Cognitieve gedragstherapie bij K&J

cognitieve gedragstherapeutische interventies bij diverse stoornissen en complexe problematiek

50-uurs vervolgcursus VGCt
844.18.01
€ 1.995,-

Deze prijs is inclusief lunch

.
1 dinsdag en 6 donderdagen van 9.00-17.00 uur

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Deze cursus is reeds gestart. Er zijn helaas nog geen andere data beschikbaar.

Mocht u vragen hebben neemt u dan contact op met rino.nl

In de Vervolgcursus leren de cursisten om effectieve cognitieve gedragstherapeutische interventies toe te passen bij diverse stoornissen en complexe problematiek. De nadruk ligt op de behandeling van kinderen en adolescenten, waarbij met regelmaat aandacht wordt besteed aan de toepassing van deze interventies bij volwassenen.

Deze cursus sluit aan op de Basiscursus Cognitieve gedragstherapie en is speciaal ontwikkeld voor psychologen en orthopedagogen die werkzaam zijn met kinderen en adolescenten. Deze cursus kan alleen gevolgd worden wanneer de Basiscursus is afgerond. De kennis en vaardigheden die zijn opgedaan in de basiscursus worden verdiept.

doelstelling

Na afronding van de Vervolgcursus kunnen de cursisten zelfstandig onder supervisie cognitieve gedragstherapieën uitvoeren.

inhoud

In de Vervolgcursus leren de cursisten om effectieve cognitieve gedragstherapeutische interventies toe te passen bij diverse stoornissen en complexe problematiek. De nadruk ligt op de behandeling van kinderen en adolescenten, waarbij met regelmaat aandacht wordt besteed aan de toepassing van deze interventies bij volwassenen.


De cursus start met het opfrissen en herhalen van het gedragstherapeutische proces en de belangrijkste cognitieve technieken. Het gedragstherapeutische proces zal als een rode draad door de cursus lopen. De cursus is verdeeld in drie modules die corresponderen met de ontwikkelingsfasen van kinderen en adolescenten. Na de inleiding start de eerste module ‘het jonge kind’. In deze module zullen veel voorkomende stoornissen en problematiek bij peuters en kleuters , zoals claimend gedrag, woedebuien, slaapstoornissen, eetweigeren en enuresis/encopresis worden behandeld. In de tweede module ‘de latentiefase’ zal uitgebreid aandacht worden besteed aan de behandeling van ADHD, comorbide problematiek en de meest recente behandelprotocollen. Tenslotte zal in de tweede en derde module de behandeling van negatief zelfbeeld, faalangst en schoolweigering aan bod komen. De derde module is gericht op eetstoornissen en zelfbeschadigend gedrag in de adolescentie. De cursus wordt afgerond met een lesdag over speltechnieken en creatieve interventies.


De cursusonderdelen zijn praktijkgericht, er wordt veel gewerkt met rollenspelen en oefeningen. De cursisten leren om zowel de technieken (vaardigheden) te kunnen toepassen alsook een goede therapeutische attitude, interactie en relatie te kunnen hanteren. Er wordt van de cursisten verwacht dat zij opdrachten kunnen uitvoeren in hun klinische praktijk en daarover kunnen rapporteren (casuïstiek inbreng) tijdens de cursusbijeenkomsten. Ook wordt van de cursisten verwacht dat zij beschikken over opname materiaal (Videocamera of Ipad) om behandelingen te kunnen opnemen en daarvan geselecteerde fragmenten te kunnen gebruiken voor het onderwijs.
De cursisten maken kennis met actuele protocollen, maar leren vooral kritisch en creatief met protocollen om te gaan, zodat de cliënt met zijn systeem en eigen cultuur centraal staat en uitgangpunt is voor de keuzen die worden gemaakt in het gedragstherapeutisch proces.

werkwijze

De cursisten bereiden de cursusbijeenkomsten voor door:

 • het bestuderen van de literatuur;
 • het maken van huiswerkopdrachten;
 • het maken van opdrachten voor het portfolio (zie toetsingseisen).
  De cursusbijeenkomsten omvatten:
 • het voor- en nabespreken van de huiswerkopdrachten;
 • iedere bijeenkomst zal door één van de cursisten een casus worden gepresenteerd. In deze casus dient het gedragstherapeutische proces duidelijk beschreven en beargumenteerd te worden. Tevens wordt daarbij een beeldfragment vertoond van een cognitief gedragstherapeutische interventie die is toegepast. De cursist bereidt enkele vragen voor die aanzet geven tot een plenaire discussie;
 • uitleg van de theorie door de docent, veelal visueel ondersteund (video / DVD);
 • veel praktische oefeningen met betrekking tot de verschillende onderdelen van het gedragstherapeutische proces. Hierbij wordt gebruik gemaakt van demonstraties en rollenspelen. Er wordt geoefend aan de hand van concreet praktijkmateriaal van de cursisten.

toetsing

 • Presentie: de cursisten dienen minimaal 90% van de bijeenkomsten aanwezig te zijn. Bij afwezigheid krijgt de cursist een vervangende opdracht. Dit betekent dat maximaal 10% van de contacttijd verzuimd mag zijn. In dat geval kan worden volstaan met het inhalen van de voor de verzuimde uren opgegeven huiswerkopdrachten.
  Wanneer meer dan 10% van de contacttijd, maar minder dan 20% van de contacttijd is verzuimd moeten bovendien extra opdrachten worden uitgevoerd ter compensatie van de gemiste uren. Als er meer dan 20% is verzuimd, kan de cursus niet meetellen voor het lidmaatschap van de VGCT.
 • Kennis en vaardigheid worden getoetst. Tijdens de cursus krijgen de cursisten opdrachten mee om theoretische vraagstukken te behandelen vanuit de klinische werkzaamheden. Zij worden tevens beoordeeld (zelfbeoordeling, feedback van medecursisten en docent) op hun inbreng in subgroepen en in de plenaire cursusonderdelen.
 • Presentatie van een eigen casus waarbij het gedragstherapeutisch proces getoond wordt. De cursist illustreert deze casus middels een korte beeldopname van een interventie. Dit verslag dient de volgende onderdelen te omvatten: een adequate beschrijving van de probleeminventarisatie, een holistische theorie en relevante functieanalyse, een behandelplan met voorgestelde behandelinterventies, de weergave van de metingen en registraties, een verslag van de uitvoering van de behandeling en tenslotte een reflectie op het therapeutisch handelen en het therapeutisch proces. Dit verslag wordt beoordeeld door de docent.

literatuur

 • Broeke, E. ten, Heiden, C. van der, Meijer, S. & Hamelink, H. (2010). Cognitieve therapie, de basisvaardigheden. ISBN 9789085065999
 • Korrelboom K., E. ten Broeke (2014). Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie. Handboek voor theorie en praktijk. ISBN 9789046903810
 • Braet, C. & Bögels, S. (red.) (2013). Protocollaire behandelingen voor kinderen en adolesecenten met psychische klachten. Deel 2. ISBN 978941050168
 • Aanvullende literatuur staat op onze digitale leeromgeving (Mijn materiaal)

Accreditaties

Herkwalificatie Klinisch Psycholoogtoegekend21 uren
K&J - NIPtoegekend50 uren
K&J - NIP herregistratietoegekend50 uren
NVO Orthopedagoog-Generalisttoegekend50 uren
NVO Orthopedagoog-Generalist herregistratietoegekend50 uren
Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapie (VGCt) - herregistratietoegekend50 uren

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. drs. C.K. Nuhoff- den Hollander (Charlotte) - docenten - 1179942499

Charlotte Nuhoff- den Hollander is zelfstandig gevestigd GZ-psycholoog en psychotherapeut, supervisor VGCt.

Lees verder

Martine Onland is GZ-psycholoog, psychotherapeut en supervisor VGCt.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact