Psychotherapeut

In het kort

Deze vierjarige opleiding leidt op tot psychotherapeut BIG. Tot de opleiding kunnen mensen worden toegelaten met een master psychologie, pedagogiek of geestelijke gezondheidskunde. Ook diegenen die in het bezit zijn van een getuigschrift waaruit blijkt dat zij het artsexamen met goed gevolg hebben afgelegd, kunnen de opleiding volgen. De opleiding is sterk praktijkgericht, evidence-based en integreert moderne behandelvormen.

De opleiding is opgezet rond het concept ‘development’. Dit houdt in dat aan de ontwikkeling van zowel kinderen als volwassenen aandacht wordt besteed. De opleiding integreert inzichten uit de infant research, de neurowetenschappen, de attachment-theorie en de beschikbare evidence met betrekking tot het behandelen van psychische problemen. In de theorie en de techniek van het behandelen staan ontwikkeling en interactie, attachment en mentaliseren centraal.

Drie referentiekaders komen aan de orde: de systeemtherapie, de (complexere) gedragstherapie en de analytische therapie, waarbij ook de nieuwere behandelvormen worden betrokken, zoals Mentaliseren Bevorderende (kinder)Therapie (MBT, MBKT), Transference-Focused Therapy (TFP) en Schema-Focused Therapy (SFT).

Doelstelling

U wordt opgeleid tot psychotherapeut BIG, een specialist die zich specifiek richt op de psychotherapeutische behandeling van complexere problematiek, die meer in de persoonlijkheid van de patiënt is geworteld. De psychotherapeut hanteert verschillende methodieken, kan persoons- maar ook klachtgericht werken en heeft oog voor zowel het individu als voor het betrokken systeem van gezin, groep of bedrijf.

Het programma is zodanig ingericht dat ruimschoots aan de gestelde eisen wordt voldaan. Na het goed doorlopen van de opleiding bezit u de kennis, attitude en vaardigheden die nodig zijn om het beroep van psychotherapeut op verantwoorde wijze te kunnen uitvoeren.

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor psychologen, pedagogen, artsen en gezondheidswetenschappers met als afstudeerrichting geestelijke gezondheidskunde. U dient bij aanmelding een erkende praktijkplek te hebben die zorg wil dragen voor de praktijkopleiding. Hebt u een (nog) niet-erkende werkplek, dan dient u dit ruim voor de sluitingsdatum van de aanmelding bij ons te melden.

Erkenning

De opleiding leidt op tot de registratie psychotherapeut BIG.
 

De opleiding tot psychotherapeut is een vierjarige parttime opleiding die bestaat uit:

 1. Theoretisch-technisch onderwijs
 2. Praktijkwerkzaamheden
 3. Supervisie
 4. Leertherapie

Er is specifiek aandacht voor het werken met volwassenen en ouderen en het werken met kinderen en jeugdigen.

Theoretisch-technisch onderwijs

Het cursorische deel van de opleiding beslaat in totaal 580 uur, verdeeld over vier jaar.

Praktijk

Het praktijkgedeelte bestaat uit vier jaar werkervaring, minimaal 20 uur per week. De praktijkwerkzaamheden vinden plaats in een erkende praktijkinstelling. Kandidaten nemen een werkplek mee of worden door hun instelling voorgedragen.

Supervisie

De supervisie beslaat in totaal 150 uur. De praktijkinstellingen voorzien in deze supervisie, evenals in de werkbegeleiding (1 uur per week).

Leertherapie

In totaal moeten minstens 50 uur leertherapie worden gevolgd tijdens de opleiding.

Bij aanvang van de opleiding wordt uitgebreid aandacht besteed aan de eisen die worden gesteld aan supervisie en leertherapie.

De opleiding tot psychotherapeut wordt aangeboden door de Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam. De organisatie is in handen van RINO amsterdam.

Hoofdopleider en hoofddocenten

De hoofdopleider van de opleidingen psychotherapie is mw. dr. O.M. Brand. De plaatsvervangend hoofdopleider is de heer drs. J.D. de Ruiter.

De hoofdopleiders worden ondersteund door een curriculumcommissie die bestaat uit de volgende hoofddocenten:


Coördinatie

De coördinator van deze opleiding is mw. J.M. Hoogeboom. Zij wordt daarbij ondersteund door mw. Geeta Sewgobind.

Contact

Receptie: postdoc@rino.nl, 020-6250803

Toelatingseisen

Voorwaarde voor toelating is een afgeronde master psychologie, pedagogiek of geestelijke gezondheidskunde. Ook diegenen die in het bezit zijn van een getuigschrift waaruit blijkt dat zij het artsexamen met goed gevolg hebben afgelegd, komen voor deze opleiding in aanmerking.

De volgende vakken moeten deel hebben uitgemaakt van de vooropleiding op masterniveau:

 • persoonlijkheidsleer
 • psychofysiologie en psychosomatiek
 • psychopathologie
 • ontwikkelingspsychologie en levenslooppsychologie
 • psychofarmacologie
 • cultuurgebonden psychische problematiek
 • seksuologie
 • gespreksvoering
 • interactietraining
 • een stage van dertig werkdagen in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg

Daarnaast dient u een erkende praktijkplek te hebben die zorg wil dragen voor de praktijkopleiding. Hebt u een (nog) niet-erkende werkplek, dan dient u dit ruim voor de sluitingsdatum van de aanmelding bij ons te melden.

 

Aanmelding en selectie

De volgende opleiding start in 2020. Het aanmeldformulier komt in het voorjaar van 2019 op de website. Daarbij stuurt u kopieën van uw diploma’s, tentamenbriefjes en een curriculum vitae mee, waarin u nader ingaat op uw opleiding en werkervaring, uw persoonlijke ontwikkeling en motivatie voor deze opleiding.

Op basis van uw aanmelding wordt bepaald of u in aanmerking komt voor de verdere selectieprocedure. Meer informatie over de details van de procedure krijgt u direct na aanmelding. Bij de selectieprocedure worden ook de praktijkwerkzaamheden betrokken.

Er worden maximaal 14-16 kandidaten aangenomen en maximaal vijf kandidaten op de reservelijst geplaatst. Kandidaten op de reservelijst worden alsnog benaderd, zodra een aangenomen kandidaat van de aanmelding afziet of niet aangenomen wordt bij een praktijkinstelling.

Vacatures

Bekijk de eventuele vacatures voor de PT opleiding.

Kosten*

De kosten voor de aanmeldings- en selectieprocedure bedragen € 50,-.

De kosten voor het cursorische gedeelte van de opleiding bedragen € 24.500,-. Bij RINO amsterdam zitten de 180 uur aan vrije ruimte al inbegrepen in de genoemde opleidingskosten. De kosten voor aan te schaffen boeken en leertherapie, zijn wel voor eigen rekening van de cursist en liggen rond de € 1500,-,

Data*

De opleiding begint eenmaal per twee jaar. De volgende uitvoering start in maart 2020.

* Kosten en data zijn onder voorbehoud.

Q: Ik heb een eenmanspraktijk. Kan ik daar psychotherapeuten opleiden?

A: In een eenmanspraktijk kan niet worden opgeleid, daarvoor moet u dus een samenwerking aangaan met andere praktijken. Die samenwerking moet worden geformaliseerd (vastgelegd) in een door alle partijen ondertekende overeenkomst, waarin ook de inhoud van de samenwerking wordt beschreven.

Q: Ik heb een te kleine praktijk om opleidelingen in dienst te nemen, en ik vind dat eigenlijk ook veel te riskant. Kan het ook op een andere manier?

A: Jazeker, u mag opleidelingen ook een OvO (overeenkomst van opdracht, een soort zzp-overeenkomst) aanbieden. Daarin moet dan wel een aantal dingen zijn vastgelegd, zoals het betalen van de supervisie en werkbegeleiding door de instelling, en de vergaderingen die plaatsvinden, zodat het leerklimaat gewaarborgd is.

Q: Waarom moeten vergaderingen altijd zo hard worden vastgelegd voor jullie?

A: Omdat wij vinden dat cursisten veel kunnen – en moeten – leren van de overwegingen van senior-therapeuten, juist bij het bespreken van een intake en/of lopende behandelingen. Ook het bijwonen van vergaderingen door huisartsen en/of fysiotherapeuten etc. (MDO) kan een enorme inhoudelijke verbetering betekenen voor uw praktijk.

Q: Waarom zou ik psychotherapeuten willen opleiden?

A: Dat is natuurlijk aan u, maar de vrijgevestigden die wij spreken die begonnen zijn met opleiden, zijn heel enthousiast en vinden het een grote verrijking van hun praktijk. Vaak beginnen ze met het idee dat ze een cursist veel te bieden hebben aan ervaring – en dat is natuurlijk ook zo – maar merken ze gaande de opleiding dat een cursist omgekeerd ook veel binnenbrengt aan vernieuwing, verjonging en verbetering!

Daarnaast levert u via het opleiden van gemotiveerde startende professionals een belangrijke bijdrage aan de vorming van de toekomstige beroepsgroep.

Q: Ik wil mijn instelling laten erkennen als opleidingsinstelling. Wat is hiervoor de procedure?

A: De erkenningsprocedure is als volgt: u geeft via een telefoontje of e-mail aan dat u een opleidingserkenning wilt aanvragen. Wij sturen u dan een aantal documenten toe waarin onder andere de erkenningseisen staan beschreven. U stuurt vervolgens het voorvisitatieformulier ingevuld retour (met bijlagen). Als er op basis van de toegestuurde formulieren voldoende aanknopingspunten zijn voor een vervolg, wordt u uitgenodigd voor een voorvisitatiegesprek. Daarbij dient de praktijkhouder/directie en de beoogd praktijkopleider aanwezig te zijn. Voldoet de instelling aan alle eisen, dan wordt een erkenning onder voorbehoud afgegeven. De beoogde opleideling kan dan starten met de opleiding. Een halfjaar na de start van de opleideling vindt een praktijkvisitatie op locatie plaats.

Q: Hoe maak ik kans op een beschikbaarheidsbijdrage (subsidie) vanuit VWS?

A: Aan het begin van het jaar, rond januari, vragen wij alle praktijkopleidingsinstellingen of en hoeveel opleidingsplaatsen zij voor het jaar daarop willen aanvragen. Dit aantal geven wij vervolgens door aan de FGzPt. De stichting TOP-opleidingsplaatsen stelt daarna het toewijzingsvoorstel vast voor de instroomplaatsen. Daarbij wordt gebruikgemaakt van informatie uit het opleidingsregister van de FGzPt.

Contact