RINO amsterdam verzorgt de BIG opleidingen tot GZ-psycholoog, Psychotherapeut en Klinisch Psycholoog. In nauwe samenwerking met en in opdracht van De Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam. Voor de BIG opleidingen Gezondheidszorg-psycholoog en Klinisch psycholoog (KP) zoekt de stichting per 1 januari 2019 twee nieuwe hoofdopleiders.

De sollicitatietermijn is inmiddels verstreken. Solliciteren was mogelijk tot 31 augustus 2018.

Bekijk de functieprofielen voor de vacatures op deze pagina of download de PDF's:

 

De Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam roept kandidaten op te solliciteren naar de functie:

Hoofdopleider Opleidingen GZ-psycholoog
m/v  0,4 fte

 

Die tevens aangesteld zal worden als bijzonder hoogleraar Beroepsopleiding GZ-psycholoog of UHD bij één van de Amsterdamse universiteiten.

 

De opleiding tot GZ-psycholoog
 

De opleiding tot GZ-psycholoog wordt aangeboden door zes erkende opleidingsinstellingen in Nederland. De Stichting Postacademische G(GZ)-opleidingen Amsterdam biedt drie differentiaties aan: GZ K&J, GZ Volwassenen en GZ Ouderen. De zes opleidingsinstellingen werken nauw samen in de Stichting vLOGO, waarin de regionale stichtingsbesturen participeren. In alle GZ-opleidingen in het land is het competentie gericht opleiden intussen geïmplementeerd. In vervolg hierop zullen de opleidingen meer gepersonaliseerd/modulair worden aangeboden.

 

Functieprofiel hoofdopleider GZ-psycholoog
 

Het hoofdopleiderschap omvat de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de opleiding en de inrichting en ontwikkeling van het curriculum. De hoofdopleider is verantwoordelijk voor het wetenschappelijke niveau van de opleiding en in het bijzonder voor de vertaling van wetenschappelijke kennis naar praktisch handelen. De hoofdopleider is ook verantwoordelijk voor de onderwijskundige kwaliteit van de opleiding. Daarnaast dient de hoofdopleider de Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam te vertegenwoordigen in landelijk overleg en werkgroepen.

 

Formele eisen
 

 • BIG-registratie GZ-psycholoog: minimaal 5 jaar.
 • Minimaal 5 jaar behandelervaring als GZ-psycholoog.
 • Academische promotie, liefst op het gebied van de gezondheidszorgpsychologie of een daaraan gelieerd gebied.
 • Onderzoekservaring en -publicaties op het gebied van de gezondheidszorgpsychologie.
 • Ervaring met het opleiden van GZ-psychologen.
 • Professorabel zijn, op basis van standing in het veld, voldoende relevante publicaties, onderwijs- en promotiebegeleidingscapaciteiten.
   

Onder de taken/verantwoordelijkheden van de hoofdopleider vallen:

 • Organiseren van het opleidingsprogramma, aansturen van hoofddocenten en docenten, in nauwe samenwerking met de plaatsvervangend hoofdopleider GZ-psycholoog en de coördinatoren.
 • Nader uitwerken van het landelijk ontwikkelde competentiegericht opleiden (CGO).
 • Ontwikkelen en implementeren van gepersonaliseerd/modulair opleiden.
 • Werven en visiteren van praktijkinstellingen.
 • Voorzitten van de opleidingscommissie, de curriculumcommissie en het overleg van praktijkopleiders.
 • Werven en selecteren van docenten.
 • Selecteren en beoordelen van cursisten en bewaken van hun voortgang.
 • Participeren in landelijke overleggen.

 

Dit vraagt van de hoofdopleider:

 • Werkzaam zijn in de klinische praktijk.
 • Kennis van de ontwikkelingen en het onderzoek binnen het vakgebied van de gezondheidszorgpsychologie.
 • Ervaring op het gebied van academisch en/of postacademisch onderwijs en affiniteit met het competentiegericht opleiden (CGO) en gepersonaliseerd/modulair opleiden.
 • Het vermogen tot ‘bruggenbouwen’, zoals tussen de universitaire wereld en de GGZ-praktijk.
 • Een proactieve ‘hands-on’ mentaliteit.

