Hieronder vindt u de vacatures.

DE PRAKTIJKINSTELLING ARKIN HEEFT:

Per 1 september 2017 2 OPLEIDINGSPLAATSEN voor een psycholoog i.o. tot GZ psycholoog (36 uur per week incl. 4 uur theoretische les), Kinder- en jeugdvariant.

De organisatie:

Arkin is een grote Amsterdamse GGZ-instelling.

Als praktijkinstelling biedt Arkin de mogelijkheid leerervaring op te doen in een breed spectrum van GGZ- en verslavingsproblematiek. De psycholoog i.o. tot GZ-psycholoog wordt geplaatst binnen het onderdeel Arkin, jeugd en gezin. Hij/zij zal participeren in een multidisciplinair behandelteam.

Zie voor meer algemene informatie www.arkin.nl

Voornaamste werkzaamheden (eerste jaar):

 • Het verrichten van intakes, psychologisch (test) onderzoek en indicatiestelling bij kinderen en jeugdigen van 0 tot 23 jaar en hun gezinnen.
 • Het verrichten van met name kortdurende en geprotocolleerde behandelinterventies.
 • Deelname aan indicatieoverleg, behandeloverleg, intervisie en supervisie.
 • Consultverlening aan verwijzers, huisartsen en scholen.
 • Deelname aan interne deskundigheidsbevordering.

Wij vragen:

Kandidaten die zowel in hun master fase van de universitaire studie als in de periode daarna reeds blijk hebben gegeven van een serieuze belangstelling voor de geestelijke gezondheidszorg, in het bijzonder de specialisatie jeugd. Tevens heeft de kandidaat al enige -postacademische- praktijkervaring opgedaan binnen het werkgebied van de GGZ.

Nadere informatie en reactie:

Nadere informatie kunt u inwinnen bij:

Thomas Okker, ondersteuner P-opleidingen Arkin

Tel: 020-590 4931 (dinsdag en donderdag)

E-mail: p-opleidingen@arkin.nl

 

Uw sollicitatiebrief met CV en Logo verklaring (Aan te vragen bij SPON) kunt u mailen aan:

p-opleidingen@arkin.nl

t.a.v. drs. M. el Boushy, P-opleider

 

Sluitingsdatum: 24 april 2017

September 2017 – augustus 2019

Moderne, herstelgerichte geestelijke gezondheidszorg die aansluit bij wensen en mogelijkheden van mensen met ernstige psychiatrische en psychische problemen. Dat is waar meer dan 1650 deskundige en gemotiveerde medewerkers van GGZ Noord-Holland-Noord dag in dag uit voor staan. Wij vinden het belangrijk dat onze cliënten blijven deelnemen aan de maatschappij en dichtbij huis geholpen worden. Daarom hebben we kleinschalige, zelfstandige regio’s en circuits, die nauw samenwerken met andere maatschappelijke organisaties. We streven naar hoge kwaliteit, korte lijnen, heldere afspraken en wederzijds respect. De organisatie heeft het opleiden van verpleegkundigen, psychologen en psychiaters hoog in het vaandel staan. De opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog is goed ingebed in de organisatie. Het werkgebied van GGZ Noord-Holland-Noord bestaat uit Noord-Kennemerland, West-Friesland en Kop van Noord-Holland. In alle onderdelen zijn opleidingsplaatsen voor de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog.

Opleidingsplaats 1 Centrum Kinder- & Jeugdpsychiatrie Hoorn

Het Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie voorziet in ambulante zorg aan kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar, bij wie sprake is van ernstige psychische of psychiatrische problemen. Het bedient de regio West-Friesland met plaatsen als Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Het betreft  een ambulante kinder- en jeugdpsychiatrische afdeling waar ambulante specialistische GGZ-hulp geboden wordt. Alle  in de kinder- en jeugdpsychiatrie voorkomende stoornissen worden behandeld. Hierbij valt te denken aan autismespectrumstoornissen (ASS), ADHD, angst- en stemmingsstoornissen, trauma, eetstoornissen en SOLK. Voor ASS wordt naast ambulante ook deeltijdzorg geboden. Sinds enkele jaren is er een FACT-jeugd team dat instellingsoverstijgend werkt. Ook wordt diagnostiek en behandeling aan 0-6 jarigen en hun ouders geboden. Het team bestaat uit psychiaters, (klinisch en GZ-)psychologen, psychotherapeuten, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen en autisme-hometrainers. Er wordt gewerkt vanuit verschillende referentiekaders (o.a. CGT, systeemtherapeutisch, meer psychodynamisch). De afdeling bestaat uit drie teams met ieder eigen aandachtsgebieden. De praktijkopleiding van psycholoog in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog zal in twee verschillende teams plaatsvinden.

 

Opleidingsplaats 2 Divisie Forensische Psychiatrische Polikliniek Alkmaar

De Divisie Forensische Polikliniek biedt behandeling en begeleiding aan mensen die grensoverschrijdend (strafbaar) gedrag hebben vertoond, ten gevolge van psychische problemen. Het betreft zowel cliënten die (voorwaardelijke) strafrechtelijke titels hebben als cliënten die in een vrijwillig kader worden aangemeld. Bij deze laatste groep heeft behandeling vaak een meer preventief karakter. Het team van de polikliniek in Alkmaar bestaat uit psychologen (o.a. een klinisch psycholoog, Gz-psychologen en psychotherapeut), sociaal psychiatrisch verpleegkundigen en een psychiater die veel ervaring hebben met deze doelgroep. De psycholoog in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog zal zich inzetten voor diagnostiek, indicatiestelling en behandeling bij deze doelgroep.

