Nieuwe corona-maatregelen vanaf 25 september. Lees meer informatie.

GZ-psycholoog met differentiatie Ouderen

In het kort

In de opleiding GZ-psycholoog met differentiatie Ouderen is aandacht voor de specifieke psychische, sociale én lichamelijke problemen van ouderen. Daarnaast worden – waar mogelijk – in het theoretisch-technische onderwijs accenten aangebracht, bijvoorbeeld door de keuze voor docenten met ervaring in de ouderenzorg, en doordat de opleidelingen werkzaam zijn in de ouderenzorg.

De opleiding GZ-psycholoog met differentiatie Ouderen is een reguliere opleiding tot GZ-psycholoog, die aan alle eisen voldoet die in het kader van de AMvB aan deze opleidingen worden gesteld.

In een artikel in het tijdschrift GZ-psychologie (nr. 2 -2018) vertelt Sako Visser, in die tijd hoofdopleider GZ-opleiding bij RINO amsterdam over de GZ-opleiding.

Om de drempel voor ouderen naar psychologische hulpverlening te verlagen, heeft de RINO Amsterdam een film gemaakt. Drie ouderen vertellen wat de therapie voor hen betekent:

 

 

Doelstelling

De opleiding GZ-psycholoog met differentiatie Ouderen is erop gericht zelfstandig werkende generalistische professionals in de psychologische, orthopedagogische of geriatrische hulpverlening op te leiden. De opleiding biedt voldoende basis voor de vervolgopleiding tot klinisch psycholoog. De opleiding sluit aan op de praktijkplaatsen, maar bereidt de opleidelingen ook voor op werkzaamheden buiten hun opleidingsplaatsen, zodat zij in het hele werkveld inzetbaar zijn.

Doelgroep

De opleiding staat open voor kandidaten met een afgeronde master in de psychologie, pedagogiek of gezondheidswetenschappen, werkzaam in de ouderen-GGZ, geriatrische afdelingen van ziekenhuizen of de verpleging en verzorging. Daarnaast dienen kandidaten een erkende praktijkplek te hebben die zorg wil dragen voor de praktijkopleiding.

Erkenning

De opleiding tot GZ-psycholoog leidt tot opname in het gelijknamige BIG-register. Het curriculum bevat ook een door de VGCt erkende basiscursus gedragstherapie.

Cursorisch programma

Dit deel van de opleiding duurt twee jaar en bestaat uit:

 • Een dag per week cursorisch programma
 • Literatuurstudie en het uitvoeren van opdrachten

Het cursorische programma omvat in totaal 480 uur.

De opleiding is sterk praktijkgericht. In het algemene cursorisch programma wordt methodisch handelen gedoceerd. Vervolgens wordt dit in praktische modules uitgewerkt en geoefend, steeds in andere probleemgebieden en settingen.

Centraal staan het aanleren van een professionele houding en vaardigheden die in verschillende situaties nodig zijn: herkennen en herformuleren van klachten en hulpvragen; methodisch toepassen van interventies; toepassen van regels van zorgvuldig handelen met betrekking tot privacy en ethische aspecten; beroepsrol-identiteit te midden van andere disciplines, wetskennis en kennis van de werking van de GGZ-instellingen, etc.

De vakken in het curriculum GZ-Ouderen zijn grotendeels dezelfde als in andere GZ-opleidingen, met – waar mogelijk – een toespitsing op (het werken met) ouderen. De vakken zijn:

 • Communicatieve vaardigheden
 • Online communicatie
 • Diagnostiek
 • Indicatiestelling
 • Psychopathologie
 • Inleiding cognitieve gedragstherapie
 • Trainen van cognitieve technieken
 • Verslaving
 • Psychofarmacologie
 • Mediatieve Therapie
 • CGT bij Angststoornissen
 • CGT bij Stemmingsstoornissen
 • CGT bij Somatoforme stoornissen
 • Interculturele competenties
 • Seksuologie
 • IPT
 • Werken in en met groepen
 • Levenslooppsychologie
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Oplossingsgerichte therapie
 • Kortdurend psychodynamisch behandelen
 • Autisme bij ouderen
 • Systeeminterventies
 • Psychotische stoornissen
 • Ontwikkelingspsychopathologie
 • Professionaliteit
 • Reflectiedagen (geleid door de hoofddocenten)


Praktijk

Het praktijkdeel van de opleiding duurt minimaal twee jaar en bestaat uit:

 • Twee tot vier dagen (16 tot 32 uur) per week praktijkwerkzaamheden (totaal 2790 uur)
 • Supervisie over deze praktijkwerkzaamheden (totaal 90 uur)

De praktijkwerkzaamheden vinden plaats in praktijkinstellingen die door de hoofdopleider zijn erkend en daartoe zijn aangewezen. Praktijkplaatsen vinden we in de GGZ (afdelingen ouderen) en in de ouderenzorg: verpleeghuizen, verzorgingshuizen en geriatrische afdelingen in ziekenhuizen (GAAZ). Combinaties van praktijkplaatsen zijn zeer aan te bevelen. Dit kan ook een samenwerking met een instelling in de volwassenenzorg zijn.

