Systemisch werken met duplopoppetjes-constellaties

volgens de methodiek van ‘het systeem op tafel’

vierdaagse cursus
745.19.01
€ 895,-
inclusief lunch.
Vierdaagse cursus van 9.30 - 16.30 uur
Deze cursus is volgeboekt.

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Deze cursus is vol. Er zijn nog andere data beschikbaar waarvoor inschrijven wel mogelijk is.

Overige startdata
13 Mei 2019

Steeds meer ontdekken we in de hulpverlening dat het bijzonder effectief is als er in de verhalen van de cliënt(en) gerichte aandacht is voor de krachten en hulpbronnen van de cliënt en zijn of haar systeem. Deze visie past binnen het narratief perspectief van de systeemtherapie. Door problemen te externaliseren valt de cliënt niet meer samen met zijn problemen en kan hij of zij met enige afstand kijken naar wat er aan de hand is. Daardoor wordt dit minder schaamtevol en wordt het beter mogelijk om naar de pijnlijke aspecten te kijken. Constellaties met poppetjes is een manier om het verhaal te externaliseren. Daarmee krijgen cliënt en hulpverlening beter zicht op wat er speelt bij de cliënt en diens systeem. Het is daarbij steeds van belang om het verhaal van de cliënt te kunnen begrijpen in zijn context en binnen de relaties met belangrijke anderen.
In deze cursus leert u om op intrapsychisch, interactioneel en systemisch niveau te werken met de constellaties, afhankelijk van wat aansluit bij de vraag van de cliënt en de context waarin u werkt.
U werkt op een experiënteel niveau met cliënten, waardoor nieuwe besluiten zowel op cognitief als emotioneel niveau gemaakt worden. En waar dat kan werkt u oplossingsgericht aan een mogelijke verandering.

De methodiek is breed toepasbaar binnen diagnostiek van de persoonlijkheid, intra persoonlijke factoren en die van het systeem. Het transgenerationele perspectief maakt zichtbaar hoe scripts van de ene generatie op de andere kunnen worden overgedragen en/of hoe stagnatie kan optreden bij een verlieservaring.
De methodiek is binnen behandeling bruikbaar door professionals binnen klinische en ambulante settings.

Bij de ontwikkeling van deze methodiek zijn de docenten onder andere geïnspireerd door M. Diekmann, de grondlegger van "Een taal erbij". Door I. Boszormenyi-Nagy , grondlegger van de contextuele therapie, door E. Berne, grondlegger van de transactionele analyse, Phd. G. Noriega Gayol, onderzoeker binnen de transactionele analyse en door R. van Hennik, narratief therapeut/onderzoeker auteur van vele artikelen en mede-oprichter van het narratief-dialogisch forum in Nederland.

doelgroep

Psychologen, pedagogen, medewerkers van ouder-kind teams en wijkteams. Begeleiders en coaches in zorg, welzijn en onderwijs.


Wanneer u voorafgaand aan deze cursus de RINO workshop Systeemopstellingen op tafel volgt, krijgt u 10% korting op de cursusprijs.

doelstelling

In deze cursus leert u werken met (systeem)constellaties met poppetjes en materialen. De nadruk ligt op het eigen maken van de methodiek 'Het systeem op tafel' als bruikbaar gereedschap in het eigen werk. De attitude van de therapeut of begeleider is hierbij belangrijk en de focus is systeemgericht.

U leert werken vanuit de basisattitude: 'ik ben oké, jij bent oké' uit de Transactionele Analyse en de 'meerzijdige partijdigheid' vanuit de contextuele benadering. Tevens leert u om steeds aan te sluiten bij de krachten en de kwaliteiten van uw cliënt en diens systeem. U doet dat door vanuit het narratieve en oplossingsgerichte perspectief focus te houden op de uitzonderingen in de probleemverzadigde verhalen en door samen met uw cliënt vanuit de uitzonderingen op zoek te gaan naar diens waarden als richting voor verandering. Hierbij oefenen we hoe u moeilijke thema’s bespreekbaar maakt. U ervaart tijdens deze cursus dat inzetten van externaliserende interventies daarbij helpend zijn en ‘ontschuldigend’ werken.

Na de cursus kunt u theoretisch onderbouwd te werk gaan binnen het narratieve en contextuele perspectief. U heeft hypotheses leren formuleren vanuit verschillende perspectieven en u heeft leren ‘spelen’ d.w.z. zoeken naar een breder, rijker verhaal.
U werkt aan het versterken van autonomie van de cliënt of cliëntsysteem in verbinding met anderen. U leert het script vanuit de familiegeschiedenis, onderliggende (intergenerationele) thema's, de structuur van het systeem en de onderlinge communicatiepatronen bij uw cliënt zichtbaar ‘op tafel’ te zetten. U werkt daarbij met contextuele begrippen als (de)legaat en loyaliteit. U leert uw cliënt ontdekken wat dit betekent voor de ontwikkeling van het eigen script en de relaties met anderen in het dagelijks leven.
U heeft geleerd hoe u een stagnerende ontwikkeling kunt herkennen en hoe u daarmee kunt werken vanuit verschillende ontwikkelingsmodellen. Vanuit de transactionele analyse kunt u kijken naar de persoonlijkheid en script. U leert werken op experiënteel niveau, waardoor nieuwe besluiten gemaakt kunnen worden op zowel cognitief als emotioneel niveau.

U krijgt de gelegenheid zelf te oefenen met casuïstiek uit uw eigen praktijk en u leert op een speelse manier instrumenten uit de systeemtherapie te verbinden met deze methodiek. De cursus is gericht op kennisverwerving, bewust inzetten van attitude-aspecten en vaardigheidsvergroting.

inhoud

Begrippen vanuit het systeemdenken waaronder: circulariteit, triade, context, tijd, relaties, mentaliseren, circulaire vragen. Toelichting op verschillende systemische perspectieven: het narratieve, contextuele en ontwikkelingsperspectief.
Constellaties aan de hand van belangrijke concepten en met instrumenten vanuit de systeemtheorie.
Gebruik van verschillende materialen en grammatica binnen constellaties.
Transactionele Analyse: achtergrond en basisconcepten: script, ego-toestanden, contract, autonomie.
Contextuele Theorie: transgenerationele patronen, dimensies, relationele wetten, meerzijdige partijdigheid.
Attitude vanuit het narratieve perspectief: ‘not knowing’ position, werken met externaliseren, in dialoog, oog krijgen voor de uitzonderingen en de krachten.
Ontwikkelingsfases en stagnerende ontwikkeling.
Constellaties en rouwverwerking.
Specifieke wijze van vragenstellen en samenvatten.
Het (mogelijke) verloop van een constellatie van begin tot eind.
Combineren van de verschillende kaders.
'Do's ad don' ts' in het werken met constellaties.

werkwijze

Er wordt gewerkt met uitleg over theorie, demonstraties, groepsgesprekken, video en veel oefeningen. Oefeningen zijn deels experiëntieel waarmee u zelf ervaart wat er gebeurt bij het werken met constellaties. Tevens wordt er gewerkt met casuïstiek uit uw werk.

inspriratiebronnen

Marij Peeters beschrijft de inspiratie voor ontwikkeling van haar methodiek als volgt:

Bij de ontwikkeling van de methodiek "Het systeem op tafel " heb ik veel gehad aan de volgende (familie)therapeuten.

Allereerst M. Diekmann , die de methodiek 'Een taal erbij' ontwikkeld heeft. In de cursus zult u elementen van haar methodiek herkennen. Zij heeft de theorie van I. Boszormenyi-Nagy, grondlegger van de contextuele therapie hierin prachtig uitgewerkt. Verder maak ik gebruik van de Transactionele Analyse, waarvan E. Berne de grondlegger is, onder andere voor de uitwerking van het concept 'script' en 'egotoestanden'. En tenslotte is mijn opleider en supervisor R. van Hennik, systemisch en narratief therapeut, voor mij een grote inspiratiebron. In 2011 schreef hij: “Het is niet de vraag of we verder vertellen, maar hoe we samen een verhaal maken dat gezinsleden willen delen en dat hen verder helpt. Een gedeeld verhaal dat een beschermende en helende werking heeft."

aan te schaffen literatuur

Onderwaater A., "De onverbrekelijke band", Inleiding & ontwikkelingen in de contextuele therapie van Nagy. Uitg. Pearson. 10e druk 2018. ISBN 9789043036405.

eindtoets

De toetsing van deze cursus zal bestaan uit een essay type eindtoets.

supervisie

Supervisie over de methodiek “Het systeem op tafel”

Accreditaties

K&J - NIPtoegekend32 punten
diagnostiek 10 punten
behandeling 18 punten
literatuurstudie 4 punten
K&J - NIP herregistratietoegekend28 punten
Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgendentoegekend24 punten
Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) - herregistratietoegekend24 punten
NVO Orthopedagoog-Generalisttoegekend32 punten
diagnostiek 10 punten
behandeling 18 punten
literatuurstudie 4 punten
NVO Orthopedagoog-Generalist herregistratietoegekend28 punten
Registerpleintoegekend10,45 punten
Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen (SRVB)toegekend36 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. drs. M.G. Peeters (Marij) - docenten - 1962494528

Marij Peeters is relatie- en gezinstherapeut, Gz-psycholoog en orthopedagoog-generalist. Ze werkt bij Molemann Mental Health in de GGZ met kinderen en hun gezinnen, met volwassenen, echtparen en groepen.

Lees verder
Mw. drs. H.B. Lens (Beatrijs) - docenten - 2076265768

Beatrijs Lens is systeemtherapeut, gz-psycholoog en orthopedagoog. Zij werkt bij Molemann Mental Health in de GGZ met kinderen en hun gezinnen, volwassenen, echtparen en sinds kort met ouderen en hun systemen.

Lees verder

Deze opleiding incompany volgen meer weten

Contact