Wat is FloorPlay?

 

 

FloorPlay is een praktische methode voor het werken met kinderen en jeugd in het autistisch spectrum en met verstandelijke beperkingen. De methode kan op individuele basis worden gebruikt door ouders en hulpverleners. In zorginstellingen biedt het een ontwikkelings- en contactgerichte methode van bejegening van cliënten.

Bij de keuze voor de naam FloorPlay heeft de RINO zich gebaseerd op twee beroemde modellen: Floortime, het gedachtegoed van Stanley Greenspan, zoals hij dat heeft geformuleerd in zijn DIR/Floortime-model, en het PLAY-project van Rick Solomon, een succesvol programma in de VS waarbij ouders worden getraind in de intensieve (spel)begeleiding van hun kinderen.

Met de naam FloorPlay heeft de RINO een eigen geïntegreerd model ontwikkeld, waarin we naast deze twee bronnen van informatie en inspiratie aansluiting zoeken bij andere theorieën en methoden. Bijvoorbeeld op het gebied van de Infant Mental Health (IMH) en de nieuwste inzichten uit de neurobiologie.

Voor mogelijkheden om FloorPlay als competentie te implementeren in zorgorganisaties kunt u contact opnemen met de RINO.

FloorPlay opleidingsroute

De route tot FloorPlay-coach en de route tot professioneel FloorPlay-specialist kent een aantal welomschreven stappen.

Alle cursussen zijn uiteraard ook los te volgen, als nascholingscursus.

Cursusaanbod

Hieronder vindt u een lijst met een aantal specifieke FloorPlay-cursussen.

 

Congressen

In september 2006 organiseerde de RINO aan meer dan 250 deelnemers het eerste DIR/Floortime-congres by Greenspan & Wieder. Onder anderen Serena Wieder, Ruby Salazar, Sima Gerber en Rosemary White waren bij dit succesvolle congres aanwezig. Het was de eerste keer dat de methode in Europa werd gepresenteerd.

Drie jaar later, op 28, 29 en 30 mei 2009, vond de tweede Floortime Conferentie in Amsterdam plaats. Met meer dan 150 deelnemers was ook deze conferentie een groot succes. Op de conferentie spraken onder meer Rick Solomon, Ruby Salazar, Pim van der Pol, Pim Donkersloot, Karen Dun, Marius de Vos, en Guy Couturier.

Er werden verschillende onderwerpen en aspecten van de DIR/Floortime-methode besproken. Ook waren er workshops waar de vaak inspirerende persoonlijke verhalen van de sprekers werden verteld, en waar professionals, ouders en betrokkenen met elkaar konden praten en vragen konden stellen over hun persoonlijke situatie.

Beide congressen waren de voorlopers van het opleidingstraject tot professioneel Floortimer dat in 2010 bij de RIN plaatsvond, en waarvan in september 2011 de tweede uitvoering van start ging onder de nieuwe naam Professioneel FloorPlayer.

Organisatie

Het opleidingstraject tot FloorPlayer is een initiatief van de RINO. De opleiding en workshops worden gegeven door ervaren FloorPlayers en kinder- en jeugdspecialisten.

Werkgroep

In 2009 werd een werkgroep opgericht om de FloorPlay-methode (toen nog Floortime-methode) in Nederland meer bekendheid te geven door middel van cursussen, workshops en opleidingstrajecten voor ouders, begeleiders en professionals.

De werkgroep bestaat uit:

Boek

Het boek Als uw kind speciale aandacht nodig heeft is de Nederlandse vertaling van dr. Stanley Greenspans boek The child with special needs, bewerkt door drs. Guy Couturier, drs. Pim Donkersloot, drs. Karin Dun en dr. Pim van der Pol.

U kunt dit boek bestellen via info@rino.nl. Als u uw naam en verzendadres vermeldt, sturen wij u het boek toe, inclusief factuur. De kosten zijn € 20,- plus verzendkosten (ter indicatie: binnen Nederland: € 3,10).

Ouders

FloorPlay is erop gericht als ouder samen met je kind te spelen op allerlei manieren in de dagelijkse situatie, om zo de ontwikkeling van je kind te stimuleren.

