Wat is FloorPlay?

 

 

FloorPlay is een praktische methode voor het werken met kinderen en jeugd in het autistisch spectrum en met verstandelijke beperkingen. De methode kan op individuele basis worden gebruikt door ouders en hulpverleners. In zorginstellingen biedt het een ontwikkelings- en contactgerichte methode van bejegening van cliënten.

Bij de keuze voor de naam FloorPlay heeft de RINO zich gebaseerd op twee beroemde modellen: Floortime, het gedachtegoed van Stanley Greenspan, zoals hij dat heeft geformuleerd in zijn DIR/Floortime-model, en het PLAY-project van Rick Solomon, een succesvol programma in de VS waarbij ouders worden getraind in de intensieve (spel)begeleiding van hun kinderen.

Met de naam FloorPlay heeft de RINO een eigen geïntegreerd model ontwikkeld, waarin we naast deze twee bronnen van informatie en inspiratie aansluiting zoeken bij andere theorieën en methoden. Bijvoorbeeld op het gebied van de Infant Mental Health (IMH) en de nieuwste inzichten uit de neurobiologie.

Voor mogelijkheden om FloorPlay als competentie te implementeren in zorgorganisaties kunt u contact opnemen met de RINO.

FloorPlay opleidingsroute

De route tot professioneel FloorPlay specialist kent een aantal welomschreven stappen.

Alle cursussen zijn uiteraard ook los te volgen, als nascholingscursus.

Cursusaanbod

Hieronder vindt u een lijst met een aantal specifieke FloorPlay-cursussen.

 

Congressen

In september 2006 organiseerde de RINO aan meer dan 250 deelnemers het eerste DIR/Floortime-congres by Greenspan & Wieder. Onder anderen Serena Wieder, Ruby Salazar, Sima Gerber en Rosemary White waren bij dit succesvolle congres aanwezig. Het was de eerste keer dat de methode in Europa werd gepresenteerd.

Drie jaar later, op 28, 29 en 30 mei 2009, vond de tweede Floortime Conferentie in Amsterdam plaats. Met meer dan 150 deelnemers was ook deze conferentie een groot succes. Op de conferentie spraken onder meer Rick Solomon, Ruby Salazar, Pim van der Pol, Pim Donkersloot, Karen Dun, Marius de Vos, en Guy Couturier.

Er werden verschillende onderwerpen en aspecten van de DIR/Floortime-methode besproken. Ook waren er workshops waar de vaak inspirerende persoonlijke verhalen van de sprekers werden verteld, en waar professionals, ouders en betrokkenen met elkaar konden praten en vragen konden stellen over hun persoonlijke situatie.

Beide congressen waren de voorlopers van het opleidingstraject tot professioneel Floortimer dat in 2010 bij de RIN plaatsvond, en waarvan in september 2011 de tweede uitvoering van start ging onder de nieuwe naam Professioneel FloorPlayer.

Organisatie

Het opleidingstraject tot FloorPlayer is een initiatief van de RINO. De opleiding en workshops worden gegeven door ervaren FloorPlayers en kinder- en jeugdspecialisten.

Werkgroep

In 2009 werd een werkgroep opgericht om de FloorPlay-methode (toen nog Floortime-methode) in Nederland meer bekendheid te geven door middel van cursussen, workshops en opleidingstrajecten voor ouders, begeleiders en professionals.

De werkgroep bestaat uit:

Boek

Het boek Als uw kind speciale aandacht nodig heeft is de Nederlandse vertaling van dr. Stanley Greenspans boek The child with special needs, bewerkt door drs. Guy Couturier, drs. Pim Donkersloot, drs. Karin Dun en dr. Pim van der Pol.

U kunt dit boek bestellen via info@rino.nl. Als u uw naam en verzendadres vermeldt, sturen wij u het boek toe, inclusief factuur. De kosten zijn € 20,- plus verzendkosten (ter indicatie: binnen Nederland: € 3,10).

Ouders

FloorPlay is erop gericht als ouder samen met je kind te spelen op allerlei manieren in de dagelijkse situatie, om zo de ontwikkeling van je kind te stimuleren.

Als ouder heb je als rol de actieve speelkameraad voor je kind te zijn. Je treedt in het voetspoor van je kind en je volgt je kind met het spelen. Op deze manier zie je wat je kind interesseert. Je kunt dit volgen en zo stimuleer je het kind interactie met je te hebben. Soms ben je de opbouwende helper, soms een dwarsligger.

Het spoor van het kind volgen betekent voortbouwen op zijn natuurlijke aanleg en interesses. Bijvoorbeeld: een kind gaat volkomen op in zijn spel met een speelgoedpaardje, hij gaat niet in op je uitnodiging om jouw paardje met zijn paardje te laten praten en begint in de richting van je deur te bewegen. Door bijvoorbeeld de deur met jouw paardje te blokkeren, daag je het kind uit om te onderhandelen met gebaren en/of woorden en zo een communicatie in te zetten.