 

Opleidingsplaats 3 Stemmings- en angststoornissen, locatie Kennemerland of Kop van Noord-Holland

Het Centrum Stemming- en Angststoornissen richt zich op de diagnostiek van ernstige psychische aandoeningen bij volwassenen in de breedste zin én de behandeling van ernstige stemming- of angststoornissen. In 2017 vindt binnen GGZ-Noord-Holland-Noord een transitie plaats waarbij Specialistische Centra, waaronder het Centrum Stemming- en Angststoornissen, worden samengevoegd met de Divisie Maatschappelijke Psychiatrie om zo nog beter de visie van GGZ-Noord-Holland-Noord uit te dragen en te verwezenlijken: beter worden doe je thuis. Er zullen gespecialiseerde wijkteams gevormd worden volgens de principes van het F-ACT model waarbij de specialistische kennis binnen de instelling gewaarborgd wordt. Praktisch betekent dit dat de psycholoog in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog in een specialistisch wijkteam zal komen te werken onder begeleiding van een ervaren psycholoog (een klinisch psycholoog, psychotherapeut of Gz-psycholoog) waarbij hij ervaring opdoet op het vlak van diagnostiek (intakes en psychologisch onderzoek) en behandeling van ernstige psychiatrische aandoeningen in de breedste zin. Hierbij kan gedacht worden aan stoornissen op het gebied van stemming, angst, trauma, lichamelijke klachten en autisme waarbij veelal sprake is van comorbiditeit. De behandeling van persoonlijkheidsstoornissen, eetstoornissen, stoornissen die te maken hebben met ‘frailty’ (voorheen ouderenpsychiatrie) en forensische problematiek zullen in andere gespecialiseerde centra plaatsvinden.

 

Opleidingsplaats 4 Stemmings- en angststoornissen, Hoorn

Deze opleidingsplaats is vergelijkbaar met opleidingsplaats 3, maar dan in Hoorn gesitueerd. Het Centrum richt zich op de diagnostiek van ernstige psychische aandoeningen bij volwassenen in de breedste zin én de behandeling van ernstige stemming- of angststoornissen. Ook dit team zal te maken hebben met de transitie wat betekent dat de psycholoog in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog in een specialistisch wijkteam zal komen te werken onder begeleiding van een ervaren psycholoog (een klinisch psycholoog, psychotherapeut of Gz-psycholoog) waarbij hij ervaring opdoet op het gebied van diagnostiek (intakes en psychologisch onderzoek) en behandeling van ernstige psychiatrische aandoeningen in de breedste zin. Hierbij kan gedacht worden aan stoornissen op het gebied van stemming, angst, trauma, lichamelijke klachten en autisme waarbij veelal sprake is van comorbiditeit.

 

Bij elke opleidingsplaats binnen de GGZ Noord-Holland-Noord:

 

 • Is de variatie om te leren zeer divers, zowel met betrekking tot diagnostiek als met betrekking tot behandeling / interventievormen;
 • Krijgt de gezondheidszorgpsycholoog in opleiding een praktijkopleidingsplaats binnen een werksetting waar ervaren gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten werkzaam zijn;
 • Werken meerdere gz-psychologen in opleiding, die maandelijks gezamenlijk intervisie hebben;
 • Wordt de werkbegeleiding verricht door een ervaren Gz-psycholoog;
 • Wordt de hantering van de werkdruk nadrukkelijk meegenomen in de praktijkopleiding, in de vorm van leren agenda plannen, het leren beroep doen op intercollegiaal overleg;
 • Is een externe supervisor beschikbaar, een supervisor binnen de GGZ-NHN die niet verbonden is aan de werkplek van de opleideling en werkzaam is in een ander organisatieonderdeel;
 • Is sprake van diverse patiëntgebonden multidisciplinaire overlegsituaties;
 • Vinden refereerbijeenkomsten en deskundigheidsbevordering plaats;
 • Is een up-to-date testotheek aanwezig;
 • Is een ruim gesorteerde wetenschappelijke bibliotheek aanwezig;
 • Voor de opleidingsplaatsen is sprake van een fulltime dienstverband van 36 uur;      
 • Het is mogelijk dat de PIOG in het tweede opleidingsjaar voor een deel van de praktijkopleiding in de Generalistische Basis GGZ wordt geplaatst;
 • Vindt vier uur van de wekelijkse lestijd van de opleiding plaats binnen werktijd;
 • Worden de kosten van de opleiding bij de Stichting Postdoctorale Beroepsopleiding betaald;
 • Is de functie ingedeeld in aanloopschaal van FWG 60.

Uw reactie

U kunt solliciteren via de website:  http://www.ggz-nhn.nl/Vacatures.html. U kunt slechts op één van de vier vacatures solliciteren.

U dient uw motivatiebrief, CV met pasfoto en LOGO-verklaring bij te voegen.

De sollicitatiegesprekken voor de opleidingsplaats 2 en 3 zullen plaatsvinden op 18 mei, en de sollicitatiegesprekken voor opleidingsplaats 1 en 4 zullen plaatsvinden op 23 mei 2017.

 

Sluitingsdatum

14 april 2017

Let op!

Alleen brieven met een pasfoto, logoverklaring en waarbij het nummer van de vacature is aangegeven, worden meegenomen.

Sollicitaties die op een andere wijze worden gedaan dan hierboven vermeld is, worden niet verwerkt.

Het is helaas niet mogelijk vooraf telefonisch contact te hebben over de vacature.

Contact