Nieuwe corona-maatregelen vanaf 13 november 2021. Lees meer informatie.

Algemeen

De opleiding staat zonder meer open voor professionals met de registratie(s): Gezondheidszorgpsycholoog,  Psychotherapeut, Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, Klinisch (Neuro)Psycholoog en Orthopedagoog-Generalist NVO. De enige voorwaarde is dan dat je gedurende de opleiding werkzaam bent met ouderen. Beschik je niet over één van deze registraties maar wel (aantoonbaar) over competenties op hetzelfde niveau? Ook dan kun je je aanmelden en volg je een toelatingsprocedure. 

Bekijk de onderstaande film als je een aspect wil zien van psychologische hulpverlening aan ouderen:

 

In het tijdschrift GZ-psychologie verscheen een artikel over de Profielopleiding Ouderenpsychologie. Het tijdschrift Denkbeeld besteedde in het decembernummer 2015 aandacht aan de toenmalige opleidingsgroep in de rubriek team in beeld.

Argumenten voor deelname

Heb je (of jouw werkgever) nog argumenten nodig voor deelname aan de Profielopleiding Ouderenpsychologie? Dit zijn de belangrijkste argumenten op een rij:

 1. De opleiding bevorder je deskundigheid en daarmee kwaliteit van de zorgverlening aan ouderen.
 2. De opleiding verhoogt je motivatie en het enthousiasme voor het werk.
 3. De inzichten en vaardigheden die je opdoet in de opleiding kun je inzetten om de deskundigheid van collega’s te bevorderen en om bij te dragen aan kwaliteitsbeleid.
 4. De opleiding sluit aan bij de roep om waar mogelijk ‘evidence based’ en volgens ‘best practice’ te werk te gaan.
 5. Wetenschappelijke, maatschappelijke en beroepsinhoudelijke ontwikkelingen vragen om gerichte nascholing, ook voor psychologen met uitgebreide werkervaring.
 6. De opleiding help je om benodigde innovaties in de zorg te vorm te geven.
 7. Als praktijkopleider, werkbegeleider of supervisor voor gz-psychologen in opleiding dien je goed toegerust te zijn voor deze taak.
 8. De opleidingsgroep met psychologen uit allerlei verschillende organisaties en sectoren geeft je de gelegenheid om te leren van andere spelers in de ouderenzorg.
 9. Moeilijk te vervullen vacatures in de ouderenzorg worden aantrekkelijker voor gz-psychologen uit andere sectoren van de gezondheidszorg als hen de kans wordt geboden de Profielopleiding Ouderenpsycholoog te volgen.
 10. Ook als je destijds niet de kans hebt gekregen om de opleiding tot gz-psycholoog te volgen en via andere wegen dat niveau heeft bereikt, geeft deze opleiding je de gelegenheid de kwaliteit van jouw werk te toetsen en je expertise uit te bouwen.

 

Accreditatie

De opleiding  is geaccrediteerd in het kader van de Herregistratieregeling Klinisch (Neuro)Psycholoog BIG met 240 punten en 48 uur supervisie, en voor de orthopedagoog-generalisten NVO met 100 punten.

Opleidingskosten

De opleidingskosten bedragen voor 2022  € 8.500,- per deelnemer. Supervisie en toegang tot de universiteitsbibliotheek zijn inbegrepen. Wanneer je je voor 1 januari 2022 inschrijft voor de opleiding ontvang je € 300,- vroegboekkorting. De opleidingskosten zijn in termijnen te betalen. 

 

gerion.png

 

In de verschillende tabbladen vind je nadere informatie over opzet, inhoud en organisatie van de opleiding. Voor vragen over inhoud kun je contact opnemen met Ineke Theuwissen (tel. 020-444 8237) en over de organisatie met Reinder Wijmenga (tel. 020-625 0803). Zo nodig zal je vraag doorgeleid worden naar de hoofdopleiders en zullen zij je vraag beantwoorden.

Inhoud

De inhoud van de Profielopleiding Ouderenpsychologie

De opleiding richt zich op de specifieke competenties die nodig zijn in de psychologische hulpverlening aan ouderen. De opleiding nodigt uit om kritisch te reflecteren op het eigen handelen in het licht van recente vakinhoudelijke, wetenschappelijke, beroepsethische en maatschappelijke ontwikkelingen.

