Coachen als professie II

zesdaagse opleiding
317.20.01
€ 3.200,-

Inclusief diner op elke donderdag, exclusief eventuele overnachtingskosten. Betaling kan via automatische incasso in 1, 2 of 3 termijnen.

.
3 donderdagen van 9.30 - 20.00 uur en 3 aansluitende vrijdagen van 9.00 - 16.30 uur.

Geuzinge en Groeneveld (Waverly House) | Waver 25 | OUDERKERK AAN DE AMSTEL

Deze cursus is reeds gestart. Er zijn helaas nog geen andere data beschikbaar.

Mocht u vragen hebben neemt u dan contact op met rino.nl

De bij de RINO opgeleide coaches zijn specialisten op het gebied van begeleiden van verandering en ontwikkeling, ontstaan in de context van het individuele professionele gesprek. Net zoals de psychotherapeut is de coach zijn/haar eigen instrument. Belangrijke competenties van de coach zijn dan ook zelfinzicht, gerichtheid op zelfontwikkeling en vormgeven van een coachrelatie.

context

Het RINO Senior Certified Coach programma is een door de International Coach Federation (ICF) geaccrediteerde opleiding, een zogenaamd Accredited Coach Training Program (ACTP). Als deelnemer voldoet u na afsluiting aan alle opleidingseisen voor de certificatie als Professional Certified Coach (PCC). U moet daarnaast nog een schriftelijke toets doen bij de ICF (als u dat nog niet eerder hebt gedaan), een proeve van bekwaamheid in de vorm van een geobserveerd coachingsgesprek afleggen bij het RINO en zelf 500 cliëntenuren kunnen aantonen. Deze laatste tellen vanaf het moment dat u met de opleiding bent begonnen. Wanneer aan deze voorwaarden is voldaan krijgt u van de ICF het certificaat PCC.

Dit opleidingsprogramma bestaat uit twee gedeelten. Het eerste gedeelte is de leergang Coachen als Professie. Deze leergang kunt u ook als zelfstandige opleiding volgen. Ze biedt voor diverse beroepsgroepen punten voor herregistratie en vormt op zichzelf een afgeronde opleiding op het gebied van coachingsvaardigheden. Na afsluiting van deze leergang voldoet u aan alle opleidingseisen van de ICF voor de certificatie als Associate Certified Coach (ACC). U moet daarnaast de schriftelijke toets doen bij de ICF en zelf 100 cliëntenuren (vanaf de start van de eerste coachingsopleiding) kunnen aantonen. Wanneer aan deze voorwaarden is voldaan krijgt u van de ICF het certificaat ACC.

U kunt daarna ook doorgaan met het vervolg. Dit kan op twee manieren:

A.

Door de overige modules van het Rino Senior Certified Coach traject te volgen. Te weten: Oplossingsgericht coachen: verdieping, Positieve psychologie en Mentor-coaching.
U neemt dan aan verschillende opleidingsgroepen deel. U kunt deze modules volgen in de volgorde die U het beste past. Alleen mentor-coaching dient altijd op het laatst plaats te vinden, daar dit een voorbereiding op het examen voor Professional Certified Coach (PCC) is.

B. Coachen als Professie II
In deze leergang deze zijn bovengenoemde modules samengevoegd in één leergang, in één opleidingsgroep. De leergang is bedoeld voor degenen die hun PCC certificatie willen behalen of hun coachingsvaardigheden verder willen ontwikkelen. Dit niveau van PCC wordt internationaal erkend als dat van een goede, professionele coach. Hieronder meer informatie over dit tweede gedeelte.

Nadat u route A dan wel B heeft gevolgd, kunt u bij ons examen doen voor PCC.

voorwaarden voor deelname

Om deel te nemen dient u eerst Coachen als Professie I succesvol te hebben afgesloten. Indien u een andere coachingsopleiding heeft gevolgd, waarvan u denkt dat die eenzelfde basis biedt, dan kunnen we hierover overleggen. In elk geval willen we dan middels een door u beschikbaar gestelde opname van een coachingsgesprek kunnen toetsen of u in de ICF zin op ACC niveau coacht. Dit is bedoeld om Coachen als Professie II goed op de deelnemers te kunnen laten aansluiten en teleurstellingen te voorkomen.

opbouw programma

Er zijn drie tweedaagse bijeenkomsten – in totaal vijf dagdelen per bijeenkomst. Dit is dezelfde opbouw als bij het eerste gedeelte. In elke bijeenkomst staan de 11 ICF kerncompetenties voor coaches op PCC-niveau centraal. Didactisch hebben we dezelfde benadering als bij Coachen als Professie I: veel oefenen, docenten die demonstraties geven, korte inputs en interactie. Bij het oefenen krijgt u feedback op basis van de competenties en bijbehorende indicatoren op PCC niveau. U krijgt er zo inzicht in waar u al op dit niveau coacht en wat voor u relevante ontwikkelings- en oefendoelen zijn. Bij elke bijeenkomst hoort een literatuurmap, waarvan verwacht wordt dat u hem vooraf bestudeert.

