NVOG 
 • KNMG College van Huisartsen
 • NVO/NIP K&J/SKJ
 • NVvP

 

 

   Nascholing

Aanmelding en selectie

Inschrijving opleiding september 2020 gesloten *VOL*

Inschrijven voor de opleiding die start in september 2020 was mogelijk tot 30 april. Deze opleidingsgroep heeft op dit moment voldoende deelnemers. Heeft u interesse om deel te nemen aan de eerstvolgende mogelijkheid? Neem dan contact met ons op via seksuologie@rino.nl. Ook als u, na het lezen van de informatie over de opleiding op deze pagina of in de onderstaande brochure, nog aanvullende vragen hebt.

Wat zijn de toelatingscriteria?

De opleiding is alleen toegankelijk voor BIG geregistreerde psychotherapeuten, psychiaters, artsen, klinisch psychologen, GZ-psychologen en Orthopedagogen-Generalist, met voldoende relevante psychotherapeutische ervaring en aantoonbare belangstelling voor de bio-psychosociale aspecten van seksueel (dis)functioneren. Om het multidisciplinaire karakter van de opleidingsgroep te bevorderen zal in principe voor elk van deze beroepsgroepen een aantal opleidingsplaatsen vrijgehouden worden. De potentiële geschiktheid voor de opleiding zal beoordeeld worden aan de hand van het curriculum vitae en een gesprek met de selectiecommissie bestaande uit de twee hoofdopleiders.

Supervisie

Om als Seksuoloog NVVS te worden ingeschreven, dienen cursisten ook 30 uren supervisie (van door de NVVS erkende supervisoren) en 1300 uren (bewezen) werkervaring te hebben. Deze worden als onderdeel van de opleiding Seksuologie geörganiseerd. De deelnemers zullen, na afloop van het cursorisch deel, doorgaan met de supervisie. Pas wanneer de 30 uren supervisie en de 1300 uren werkervaring zijn afgetekend kan de cursist erkenning als seksuoloog aanvragen bij de NVVS.

Hoe verlopen aanmelding en selectie?

De selectieprocedure voor de opleiding 2020 is inmiddels begonnen, aanmelden is helaas niet meer mogelijk. Zodra de inschrijving voor de opleiding Seksuoloog 2022 geopend wordt, staat op deze plek een link naar een aanmeldingsformulier, dat u kunt insturen samen met bijvoeging van uw curriculum vitae. Uw aanmelding wordt beoordeeld door de curriculumcommissie. Belangrijke criteria voor acceptatie zijn vooropleiding en relevante werkervaring. Wanneer u in principe aan deze eisen voldoet, zult u voor een selectiegesprek worden uitgenodigd.

De volgende uitvoering van deze tweejarige opleiding start in september 2020. U kunt nu al uw belangstelling kenbaar maken door het opsturen van een aanmelding met een cv en een motivatiebrief. Daarmee kan u nu al opteren voor een plaats in de opleiding Seksuoloog NVVS. De selectiegesprekken vinden plaats in het voorjaar van 2020 plaatsvinden.

Brochure

In de brochure Opleiding Seksuologie vindt u meer inhoudelijke informatie.

Kosten

De kosten van de opleiding bedragen € 6.650,- Dit bedrag kunt u in termijnen betalen. Daarnaast moet u rekenen op de aanschaf van enkele boeken (± € 350,-). Naast een lijst met verplichte boeken zal ook een overzicht met aanbevolen literatuur worden samengesteld. Aanvullende relevante artikelen zullen via de digitale leeromgeving MijnRINO worden verstrekt. De kosten van supervisie bedragen ongeveer € 100,- per uur.

 


 

 

   Nascholing

Inhoud

Doelstelling

De opleiding beoogt BIG-geregistreerde psychotherapeuten, psychiaters, artsen, medisch specialisten, klinisch psychologen, GZ-psychologen en Orthopedagogen-Generalist, die beschikken over relevante werkervaring o het gebied van psychotherapeutische technieken en de integratie tussen lichamelijke en niet-lichamelijke aspecten van gezondheid en ziekte, op te leiden tot Seksuoloog NVVS.