De opleiding is bedoeld voor:

 • psychologen die de opleiding GZ-psycholoog hebben gevolgd en hun deskundigheid verder willen toespitsen op ouderen;
 • psychologen die reeds lange tijd werkzaam zijn met ouderen als GZ-psycholoog en hun deskundigheid willen actualiseren en verdiepen;
 • psychologen die geen gelegenheid hebben gehad om de opleiding tot GZ-psycholoog te volgen, inmiddels wel functioneren op het niveau van GZ-psycholoog en zich van daaruit verder willen ontwikkelen;
 • psychologen die behoefte hebben aan een stevige basis voor hun taak als praktijkopleider, werkbegeleider, supervisor of als WzD-functionaris in de ouderenzorg;
 • geregistreerde psychologen met de nodige ervaring in een andere setting die de overstap maken naar de ouderenzorg.

De profielopleiding is geschikt voor psychologen in uiteenlopende settings die met ouderen werken, variërend van de geestelijke gezondheidszorg tot de verzorgings- en verpleeghuiszorg en van eerstelijnspraktijken tot ziekenhuizen. Door de ontschotting in de hulpverlening aan ouderen zullen in toenemende mate psychologen in allerlei sectoren kennis moeten hebben van ouderenpsychologie. De opleiding richt zich op het hele zorgcontinuüm, variërend van gezondheid bevorderende en preventieve interventies tot psychotherapeutische behandelingen. Er wordt rekening gehouden met de heterogeniteit en pluriformiteit van de ouderen en extra aandacht besteed aan psychologische hulverlening bij kwetsbare ouderen met (ernstige) beperkingen.

De opleiding wordt gevoed door wetenschap en praktijk, waarbij gestreefd wordt naar een integratie van beschikbare evidence en best practice in het professioneel handelen van de psycholoog.
 

Opzet

Kenmerken van de Profielopleiding Ouderenpsychologie:

 • Duur: anderhalf jaar
 • Beroepspraktijk als vertrekpunt
 • 16 blokken van 2 cursusdagen
 • Maximaal 16 deelnemers
 • Vaste opleider
 • Gastdocenten uit de nationale top
 • Actieve betrokkenheid van deelnemers in het opleidingsprogramma
 • Supervisiegroepen voor persoonlijke verdieping
 • Competentiegerichte aanpak
 • Wetenschappelijke scholing

 

De profielopleiding Ouderenpsychologie kent een praktijkdeel en een cursorisch deel. Beiden sluiten nauw op elkaar aan, zowel voor wat betreft de inhoud als wat betreft de methode van leren. Met betrekking tot het praktijkgedeelte gaan we ervan uit dat de deelnemers minimaal 16 uur per week werkzaam zijn als psycholoog met ouderen. Dit maakt het mogelijk om opdrachten voor de opleiding uit te voeren en nieuwe inzichten en vaardigheden in de praktijk te brengen.

Het cursorisch deel bestaat uit 16 blokken van 2 dagen contactonderwijs, eens per maand, op vrijdag en zaterdag.
Supervisie en begeleiding van het leerproces is opgenomen in het cursorisch onderwijs en vindt gedurende de hele opleiding plaats in vaste groepen Per blok worden drie dagdelen besteed aan thematische onderwijsprogramma's, en een dagdeel aan supervisie en reflectie op het persoonlijk leerproces.
Naast de contacturen vraagt de opleiding ongeveer 1 dagdeel per week aan zelfstudie en het werken aan praktijkopdrachten.

Inbreng van casuïstiek en ervaringen uit de eigen praktijk vormen een vast onderdeel van de opleiding. Ook wordt voortdurend gewerkt aan een wetenschappelijke attitude, waarbij het psychologisch handelen in de praktijk wordt getoetst aan wetenschappelijke bevindingen.
 

Programma

Onderwijsprogramma's
De profielopleiding is opgebouwd rond zeven thema's, die zijn gerelateerd aan de kerntaken van de psycholoog in de hulpverlening aan ouderen:
 1. Kwaliteit van leven
 2. Cognitie
 3. Stemming
 4. Persoonlijkheid
 5. Gedrag
 6. Zorgsysteem
 7. Kwaliteitsverbetering.

 

De thematische onderwijsprogramma's hebben doorgaans een workshopachtig en interactief karakter en worden begeleid door een vaste opleider. Daarnaast worden er ook externe gastdocenten bij het onderwijsprogramma betrokken met aanvullende specifieke deskundigheid ten aanzien van het thema dat aan de orde is. De inhoud van de onderwijsprogramma's staat in grote lijnen vast, maar de invulling ervan wordt aangepast aan de behoefte van de cursisten.
 

Toetsing

Toetsing vormt een geïntegreerd onderdeel van de opleiding. De toetsen zijn bedoeld om het leren te stimuleren en te sturen. Deelnemers bewaren de toetsgegevens in een portfolio, evenals de voorbereidingsopdrachten en ander relevant materiaal.
 