Als ouder heb je als rol de actieve speelkameraad voor je kind te zijn. Je treedt in het voetspoor van je kind en je volgt je kind met het spelen. Op deze manier zie je wat je kind interesseert. Je kunt dit volgen en zo stimuleer je het kind interactie met je te hebben. Soms ben je de opbouwende helper, soms een dwarsligger.

Het spoor van het kind volgen betekent voortbouwen op zijn natuurlijke aanleg en interesses. Bijvoorbeeld: een kind gaat volkomen op in zijn spel met een speelgoedpaardje, hij gaat niet in op je uitnodiging om jouw paardje met zijn paardje te laten praten en begint in de richting van je deur te bewegen. Door bijvoorbeeld de deur met jouw paardje te blokkeren, daag je het kind uit om te onderhandelen met gebaren en/of woorden en zo een communicatie in te zetten.

Enkele algemene adviezen:

 • Laat u leiden door het kind
 • Dring aan op het krijgen van een reactie
 • Leg uw eigen acties niet dwingend op aan het kind
 • Probeer een activiteit altijd zolang mogelijk uit te breiden
 • Onderbreek een activiteit niet zolang die gaande is
 • Leg een accent op de voortgang van het spel
 • Voel uzelf betrokken in de activiteiten
 • Verander een spel niet in een lesje

De RINO organiseert ook een informatiebijeenkomst voor ouders. Deze informatie avond is gratis. U kunt meer informatie opvragen of u inschrijven door een email te sturen aan iljalescrauwaet@rino.nl.

Twee registers

De RINO houdt twee registers bij; één van FloorPlay-coaches (in ontwikkeling) en één van FloorPlay-specialisten.

In het register FloorPlay specialist zijn op dit moment al diegenen ingeschreven die de opleidingsroute (zoals die op deze website uitvoerig wordt beschreven) in zijn geheel hebben gevolgd, tot en met de intensieve FloorPlay-week en het supervisietraject.

Het register FloorPlay coach is vooral ontwikkeld voor die hulpverleners voor wie de route tot FloorPlay specialist te lang of te omvangrijk is, maar die wél prijsstellen op een officiële registratie. Of omdat de werkgever hieraan belang hecht, of omdat men aan de ouders een kwaliteitskeurmerk wil kunnen overleggen.

In het register FloorPlay coach zullen al diegenen worden ingeschreven die na de inleiding FloorPlay drie basiscursussen hebben gevolgd, en die voldoen aan een aantal aanvullende eisen.

 

Wat is het verschil tussen een FloorPlay-coach en een FloorPlay-specialist?

Verschil in werkzaamheden

De FloorPlay-coach en FloorPlay-specialisten werken in de praktijk doorgaans in verschillende functies.
Een FloorPlay-coach zal vooral zelf FloorPlay in interactie met een kind toepassen, bijv. als pedagogisch behandelaar in een behandelgroep of als vaktherapeut (bijv. Speltherapeut, psychomotore therapeut). Ook kan deze in gezinnen ondersteuning bieden als FloorPlay-coach door zelf de speelse interactie met het kind aan te gaan en ouders en andere betrokkenen tips te geven in de interactie met hun kind. De FloorPlay-coach is in staat een goede inschatting te maken van het ontwikkelingsniveau van een kind, rekening houdend met het individueel biologisch profiel en de relatie met de ouders/verzorgers en hierop aan te sluiten met FloorPlay.

Een FloorPlay-specialist heeft zich verder verdiept en ontwikkeld in de FloorPlay-methode en kan ook ouders, medewerkers en FloorPlay-coaches begeleiden en coachen. De FloorPlay-specialist is opgeleid om een heel FloorPlay-traject op te zetten en uit te voeren; van uitgebreide assesment van het unieke D-I-R profiel en opstellen van het behandelplan, tot het overbrengen van de FloorPlay-methode op ouders en professionals en het praktisch begeleiden/coachen van ouders en eventueel andere betrokkenen.

Verschil in opleidingseisen

Een FloorPlay-coach die geregistreerd staat op de site van de RINO Amsterdam voldoet aan de volgende opleidingseisen:

De FloorPlay coach heeft een introductiecursus FloorPlay gevolgd, en heeft daarnaast de basis van de FloorPlay opleiding afgerond. Deze basis bestaat uit een keuze van drie cursussen binnen het FloorPlay opleidingstraject (zie: http://www.RINO.nl/opleidingsroute/floorplay).