Dat wil zeggen dat men na afloop van de opleiding in staat wordt geacht om, vanuit een multidisciplinair denkkader:

 • seksuele problemen te onderkennen, ook als deze niet primair als zodanig gebracht worden;
 • in samenwerking met andere disciplines probleemverheldering, functionele analyse en diagnostiek van seksuele problemen uit te voeren;
 • de meest voorkomende seksuele problemen te behandelen in de multidisciplinaire beroepspraktijk, met gebruikmaking van verschillende psychotherapeutische en specifiek seksuologische behandelmethoden.
 • adequaat te verwijzen en/of samen te werken als seksuologische problematiek met complexe psychische, relationele of sociale cq lichamelijke co-morbiditeit de eigen competentie te boven gaat.

Voor het bereiken van de leerdoelen zal in de opleiding vooral aandacht besteed worden aan toepassing en integratie van reeds aanwezige en nieuw geleerde vaardigheden en therapeutische methoden in de seksuologische hulpverlening. Gewerkt wordt vanuit een systeemtheorietisch en gedragstherapeutisch kader.

Zowel het docentencorps als de cursusgroep wordt multidisciplinair samengesteld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de expertise van verschillende basisdisciplines en de specifieke werkervaring van de verschillende deelnemers. Op deze manier wordt 'multidisciplinair werken' ook al binnen de opleiding als model gehanteerd, met vanzelfsprekend ook enige differentiatie op basis van de eigen basisdiscipline. Verdere differentiatie vindt plaats in het traject na de opleiding.

Als u aan de overige registratieverplichtingen hebt voldaan kunt u een tot enkele jaren na afloop van de opleiding in aanmerking komen voor opname in het register van de Nederlandse Vereniging Voor Seksuologie. Voorwaarde hiervoor is, naast met goed gevolg afsluiten van het cursorische deel van de opleiding, 1300 uren relevante werkervaring, waarvan 900 contacturen, onder supervisie (30 uren) van door de NVVS erkende supervisoren. Klik hier voor meer informatie.

Kennis

Met betrekking tot kennis komen onder meer aan de orde:

 • theorieën over seksualiteit;
 • psychologische, biologische, relationele en culturele aspecten van seksueel functioneren;
 • biologische en psychologische theorieën met betrekking tot seksuele ontwikkeling;
 • seksuele anatomie en fysiologie;
 • gynaecologische en urologische pathologie en pathofysiologie.

Ingebed in dit theoretisch kader komen ondermeer de volgende specifieke onderwerpen aan de orde:

 • Seksualiteit in verschillende levensfasen
 • Specifieke seksuele klachten bij mannen
 • Specifieke seksuele klachten bij vrouwen
 • Relationele aspecten van seksueel functioneren en disfunctioneren
 • Parafilieën
 • Seksueel geweld en trauma
 • Forensische seksuologie
 • Onbegrepen genitale klachten
 • Seksualiteit en ziekte of handicap
 • Seksualiteit en psychofarmaca/medicijnen
 • Genderidentiteitsstoornissen
 • Anticonceptie en vruchtbaarheid
 • Interculturele en religieuze aspecten

Vaardigheden

Met betrekking tot vaardigheden wordt ondermeer aandacht besteed aan:

Algemene vaardigheden zoals:

 • Praten over seks, voorlichting, preventie en counseling
 • Multidisciplinaire samenwerking
 • Integratie van specifieke seksuologische kennis in een systeemtheoretische / gedragstherapeutische werkwijze
 • Integratie van specifieke seksuologische vaardigheden in de eigen beroepspraktijk.
 • Hanteren van principes van evidence-based werken; verrichten van literatuursearches.
 • Presenteren van referaten, therapieverslagen.

