Gedragstherapie en cognitieve therapie K&J: verdieping

het toepassen van cognitief gedragstherapeutische methodes

70-uurs verdiepingscursus VGCt
194.18.01
€ 2.875,-

Inclusief lunch

.
10 dagen van 9.00 - 16.30 uur inclusief lunch

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Deze cursus is reeds gestart. Er zijn helaas nog geen andere data beschikbaar.

Mocht u vragen hebben neemt u dan contact op met rino.nl

De basiscursus gedragstherapie is opgebouwd uit een inleidend en een verdiepend deel. Wanneer de inleiding (meestal 30 uur) is gevolgd, kan deze cursus gevolgd worden om de totale basiscursus af te ronden.
In deze verdiepende cursus ligt het accent op gedragstherapeutische technieken die geschikt zijn voor kinderen, jeugdigen en hun gezinnen. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer de therapeutische attitude, de holistische theorie, het opstellen van een functie– en betekenisanalyse, werken met zieke kinderen en oplossingsgerichte methodieken. Ook maken deelnemers kennis met een aantal protocollen, waarbij de cliënt met zijn systeem en eigen cultuur altijd het uitgangspunt is voor de keuzes die worden gemaakt in het gedragstherapeutisch proces.

doelgroep

Psychologen, pedagogen, psychiaters werkzaam in de GGZ of aangrenzende terreinen die eerder een door de VGCt erkende inleiding in de gedragstherapie (30 uur) hebben gevolgd.

doelstelling

De cursisten worden geacht aan het eind van deze basiscursus voldoende thuis te zijn in het toepassen van het cognitief gedragstherapeutisch proces en voldoende kennis te hebben van een aantal basale cognitief gedragstherapeutische methodes om, onder supervisie, op verantwoorde wijze cognitieve gedragstherapieën van middelmatige zwaarte te kunnen uitvoeren.

werkwijze

De cursusonderdelen zijn praktijkgericht, er wordt veel gewerkt met rollenspelen en oefeningen. De cursisten leren om zowel de technieken (vaardigheden) te kunnen toepassen alsook een goede therapeutische attitude en relatie te kunnen hanteren. Er wordt van de cursisten verwacht dat zij opdrachten kunnen uitvoeren in hun klinische praktijk en daarover kunnen rapporteren (casuïstiek inbreng) tijdens de cursusbijeenkomsten.
In het Verdiepingsdeel komt een breed scala van gedragstherapeutische interventies aan bod. De docenten, die in verschillende settingen werkzaam zijn, illustreren de toepassing van deze interventies en technieken op concrete en pragmatische wijze. Aan bod komen het behandelen van angst- en stemmingsstoornissen, dwang- en ticstoornissen, mediatietherapie bij ADHD en ASS, gedragstherapeutische speltechnieken, oplossingsgerichte methodieken, de forensische psychiatrie en behandeling van trauma.
De cursisten oefenen met actuele protocollen waarbij zij kritisch en creatief met protocollen leren omgaan, zodat de cliënt met zijn systeem en eigen cultuur centraal staat en uitgangpunt is voor de keuzen die worden gemaakt in het gedragstherapeutisch proces.

De cursisten bereiden de cursusbijeenkomsten voor door:

 • Het bestuderen van de literatuur
 • Per toerbeurt een korte presentatie te verzorgen
 • Casuïstiek te beschrijven van een eigen cliënt: de cursisten dienen tijdens de cursus een cliënt te behandelen waarbij zij de verschillende stappen van het gedragstherapeutisch proces doorlopen
  De cursusbijeenkomsten omvatten:
 • Het voor- en nabespreken van de huiswerkopdrachten
 • Bespreking van de literatuur n.a.v. een korte presentatie door cursisten
 • Uitleg van de theorie door de docent, waar mogelijk visueel ondersteund (video / DVD)
 • Veel praktische oefeningen met betrekking tot de verschillende onderdelen van het gedragstherapeutische proces. Hierbij wordt gebruik gemaakt van demonstraties en rollenspelen. Er wordt geoefend aan de hand van concreet praktijkmateriaal van de cursisten.
 • Voortgang van de eigen casus wordt besproken in subgroepen.

toetsing

 • Presentie: de cursisten dienen minimaal 90% van de bijeenkomsten aanwezig te zijn. Bij afwezigheid krijgt de cursist een vervangende opdracht
 • Literatuurpresentatie en bespreking
 • Behandelverslag waarin het gedragstherapeutisch proces met een eigen cliënt is beschreven. Dit verslag dient de volgende onderdelen te omvatten: een adequate beschrijving van de probleeminventarisatie, een holistische theorie en relevante functieanalyse, een behandelplan met voorgestelde behandelinterventies, de weergave van de metingen en registraties, een verslag van de uitvoering van de behandeling en tenslotte een reflectie op het therapeutisch handelen en het therapeutisch proces. Dit verslag wordt beoordeeld door de docent.

Deze cursus vormt samen met bijvoorbeeld de Gedragstherapie K&J: inleiding de basiscursus gedragstherapie voor de VGCt.

opleiding tot congitief gedragstherapeut

Voor deelname aan de basiscursus VGCt (inleiding en de verdieping, totaal 100 uur) hoeft u niet werkzaam te zijn in de GGZ. Wilt u vervolgens de route tot cognitief gedragstherapeut voortzetten door zich aan te melden als Cognitief Gedragstherapeut i.o. dan geldt er wel de voorwaarde dat u werkzaam bent op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg. Kijk voor de eisen die hier aan gesteld worden en andere eisen m.b.t. de registratie op de site van de VGCt.->https://www.vgct.nl/vgct.nl/public/lid-worden/cognitief-gedragstherapeut-worden

Accreditaties

Herkwalificatie Klinisch Psycholoogtoegekend35 uren
K&J - NIPtoegekend70 punten
behandeling 30 punten
diagnostiek 40 punten
K&J - NIP herregistratietoegekend70 punten
NVO Orthopedagoog-Generalisttoegekend70 punten
behandeling 30 punten
diagnostiek 40 punten
NVO Orthopedagoog-Generalist herregistratietoegekend? uren
Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapie (VGCt) - registratietoegekend70 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. drs. C.K. Nuhoff- den Hollander (Charlotte) - docenten - 1023887803

Charlotte Nuhoff- den Hollander is zelfstandig gevestigd GZ-psycholoog en psychotherapeut, supervisor VGCt.

Lees verder
Dhr. drs. E.J. Jongman (Erik) - docenten - 1656573167

Erik Jongman is psycholoog / psychotherapeut.

Lees verder

Deze opleiding incompany volgen meer weten

Contact