Op de oproep van de Raad van Toezicht van RINO amsterdam om te solliciteren naar de functie directeur/bestuurder hebben veel kandidaten gereageerd. De sollicitatietermijn is inmiddels verstreken.

Deze pagina blijft voorlopig nog beschikbaar, om de informatie terug te lezen. Bijvoorbeeld als je uitgenodigd bent of wordt voor een gesprek.

RINO amsterdam is een toonaangevend instituut voor nascholing en opleiding in de GGZ en op aangrenzende terreinen, met als missie een bijdrage te leveren aan de geestelijke gezondheid in Nederland door hulpverleners beter toe te rusten.

Door pensionering van de huidige directeur ontstaat eind 2018 een vacature voor de functie directeur/bestuurder.

Activiteiten en organisatie

RINO amsterdam (hierna genoemd de RINO) organiseert geaccrediteerde cursussen, opleidingen en workshops. Jaarlijks nemen hier  rond 4500 cursisten aan deel.

Sinds de invoering van de wet BIG eind jaren ’90 is het ontwikkelen en verzorgen van geaccrediteerde opleidingen voor de voor GGZ-professionals verplichte BIG-registratie een belangrijke taak. Daarnaast omvat het aanbod een breed spectrum cursussen, trainingen en nascholing. Onder de vlag “ZonderZorg” biedt de RINO beroeps- en therapieverenigingen ondersteunende, administratieve diensten aan en hulp bij het organiseren van congressen, in Nederland en op bescheiden schaal ook daarbuiten.

De RINO zorgt voor nascholing op basis van de nieuwste onderwijskundige inzichten en stimuleert de ontwikkeling van nieuwe didactische werkvormen en leermethoden. Speerpunten in de afgelopen jaren waren de FloorPlay methodiek, het vakgebied Infant Mental Health, de opleiding Schoolpsychologie en het aanbod op het gebied van coaching.

Sinds de oprichting is de RINO gevestigd aan het Leidseplein, een centrale, goed bereikbare locatie, die voor medewerkers, cursisten en docenten bijdraagt aan de herkenbaarheid en identiteit van de organisatie.

Ook de ‘menselijke maat’ draagt daaraan bij. De RINO heeft wel wat kenmerken van een familiebedrijf. De negenenveertig, deels hoogopgeleide medewerkers kennen elkaar, velen werken al lange tijd samen. De omgangsvormen zijn informeel en flexibel, de lijnen zijn kort.

Er wordt samengewerkt met 650 docenten, allen werkzaam in de sector en/of wetenschap en freelance aan de RINO verbonden. Zij zijn experts op hun vakgebied, gemotiveerd om hun kennis en ervaring door te geven aan de nieuwe generatie. Veelal zijn zij lid, erkend opleider of supervisor van één of meerdere psychotherapeutische beroepsverenigingen.

Regelmatig haalt de RINO buitenlandse experts naar Amsterdam.

De RINO is een not-for-profit organisatie. Dit betekent dat er kostendekkend gewerkt wordt om het voortbestaan te waarborgen, met een gezonde reserve voor eventueel slechtere tijden en genoeg middelen om te investeren.

De organisatie is overzichtelijk. De directeur geeft leiding aan twee afdelingshoofden BIG-opleidingen, aan het afdelingshoofd Nascholing & Opleidingen en aan de adjunct directeur, die verantwoordelijk is voor bedrijfsvoering en voor de afdeling ZonderZorg.

De afdeling BIG-opleidingen

De afdeling die de BIG-opleidingen organiseert werkt binnen landelijke kaders en richtlijnen, die een gestructureerde en gedisciplineerde mentaliteit vergen. In 2015 werd een nieuwe governance rond de BIG-opleidingen van kracht, met nauw omschreven taken voor regelgevers, beleidsontwikkelaars, de toetsende organisatie en de uitvoerders.

Er is een toenemende behoefte aan BIG-geregistreerde hulpverleners waardoor deze afdeling groeit.

Voor de BIG-opleidingen werkt de RINO samen met de VU, UvA en praktijkinstellingen in de regio. Ze vormen samen de Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam, die drie opleidingen aanbiedt: tot GZ-psycholoog, Psychotherapeut en Klinisch Psycholoog. De opleiding GZ-psycholoog met differentiatie Ouderen is door de RINO als eerste in de sector ontwikkeld en aangeboden.

In het stichtingsbestuur zitten vertegenwoordigers van beide universiteiten en de RINO. De stichting participeert in de vLOGO, de vereniging Landelijk Overleg van GGZ Opleidingsinstellingen.

De afdeling Nascholing & Opleidingen

Deze afdeling organiseert jaarlijks enkele honderden workshops, cursussen en opleidingen, met evenzoveel docenten.

De afdeling heeft welomschreven werkprocessen en methodes. Gevestigde producten moeten onderhouden worden, tegelijkertijd worden er steeds nieuwe producten bedacht en gelanceerd en nieuwe doelgroepen bediend.

In deze afdeling zijn creativiteit en innovatie belangrijke waarden. Voortdurend wordt er gewerkt aan vernieuwing en verbreding van het aanbod en worden nieuwe didactische werkvormen en leermethoden ontwikkeld. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de docenten, experts op hun vakgebied.

De afdeling ZonderZorg

ZonderZorg ondersteunt en faciliteert stichtingen en verenigingen in de GGZ en aangrenzende terreinen. De afdeling levert administratieve en organisatorische diensten, van ledenadministratie, het beheren van een beroepsregister tot het organiseren van congressen.

ZonderZorg is de jongste afdeling, ook gezien de leeftijd van de medewerkers. Deze afdeling opereert innovatief, flexibel, ad hoc en heeft talent om te ‘pieken’, bijvoorbeeld rond de organisatie van congressen.

ZonderZorg organiseerde onlangs het World Congres of Psychotherapy in de Beurs van Berlage, in opdracht van de International Federation for Psychotherapy en de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie.

In 2019 organiseert ZonderZorg het Internationale Schoolpsychologencongres in Bazel en het congres van de Neuropsychoanalysis Association in Brussel.

Ontwikkelingen en toekomst

De ontwikkelingen in de zorg gaan snel, enerzijds door vakinhoudelijke vernieuwing, anderzijds door politieke aansturing. Nieuwe beroepen zien het licht. Het concept ‘regiebehandelaar’ bijvoorbeeld zorgde voor herschikking van taken. Gemeenten zijn verantwoordelijk geworden voor de jeugdzorg en op iets langere termijn worden burgers (nog) meer verantwoordelijk voor hun eigen geestelijke gezondheid en die van hun naasten. De begrippen voorzorg en preventie gaan een belangrijkere rol spelen.

In de sector leeft de wens om de opleidingen voor GGZ professionals te personaliseren, zoals bij medici al het geval is.

De samenwerking tussen universiteiten en praktijkinstellingen en de RINO wordt belangrijker, omdat de afstand tussen praktijk en wetenschap nog als te groot wordt ervaren.

Nieuwe leervormen, zoals e-learning en blended learning, bieden mogelijkheden en vergen een andere wijze van werken ‘door de gehele keten’. Een actueel voorbeeld van blended opleiden zijn de vier e-learning modules rond de zorgstandaarden die in opdracht van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling door de RINO zijn ontwikkeld en die op dit moment in alle vLOGO opleidingen geïntegreerd worden.

Tegelijkertijd neemt ook in het gehele werkveld van de RINO de concurrentie toe. Uitdagingen genoeg. Al deze aspecten en ontwikkelingen vragen om innovatie en andere vormen van samenwerking, met bestaande en nieuwe partners.

Vacature functie directeur/bestuurder

De positie van directeur/bestuurder (hierna genoemd directeur) RINO amsterdam is een voltijds functie (36 uur per week). De directeur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Het bij de functie behorende salaris valt binnen schaal FWG-80 (CAO GGZ).

De directeur is eindverantwoordelijk voor het algehele reilen en zeilen van de RINO, daarin voor de bedrijfsvoering bijgestaan door de adjunct directeur.

De directeur geeft direct leiding aan en werkt nauw samen met de drie afdelingshoofden en de adjunct directeur.

Het interne takenpakket is breed, variërend van leidinggevend, samenwerkend, strategisch, inhoudelijk tot soms praktisch en hands-on.

Het is een belangrijke taak van de directeur om de RINO naar buiten toe te vertegenwoordigen. Dit omvat het onderhouden van contacten met GGZ instellingen, de vereniging Landelijk Overleg GGZ-opleidingen (vLOGO, waar de stichting deel van uit maakt) en de universiteiten, en het leggen van nuttige nieuwe contacten. De directeur zorgt ervoor dat de RINO nauw aangesloten blijft bij alle ontwikkelingen rond en in de GGZ- en opleidingssector.

