Corona-maatregelen vanaf 26 november 2021. Lees meer informatie.

Kindermishandeling en huiselijk geweld (Module A)

Basiscursus: omgaan met vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld

tweedaagse cursus
1066.21.01
€ 465,-

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Sinds 2013 zijn professionals wettelijk verplicht om te werken conform een meldcode of protocol huiselijk geweld en kindermishandeling. In deze cursus leer je wat je kunt (en ook moet) doen om ouders en kinderen te helpen, daar waar de stress of onmacht in gezinnen zó hoog oploopt dat de veiligheid en gezonde ontwikkeling van kinderen in gevaar komt.

doelgroep

Iedere professional (HBO+), die met ouders en kinderen werkt. Met name in onderwijs & kinderopvang, jeugdgezondheidszorg, verloskundigen en kraamzorg, wijk- en buurtteams, jeugdhulp, GGZ- en verslavingszorg, POH-GGZ en gehandicaptenzorg: Basispsycholoog, GZ-psycholoog, Orthopedagoog, Toegepast psycholoog, Intern Begeleider (PO), Zorgcoördinator (VO), Schoolmaatschappelijk werker, Schoolpsycholoog, Jeugdzorgwerker / Jeugdhulpwerker, Medewerker Wijkteam, Jeugdverpleegkundige, Sociaal Pedagogisch Hulpverlener, Sociaal Pedagogisch werker, Medewerker kinderopvang, Maatschappelijk Werker, Medewerker Gehandicaptenzorg, Medewerker GGZ- en verslavingszorg, Medewerker Jeugdgezondheidszorg, Medewerker Jeugdwelzijnswerk.

Korting op de gehele serie
De Basiscursus is de 1e module van serie van 3: Module A, Module B1 en Module B2. Module B1 en B2 kunnen enkel na het volgen van module A gevolgd worden. Volgt u na Module A, module B1 en B2 (in willekeurige volgorde), dan ontvangt u een korting van € 50,- op de cursusprijs van de laatst gevolgde module.

NB. Schoolpsychologen die de opleiding Schoolpsycholoog hebben gevolgd, hebben Module A al gehad. Zij kunnen zich direct inschrijven voor module B1 en/of B2.

doelstelling

Na het volgen van deze basiscursus:

 • Ben je bekend met de verschillende vormen van kindermishandeling, huiselijk geweld en/of andere vormen van risicovolle ‘early life stress’ bij kinderen.
 • Weet je wat de gevolgen zijn van kindermishandeling, vroegkinderlijke traumatisering of ‘toxische stress’ voor de ontwikkeling van een kind.
 • Ben je je bewust van- en ontwikkel je oog en oor voor de signalen van (potentieel) traumatische ervaringen van kinderen en jongeren, en weet je deze op een respectvolle manier bespreekbaar te maken.
 • Ben je op de hoogte van de stappen die je als professional moet zetten bij vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld, conform de Wet Meldcode en het bijbehorend afwegingskader.
 • Beschik je over (basis)inzichten in het hoe en waarom van het bespreekbaar maken van geweld, misbruik of verwaarlozing binnen gezinnen.
 • Ben je je bewust van je eigen mogelijkheden om steun te bieden aan kinderen/jongeren en ouders op een wijze die de natuurlijke veerkracht versterkt (traumasensitief handelen).
 • Weet je waar je zelf terecht kunt met vragen, dilemma’s en casuïstiek op het terrein van (het bespreekbaar maken van) vermoedens van geweld, misbruik, mishandeling of verwaarlozing in gezinnen.

inhoud van de cursus

Kindermishandeling, huiselijk geweld, traumatische ervaringen in de kindertijd (Adverse Childhood Experiences), ‘early life stress’ of toxische stress:

 • Definitie en afbakening: wat verstaan we onder de verschillende begrippen?
 • Omvang en aard van de problematiek: hoe vaak en in welke vormen komt het voor?
 • De gevolgen en impact van kindermishandeling & huiselijk geweld: wat weten we over de gevolgen op korte/middellange termijn en hoe werkt het door in een mensenleven (lange termijn)?

Signalering van (potentieel) traumatische ervaringen van kinderen en jongeren:

 • Het signaleren van kindermishandeling en andere (potentieel) traumatische ervaringen bij kinderen: hoe word je signaalgevoelig?
 • Het bespreekbaar maken van situaties van geweld, mishandeling, misbruik of verwaarlozing: waarom is dit zo essentieel en hoe kun je dit aanpakken?

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling:

 • Een wettelijk verplicht stappenplan: wat moet je doen?
 • Het afwegingskader bij de meldcode: hoe werkt dit in de praktijk?
 • Meldcode, protocol en afwegingskader: middel of doel?

Hulp aan ouders en kinderen bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld:

 • Signaleren, melden en dan…? : hoe werkt de hulp aan gezinnen waar sprake is van kindermishandeling, geweld, misbruik of verwaarlozing?
 • Veilig Thuis: hoe werkt deze organisatie (voor/met jou als professional)?
 • Beroepsgeheim, privacy en informatie delen: wat zijn de do’s en don’ts?

Traumasensitief omgaan met kinderen en aansluiten bij ouderschap:

 • Traumasensitief werken met kinderen/jongeren (en ouders): hoe doe je dat?
 • Steun bieden en veerkracht versterken (resilience): wat is de meerwaarde?
 • Het versterken van ‘buffers’ rond ouderschap: wat houdt dat in?
 • Lessons learned: wat kunnen we leren van ouders, kinderen en jongeren zelf?

Werkwijze

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen. Presentatie van kennis en inzichten uit wetenschap en praktijk wordt afgewisseld met interactieve opdrachten, het bekijken van filmfragmenten en het gezamenlijk bespreken van casuïstiek. Er zal ook ruimte zijn voor de cursisten om eigen casuïstiek, dilemma’s en vragen uit de werkpraktijk in te brengen.

Accreditaties

K&J - NIP herregistratietoegekend12 punten
K&J NIPtoegekend12 punten
behandeling 6 punten
diagnostiek 6 punten
Landelijke Vereniging POH-GGZtoegekend12 punten
NVO Orthopedagoog-Generalisttoegekend12 punten
behandeling 6 punten
diagnostiek 6 punten
NVO Orthopedagoog-Generalist herregistratietoegekend12 punten
Stichting Kwaliteitsregister Jeugdtoegekend? punten
Contact