Dezelfde twee trainers van het eerste gedeelte, Marianne van der Pool en Annemarie van der Meer – beiden Master Certified Coach – begeleiden het leerproces van de deelnemers en verzorgen de inhoud. Daarnaast komt een derde MCC, Loeke Richter, er in de tweede en derde bijeenkomst een halve dag als extra mentor-coach bij. Hierdoor kunnen we intensief in kleine groepen oefenen met feedback van een ervaren coach. Dit wordt in het programma aangeduid met ‘mentor-coaching’.

bijeenkomst 1

We leggen het fundament voor een leergroep en maken afspraken over o.a. ‘peer-to-peer coaching’ tussen de bijeenkomsten, opnames, beoordeling en verslaglegging van gesprekken, proefexamen en coaching van cliënten. Dit om tijdens de opleiding zoveel mogelijk ervaring op te doen.
Het specifieke thema waar we deze bijeenkomst aandacht aan besteden is ‘Oplossingsgericht coachen: verdieping’ (zie onder voor beschrijving).
Door kortere en langere oefeningen plus feedback hebben deelnemers zicht op waar hun kracht ligt en aan welke ontwikkelingsdoelen ze tijdens het programma willen werken.

bijeenkomst 2

Reflectie over de opgedane ervaringen in de afgelopen periode.
Het specifieke thema van deze bijeenkomst is ‘Positieve psychologie’ (zie onder voor beschrijving).
Het blok ‘mentor-coaching’ tijdens de eerste middag wordt vormgegeven door proefexamens. Dat wil zeggen dat de setting dezelfde is als tijdens het PCC examen. Deelnemers coachen iemand die ze niet kennen en de MCC mentor-coach laat horen hoe de beoordeling op basis van de PCC indicatoren zou zijn uitgevallen. Dit geeft deelnemers inzicht hoever ze zijn in relatie tot deze standaard en waar ze nog verder mee willen oefenen. Om dit op deze manier vorm te kunnen geven neemt elke deelnemer iemand mee, die voor een van de andere deelnemers cliënt is.

bijeenkomst 3

Reflectie over de opgedane ervaringen in de afgelopen periode.
Verder staat deze bijeenkomst in het teken van fine-tunen van de competenties. In het blok ‘mentor coaching’ tijdens de eerste middag hebben alle deelnemers weer de kans om gericht te oefenen met hun ontwikkelingsdoelen en daarop feedback en tips te krijgen.
Verder besteden we aandacht aan alle vragen die open zijn gebleven en aan onderwerpen die op basis van de ervaringen relevant zijn. Ook is er gelegenheid om indien gewenst vraagstellingen in te brengen die voortkomen uit de eigen coachingspraktijk.

toelichting van de thema’s

Oplossingsgericht coachen: verdieping
De oplossingsgerichte aanpak is een robuuste en creatieve methodiek die stevig verankerd ligt in de empirie. De methode is ontstaan in de psychotherapie en in betrekkelijk korte tijd heeft de oplossingsgerichte manier van werken een vooraanstaande plaats verworven op andere gebieden. De oplossingsgerichte methode is zeer nuttig gebleken in counseling, management, educatie en andere werkvelden waarin mensen naar wegen zoeken om hun gedrag te veranderen. Kenmerken als kortdurend, pragmatisch, doelgericht en succesvol maken deze aanpak buitengewoon geschikt voor coaching.
Aan de orde komt onder andere:

 • Kortdurend werken: wat "helpt" in tweegesprekken?
 • De kern van coaching.
 • De theorie achter de oplossingsgerichte methode.
 • Verandering begint meteen: gebruik van het welkomstpakket.
 • Werken met door hun werkgever gestuurde cliënten.
 • Cliënten een werkbare doelstelling laten formuleren.
 • Uitzonderingen en schaalvragen.
 • Huiswerkstrategie.
 • Protocol voor vervolgsessies.

We bouwen voort op wat we in Coachen als Professie I al hebben behandeld rond oplossingsgericht coachen. Onze aanpak is praktisch en gericht op vaardigheidsvergroting. De nadruk ligt op het verwerven en verbeteren van oplossingsgerichte werkwijzen voor de coachingspraktijk.

Positieve Psychologie
Positieve psychologie is een stroming in de psychologie, die zich bezighoudt met de positieve kant van menselijke ervaringen en zich richt op onderzoek en theorievorming over optimaal welbevinden van mensen.
Daarnaast richt zij zich ook op het vinden van empirisch getoetste methoden en technieken om de kwaliteit van leven te verbeteren.
In deze bijeenkomst houden we ons bezig met de toepassing van de bevindingen van de positieve psychologie in professionele coaching en begeleiding. Aan de orde komt onder andere:

 • Wat maakt mensen veerkrachtig?
 • Hoe kunnen mensen zorgen voor kwaliteit in hun leven?
 • Welke eigenschappen spelen daarbij een belangrijke rol?
 • Wat draagt bij aan plezier en voldoening in werk en gezondheid?
 • Hoe integreer je deze kennis in de (coaching-)praktijk?
 • Ontstaan en betekenis van positieve psychologie.

We doen oefeningen die zijn gericht op het zelf ervaren van de kwaliteiten van positieve psychologie.

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. drs. M. van der Pool MCC (Marianne) - docenten - 891293414

Marianne van der Pool is ICF Master Certified Coach, Register psycholoog NIP en psychotherapeut BIG.

Lees verder
Mw. drs. J.M. van der Meer MCC (Annemarie) - docenten - 98286169

Annemarie van der Meer is ICF Master Certified Coach, trainer en facilitator. Ze is oprichter en eigenaar van MEER Coaching en heeft 25 jaar ervaring als coach.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Trefwoorden

  Contact