FloorPlay - intensieve week

optimale ondersteuning van ieder kind

4 aansluitende dagen
290.18.01
€ 1.250,-
Inclusief lunches.
Vier aansluitende dagen van 10.00 tot 17.00 uur
Nog enkele plaatsen beschikbaar.

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Overige startdata
19 Nov 2019

In de intensieve FloorPlay week wordt met name gewerkt aan de hand van door de deelnemers meegebrachte casuïstiek (opnames op bijvoorbeeld usb-stick). Er wordt steeds uitvoerig stilgestaan bij de optimale interventiewijze, die wordt afgestemd op het unieke biopsychosociale profiel van het kind om zo de ontwikkeling adequaat te ondersteunen en stimuleren. Elke interventie kan hierbij gezien worden als een vorm van assessment. De interventiemogelijkheden zijn gebaseerd op het DIR-model zoals ontwikkeld door Stanley Greenspan.

In het contactgericht werken steunen we daarnaast op het PLAY-project van Rick Solomon. Hierbij besteden we veel aandacht aan het werken met het spanningsveld tussen de comfortzone en de ‘approximate learning zone’.

FloorPlay biedt aanknopingspunten op ouders te ondersteunen en hoe dagelijkse gebeurtenissen ouders veel mogelijkheden bieden om het kind te ondersteunen in zijn ontwikkeling. FloorPlay kan ouders helpen de omgeving van het kind zo optimaal mogelijk in te richten voor diens ontwikkeling. In Amerika is men al ver gevorderd in het op deze wijze begeleiden van ouders. In deze intensieve week zullen we dan ook expliciet aandacht besteden aan de vertaalslag hiervan naar de gezondheidszorg in Nederland.

inhoud & doelstelling

Deelnemers zullen in deze week:

Vertrouwd raken met het assessment van het sociaal-emotioneel functioneren met behulp van de FEAS en het opstellen van behandeldoelen;
Zich de FloorPlay-methode eigen maken door training aan de hand van beeldmateriaal, rollenspellen en ingebrachte casuïstiek;
Leren de FloorPlay-methode op ouders over te brengen, waarna ouders zelf de regie kunnen nemen over het begeleiden van de ontwikkeling van hun kind;
De FloorPlay-methode leren implementeren in de eigen werkcontext.

werkwijze

In de intensieve FloorPlay week lopen twee leerlijnen samen op. De eerste leerlijn is gebaseerd op de individuele, door de deelnemers zelf geformuleerde leerdoelen, mede op basis van een eigen casus. De tweede leerlijn is breder en omvat zowel theoretisch als praktisch het hele FloorPlay palet, via assessment met de FEAS, het toepassen van het DIR-model, de samenwerking met ouders, diagnostiek en interventies, training in werken met de verschillende modaliteiten van de biopsychosociale ontwikkeling van het kind.

Op de eerste dag formuleert iedere deelnemer haar/zijn leerdoelen als basis voor het eigen leerproces en legt deze uit in een korte presentatie van 5 minuten.
Door het bekijken en bespreken van eigen casuïstiek geeft de intensieve week deelnemers inzicht in het profiel en de ontwikkeling van het kind uit de casus, alsmede in het eigen functioneren als FloorPlayer in relatie tot dit kind en de ouders van het kind. Op vrijdag evalueert iedere deelnemer zijn of haar leerproces en de vertaling daarvan naar de eigen werkcontext.

doelgroep

De intensieve FloorPlay week is bedoeld voor professionals werkzaam met kinderen, zoals kinder- en jeugdpsychologen, GZ-psychologen K&J, psychotherapeuten, klinisch psychologen, kinder- en jeugdpsychiaters, orthopedagogen, fysio-, ergo-, spel- of muziektherapeuten, jeugdartsen, consultatiebureau (CB-) artsen, kinderartsen en logopedisten.

toelatingseisen

Van deelnemers wordt verwacht dat zij

de Introductiecursus FloorPlay hebben gevolgd;
hebben deelgenomen aan drie cursussen: één uit de categorie ‘D = Development’ (keuze uit Diagnostiek met de FEAS en DC:0-3R / Spel en FloorPlay), één uit de categorie ‘I = Individual Differences’ (keuze uit Sensorische informatieverwerking bij kinderen, Autismespectrumstoornissen: vroegdiagnostiek, Druk en impulsief gedrag bij jonge en zeer jonge kinderen) en de cursus uit de categorie ‘R=Relationship based’; Ouders coachen in FloorPlay