Certificaat

Om het certificaat / diploma te behalen dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:

 • In de praktijk werkzaam zijn met ouderen tijdens de profielopleiding.
 • Deelnemen aan tenminste 27 van de 32 onderwijsdagen.
 • Volbrengen van de toetsen en opdrachten.
 • Bijhouden van een portfolio.
Praktische informatie

Organisatie

De opleiding wordt in een samenwerkingsverband van twee instellingen georganiseerd:

 • GERION/VUmc. Het opleidingsinstituut van het VU medisch centrum voor professionals in de ouderenzorg, waar onder andere de opleiding specialist ouderengeneeskunde plaatsvindt en divers nascholingsaanbod voor psychologen  in de ouderenzorg.
 • Stichting Postacademische Beroepsopleidingen (G)GZ Amsterdam/RINO amsterdam. De Stichting biedt de beroepsopleidingen aan tot GZ-psycholoog, Psychotherapeut en Klinisch psycholoog, waaronder de GZ-opleiding met accent Ouderen. De RINO Amsterdam biedt diverse nascholingscursussen aan op het gebied van ouderenpsychologie.
   

Capaciteit van de opleiding

De groep bestaat uit maximaal 16 deelnemers. Kandidaten worden geplaatst op volgorde van aanmelding. 
 

Hoofdopleiders

Het hoofdopleiderschap wordt gedeeld door Marja Vink en Saskia Teunisse. Zij zijn gespecialiseerd in de hulpverlening aan ouderen en combineren de klinische praktijk met postacademisch onderwijs aan professionals in de ouderenzorg.

 • Drs. Marja Vink heeft als geregistreerd klinisch psycholoog jarenlange ervaring in de hulpverlening aan ouderen met complexe hulpvragen en is de supervisor en praktijkopleider voor de opleiding GZ-psycholoog. Zij heeft vele publicaties op haar naam staan en is redacteur van het Handboek Ouderenpsychologie.
 • Dr. Saskia Teunisse is geregistreerd klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog. Zij heeft uitgebreide ervaring in wetenschappelijk onderzoek, onderwijs, supervisie en in de klinische praktijk. Haar speciale aandachtsgebieden zijn therapeutische diagnostiek, wilsbekwaamheid en de rol van de psycholoog bij levenseindevragen.

 

Supervisie

In vaste supervisiegroepen vindt gedurende de hele opleiding supervisie en begeleiding van het leerproces plaats.
 

Locatie en Corona-proof onderwijs

De instituutsdagen van de opleiding zijn op 16 tweedaagsen op vrijdag en zaterdag. In verband met Corona zijn de lessen op corona-proof locaties in het midden van het land, die goed te bereiken zijn met het OV en de auto. Indien noodzakelijk zullen de lessen tijdelijk online plaatsvinden.

 

Opleidingsdata

De opleiding vindt plaats op aansluitende vrijdagen en zaterdagen en start op 16 en 17 september 2022.

Data

 • 16 en 17 september 2022
 • 14 en 15 oktober 2022
 • 18 en 19 november 2022
 • 16 en 17 december 2022
 • 20 en 21 januari 2023
 • 17 en 18 februari 2023
 • 17 en 18 maart 2023
 • 14 en 15 april 2023
 • 12 en 13 mei 2023
 • 16 en 17 juni 2023
  - zomervakantie - 
 • 15 en 16 september 2023
 • 13 en 14 oktober 2023
 • 17 en 18 november 2023
 • 15 en 16 december 2023
 • 19 en 20 januari 2024
 • 16 en 17 februari 2024

 

Kosten van de opleiding

De opleidingskosten voor 2022 bedragen € 8.500,- per deelnemer. Wanneer u zich voor 1 januari 2022 aanmeld voor de opleiding krijgt u € 300,- vroegboekkorting. De opleidingskosten kunnen in termijnen betaald worden.

Bij de opleidingskosten inbegrepen zijn:

 • het cursorisch onderwijs,

 • supervisie, en

 • toegang tot de universiteitsbibliotheek van de VU. Eventueel aan te schaffen boeken komen voor eigen rekening.

Ervaringen

Vlogs deelnemers Profielopleiding Ouderenpsychologie

Bekijk de vlogs van deelnemers aan de Profielopleiding Ouderenpsychologie. Maaike Verheul (GZ psycholoog bij WZH) en Sandra de la Mar (GZ psycholoog bij De Rijnhoven) vertellen enthousiast over wat de opleiding hun brengt. Joost van Dijk vertelt over de intervisie, die onderdeel is van de opleiding en Lilian Klynstra o.a. over hoe zij zich gesterkt voelt in haar rol als werkbegeleider.

Ervaringen van oud-deelnemers aan de Profielopleiding Ouderenpsychologie

 

Matthea Aalbers, Gezondheidszorgpsycholoog.
Werkzaam in de verpleeghuiszorg, waarin zij zich richt op volwassenen en ouderen met NAH, psychogeriatrische en gerontopsychiatrische problematiek.

Motivatie voor deelname

‘Na de opleiding tot gz-psycholoog waarin ik veel kennis in de breedte heb opgedaan, had ik behoefte aan verdieping op het gebied van de specifieke onderwerpen en aandachtsgebieden die van belang zijn voor mijn werk.’

Wat is er veranderd?

‘Ik heb een visie kunnen ontwikkelen op belangrijke thema’s die spelen binnen de ouderenzorg. Dat helpt me om beter mijn rol in het belang van de cliënt in te kunnen nemen, maar ook om duidelijker een mening te hebben in beleidszaken en beslissingen die daarbij genomen moeten worden. Tijdens de opleiding zijn verschillende evidence-based behandelmethoden aan bod gekomen. Door daarmee te oefenen en te reflecteren op mijn handelen in de praktijk ben ik daarin vaardiger en efficiënter geworden.’


Jeannette van Beukering, Gezondheidszorgpsycholoog.
Werkzaam in de Geestelijke Gezondheidszorg, Divisie Ouderen. Richt zich voornamelijk op ouderen met chronische psychiatrische problematiek.    

Motivatie voor deelname

Ik had de behoefte om weer up-to-date te zijn met recente ontwikkelingen in de ouderenpsychiatrie. Ook wilde ik mijn competenties op het gebied van diagnostiek en behandeling verbeteren. De specifieke gerichtheid op ouderen maakte dat ik voor deze opleiding koos.’   

Wat is er veranderd?

‘De activist in mij is ontwaakt, bijvoorbeeld bij het uitvoeren van een kwaliteitsproject. Ik heb meer zelfvertrouwen en stel me daardoor duidelijker op. Ik ben handiger geworden in het opzoeken van wetenschappelijk informatie en gebruik dit ook meer in mijn werk. Verschillende elementen uit de programma’s over cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie en systeemtherapie pas ik direct toe. Een gevolg van de opleiding is ook dat ik op dit moment meer behandelingen doe bij chronische patiënten en dat ik meer aandacht heb voor thema’s als mishandeling en wilsbekwaamheid. Dit was met recht een verdiepingsopleiding die een betere ouderenpsycholoog van mij heeft gemaakt.’


Ingrid Oude Luttikhuis, Gezondheidszorgpsycholoog, Orthopedagoog-generalist NVO.
Werkzaam als senior gedragskundige in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Richt zich voornamelijk op oudere mensen met een verstandelijke beperking, al dan niet met dementie, autisme en gedragsproblemen.    

Motivatie voor deelname

Voor mij waren ouderen een relatief nieuwe doelgroep. Voorheen werkte ik met name bij jongere cliënten met een lichte verstandelijke beperking. Ik had behoefte aan kennis over diagnostiek en behandeling bij ouderen en wilde een vertaalslag maken naar de oudere cliënt met een verstandelijke beperking.’    

Wat is er veranderd?

‘Ik heb nu meer kennis en ervaring specifiek ten aanzien van het ouder worden. Daarnaast ben ik me meer bewust geworden van methodisch en evidence based werken. Dit zal zondermeer leiden tot kwaliteitsverbetering. Ik ben nu bezig met het opzetten van een Team voor Consultatie en Advies Ouderen binnen de organisatie. Voor een aantal uren per week zal ik ook organisatiebreed worden ingezet als ouderenpsycholoog.’
 

Yolande Berendsen, klinisch psycholoog.
Was jarenlang werkzaam in de specialistische GGZ (polikliniek psychiatrie volwassenen), sinds kort overstap gemaakt naar verpleeg- en verzorgingshuiszorg. Richt zich nu op psychologische hulpverlening aan kwetsbare ouderen: mensen met dementie, syndroom van Korsakov, ernstige somatische ziekten en mensen die stervende zijn (palliatieve zorg).

Motivatie voor deelname

‘In mijn vorige baan met jong volwassenen, kreeg ik geleidelijk aan steeds meer belangstelling voor het leren omgaan met het lijden rondom ziekte en dood, de invulling van de laatste levensfase en de zorg rond het levenseinde. Ik wilde nog een keer een ‘move’ maken in mijn werk maar miste specialistische kennis op het gebied van ouderenzorg. Toen ik informatie las over de profielopleiding Ouderenpsycholoog dacht ik “dit is precies wat ik nodig heb”… ’

Wat is er veranderd?

‘Deze opleiding helpt mij bijzonder goed om me wegwijs te maken in een voor mij nieuw werkterrein: de zorg voor ouderen. Het geeft mij meer kennis van en een duidelijke visie op de ouderenzorg. Deze opleiding is zeer praktisch gericht, inspirerend en stimulerend om de theoretische kennis toe te passen in de praktijk. Ik ben me nu meer bewust dat ik als ouderenpsycholoog een belangrijke rol speel in de ouderenzorg om de kwaliteit van leven te optimaliseren. Een mooie bijkomstigheid is dat deze opleiding in één keer voldoende punten oplevert voor de herregistratie tot klinisch psycholoog.’

Aanmelden

Vooropleiding

Toelatingseisen aan vooropleiding

Deelname staat zonder meer open voor degenen met de volgende registratie(s): Gezondheidszorgpsycholoog, Psychotherapeut, Orthopedagoog-Generalist NVO, Kinder- en jeugdpsycholoog NIP en Klinisch (Neuro)Psycholoog. De enige voorwaarde is dat u gedurende de opleiding minimaal 16 uur per week werkzaam bent met ouderen.
 

Procedure voor psychologen zonder registratie

Indien u niet over één van deze registraties beschikt dient u aantoonbaar te beschikken over competenties op hetzelfde niveau, opgedaan door werkervaring, cursorisch onderwijs, supervisie en intervisie. Wij vragen van u het volgende:

 • Aantoonbaar (d.m.v. een werkgeversverklaring) beschikken over minimaal 5 jaar werkervaring à gemiddeld 16 uur per week.
 • Door het invullen van een schriftelijke self assessment laten zien dat u beschikt over competenties op het niveau van de gz-psycholoog of vergelijkbare registratie. U onderbouwt dit door middel van een portfolio met werkgeversverklaringen, uw CV en scholingsdocumenten (cursussen, supervisie, intervisie, etc).

 

Bij het toelatingsgesprek wordt een gesprek met u en de hoofdopleider gevoerd, waarin het portfolio wordt doorgenomen. De hoofdopleiders beslissen over definitieve toelating. Ziet u verder de informatie onder “Aanmeldingsprocedure”.
 

Aanmeldingsprocedure

U kunt zich aanmelden met het Aanmeldingsformulier dat u kunt downloaden van deze pagina. Vul het formulier helemaal in, onderteken het en retourneer het uiterlijk 1 mei 2022 (voor kandidaten die een self-assessment moeten invullen is de deadline voor de self-assessment 1 april) per post of e-mail:

Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam, t.a.v. Reinder Wijmenga, Leidseplein 5, 1017 PR Amsterdam.

Wanneer u zich voor 1 januari 2022 aanmeld voor de opleiding krijgt u € 300,- vroegboekkorting. 

Indien u niet beschikt over de registratie GZ-psycholoog of één van de andere genoemde registraties, vragen wij u om aanvullende informatie toe te sturen: een werkgeversverklaring, een curriculum vitae en een portfolio met onder meer een self-assessment (zie onder aan de pagina). Met behulp van de self-assessmentlijst kunt u een inschatting maken in hoeverre u voldoet aan het competentieprofiel dat is opgesteld voor de gezondheidszorgpsycholoog. Voorzie dit waar mogelijk van concreet bewijsmateriaal. Daarbij kunt u denken aan een overzicht van opgedane werkervaring en opleiding, referenties, relevante scholingsdocumenten (cursussen, studiedagen, supervisie, intervisie, etc), geanonimiseerde cliëntverslagen, interne of externe publicaties, bewijzen van lidmaatschap, abonnementen, bewijzen van actieve deelname aan …, etc.

Met de kandidaten zonder GZ- of vergelijkbare registratie wordt een toelatingsgesprek gevoerd. De self-asessmentlijst en het portfolio vormen de basis van het toelatingsgesprek.

Voor vragen over inhoud  kunt u contact opnemen met mw Ineke Theuwissen (tel. 020-444 8237) en over de organisatie met  Reinder Wijmenga (tel. 020-625 0803). Zo nodig zal uw vraag doorgeleid worden naar de hoofdopleiders en zullen zij uw vraag beantwoorden.

 

     

Contact