Diagnostische vaardigheden zoals:

 • Seksuele anamnese
 • Diagnostiek van disfuncties en DSM-IV classificatie.
 • Afnemen van disfunctievragenlijsten
 • Interpretatie van uitkomsten van psychofysiologisch onderzoek
 • Begeleiden en/of uitvoeren van lichamelijk seksuologisch onderzoek, afhankelijk van de eigen professionele competentie
 • Somatische diagnostische methoden en de interpretatie daarvan
 • Psychiatrisch diagnostische methoden en de interpretatie daarvan.

Therapeutische vaardigheden zoals:

 • Initiëren en/of uitvoeren van specifieke seksuologische, psychotherapeutische, psychosomatische en/of somatische behandelingen, gerelateerd aan de eigen discipline
 • Stellen van indicaties voor psychotherapeutische, medicamenteuze en 'technisch' seksuologische mehandelmethoden
 • Interdisciplinair consulteren
 • Adequaat verwijzen.

Professioneel gedrag

Met betrekking tot professioneel gedrag zal specifiek aandacht worden besteed aan:

 • Het hanteren van de beroepscodes van psychotherapeuten, artsen en seksuologen
 • Het verwerven van inzicht in de effecten van eigen referentiekaders, normen, waarden en (voor)oordelen ten aanzien van seksualiteit op het eigen professioneel functioneren
 • Inzicht in de potentiële gevaren van seksueel gekleurde overdrachts- en tegenoverdrachtsverschijnselen, herkennen van risico's van grensoverschrijding
 • Het leren hanteren van de grenzen aan de eigen professionele competentie.

E-learning

E-learning speelt een centrale rol in het programma en vormt als instrument voor zelfstudie een essentieel onderdeel van de opleiding. De digitale leeromgeving gebruiken we voor het plaatsen van actuele literatuur, opgeven en inleveren van huiswerk, voeren van discussies, stellen van vragen over casuistiek, bijhouden van cijfers, plaatsen van presentaties, etc.

Verwacht wordt dat de deelnemers beschikken over e-mail en internet en zo mogelijk reeds enige ervaring hebben met het maken van powerpoint-presentaties en het verrichten van literatuursearches.


 

 

   Nascholing

Docenten

De heer drs. dr. Cobi Reisman is uroloog/seksuoloog NVVS.

Mevrouw drs. Hester Pastoor is psychotherapeut BIG, seksuoloog NVVS en systeemtherapeut NVRG, werkzaam bij de afdeling Verloskunde, Vrouwenziekten en Urologie van het Erasmus MC te Rotterdam.

Voor ongeveer de helft van de bijeenkomsten worden gespecialiseerde gastdocenten uitgenodigd. Ook zal er met professionele acteurs van stichting Kapok worden gewerkt.

Hoofddocenten en hoofdopleiders zijn dr. Cobi Reisman en drs. Hester Pastoor. De curriculumcommissie bestaat uit een vertegenwoordiging van cursisten, de beide hoofddocenten en drs. Lies Ruiter, hoofd afdeling nascholing van RINO amsterdam.


 

 

   Nascholing

Planning

 

De volgende uitvoering van deze tweejarige opleiding start in september 2020 en is inmiddels *VOL*

De opleiding duurt twee jaar en vindt eenmaal per twee weken plaats op de dinsdagavond, van 19.00 - 22.00 uur. Er zijn 42 bijeenkomsten van elk drie uur. Daarnaast zijn er zes zaterdagen van zes uur gepland. Bij de planning wordt rekening gehouden met de schoolvakanties in deze regio. Voorwaarde is dat u 90% van de tijd aanwezig bent.

Voor literatuurstudie en opdrachten moet u daarnaast rekenen op drie tot zes uur per week. Dit is mede afhankelijk van het gemak waarmee u Engelse teksten leest.

Het aantal vereiste supervisie-uren, wanneer u voor de registratie tot seksuoloog NVVS in aanmerking wilt komen, bedraagt 30 uren. Verwacht wordt dat de deelnemers tijdens de opleiding een start maken met seksuologische behandelingen. Aangeraden wordt daar ongeveer een half jaar na de start van de opleiding mee te beginnen. Na het eerste jaar kunnen seksuologische behandelingen ook meetellen voor de registratie noodzakelijke werkervaring, mits inmiddels supervisie is geregeld door een door de NVVS erkende supervisor van buiten de eigen instelling/werkplek. Bezoek de website van NVVS voor meer infromatie.