Naast het volgen van deze cursussen heeft de FloorPlay-coach minimaal een ½ jaar werkervaring opgedaan als coach en daar in totaal 3 uur supervisie over gehad.

Een FloorPlay-specialist die geregistreerd staat in het register voor FloorPlay-specialisten op de site van de RINO Amsterdam voldoet aan de volgende opleidingseisen:

De FloorPlay-specialist heeft naast de basisopleiding van de introductiecursus en 3 cursussen op het gebied van FloorPlay, tevens de verdiepende Intensieve Week FloorPlay gevolgd en 10,5 uur supervisie.

Hoe verloopt het supervisietraject tot FloorPlay-coach?

Na het volgen van de Introductiecursus FloorPlay en drie basiscursussen op het gebied van de D, I en R, kan de FloorPlay-coach i.o. zich via de site RINO.nl opgeven voor supervisie door een van de FloorPlay-supervisoren die verbonden zijn aan de RINO Amsterdam. Van belang is dat de FloorPlay-coach i.o. zelf al FloorPlay toepast in de praktijk en voor aanvang van de supervisie een casusverslag indient. De supervisie bestrijkt een periode van minimaal een halfjaar waarin men FloorPlay toepast binnen de eigen werksetting.

Het aantal supervisiesessies, individueel bestaat uit 3 bijeenkomsten van 1 uur, in totaal 3 uur supervisie.

Een groepssupervisie is ook mogelijk. Je volgt dan supervisie in een groepje van maximaal 3 FloorPlay-coaches in opleiding. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om de supervisor naar een locatie uit te nodigen zodat het logistiek gemakkelijker wordt. Bij een groepssupervisie blijft het wel heel belangrijk dat er tijd genoeg is voor ieders eigen proces en worden de uren opgeteld. Dat wil zeggen bij 2 deelnemers in een groep gaat het om 2 uur supervisie. Bij 3 deelnemers gaat het om totaal 3 uur supervisie. Houd ook rekening met een eventuele pauze als er 3 deelnemers aanwezig zijn. Voordeel van een groepssupervisie is dat je van elkaar kunt leren. Je ziet een andere casus (of twee) waardoor je misschien weer ideeën opdoet of elkaar kunt ondersteunen in het proces.

Voor aanvang van het eerste supervisiemoment stuurt de FloorPlay-coach i.o. een casusbeschrijving op schrift (per mail). Tijdens de supervisie-bijeenkomsten brengt de FloorPlay-coach video-opnames van zichzelf met het kind in.

Voor registratie in het register FloorPlay-coach gelden de volgende eisen:

1) Bij start van de supervisie: Indienen van een casusbeschrijving

2) Een reflectieverslag over drie supervisiemomenten (1 à 2 A4)

Ad 1: De casusbeschrijving. Deze dient als volgt te zijn opgebouwd:

Een beschrijving van een kind, waarin de zes mijlpalen van Greenspan beschreven worden. Beschrijvingen van de doelen van FloorPlay en passende activiteiten en technieken.

Een beschrijving van twee FloorPlay-momenten met dat kind waarin de vijf stappen van FloorPlay herkenbaar terugkomen:

 • Observeren
 • Openen van een communicatiecirkel
 • Volg de lijn van het kind
 • Uitbreiden van de interactie en communicatie (eventueel toepassing van technieken)
 • Sluiten van de communicatiecirkel

Ad 2: Verslag over drie supervisiemomenten. De supervisie bestrijkt een periode van minimaal een halfjaar waarin men werkt als FloorPlay coach. Uit het verslag blijkt reflectie op het eigen handelen als FloorPlay coach.

Kosten

De kosten voor supervisie bedragen 100 euro per uur, dus 300 euro voor het totale supervisie-traject. Daarnaast dient de FloorPlay-coach in opleiding een casusverslag in te dienen en een reflectieverslag over de drie supervisiebijeenkomsten. De kosten voor de toetsing van deze documenten bedragen € 100.

Vindbaarheid door ouders

FloorPlay-coaches en FloorPlay-specialisten kunnen in de toekomst, wanneer zij dat willen, op de RINO FloorPlay-website relevante informatie over hun begeleidings- en behandelaanbod vermelden. Dat betekent dat de registers kunnen worden benut door ouders en verwijzers die op zoek zijn naar begeleiders/behandelaars op FloorPlay-gebied.

