Ernstige somatische ziekte in het gezin

begeleiding van kinderen en jongeren

tweedaagse cursus
350.19.01
€ 515,-
Inclusief lunches.
2 dagen van 9.30 - 16.30 uur

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Landelijke cijfers over het aantal kinderen en jongeren met een langdurig zieke ouder variëren van 5,5 % tot 39%. Wanneer een gezinslid ernstig ziek wordt is dat niet alleen van grote invloed op de zieke zelf maar op alle gezinsleden. Net als bij het vallen van een stevige steen (metafoor voor de diagnose van een levensbedreigende ziekte) in het water verandert de huidige situatie (thuis) ingrijpend.

dreiging en spanning

Men moet zich steeds aanpassen aan de beperkingen die een ziekte met zich mee brengt. Ook moet men met dreiging en spanning leren omgaan. Niet alleen de zieke en zijn directe naasten hebben daar mee te maken, maar ook de school, werk, de buren en sportclubs dragen de gevolgen als de cirkels, die zich in het water ontrollen. Ook in tijd golven de gevolgen langer door dan de behandeling in het ziekenhuis.
Welke sociaal-emotionele gevolgen en hoe groot deze invloed kan zijn en hoe een ieder daar vervolgens mee om kan gaan, komt uitgebreid aan bod in deze tweedaagse cursus. De deelnemers zullen in staat zijn om, vanuit diverse uitgangspunten binnen de verschillende ontwikkelingsfasen, in contact te komen met gezinnen waar begeleiding gewenst is. In de cursus zullen we zowel theoretische achtergronden aanreiken alsmede praktische werkvormen laten ervaren. Aangezien men als hulpverlener in het contact met het gezin ook een eigen instrument is, wordt inzicht en reflectie over de eigen beleving van ziekte en rouw geïntegreerd in de cursus.

doelgroep en doelstelling

(Ortho)pedagogen, (Gz-, klinisch, eerstelijns-)psychologen, psychotherapeuten, systeemtherapeuten, kinder- en jeugdpsychiaters, speltherapeuten POH-GGZ.

Na afloop van deze cursus weten de deelnemers hoe kinderen de ziekte begrijpen, hoe ze daarop reageren en wat ze nodig hebben. Er is aandacht voor de impact op het gezin als geheel. Tevens komt de vraag aan bod in hoeverre men als hulpverlener kan bijstaan en wat dat betekent voor het hulpverlenen. Deelnemers weten ook welke literatuur er voor kinderen is en waar er specifieke hulp te vinden is.
Men is verder in staat om zowel fysieke, creatieve als mondelinge opdrachten met kinderen te kunnen doen om hen te helpen uiten en te leren omgaan met alles wat er gebeurt rondom de ziekte en de vaak daarmee gepaard gaande stress in het gezin.

werkwijze

Afwisselend zal er aandacht zijn voor de theorie en praktische oefeningen om vertrouwd te raken met de verschillende werkvormen. Daarbij zullen de eigen ervaringen en belevingen centraal staan om mede vanuit daar tot een zo passend mogelijk professioneel handelen te komen.

Deze docenten geven ook de cursus Rouw- en verliesverwerking bij kinderen en jongeren

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. drs. C.J. Kappeyne van de Coppello (Carine) - docenten - 856079571

Carine Kappeyne van de Coppello is orthopedagoog en GZ-psycholoog.

Lees verder
Mw. drs. P.A. Penning (Petra) - docenten - 1733539614

Petra Penning is orthopedagoog/GZ-psycholoog.

Lees verder

Deze opleiding incompany volgen meer weten

Contact