 

Aanstelling
 

 • Van de hoofdopleider wordt verwacht dat hij/zij gemiddeld twee dagen per week beschikbaar is (16 uur), waarvan 12 uur direct t.b.v. het onderwijs en 4 uur t.b.v. wetenschappelijke taken/onderzoek.
  Nota bene: Kandidaten die minder uren beschikbaar hebben (bij voorbeeld 8 uur) worden zeker ook uitgenodigd te solliciteren. In dit geval worden, in gezamenlijk overleg, de taken tussen de hoofdopleider en de plaatsvervangend hoofdopleiders anders verdeeld.
 • De hoofdopleider krijgt een aanstelling als bijzonder hoogleraar of een aanstelling als UHD, met een welomschreven tenure track, dat bij voldoende resultaat kan leiden tot het bijzonder hoogleraarschap.

 

Sollicitatiecommissie
 

De Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam heeft een sollicitatiecommissie benoemd, die bestaat uit:

 • prof. dr. Arnoud Arntz, voorzitter van de Stichting, Universiteit van Amsterdam
 • prof. dr. Pim Cuijpers, afdelingshoofd vakgroep psychologie, Vrije Universiteit
 • een vertegenwoordiger van de praktijkopleidingsinstellingen
 • drs. Maryke Wolters – Geerdink, plaatsvervangend hoofdopleider
 • drs. Marieke van Dam, directeur RINO

 

Procedure en tijdpad
 

 • Kandidaten worden uitgenodigd vóór 31 augustus 2018 te reageren.
 • Zij kunnen hun sollicitatie sturen aan RINO Amsterdam, t.a.v. Annemarie Streur-van der Linden (P&O), Leidseplein 5, 1017 PR in Amsterdam of mailen aan annemariestreur@rino.nl
 • Kandidaten zullen, na een eerste screening door de sollicitatiecommissie, worden voorgelegd aan een afvaardiging van de Amsterdamse universiteiten. Deze doen een eerste check op de haalbaarheid van een UHD-schap of hoogleraarschap.
 • De sollicitatiecommissie voert in september gesprekken met geselecteerde kandidaten.
 • De gekozen kandidaat voert gesprekken met de universiteit waarmee de beste match is.
 • De commissie draagt de gekozen kandidaat voor aan het Stichtingsbestuur.
 • Vanaf november 2018 vindt een kennismakings- en inwerkperiode plaats.
 • Vanaf 1 januari 2019 is de nieuwe hoofdopleider formeel in functie.

 

De Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam roept kandidaten op te solliciteren naar de functie:

Hoofdopleider Opleidingen Klinisch Psycholoog
m/v 0,2 fte

Die tevens aangesteld zal worden als bijzonder hoogleraar Beroepsopleiding Klinisch Psycholoog bij één van de Amsterdamse universiteiten.

De opleiding tot Klinisch Psycholoog

De opleiding tot Klinisch Psycholoog wordt aangeboden door de zes erkende opleidingsinstellingen in Nederland. Deze opleidingsinstellingen werken nauw samen in de Stichting vLOGO, waarin de regionale stichtingsbesturen participeren. In alle KP-opleidingen in het land is het competentie gericht opleiden intussen geïmplementeerd. In vervolg hierop zullen de opleidingen meer gepersonaliseerd/modulair worden aangeboden.

Functieprofiel hoofdopleider Klinisch Psycholoog

Het hoofdopleiderschap omvat de eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de opleiding en de inrichting en ontwikkeling van het curriculum. De hoofdopleider is verantwoordelijk voor de wetenschappelijke kwaliteit van de opleiding en in het bijzonder voor de vertaling van wetenschappelijke kennis naar praktisch handelen. De hoofdopleider is verantwoordelijk voor de onderwijskundige kwaliteit van de opleiding. Daarnaast dient de hoofdopleider Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam te vertegenwoordigen in landelijk overleg.

De hoofdopleider/hoogleraar verricht t.b.v. de opleidingen de volgende taken:

 • Organiseren van het opleidingsprogramma, aansturen van hoofddocenten en docenten, in nauwe samenwerking met de plaatsvervangend hoofdopleider GZ-psycholoog en de coördinatoren.
 • Ontwikkelen en implementeren van gepersonaliseerd/modulair opleiden.
 • Werven en visiteren van praktijkinstellingen. Voorzitten van de opleidingscommissie, de curriculumcommissie en het overleg van praktijkopleiders.
 • Werven en selecteren van docenten.
 • Selecteren en beoordelen van cursisten en bewaken van hun voortgang.
 • Participeren in landelijke overleggen.
 • Daarnaast wordt verwacht dat de hoofdopleider/hoogleraar:
 • Onderzoek verricht op het terrein van de klinische psychologie.
 • Subsidies werft ten behoeve van onderzoek op het terrein van de leerstoel.
 • Publicaties en voordrachten verzorgt op het terrein van de leerstoel.


Profiel

 • Geregistreerd als Klinisch Psycholoog BIG.
 • Gepromoveerd in de Psychologie of Gezondheidswetenschappen op een onderwerp betrekking hebbend op de klinische psychologie.
 • Professionele ervaring op het terrein van de klinische psychologie.
 • Aantoonbare onderwijskwaliteiten binnen de beroepsopleiding GZ-psycholoog, psychotherapeut en/of klinisch psycholoog.
 • Aantoonbare onderzoekskwaliteiten zoals onder andere blijkt uit internationale publicaties en werfkracht van subsidies.
 • Een eigen onderzoekslijn die aansluit bij het onderzoek van de VU en/of UvA ruime contacten met het werkveld van de opleiding tot Klinisch Psycholoog.
 • Ruime ervaring als manager en/of bestuurder.
 • Voldoen aan de eisen voor bijzondere hoogleraren van de VU of de UvA.
   

Het is mogelijk dat kandidaten op dit moment nog niet voldoen aan de eisen voor het bijzonder hoogleraarschap van de VU of de UvA, in termen van het aantal publicaties, verwerven subsidies en begeleiden van promovendi. In dat geval kan een traject (tenure track) worden uitgezet dat in een periode van maximaal drie jaar leidt tot de voordracht van de benoeming als hoogleraar.

Aanstelling

Van de hoofdopleider/hoogleraar wordt verwacht dat hij/zij gemiddeld één dag per week beschikbaar is voor het uitoefenen van de aan de functie verbonden taken rond de opleiding. Hiervoor is 8 uur per week beschikbaar, waarvan 2 uur t.b.v. wetenschappelijke taken.

De hoofdopleider krijgt daarnaast een aanstelling als bijzonder hoogleraar óf een aanstelling als UHD, met een welomschreven tenure track, leidend tot een bijzonder hoogleraarschap.

Sollicitatiecommissie

De Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam heeft een sollicitatiecommissie benoemd, die bestaat uit:

 • prof. dr. Arnoud Arntz, voorzitter van de Stichting, Universiteit van Amsterdam
 • prof. dr. Pim Cuijpers, afdelingshoofd vakgroep psychologie, Vrije Universiteit
 • een vertegenwoordiger van de praktijkopleidingsinstellingen
 • een vertegenwoordiger van de opleidingscommissie/hoofddocenten
 • drs. Marieke van Dam, directeur RINO

 

Procedure en tijdpad

 • Kandidaten worden uitgenodigd vóór 31 augustus 2018 te reageren.
 • Zij kunnen hun sollicitatie sturen aan RINO Amsterdam, t.a.v. Annemarie Streur-van der Linden (P&O), Leidseplein 5, 1017 PR in Amsterdam of mailen aan annemariestreur@rino.nl
 • Kandidaten zullen, na een eerste screening door de sollicitatiecommissie, worden voorgelegd aan een afvaardiging van de Amsterdamse universiteiten. Deze doen een eerste check op de haalbaarheid van een UHD-schap of hoogleraarschap.
 • De sollicitatiecommissie voert in september gesprekken met geselecteerde kandidaten.
 • De gekozen kandidaat voert gesprekken met de universiteit waarmee de beste match is.
 • De commissie draagt de gekozen kandidaat voor aan het Stichtingsbestuur.
 • Vanaf november 2018 vindt een kennismakings- en inwerkperiode plaats.
 • Vanaf 1 januari 2019 is de nieuwe hoofdopleider formeel in functie.

 

 

Contact