Systeemtherapie bij ouderen

de levensfasen vanaf 60+

40-uurs specialistische cursus NVRG
496.19.01
€ 1.950,-
Inclusief literatuurklapper.
6 dagen van 9.30 - 17.00 uur

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Deze cursus is opgebouwd rond een aantal thema’s die horen bij het ouder worden: de intergenerationele familie, partnerschap op oudere leeftijd, rouw en verlies, psychotrauma, omgaan met ernstige ziekte en cognitieve achteruitgang, en persoonlijkheidsproblematiek.
De levensverwachting is zodanig opgeschoven dat er gesproken kan worden over twee verschillende levensfasen vanaf 60 jaar. In beide fasen is er sprake van een spanningsveld rondom autonomie en zorgbehoefte. In de laatste van de twee fasen, vanaf 80+, gaat het om het werkelijke afscheid nemen, zowel van anderen als van het eigen leven. Deze vervolgcursus past in de opleidingsroute tot systeemtherapeut NVRG.

doelgroep

De cursus is toegankelijk voor GZ-psychologen, klinisch psychologen, psychiaters en maatschappelijk werkers met VO, die op de hoogte zijn van de belangrijkste theoretische concepten van de gezins- en relatietherapie en systeemtherapie en die ervaring hebben in het werken met gezinnen en systemen, in de ouderenzorg, en die casuïstiek uit hun eigen praktijk kunnen inbrengen.
De cursus is met name ontwikkeld voor GGZ professionals die de route tot systeemtherapeut NVRG volgen en een erkende basiscursus en verdiepingscursus systeemtherapie (totaal 120 uur) voltooid hebben. Ook anderen die aan bovengenoemde omschrijving voldoen, worden van harte uitgenodigd om zich in te schrijven.
Voor aanvang van de cursus zal geinventariseerd worden welke systemische kennis en ervaring de deelnemers hebben.

doelstelling

Na afloop van de cursus is men in staat om:

vanuit een systemisch perspectief de belangrijkste psychische problematiek van ouderen te onderkennen, te diagnosticeren en te behandelen;
de belangrijkste actuele systeemtheoretische concepten en technieken, die voor de behandeling van ouderen relevant zijn, in de eigen behandelpraktijk toe te passen;
samen met het systeem een context te creëren waarbinnen onderzoek en behandeling kan plaatsvinden;
te reflecteren op de eigen manier van interveniëren en de effecten daarvan op het cliëntsysteem.

inhoud

de intergenerationele familie, ontwikkelingstaken en gezinsintegriteit;
systemisch vragen stellen in intergenerationeel perspectief;
partnerschap op oudere leeftijd;
seksualiteit en ouder worden;
hechting en psychotrauma;
het creëren van een veilige context;
rouw en verlies, omgaan met ambivalente rouw;
aanboren van veerkracht binnen het systeem;
chronische ziekte en cognitieve problematiek, behandeld vanuit het Model van Rolland;
persoonlijkheidsproblematiek bij ouderen, vanuit systemisch perspectief;
overdracht en tegenoverdracht: de moeilijke patiënt/ het moeilijke systeem.

werkwijze

Theoretische inleidingen, literatuurstudie en – bespreking, analyse van casuistiek (mede aan de hand van videobanden), praktische oefeningen, individuele casuspresentaties (die getoetst worden), rollenspel met acteurs. In deze rollenspelen wordt ernaar gestreefd levensechte therapeut-cliëntsituaties te creëren, waarin de cursist, binnen een veilige setting, het effect van de eigen interventies en handelingen kan ervaren. Dit biedt de mogelijkheid te reflecteren op de eigen positie als systeemtherapeut.

aan te schaffen literatuur

Johnson, S. Houd me vast. Kosmos Uitgevers, ISBN10 902155268X / ISBN13 9789021552682
Te bestellen via bol.com

opleiding tot systeemtherapeut

Deze cursus is een gespecialiseerde vervolgcursus, een verplicht onderdeel in de opleiding tot systeemtherapeut. Kijkt u s.v.p. voor de toelatingseisen tot een lidmaatschap van de NVRG, de opbouw van de opleiding en verdere informatie bij route tot lidmaatschap van de NVRG.

Accreditaties

College voor Accreditering Huisartsen (KNMG)toegekend24 punten
Herkwalificatie Klinisch Psycholoogtoegekend34 uren
Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) - herregistratietoegekend40 uren
Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) - registratietoegekend40 uren
Registerpleintoegekend10,7 punten
Contact