Daarnaast wordt aangeraden het boek 'Als uw kind speciale aandacht nodig heeft' van Stanley Greenspan te lezen (te bestellen bij de RINO).

extra informatie over de FloorPlay- methode

De RINO heeft besloten om een eigen naam te kiezen voor de activiteiten op het gebied van kinderen met ontwikkelingsproblemen en hun ouders: FloorPlay. Daarbij hebben we een brede variatie aan ontwikkelingsproblematiek voor ogen, waaronder autisme spectrum stoornissen (ASS). De naam FloorPlay verwijst in de eerste plaats naar het gedachtengoed van Stanley Greenspan, zoals hij en zijn medewerkers dat neergelegd hebben in het DIR/Floortime-model. Daarnaast verwijst het naar het werk van Rick Solomon, die in de VS vanuit Greenspan’s gedachtengoed een succesvol programma heeft ontwikkeld: het PLAY-project, waarbij ouders getraind worden in de intensieve (spel)begeleiding van hun kinderen.

Met FloorPlay ontwikkelt de RINO een eigen geïntegreerd model dat aansluit bij de Nederlandse en Europese situatie. Daarbij worden naast deze twee bronnen van informatie en inspiratie ook verbindingen gelegd met recente ontwikkelingen vanuit andere theorieën en methoden, bijvoorbeeld het gebied van de Infant Mental Health (IMH) en de nieuwste inzichten uit de neurobiologie.

belangrijke doelstellingen bij FloorPlay:

Vertrouwelijk kunnen zijn met de ouder/verzorger, ook na boosheid;
Wederzijdse communicatie volhouden, ook bij opwinding;
In staat zijn gevoelens met woorden of spel te uiten, ook na een frustrerende ervaring;
Logisch blijven denken, ook na teleurstelling.


Deze doelstellingen beogen het kind te helpen om onder meer:

alerter te worden,
meer initiatief te tonen,
flexibeler te worden,
frustratie beter te tolereren,
langere gedragsketens op te bouwen,
te plannen en uit te voeren,
in staat te zijn tot het vinden van oplossingen (oplossingsgerichte attitude),
verbaal en non-verbaal te communiceren en plezier te hebben in het leren.


Dit gebeurt in belangrijke mate door het kind te brengen tot betrokkenheid in relaties die de 6 essentiële ontwikkelingscapaciteiten op gang brengen, te weten:

gedeelde aandacht;
betrokkenheid en relatievorming;
wederkerigheid van intentionele affectieve signalering en communicatie;
lange ketens van wederzijds gereguleerde emotionele signalering;
gedeelde sociale probleemoplossing;
voorstellingen (en ideeën) creëren en bruggen bouwen tussen ideeën (logisch denken).


Voor meer informatie over het hele FloorPlay traject zie FloorPlay.

Accreditaties

K&J - NIPtoegekend12 punten
behandeling 8 punten
diagnostiek 4 punten
K&J - NIP herregistratietoegekend24 punten
NVO Orthopedagoog-Generalisttoegekend12 punten
behandeling 8 punten
diagnostiek 4 punten
NVO Orthopedagoog-Generalist herregistratietoegekend24 punten
Stichting Kwaliteitsregister Jeugdtoegekend45,5 punten
Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen (SRVB)in aanvraag

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. drs. N. van Kollenburg (Natasja) - docenten - 1346877384

Natasja is GZ-psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog NIP en FloorPlay specialist

Lees verder
Dhr. drs. G.L.G. Couturier (Guy) - docenten - 1832005365

Guy Couturier is klinisch psycholoog BIG en onder meer hoofddocent voor de opleiding Infant Mental Health Specialist en tevens hoofddocent van het FloorPlay-traject bij de RINO. Hij is één van de vertalers van dr. Stanley Greenspans boek over de Floortime-methode naar het Nederlands: 'Als uw kind speciale aandacht nodig heeft'.

Lees verder
Mw. drs. E.M.W. Hoevenaars (Judith) - docenten - 668938736

Judith Hoevenaars is GZ-psycholoog en speltherapeut.

Lees verder

Charlotte Schenning is IMH-specialist, kinderneuropsycholoog, logopedist en is geregistreerd als GZ-psycholoog en K&J-psycholoog NIP.

Lees verder

Deze opleiding incompany volgen meer weten

Contact