De werkervaring wordt volgens een opleidingsplan opgedaan onder begeleiding van een praktijkopleider. De taken worden onderverdeeld in psychodiagnostiek (40%), indicatiestelling (10%), behandeling (40%) en overige taken (10%).

Als richtlijn voor het salaris geldt de aanloopschaal voor psychologen: minimaal schaal 59 van 60 van de CAO-GGZ of vergelijkbaar.

Supervisie

Gedurende de hele opleiding vindt 90 uur supervisie plaats: 45 uur over behandeling en 45 uur over diagnostiek. De praktijkinstellingen voorzien in deze supervisie.

De opleiding GZ-psycholoog met differentiatie Ouderen wordt aangeboden door de Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam. De organisatie is in handen van de RINO Amsterdam.

Hoofdopleider

De opleiding staat inhoudelijk onder eindverantwoordelijkheid van mw. prof. dr. Marrie Bekker, hoofdopleider GZ-psycholoog.

Het cursorisch programma van de opleiding wordt inhoudelijk gecoördineerd door meerdere hoofddocenten:

Coördinatie

De coördinator van de opleiding is drs. Simone van Kooten. De administratie is in handen van Ilse van Trier.

Hebt u vragen of wilt u meer informatie over de opleiding, neem dan contact op met de coördinator.

Toelatingseisen

Voorwaarde voor toelating is een doctoraal examen psychologie, pedagogiek of geestelijke gezondheidskunde, waarin de volgende vakken aantoonbaar zijn getoetst:

 • Klinische psychologie of orthopedagogiek
 • Persoonlijkheidsleer
 • Ontwikkelingspsychologie
 • Psychopathologie
 • Neuropsychologie
 • Diagnostische processen en modellen
 • Behandelingsmodellen en strategieën
 • Organisatie van de gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en jeugdhulpverlening
 • Juridische aspecten van de hulpverlening
 • Gespreksvoering, observatie en rapportage
 • Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek
 • Stage (minimaal 520 uur) waarin contact met cliënten of cliëntsystemen heeft plaatsgevonden

Voor het onderdeel diagnostiek geldt dat naast een verplicht aantal studiepunten ook de basisaantekening psychodiagnostiek van het NIP of de BBR-D aantekening van de NVO moet zijn behaald, of dat aangetoond moet worden dat drie casussen voldoende zijn beoordeeld door een erkend supervisor.

Gezien de landelijke verschillen in vooropleiding wordt uitgegaan van een minimum aantal van 76 studiepunten (zie hiervoor de centrale aanmeldingsbrochure) dat behaald moet zijn als som voor bovengenoemde vakken. Daarnaast dienen kandidaten een erkende praktijkplek te hebben die zorg wil dragen voor de praktijkopleiding.

Aanmelding en selectie

De aanmeldingsprocedure verloopt als volgt:

 1. Kandidaten moeten zich centraal aanmelden bij vLOGO.
 2. Als u aan de gestelde toelatingsvoorwaarden voldoet (screeningsformulier A en B), ontvangt u een LOGO-verklaring.
 3. Hiermee kunt u solliciteren op een opleidingsplaats. Vacatures worden elk jaar geplaatst in de laatste week van maart en de laatste week van juli.
 4. De praktijkinstelling draagt u vervolgens voor aan de hoofdopleider, die op basis van een persoonlijk gesprek definitief over toelating beslist.
 5. U ontvangt hierna een opleidingsovereenkomst ter ondertekening.

Op de eerste lesdag, tevens de kennismakingsbijeenkomst, ontvangt u een informatiemap over de opleiding.

Kosten*

Voor de opleidingen die starten in 2022 bedragen de kosten voor het cursorisch programma €19.250,- (480 uur). De kosten voor werkbegeleiding (90 uur), supervisie (90 uur) en literatuur zijn voor rekening van de praktijkopleidingsinstelling.

Betaling geschiedt in termijnen, via automatische incasso.

Data*

Deze GZ-opleiding met differentiatie Ouderen start twee keer per jaar (januari en augustus 2022). De lesdag is donderdag.

* Kosten en data zijn onder voorbehoud.

Contact