Voorwaarden

Voorwaarden

Je schrijft je in voor een cursus, workshop of opleiding door het invullen van het inschrijvingsformulier. Dit formulier vind je op de website bij de beschrijving van elke cursus. In dat geval wordt automatisch de titel van de cursus en het cursusnummer ingevuld.

Ga naar het volledige cursusaanbod.

In de hoop er nooit een beroep op te moeten doen, merken wij voor de goede orde op dat iedere aanmelding tot deelname onderworpen is aan de algemene voorwaarden & annuleringsregeling.

Op deze pagina vind je ook de Onderwijs- en Examenregelingen van onze (BIG) opleidingen.

If needed you can download our terms and conditions in English:

 

 • Voorwaarden

  RINO amsterdam streeft ernaar dat elke nascholingsactiviteit (cursus, opleiding, workshop, studiedag) bijdraagt aan het verbeteren van jouw professioneel functioneren in de Geestelijke Gezondheidszorg.

  Betaling

  Bij inschrijving via internet kun je aangeven of je het cursusgeld automatisch wilt laten incasseren of dat je het zelf overmaakt. Nascholingscursussen of opleidingen die duurder zijn dan 500,– euro, kun je desgewenst in termijnen betalen via automatische incasso.

  Certificaat

  Bij elk lesmoment wordt op een presentielijst bijgehouden of je aanwezig bent geweest. Bij iedere nascholingsactiviteit hoort een vorm van toetsing. Je ontvangt een certificaat wanneer je minimaal 90% aanwezig bent geweest & een voldoende beoordeling hebt behaald bij de toetsing.

  Toetsing

  Bij iedere geaccrediteerde nascholingsactiviteit hoort een vorm van toetsing. Deze toetsing voldoet aan de eisen van de betreffende beroepsvereniging(en). Mocht een cursist onverhoopt niet slagen voor de toetsing, kan er met de docent(en) een herkansing afgesproken worden.

  Toelating

  RINO amsterdam behoudt zich het recht voor iemand niet tot een cursus toe te laten, bijvoorbeeld bij onvoldoende vooropleiding of een voor de cursus niet geschikte werksetting.

  Reserve

  Wanneer je voor een cursus op de reservelijst staat, word je bij het vrijvallen van een cursusplaats gevraagd of je daar gebruik van wil maken. Je inschrijving op de reservelijst brengt dus GEEN verplichtingen met zich mee. Wanneer je op de reservelijst van een cursus staat en er geen plek is vrijgekomen of je niet op het aanbod bent ingegaan om alsnog een plek te accepteren, berichten wij je over de eerstvolgende mogelijkheid om deel te nemen. Je bent dus niet automatisch geplaatst voor een volgende uitvoering.

  Lokatie

  De cursussen en opleidingen vinden plaats bij RINO amsterdam, Leidseplein 5 te Amsterdam. In sommige gevallen wijken we uit naar een andere centraal gelegen locatie in Amsterdam. Als dat het geval is krijgen de cursisten daar uiteraard tijdig bericht over.

  Uitstel of afstel cursus

  Mocht een cursus geen doorgang kunnen vinden of moeten worden uitgesteld, dan wordt u daarover in principe een maand voor de startdatum geïnformeerd. Mocht een cursusbijeenkomst onverhoopt uitvallen, bijvoorbeeld door ziekte van de docent, dan kan de RINO niet aansprakelijk gesteld worden voor gederfde inkomsten of omzet of welke inkomensschade dan ook.

  Accreditaties

  Voor veel cursussen vraagt de RINO accreditatie aan bij relevante beroepsverenigingen. Op de website staat aangegeven welke accreditatie is toegekend voor de betreffende uitvoering van de cursus. Het kan voorkomen dat een accrediterende vereniging besluit om de aan een eerdere uitvoering toegekende accreditatie te veranderen. De RINO kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

  Algemene regeling automatische incasso

  Een eenmalige automatische afschrijving kan pas plaatsvinden als je daar zelf toestemming voor geeft. Je bank- of gironummer, naam, adres, postcode, woonplaats, datum en handtekening moeten ingevuld zijn voor je de machtiging terugstuurt naar degene die je wil betalen. Je wordt vooraf op de hoogte gesteld van het moment waarop de afschrijving bij benadering zal plaatsvinden. Als u het niet eens bent met de afschrijving, dien je contact op te nemen met de betreffende organisatie. Automatisch afschrijven gaat sneller, is gemakkelijker en geeft zekerheid.

  Vertrouwelijk informatie

  De betrokken partijen, te weten de cursist (of opleideling) en de RINO amsterdam, en als onafhankelijk lid mr. mw. G. Stouthart (advocaat bij Sprengers Advocaten te Utrecht), zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

  Eigendomsrecht

  Het eigendomsrecht en (eventuele) copyright van het cursusmateriaal ligt bij de docent van de cursus.

 • Annuleren

  Zodra je je hebt aangemeld gelden de algemene voorwaarden. Binnen de wettelijke termijn van veertien dagen kun je jouw inschrijving kosteloos annuleren. Annuleren is niet mogelijk indien de opleiding of cursus binnen deze veertien dagen van start gaat. Annuleren kan schriftelijk of per e-mail via info@rino.nl. Bij een annulering tot vijf weken voor aanvang brengen wij € 50,- administratiekosten in rekening.

  Helaas zijn wij genoodzaakt om bij een latere annulering, binnen vijf weken voor aanvang van de cursus of opleiding, het volledige cursusbedrag in rekening te brengen. Wel mag je zonder kosten je plek in laten nemen door een vervanger. Meer informatie hierover vind je in onze algemene voorwaarden.

  Wettelijke bedenktermijn
  Na het tot stand komen van de overeenkomst (inschrijving) heeft de cursist gedurende14 dagen het recht de overeenkomst (inschrijving) zonder opgaaf van reden te ontbinden, tenzij de nascholingsactiviteit voor de afloop van de termijn reeds is begonnen.

 • Klachten

  Klachten worden trapsgewijs in behandeling genomen. Klager wendt zich bij voorkeur in eerste instantie direct tot de docent(en) van een cursus of opleiding, met name wanneer de klacht de kwaliteit (in brede zin) van de cursus of opleiding betreft. Vaak kan dan al een bevredigende oplossing gevonden worden.

  Klachten kunnen (direct of in tweede instantie) ook gemeld worden bij de coördinator van de betreffende BIG-opleiding of bij het afdelingshoofd van de afdeling postacademische beroepsopleidingen, of bij het hoofd van de afdeling nascholing. Dit gebeurt bij voorkeur schriftelijk. Binnen één werkweek ontvangt men een bevestiging en hoort men wie er met de klacht aan het werk gaat. Vanzelfsprekend zullen alle klachten vertrouwelijk worden behandeld.

  De betrokkenen spannen zich in de klacht op te lossen. Indien nodig zullen zij daarbij de hoofdopleider van de betreffende opleiding betrekken. Klager ontvangt binnen 3 weken bericht over de voorgestelde oplossing.

  Wanneer voor de klacht geen bevredigende oplossing is gevonden wordt de klacht ter kennis gebracht van de directeur. Deze informeert zich bij alle betrokkenen (hoor en wederhoor) en doet een uitspraak. Indien nodig kan de directeur zich laten adviseren door het juridisch geschoolde lid van de Raad van Toezicht.

  Deze procedure neemt doorgaans maximaal 4 werkweken in beslag. Binnen die tijd ontvangt klager bericht.

  Wanneer geen bevredigende oplossing wordt gevonden treedt de geschillenregeling in werking, die hieronder beschreven wordt.

  Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd voor de duur van 5 jaar.


  Geschillen

  RINO is als NRTO lid aangesloten bij de Geschillencommissie. Als de interne klachtenprocedure van RINO is doorlopen en er is geen oplossing gekomen kan er beroep worden gedaan op de Geschillencommissie.

  De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

  • Het onderwijs, de opleiding, de cursus of de training was niet zoals u had gedacht
  • Het lesrooster was niet zoals u had gedacht
  • Het geld dat betaald moet worden voor het inschrijven bij de onderwijsinstelling
  • Het geld dat betaald moet worden voor het volgen van lessen
  • Kosten voor het afzeggen van de lessen
  • De kwaliteit van lesgeven van de docent(en)
 • Onderwijs- en Examenregelingen

  Hieronder vind je de Onderwijs- en Examenregelingen (OER) van onze (BIG) opleidingen: