Ook deze zomer kunt u bij de RINO weer inspirerende workshops volgen tegen een zeer aantrekkelijk tarief! 

Naast een groot aantal nieuwe workshops is ook een aantal succesvolle workshops van de vorige zomerRINO opnieuw ingepland.
Enkele nieuwe cursussen zijn bijvoorbeeld ‘Deep Democracy’ of ‘Oplossingsgericht coachen van zelfsturende teams’.

In de zomerRINO weken zijn 14 workshops ingepland in twee perioden: van maandag 29 juni t/m zaterdag 11 juli en van maandag 17 augustus t/m zaterdag 29 augustus. Bij mooi weer wordt de lunch op het dakterras geserveerd, met uitzicht op het Leidseplein. Na afloop schenken we daar graag een glaasje prosecco voor u in!

Hieronder volgt een overzicht van alle workshops. Voor meer informatie en inschrijving kunt u op de link klikken.

Overzicht workshops

maandag
29 juni
dinsdag
30 juni
woensdag
1 juli
donderdag
2 juli
vrijdag
3 juli
maandag
6 juli
dinsdag
7 juli
woensdag
8 juli
donderdag
9 juli
vrijdag
10 juli
De-escalerende Communicatie   Mindful analysis Tegen de zon in kijken De GGZ en de prestatie-maatschappij, zorg als schadelast? Communicatie- en denkstijlen        
      Deep Democracy Middelengebruik en verslaving bij cliënten     Integraal verliesmanagement Integraal verliesmanagement  
        Oplossingsgericht coachen van zelforganiserende teams          
 maandag 17
augustus
dinsdag
18 augustus
woensdag
19 augustus
donderdag
20 augustus 
vrijdag
21 augustus
maandag
24 augustus
dinsdag
25 augustus
woensdag
26 augustus
donderdag
27 augustus
vrijdag
28 augustus
      Vriendelijke vragen Vriendelijke vragen Vlaamse week in Amsterdam

Vlaamse week in Amsterdam

documentaire STROHALM

Vlaamse week in Amsterdam   Werken met DSM5 - wat is er anders?
        Pessotherapie: een introductie          Systeemopstellingen op tafel

 

 


Werken met DSM5
wat is er anders?

Na vele jaren (20 jaar) trouwe dienst is de DSM-IV ingeruild voor de DSM 5. Is er inderdaad sprake van een verbetering? Is het geheel minder statisch? Zit er meer dynamiek en nuancering in, bij voorbeeld met betrekking tot persoonlijkheidsstoornissen? Kortom, zijn alle verwachtingen en wensen uitgekomen?
In deze workshop gaan we op al deze vragen in en proberen we te ontdekken of het voor patiënten/cliënten en hulpverleners inderdaad een beter instrument is geworden. Of geven wij, vanuit ons perspectief, de critici gelijk die zeggen dat de verandering een teleurstellend experiment is geworden?
www.rino.nl/736

 

 


Systeemopstellingen op tafel
screenings- en intakegesprekken m.b.v duplo- en ander materiaal

In deze eendaagse workshop leer je hoe je poppetjes en materialen kunt inzetten aan de ‘keukentafel’ of aan welke tafel ook, met één cliënt of met meerdere mensen. Je leert het verhaal van de cliënt vanuit verschillende perspectieven te belichten. Je leert de situatie nú en de gewenste situatie neer te zetten. Je kunt deze manier van werken gebruiken om te zien welke hulp er nodig is of om de start van een behandeling helder vorm te geven. Deze workshop is een kennismaking met het werken met ‘Systeemopstellingen op tafel’. Later in het jaar wordt een vierdaagse cursus aangeboden, waarbij vanuit een contextuele  en narratieve systembenadering  dieper ingegaan wordt op diagnostiek en behandeling. 
www.rino.nl/741

 

Holding en containment in organisaties
de veerkracht van groepen

Soms is het een raadsel dat in het ene team (of organisatie) zonder al te veel aansporingen veranderingen kunnen worden doorgevoerd, verantwoordelijkheid wordt genomen, wordt samengewerkt en geinnoveerd, terwijl die in andere teams (of organisaties) weerbarstige processen zijn. Het kan dan de moeite lonen naar 'holding'(D.W. Winnicott) en 'containment' (W.R.Bion) te kijken. Dit zijn bekende concepten uit de psychoanalyse en worden in deze workshop toegepast op het functioneren van organisaties en teams. Na afloop van deze workshop zijn deelnemers in staat de kernbegrippen holding en containment toe te passen of henzelf, de eigen rol, het eigen team en/of de veranderingsprocessen die zij begeleiden.
www.rino.nl/346

 

De GGZ en de prestatie-maatschappij, zorg als schadelast?