Enkele algemene adviezen:

 • Laat u leiden door het kind
 • Dring aan op het krijgen van een reactie
 • Leg uw eigen acties niet dwingend op aan het kind
 • Probeer een activiteit altijd zolang mogelijk uit te breiden
 • Onderbreek een activiteit niet zolang die gaande is
 • Leg een accent op de voortgang van het spel
 • Voel uzelf betrokken in de activiteiten
 • Verander een spel niet in een lesje

De RINO organiseert ook een informatiebijeenkomst voor ouders. Deze informatie avond is gratis. U kunt meer informatie opvragen of u inschrijven door een email te sturen aan iljalescrauwaet@rino.nl.

Register

De RINO houdt twee registers bij; één van FloorPlay-coaches (dit register is nog in ontwikkeling) en één van FloorPlay-specialisten.

In het register FloorPlay specialist zijn op dit moment al diegenen ingeschreven die de opleidingsroute (zoals die op deze website uitvoerig wordt beschreven) in zijn geheel hebben gevolgd, tot en met de intensieve FloorPlay-week en het supervisietraject.

Het register FloorPlay coach is vooral ontwikkeld voor die hulpverleners voor wie de route tot FloorPlay specialist te lang of te omvangrijk is, maar die wél prijsstellen op een officiële registratie. Het kan zijn dat de werkgever hieraan belang hecht, of dat men aan de ouders een kwaliteitskeurmerk wil kunnen overleggen.

In het register FloorPlay coach zullen al diegenen worden ingeschreven die na de inleiding FloorPlay drie basiscursussen hebben gevolgd, en die voldoen aan een aantal aanvullende eisen. Hiervoor dient men twee documenten in te dienen:

1) een casusbeschrijving (1 à 2 A4)

2) een verslag over drie supervisie-/intervisiemomenten (1 à 2 A4)

Ad 1: De casusbeschrijving. Deze dient als volgt te zijn opgebouwd:

 • Een beschrijving van een kind, waarin de zes mijlpalen van Greenspan beschreven worden
 • Een beschrijving van twee FloorPlay-momenten met dat kind waarin de vijf stappen van FloorPlay herkenbaar terugkomen:
  • Observeren
  • Openen van een communicatiecirkel
  • Volg de lijn van het kind
  • Uitbreiden van de interactie en communicatie
  • Sluiten van de communicatiecirkel
 • Een beschrijving van de technieken die zijn toegepast tijdens het coachen van de ouders

Ad 2: Verslag over drie supervisie-/intervisiemomenten. De supervisie/intervisie bestrijkt een periode van minimaal een halfjaar waarin men werkt als FloorPlay coach. Uit het verslag blijkt reflectie op het eigen handelen als FloorPlay coach.

De kosten voor de toetsing van deze documenten bedragen € 100.

Vindbaarheid door ouders

FloorPlay-coaches en FloorPlay-specialisten kunnen in de toekomst, wanneer zij dat willen, op de RINO FloorPlay-website relevante informatie over hun begeleidings- en behandelaanbod vermelden. Dat betekent dat de registers kunnen worden benut door ouders en verwijzers die op zoek zijn naar begeleiders/behandelaars op FloorPlay-gebied.

 

     

Resultaten 1-10 van de 11
503.17.01
8 accreditaties
In deze verdiepingscursus leren de deelnemers hoe zij optimaal gebruik kunnen maken van de diagnostische instrumenten.
151.17.01
7 accreditaties
Hoe kunnen autismespectrumstoornissen gediagnosticeerd worden bij kinderen tussen 0 en 4 jaar.
290.17.01
4 accreditaties
De intensieve FloorPlay week is onderdeel van het opleidingtraject tot FloorPlay specialist
151.17.02
7 accreditaties
Hoe kunnen autismespectrumstoornissen gediagnosticeerd worden bij kinderen tussen 0 en 4 jaar.
232.16.01
Supervisie is een belangrijk onderdeel van het opleidingstraject tot professioneel FloorPlayer
235.17.01
9 accreditaties
Een introductie in achtergronden, diagnostiek en behandeling.
776.17.01
8 accreditaties
De cursist wordt sensitief voor de mogelijkheden, uitdagingen en ambivalenties bij ouders en kinderen. De cursist leert aansluiting te vinden bij ouders en kinderen. De cursist helpt ouders hun kind te begeleiden in zijn of haar spel en ontwikkeling en te reageren op het gedrag in allerlei dagelijkse...
235.17.02
9 accreditaties
Een introductie in achtergronden, diagnostiek en behandeling.
793.17.02
9 accreditaties
De opbouw van een breed referentiekader van waaruit druk en impulsief gedrag begrepen kan worden en behandeld. Het kunnen begrijpen van de problemen van kinderen met druk gedrag en hun ouders vanuit een perspectief waarin ook betekenisgeving en relationele ervaringen mee betrokken worden: een...
150.17.01
7 accreditaties
Het observeren van interactief spelgedrag kan helpen om het zicht op de ontwikkeling van een kind te verbeteren.
Contact