Ook deze zomer kunt u bij de RINO weer inspirerende workshops volgen tegen een zeer aantrekkelijk tarief! 

Naast een groot aantal nieuwe workshops is ook een aantal succesvolle workshops van de vorige zomerRINO opnieuw ingepland. Zo komt Susan Gantt weer over uit de Verenigde Staten om de workshop ‘Functional subgrouping’ te geven.

In de zomerRINO weken zijn 17 workshops ingepland in twee perioden: van maandag 1 juli t/m zaterdag 13 juli en van maandag 19 augustus t/m zaterdag 31 augustus. Bij mooi weer wordt de lunch op het dakterras geserveerd, met uitzicht op het Leidseplein. Na afloop schenken we daar graag een glaasje prosecco voor u in!

Hieronder volgt een overzicht van alle workshops. Voor meer informatie en inschrijving kunt u op de link klikken.


Hoe zit het met Anja en Mustafa?
kwaliteiten en stressfactoren van interculturele (gezins)relaties

Met de globalisering neemt het aantal etnisch gemengde, interculturele en internationale liefdesrelaties gestaag toe. Deze verbintenissen kunnen bijzondere kwaliteiten in zich dragen voor de betrokkenen en de directe omgeving. Feit is ook dat deze relaties gemiddeld kwetsbaarder zijn en een relatief groot percentage ervan in echtscheiding eindigt. De dominante gedachte is dat het de cultuurverschillen zijn die deze relaties en gezinnen in de weg zitten. Maar klopt dat wel?

Deze workshop biedt inzicht in de verschillende stressfactoren en de kwaliteiten van interculturele liefdesrelaties en gezinnen. Na afloop kunt u de knelpunten en kansen binnen deze relaties en gezinnen preciezer analyseren en kunt u uw aanpak hierop afstemmen.
www.rino.nl/632

 

Werken met klei in de vaktherapie
psychische problemen zichtbaar en bespreekbaar maken

Het gebruik van klei in de vaktherapie biedt veel therapeutische mogelijkheden. Het kan zeer behulpzaam zijn in het zichtbaar en bespreekbaar maken van psychische problematiek. Hierbij is het van groot belang dat de vaktherapeut genoeg ervaring heeft met het materiaal, op de hoogte is van de gezondheidsaspecten van het werken met klei en weet wat het beste materiaal is.

Deze tweedaagse cursus vindt plaats in een professioneel keramiekatelier en is ervaringsgericht qua opzet. Deelnemers doen praktische kennis op over het werken met klei en de toepassing in de beeldende therapie. Ze leren technieken die houvast bieden en breed en doelgericht inzetbaar zijn.
www.rino.nl/827

 

Innerlijke kinderen en het relatiemonster
een multimethodische aanpak van relatieproblemen

Als je een paar in je gesprekskamer krijgt, weet je niet wat je te wachten staat. Iedere relatietherapeut heeft een kapstok met vele haken. In deze workshop onderzoeken de deelnemers samen met Jan Bout, een ervaren relatietherapeut, welke invalshoeken hij hanteert en welke zij zelf hanteren. Doel van de workshop is dat de deelnemers hun scala aan invalshoeken vergroten, om paren  een kader aan te kunnen reiken dat speelruimte biedt voor hun 'innerlijke kinderen' in de partnerrelatie. Daarmee wordt de invloed van het destructieve in de relatie, het 'relatiemonster', verkleind. En kan het paar de vraag beantwoorden of zij willen 'wonen in hun relatie'.
www.rino.nl/677

 

Kinderen uit nieuwe gezinnen
kenmerken, valkuilen en werken met Het Stiefplan

Het vormen van een nieuw gezin is niet eenvoudig. Ouders en kinderen maken in korte tijd ingrijpende veranderingen door met negatieve gevolgen voor welzijn en functioneren. Het gevolg is dat 60% van de tweede relaties weer uiteenvalt.

Ouders ervaren het vaak als een geruststelling als zij leren over de specifieke kenmerken van 'nieuwe gezinnen': de problematiek van hun nieuwe gezin is niet per se gebonden aan hun persoonlijk functioneren, maar aan het complexe gegeven 'stiefgezin'. Het Stiefplan helpt  om hen te begeleiden in het vinden van concrete oplossingen.
www.rino.nl/633

 

Kunst, misdaad en waanzin
een spannende workshop met het Rijksmuseum in de finale

In kunst, criminaliteit en krankzinnigheid manifesteren zich vormen van deviant gedrag, waarin grenzen van het betamelijke en aanvaardbare worden opgezocht en pijnlijk overschreden. De aantrekkingskracht van kunst voor criminaliteit vindt onmiskenbaar haar oorsprong in haar economische, culturele en emotionele waarde. Daartegenover vormen de beeldende en literaire kunst elk een weldadig bad waarin misse daden en kranke zinnen tot uiting worden gebracht.