De RINO heeft kwaliteit, gastvrijheid, samenwerking en service hoog in het vaandel staan. De directeur treedt met deze waarden als boegbeeld naar buiten én belichaamt deze waarden binnen de organisatie.

Kandidatenprofiel

Voor de functie directeur ten dienste van de bijzondere organisatie die de RINO is, wordt gezocht naar kandidaten die bekend zijn met de GGZ, hart hebben voor opleiden, beschikken over leidinggevende kwaliteiten en ervaring en van een ondernemende, zakelijke instelling getuigen.

Een academische opleiding is een voorwaarde, mogelijk aangevuld met een post- academische vervolgopleiding. Dat kan een afgerond promotie traject zijn, maar ook een BIG- of andere opleiding. Basiskennis en begrip van financiën zijn noodzakelijk.

De vereiste bekendheid met de organisatie van en de ontwikkelingen binnen de GGZ hulpverlening kan in uiteenlopende rollen zijn verworven. Als GGZ professional, in een academische omgeving, of mogelijk in meer bedrijfsmatige functies in of gelieerd aan de sector. Bekendheid met hulpverlenings- en/of opleidingsmethodieken is een pré.

Kandidaten hebben leidinggevende ervaring, bij voorkeur in een hoogopgeleide of academische omgeving/cultuur. De directeur hoeft niet zelf over alle kennis te beschikken, er is binnen de RINO veel deskundigheid aanwezig. Cruciaal is de vaardigheid om de aanwezige expertise te overzien, de ontwikkeling ervan te stimuleren en deze in te zetten in de voor de RINO relevante richting. Dit vergt motiverende, coachende maar ook zakelijk sturende vaardigheden.

De persoonlijke kwaliteiten van de aan te trekken directeur moeten passen bij zowel de aard van de organisatie, als de hierboven geschetste ontwikkelingen in de sector en in het werkveld van de RINO.

De geschikte kandidaat kan vooruit kijken, visie en een strategie ontwikkelen én beschikt over enthousiasme en overtuigingskracht om anderen (intern en extern) daarin mee te nemen en de toekomstvisie te vertalen naar concrete doelen, plannen en actie.

Dit vraagt om en biedt ruimte aan een ondernemende, stevige en sociaal soepel opererende persoonlijkheid, die inhoudelijk én in manier van optreden gewicht in de schaal legt in alle uiteenlopende contacten, zoals met hoogleraren, GGZ professionals, bestuurders bij instellingen en samenwerkingspartners. Iemand die initiatieven neemt, besluitvaardig is, nieuwe leervormen en allianties initieert. Een goede antenne voor verhoudingen, kansen en risico’s is hierbij belangrijk.

Uit het voorgaande volgt dat kandidaten moeten beschikken over uitstekende sociale, communicatieve en presentatie vaardigheden, zowel in persoonlijke contacten als op een podium.

Procedure

De Raad van Toezicht van de RINO nodigt geïnteresseerde kandidaten die zich herkennen in het beschreven profiel uit te reageren.

Voor meer gedetailleerde informatie of toelichting kunt u telefonisch contact opnemen met

  • mevrouw Ria Reul, voorzitter van de Raad van Toezicht, 0031 6 46160407 of 0033 6 74127418
  • de heer Joost Voerman, lid van de Raad van Toezicht, telefoonnummer: 06 53389300


Wij ontvangen uw sollicitatie, vergezeld van uw curriculum vitae met eventuele bijlage(n), bij voorkeur per e-mail, annemariestreur@rino.nl of per post, geadresseerd aan:

RINO Amsterdam
t.a.v. Annemarie Streur-van der Linden, P&O
Leidseplein 5
1017 PR Amsterdam

Rekening houdend met de zomervakantie periode heeft de Raad van Toezicht de sollicitatietermijn opengesteld tot en met augustus. Wij ontvangen uw sollicitatie bij voorkeur zo snel mogelijk, maar uiterlijk op 31 augustus. De sollicitatietermijn is inmiddels al verstreken.

De eerste selectiegesprekken zullen in de tweede week van september plaatsvinden.

Contact