 

     

Resultaten 1-10 van de 17

Diagnostiek met FEAS

bij kinderen van 0 tot 5 jaar en hun ouders

10 Jun 2017 - 01 Jul 2017
(driedaagse cursus)
Nog enkele plaatsen beschikbaar.

In deze verdiepingscursus leren de deelnemers hoe zij optimaal gebruik kunnen maken van de diagnostische instrumenten.

FloorPlay - intensieve week

optimale ondersteuning van ieder kind

21 Nov 2017 - 24 Nov 2017
(4 aansluitende dagen)
27 plaatsen beschikbaar.

De intensieve FloorPlay week is onderdeel van het opleidingtraject tot FloorPlay specialist

Autismespectrumstoornissen (ASS) bij jonge kinderen

vroegdiagnostiek van 0 tot 4 jaar

12 Sep 2017 - 10 Okt 2017
(driedaagse cursus)
17 plaatsen beschikbaar.

Hoe kunnen autismespectrumstoornissen gediagnosticeerd worden bij kinderen tussen 0 en 4 jaar.

Spel en FloorPlay

observeren van interactief spelgedrag

03 Nov 2017 - 08 Dec 2017
(driedaagse cursus)
10 plaatsen beschikbaar.

Ouders leren op een speelse manier de ontwikkeling van hun kind te stimuleren.

FloorPlay Introductie, praktijkdag

kinderen die speciale aandacht nodig hebben

12 Dec 2017 - 12 Dec 2017
(praktijkdag)
20 plaatsen beschikbaar.

Deze praktijkdag vormt samen met de online module Introductie FloorPlay de Blended cursus Introductie FloorPlay. FloorPlay is een effectieve manier om kinderen met ontwikkelingsproblemen, waaronder autisme, te begeleiden en hun ontwikkeling te stimuleren.

Advanced PLAY

Play and Language for Autistic Youngsters

01 Jan 2018 - 01 Jun 2018
(two-day workshop)
50 plaatsen beschikbaar.

In deze workshop, verdiepend SPELEN, passen de deelnemers hun kennis over de Floortimemethode en de zes ontwikkelingsfasen toe op de casuïstiek die door de docent en de deelnemers zelf wordt ingebracht.

15 Mei 2017 - 12 Jun 2017
(driedaagse cursus)
9 plaatsen beschikbaar.

De opbouw van een breed referentiekader van waaruit druk en impulsief gedrag begrepen kan worden en behandeld. Het kunnen begrijpen van de problemen van kinderen met druk gedrag en hun ouders vanuit een perspectief waarin ook betekenisgeving en relationele ervaringen mee betrokken worden: een...

Spel en FloorPlay

observeren van interactief spelgedrag

21 Apr 2017 - 09 Jun 2017
(driedaagse cursus)
Deze cursus is reeds gestart.

Ouders leren op een speelse manier de ontwikkeling van hun kind te stimuleren.

Deze cursus is reeds gestart. Er zijn nog andere data beschikbaar waarvoor inschrijven wel mogelijk is.

Overige startdata
03 Nov 2017
15 Sep 2017

Ouders coachen in FloorPlay

via spel contact leggen met jonge kinderen met ontwikkelingsproblemen

30 Mei 2017 - 13 Jun 2017
(tweedaagse cursus)
Inschrijven onder voorbehoud

De cursist wordt sensitief voor de mogelijkheden, uitdagingen en ambivalenties bij ouders en kinderen. De cursist leert aansluiting te vinden bij ouders en kinderen. De cursist helpt ouders hun kind te begeleiden in zijn of haar spel en ontwikkeling en te reageren op het gedrag in allerlei dagelijkse...

FloorPlay Introductie, praktijkdag

kinderen die speciale aandacht nodig hebben

22 Sep 2017 - 22 Sep 2017
(praktijkdag)
18 plaatsen beschikbaar.

Deze praktijkdag vormt samen met de online module Introductie FloorPlay de Blended cursus Introductie FloorPlay. FloorPlay is een effectieve manier om kinderen met ontwikkelingsproblemen, waaronder autisme, te begeleiden en hun ontwikkeling te stimuleren.

Contact