Daders van kunstvervalsing, kunstbeschadiging, kunstdiefstal, maar ook artistiek begaafde neurotici, psychotici en psychopaten passeren de revue in deze ZomerWorkshop, die wordt afgesloten met een apotheose in het centrum van de Nederlandse cultuurhistorie, het Rijksmuseum.
www.rino.nl/362

 

Vriendelijke vragen
narratieve systeemtherapie

Hoe geef je als hulpverlener je gesprekken vitaliteit, frisheid, groei en warmte mee? In deze ZomerRINO workshop staat het werken met het narratieve model centraal, waarbij het leven opgevat wordt als het resultaat van een verhaal dat iemand over zichzelf en zijn wereld heeft.

Deelnemers leren 'vriendelijke vragen' te stellen, die de cliënt in een positie van deskundigheid brengen. Doordat de cliënt leert het gewenste verhaal zo te vertellen dat het beter past in zijn of haar leven worden de beperkingen, die eerder ervaren werden, verminderd.
www.rino.nl/662

 

Grootouders en kleinkinderen
en de vele betekenissen die zij uitwisselen

Uit onderzoek blijkt dat grootouders een belangrijke beschermende factor kunnen zijn voor hun kleinkinderen. En kleinkinderen zouden hun grootouders levendig houden. Er is echter weinig onderzoek gedaan naar de processen die spelen tussen grootouders en kleinkinderen. Is de relatie tussen grootouder en kleinkind een pijnlijke confrontatie met de geschiedenis, een vat vol ambivalenties of juist een mooie, leerzame ontmoeting?
In deze workshop reflecteert men op de essentie van de relatie tussen grootouder en kleinkind. Theorie en (de beperkte) literatuur over dit onderwerp komen aan bod, en de hand van casuïstiek wordt dit vertaald naar de therapeutische werksetting.
www.rino.nl/634

 

Narratieve systeempsychotherapie
taal, metaforen en verhaal

Wat is de rol van taal in de psychotherapie? Op wat voor manieren kun je metaforen en beeldend taalgebruik adequaat inzetten in de behandeling? In deze workshop komen onder meer tekstanalyse en het maken van verhalen als onderdeel van de psychotherapie aan bod. De deelnemers oefenen intensief, als in een echte werkplaats. Aan de hand van filmfragmenten krijgt men handvatten om zorgvuldig aan te sluiten bij het wereldbeeld, het taaldomein en het woordgebruik van de cliënt.  Ook wordt aandacht besteedt aan de plaats van het lichaam in psychotherapie: de narrativiteit van het lichaam.
www.rino.nl/366

 

Groepssupervisie en -intervisie
volgens het Backstage model

Het backstage model is een uit Zweden afkomstige werkwijze voor groepssupervisie en -intervisie. Uitgebreid onderzoek van het Karolinska Instituut van de universiteit van Stockholm heeft de effectiviteit van de ‘Backstage groep’ in ziekenhuis- en overheidsinstellingen aangetoond. Het ‘backstage model’ kan een professional of leidinggevende of iemand in opleiding helpen in zijn/haar werksetting het werk te optimaliseren en is zowel in groepssupervisie als in intervisie bruikbaar.

Tijdens deze workshop brengt elke deelnemer een praktijkprobleem of praktijkvraag in. De groep heeft de functie van een reflecterend team en zo een belangrijk aandeel in de werkwijze.
www.rino.nl/673

Mindful Analysis
een internetmethode voor coaching, counseling en therapie

Steeds meer coaching en therapie verloopt via het internet. Er is veel onderzoek gedaan en alles wijst er op dat het goed kan werken. Honderden websites voor diverse klachten en problemen zijn ontwikkeld, van alcoholverslaving tot eetproblemen, van depressie, opvoeding en soa's tot posttraumatische stress. Online werken is anders dan face to face hulpverlening en vergt dus ook andere competenties van de professional. Maar waar hebben we het dan precies over?

Na afloop van deze workshop weet de deelnemer wat het inhoudt om gedurende korte, aaneengesloten perioden cliënten te begeleiden en te behandelen uitsluitend via email. Ook heeft men inzicht in het actuele aanbod van internettherapieen en -coaching en de diverse vraagstukken op het gebied van online hulpverlening.
www.rino.nl/629

 

Mijn gezin en ik
een therapeutisch familiespel

Het is niet altijd eenvoudig om gezinsleden met elkaar in gesprek te laten gaan. Soms is dit voor therapeuten zo'n obstakel in de behandeling dat ze er voor kiezen de kinderen niet mee te laten komen of ouders en kinderen apart te spreken. Een gemiste kans, want juist in de gezinsinteractie wordt zichtbaar waar de moeilijkheden en de oplossingen liggen.