Verschillende maatschappelijke- en politieke ontwikkelingen hebben de GGZ tot op het bot geraakt en beïnvloed: Invoering van de Zorgverzekeringswet, bestuurlijke akkoorden én de transitie jeugd en de nieuwe zorgwet. Wat betekent het voor de cliënt in de zorg? Is er nog sprake van beroepsgeheim en privacy? Wat zijn de consequenties voor ons therapeutisch handelen? Hebben  therapeuten (politieke) invloed op deze ontwikkelingen? Wat wordt gevraagd van de GGZ en haar behandelaren? Wat betekent het dat zorgverzekeraars steeds meer de regie krijgen dan wel nemen? Wat kan hierop het antwoord zijn van ons als professionals? In deze interactieve workshop gaan we samen op zoek naar antwoorden op deze vragen.
www.rino.nl/743

 

Communicatie- en denkstijlen
over vanzelfsprekendheden, ergernissen, misverstanden, begrip en de humor bij samenwerking.

De basis van elke relatie is communicatie. Miscommunicatie komt meestal niet door de inhoud van het gesprek maar door de manier waarop dingen gezegd worden. Je gaat uit van wat jij normaal vindt en neemt aan dat datzelfde voor de ander geldt. Daarmee ga je er ook impliciet vanuit dat de patronen waarlangs jij denkt, normaal zijn en voor ieder ander gelden. Tijdens deze workshop leer je het verschil in de stijl van jezelf en een ander herkennen en leer je hoe je je kan aanpassen aan de stijl van de ander. Dat is waar het bij werken met communicatiestijlen om gaat.
www.rino.nl/749

Deep Democracy
een introductie

Deep Democracy is ontwikkeld door klinisch psychologen Myrna en Greg Lewis en heeft zijn fundament in procesgeorienteerde psychologie (Mindell). Deze methode geeft een praktische leidraad voor het werken met kleine en grote groepen en is er op gericht om zoveel mogelijk stemmen hoorbaar te maken. De diversiteit in groepen wordt zichtbaar gemaakt en benut. De meederheidsstem wordt gevolgd, maar het minderheidsbelang wordt aan een beslissing toegevoegd. De methode brengt visies, emoties en overtuigingen aan het licht die cruciaal zijn om de samenwerking in een groep te verbeteren. Daarnaast geeft de methode inzicht in groepsdynamische processen en hoe interventies in te zetten afhankelijk van deze dynamiek.
www.rino.nl/836

Middelengebruik en verslaving bij cliënten
signalering en eenvoudige interventies

Iedereen krijgt in zijn of haar praktijk te maken met problematisch middelengebruik of verslaving. Door dit vroegtijdig te signaleren en bespreekbaar te maken kan voorkomen worden dat de behandeling stagneert. Tijdens deze workshop wordt ingegaan op de effecten van middelen en hun relatie tot andere klachten. Hoe signaleer je en maak je het bespreekbaar? Hoe kan je de aanpak van middelen invoegen in de lopende behandeling en wat zijn eenvoudige interventies waarmee cliënten zelf aan de slag kunnen gaan? Al dit en meer komt aan bod in deze workshop met de nadruk op de praktische toepasbaarheid en aansluitend op de inbreng van deelnemers. 
www.rino.nl/837

Vlaamse Week in Amsterdam
woord en beeld in de psychodynamische diagnostiek en interventies voor kinderen en jongeren

In de afgelopen vijf jaar heeft de RINO Vlaanderen een rijk aanbod ontwikkeld op het gebied van de psychodynamische diagnostiek en kindertherapie. Een deel van dat aanbod heeft de weg naar Nederland al gevonden, zoals de cursussen van Patrick Meurs op het gebied van affectregulatie.
Deze zomer komen enkele Vlaamse collega’s drie dagen naar Amsterdam om u kennis te laten maken met het beste van wat ze in huis hebben.
Dat betekent workshops over woorden en beelden in de psychodiagnostiek, in het opstarten van een kindertherapeutisch proces, in de verwerking van trauma en in het werken met adolescent en gezin. En natuurlijk schenken we na afloop een heerlijke Belgische trappist op het terras.
www.rino.nl/843

 

De-escalerende Communicatie

Als professional kom je soms in situaties waarbij een cliënt over je grenzen gaat of waarbij spanning opbouwt. Misschien bij de cliënt maar mogelijk ook bij jezelf. Deze workshop ‘De-escalerende Communicatie’ richt zich op situaties waarbij sprake is van grensoverschrijdend gedrag, opbouw van agressie,  spanning en controleverlies. Welke communicatie kan je inzetten, zowel verbaal  als non-verbaal,  om invloed op de situatie te krijgen en welke keuzes kan je maken.
De training is gericht op professionals die één op één contact hebben, met cliënten in je praktijk of die bij cliënten thuis op bezoek gaan.  De training staat open voor professionals in brede zin, van huisartsen, psychologen, psychiaters,  therapeuten tot assistenten.
www.rino.nl/893

