Druk en impulsief gedrag bij jonge kinderen

ADHD of iets anders?

driedaagse cursus
793.19.01
€ 795,-
Inclusief lunches.
3 dagen van 10.00 - 17.00 uur

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Druk en impulsief gedrag komt frequent voor bij peuters en kleuters, en blijft soms hardnekkig doorspelen in de volgende jaren. Dergelijk gedrag kan het voor ouders lastig maken om de interacties positief te houden. Het kan de integratie op het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal of de basisschool bemoeilijken. De vraag of er sprake kan zijn van ADHD of DCD rijst al gauw. Tegelijk spelen maatschappelijke discussies of er niet te snel een etiket wordt geplakt, of de ouders het niet te snel laten afweten, of er geen te hoge eisen worden gesteld aan kinderen, en of er niet te snel medicijnen gegeven worden.

Hoe kan je daar vanuit een vroeg ontwikkelingsperspectief anders naar kijken? Verwijst dergelijk druk gedrag enkel naar een dysfunctie van het brein, die eventueel verholpen kan worden met medicatie? Loont het om dit gedrag ook te begrijpen als het resultaat van een lange persoonlijke geschiedenis van rijpen, leren en kiezen binnen relaties? Aandacht, zelfsturing en impulsbeheersing kunnen immers gediagnosticeerd worden als processen met diverse componenten, zowel (neu-ro)biologische als psychische en relationele. De regulatie van aandacht, sensorisch aanbod, aandacht, handelen, en emoties is ook het resultaat van een levenslange interactie tussen constitutionele factoren en relationeel aanbod. Vanuit dit samenspel ontstaat een unieke persoonlijkheid. Ook het drukke en impulsieve kind is in de eerste plaats een kind met een specifieke biologische toerusting dat betekenis en affect verleent aan wat het meemaakt en aan de voortdurende interactie met zijn omgeving.

Recente research vanuit de neurobiologie laat zien dat de interactie tussen factoren in het (zich snel ontwikkelende) brein, enerzijds, en gedrag en beleving, anderzijds, veel complexer zijn dan eenvoudige oorzaak-gevolg-patronen. Langdurend longitudinaal onderzoek laat verbanden zien tussen ADHD en de hechtingsgeschiedenis. Uit recent onderzoek in Duitsland blijkt dat bij kleuters met gedrag dat voldoet aan de DSM-criteria voor ADHD ook heel andere diagnostische beelden een rol kunnen spelen. Naast kinderen met (genetisch of cerebraal bepaalde) basale regulatiestoornissen worden ook dikwijls gezien: (partiële) vroege emotionele verwaarlozing, posttraumatische stressstoornissen, hoogbegaafdheid, acculturatieproblemen, rouw en depressie.

In deze cursus wordt, vanuit een poging tot integratie, aandacht besteed aan auteurs die vanuit deze brede en vernieuwende perspectieven het denken hebben verrijkt. Besproken wordt welke nieuwe perspectieven dit kan bieden voor de behandeling van (zeer) jonge kinderen en de ondersteuning van de ouders en de leidsters/leerkrachten.

doelgroep

GZ-psychologen, kinder- en jeugdpsychologen, orthopedagogen, klinisch psychologen, kinder- en jeugdpsychiaters, psychotherapeuten en gezinstherapeuten of -begeleiders die in hun praktijk te maken hebben met drukke en impulsieve jonge kinderen.
Deze cursus kan op zichzelf gevolgd worden, maar is ook bedoeld als verdieping van Psychopathologie bij jonge kinderen.

voorkennis

De gangbare basiskennis over de ontwikkelingspsychologie van het jonge kind, ADHD en DCD, en enige ervaring met de diagnostiek en/of behandeling van impulsieve en drukke kinderen en hun ouders.

doelstelling

De opbouw van een breed referentiekader van waaruit druk en impulsief gedrag begrepen kan worden en behandeld. Het kunnen begrijpen van de problemen van kinderen met druk gedrag en hun ouders vanuit een perspectief waarin ook betekenisgeving en relationele ervaringen mee betrokken worden: een perspectief dat o.a. gebaseerd is op de integratie van kennis uit de neuropsychologie, neurobiologie, sensory processing, de hechtingstheorie en de hedendaagse psychopathologie.

werkwijze

Inleidingen door de docenten, gezamenlijke reflectie en casuïstiekbesprekingen die de verbinding leggen met de eigen praktijk.

FloorPlay opleidingsroute

Deze cursus past in de route tot FloorPlay specialist, na afronding van de introductiecursus FloorPlay. Deze bestaat uit een online deel en een cursorisch deel. Voor meer informatie hierover zie FloorPlay.

Accreditaties

Herkwalificatie Klinisch Psycholoogtoegekend12 uren
K&J - NIPtoegekend18 uren
behandeling 6 uren
diagnostiek 10 uren
overig 2 uren
K&J - NIP herregistratietoegekend18 uren
Nederlandse Vereniging voor Speltherapeutentoegekend24 punten
NVO Orthopedagoog-Generalisttoegekend18 uren
behandeling 6 uren
diagnostiek 10 uren
overig 2 uren
NVO Orthopedagoog-Generalist herregistratietoegekend18 uren
Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen (SRVB)toegekend18 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Dhr. drs. G.L.G. Couturier (Guy) - docenten - 1271717190

Guy Couturier is klinisch psycholoog BIG en onder meer hoofddocent voor de opleiding Infant Mental Health Specialist en tevens hoofddocent van het FloorPlay-traject bij de RINO. Hij is één van de vertalers van dr. Stanley Greenspans boek over de Floortime-methode naar het Nederlands: 'Als uw kind speciale aandacht nodig heeft'.

Lees verder

Jantien Knoester is orthopedagoog/ergotherapeut bij Lighthouse School for special education in Den Haag.

Lees verder

Deze opleiding incompany volgen meer weten

Contact