Mijn gezin en ik is een therapeutisch familiespel waarmee het hele gezin aan de hand van vragen, rollenspellen en creatieve doe-opdrachten spelenderwijs bij de behandeling wordt betrokken. In deze workshop leren hulpverleners die met kinderen en gezinnen werken manieren om dit instrument zo effectief mogelijk in te zetten in de eigen praktijk.
www.rino.nl/172

 

Functional Subgrouping
verrijking door integratie van verschillen

Systems-Centered Training (SCT®), ontwikkeld door Yvonne Agazarian, geeft handvatten om groepen (systemen) te begrijpen en te begeleiden bij hun ontwikkeling. De kern van de methode bestaat uit een wijze van communiceren ('functional subgrouping') die uitgaat van de ervaren overeenkomsten in het hier en nu. Juist daardoor blijken verschillen geleidelijk te kunnen worden geïntegreerd. Het resultaat is een optimalisering van groepsfunctioneren en teameffectiviteit. De workshop is relevant voor systeem- en groepstherapeuten, trainers, docenten, coaches, consultants en adviseurs.

Susan Gantt leidt deze workshop waarin plezier, diepe persoonlijke ervaring en heldere theorie elkaar afwisselen. De voertaal is Engels.
www.rino.nl/640

 

Het tekenen van metaforen
bij volwassenen en kinderen

Naast het gebruik van tekeningen van concrete situaties uit het leven van een cliënt kan het tekenen van een metafoor zinvol zijn. Het is een doeltreffende methode om onderliggende emotionele conflicten te onderzoeken en te behandelen. De benadering is veilig en effectief, omdat de problematiek zich op indirecte wijze kenbaar maakt. Anderzijds heeft het een sterk therapeutisch karakter.  In deze workshop leert men hoe en wanneer men in een behandeling een metafoor kan aanbieden en ervaart men het effect van deze benadering.

Het vergt basiskennis en ervaring in de analyse van tekeningen om de verkregen informatie toe te passen.  Daarom is deze tweedaagse workshop bedoeld voor cursisten die de introductiecursus 'Trauma en tekeningen' gevolgd hebben.
www.rino.nl/696

Tegen de zon inkijken
doodsangst en hoe die te overwinnen

Vanaf jonge leeftijd is het besef van onze eindigheid sluimerend aanwezig. Volgens de bekende Amerikaanse psychiater en psychotherapeut Yalom ondernemen we diverse pogingen om de angst daarvoor te bezweren en aan de illusie vast te houden dat we onsterfelijk zijn. Een ernstige ziekte, het verlies van een naaste, een ongeluk of een ramp kunnen de angst voor de dood  op de voorgrond brengen. Deze doodsangst kan zich op verschillende manieren manifesteren. Deze workshop belicht het thema vanuit psychoanalytisch, systeemtheoretisch en existentieel perspectief en vanuit wetenschappelijk onderzoek.
www.rino.nl/660

 

Stagnaties en dilemma's in supervisie
Hoe ga je er mee om in de supervisiepraktijk?

Hoe ga je om met stagnatie in een supervisietraject? Wat is de oorzaak en hoe kun je als supervisor sturen naar oplossingen? Om ervoor te zorgen dat de supervisie niet schadelijk is voor de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de supervisant, is  het (net als in therapie) belangrijk om goede afspraken te maken en je bewust te zijn van normen die daarbij een rol kunnen spelen. Deze workshop gaat in op casuïstiek met betrekking tot stagnaties en grenzen in supervisie. Aan de hand van het Model van Hawkins & Shohet (2000) worden factoren besproken die een verstorende invloed kunnen hebben op het verloop van de supervisie, maar die - indien adequaat opgepakt - ook kunnen bijdragen aan herstel en groei van de supervisierelatie (Bernard & Goodyear, 2009).
www.rino.nl/367

 

Holding en containment in organisaties
de veerkracht van groepen

Soms is het een raadsel dat in het ene team (of organisatie) zonder al te veel aansporing veranderingen kunnen worden doorgevoerd, verantwoordelijkheid wordt genomen, wordt samengewerkt en geïnnoveerd, terwijl dit in andere teams (of organisaties) weerbarstige processen zijn. Het kan dan de moeite lonen naar 'holding' (D.W. Winnicott) en 'containment' (W.R. Bion) te kijken. Dit zijn bekende concepten uit de psychoanalyse en worden in deze workshop toegepast op het functioneren van organisaties en teams. Na afloop van deze workshop bent u in staat de kernbegrippen holding en containment toe te passen op uzelf, uw eigen rol, uw eigen team en/of op de veranderingsprocessen die u begeleidt.
www.rino.nl/346

 

Provocatief Coachen
onorthodox, plezierig en effectief

Als professioneel therapeut of coach vraag je veel van jezelf om de cliënt verder te helpen. Soms misschien wel iets té veel... Je loopt bijvoorbeeld op eieren uit angst de cliënt te beschadigen, of je werkt je in het zweet om dan te merken dat de cliënt comfortabel achterover leunt. Herken je dit?
Wees dan welkom bij de 'Inleiding Provocatief Coachen'!  Deze methodiek is een directe afgeleide van de 'Provocative Therapy', ontwikkeld door meestertherapeut Frank Farrelly in reactie op de non-directieve therapie. Maak kennis met een onorthodoxe, plezierige en effectieve aanpak.
www.rino.nl/699