Oplossingsgericht coachen van zelforganiserende teams
met het focus op sociale en emotionele processen

De laatste jaren staan de vanzelfsprekende werkpatronen in de zorgsector ter discussie. Enerzijds spelen natuurlijk bezuinigingen een rol. Anderzijds zijn er ook ontwikkelingen gaande waarbij medewerkers een steeds grotere eigen inbreng wensen (en krijgen) m.b.t. de keuze mogelijkheden van hun dagelijkse werkzaamheden. En dus zien we in de sector een breed gedragen ontwikkeling naar werkpatronen waarbij efficiënter en effectiever wordt gewerkt. Hierbij sluiten de principes van zelforganiserende teams het meest aan. Een team is niet van vandaag op morgen resultaatgericht en zelforganiserend . De ontwikkeling naar zelforganiserend werken is een groeiproces en vraagt een zorgvuldige begeleiding, waarbij de focus vooral gericht is op de sociale en emotionele processen.
www.rino.nl/969

Pessotherapie: een introductie
beginselen aan den lijve ervaren

Pessotherapie of PBSP (Pesso-Boyden System Psychomotor) is een vorm van ervaringsgerichte therapie ontwikkeld vanuit de dans door het echtpaar Pesso-Boyden. In de laatste 40 jaar is de methode door Al Pesso doorontwikkeld tot een volwaardige psychotherapie. In Nederland zijn ruim 100 psychiaters, psychotherapeuten, GZ-psychologen en psychomotorisch therapeuten opgeleid, die de Pessotherapie met groot succes praktiseren.
Ervaren, maar ook leren, doen we met ons lichaam. In die zin sluit Pessotherapie intuïtief aan bij de recente theorie omtrent de spiegelneuronen.

In deze ZomerRINO workshop maakt u 'aan den lijve' kennis met de beginselen van de Pessotherapie.

www.rino.nl/678

Mindful analysis
een methode voor coaching, counseling en therapie uitsluitend via internet

Steeds meer coaching en hulpverlening verloopt via het internet. Er is veel onderzoek gedaan en alles wijst er op dat het goed kan werken. Honderden websites voor diverse klachten en problemen zijn ontwikkeld, van alcoholverslaving tot eetproblemen, van depressie, opvoeding en soa's tot posttraumatische stress. Online werken is anders dan face to face hulpverlening en vergt dus ook andere competenties van de professional. Maar waar hebben we het dan precies over?

Na afloop van deze cursus is men in staat gedurende korte, aaneengesloten perioden cliënten te begeleiden en te behandelen uitsluitend via email. Men heeft kunnen oefenen met het (incidenteel) werken via webcam en chat. Ook heeft men inzicht in het actuele aanbod van internettherapieën en -coaching.

 www.rino.nl/644

Tegen de zon in kijken
doodsangst en hoe die te overwinnen

Vanaf jonge leeftijd is het besef van onze eindigheid sluimerend aanwezig. Volgens de bekende Amerikaanse psychiater en psychotherapeut Yalom ondernemen we diverse pogingen om de angst daarvoor te bezweren en aan de illusie vast te houden dat we onsterfelijk zijn.

Een ernstige ziekte, het verlies van een naaste, een ongeluk of een ramp kunnen de angst voor de dood  op de voorgrond brengen. Deze doodsangst kan zich op verschillende manieren manifesteren. Deze workshop belicht het thema vanuit psychoanalytisch, systeemtheoretisch en existentieel perspectief en vanuit wetenschappelijk onderzoek.

 www.rino.nl/660

Vriendelijke vragen
narratieve systeemtherapie

Hoe geef je als hulpverlener je gesprekken vitaliteit, frisheid, groei en warmte mee? In deze ZomerRINO workshop staat het werken met het narratieve model centraal, waarbij het leven opgevat wordt als het resultaat van een verhaal dat iemand over zichzelf en zijn wereld heeft.

Deelnemers leren 'vriendelijke vragen' te stellen, die de cliënt in een positie van deskundigheid brengen. Doordat de cliënt leert het gewenste verhaal zo te vertellen dat het beter past in zijn of haar leven worden de beperkingen, die eerder ervaren werden, verminderd.

www.rino.nl/662

 

Praten over zelfmoordgedachten
voorvertoning documentaire STROHALM

Op 25 augustus biedt de RINO een voorvertoning van de documentaire STROHALM over het taboe op praten met mensen over zelfmoord gedachten. Na afloop van de documentaire volgt er een vraaggesprek met een GZ psycholoog, werkzaam als vrijwilliger bij 113 Online. Zij zal de werkwijze van 113 Online toelichten en zij kan antwoord geven op vragen naar aanleiding van de documentaire. Deelname is kosteloos.

www.rino.nl/894