 

 

   Nascholing

Nascholing

Hieronder vind je een lijst met nascholingscursussen voor seksuologen, o.a. door het NIP geaccrediteerd.

 

     

Resultaten 1-10 van de 16

Partnerrelatietherapie

met behulp van systeemtherapie

03 Sep 2020 - 10 Dec 2020
(40-uurs specialistische cursus NVRG)
Inschrijven onder voorbehoud

In deze cursus zal eerdere kennis en ervaring van de systeemtherapie aangevuld worden met verschillende modellen en technieken die zich specifiek richten op het werken met paren.

Narratieve systeemtherapie

aandacht voor het gewenste verhaal

08 Sep 2020 - 01 Dec 2020
(40-uurs specialistische cursus NVRG)

Naast het uitwerken van de invloed van het probleem wordt onderzocht hoe het gewenste verhaal (dat wat door de cliënt gewild wordt) meer invloed kan krijgen in het leven van de cliënt.

Systeemtherapie: inleiding

contextueel en multicultureel

11 Sep 2020 - 08 Jan 2021
(60-uurs cursus NVRG)
Deze cursus is volgeboekt.

In deze cursus maakt men kennis met algemene onderliggende principes in de systeemtherapie.

Overige startdata
Start voorjaar 2021

Seksuologische hulpverlening

bespreken en behandelen

14 Sep 2020 - 28 Sep 2020
(tweedaagse cursus)
Nog enkele plaatsen beschikbaar.

Om het onderwerp seksualiteit te benoemen hoeft men geen geregistreerd seksuoloog te zijn. En vaak kan met een aantal interventies al veel bereikt worden.

Kindermishandeling en huiselijk geweld (Module A)

Basiscursus: omgaan met vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld

15 Sep 2020 - 29 Sep 2020
(tweedaagse cursus)
Inschrijven onder voorbehoud

Iedere professional die in het dagelijks werk met ouders en kinderen te maken heeft krijgt vroeg of laat te maken met signalen die wijzen op geweld, misbruik, mishandeling of verwaarlozing in gezinnen.

06 Okt 2020 - 27 Okt 2020
(tweedaagse cursus)

Deze cursus vormt een verdieping op de basiscursus ‘Omgaan met vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld’. Hoe te communiceren met ouders en kinderen over ‘moeilijke onderwerpen’ zoals mishandeling, misbruik, verwaarlozing of geweld in de thuissituatie.

10 Nov 2020 - 24 Nov 2020
(tweedaagse cursus)

Deze cursus vormt een verdieping op de basiscursus ‘Omgaan met vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld’. Hoe ouderschapskennis en inzicht in intergenerationele patronen van geweld en verwaarlozing kunnen helpen om de cirkel te doorbreken.

Autonomiegerichte behandeling bij angst en depressie

herstellen en ontwikkelen van het vermogen tot zelfregulatie

11 Nov 2020 - 25 Nov 2020
(tweedaagse cursus)

Na afloop van de workshop zijn de deelnemers op de hoogte van de recente wetenschappelijke evidentie voor de relaties van autonomiegehechtheid met allerlei typen psychische stoornissen, met name angst en depressie.

Seksuologische hulpverlening door de POH-GGZ

voorlichting en advies over seksuele gezondheid

20 Nov 2020 - 18 Dec 2020
(driedaagse cursus)
Nog enkele plaatsen beschikbaar.

Speciaal voor de POH-GGZ is een 3-daagse cursus ontwikkeld gericht op het verwerven van basiscompetenties seksuologische hulpverlening met nadruk op effectief professioneel gedrag, communicatievaardigheden en de biospsychosociale aspecten van seksueel (dis-)functioneren.

Contact