Nieuwe corona-maatregelen vanaf 25 september. Lees meer informatie.

Amsterdam Solution Focused Community

ontmoetingsplaats rond oplossingsgericht werken

bijeenkomst van 2,5 uur
751.21.02
€ 25,-
1 avond van 19.00 - 21.30 uur. De bijeenkomst vindt bij de RINO amsterdam plaats onder voorbehoud van wijzigingen in de maatregelen rondom het coronavirus.

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

De Amsterdam Solution Focused Community (ASFC) is een platform voor GZ-professionals met een focus op oplossingsgerichte methodiek. Twee keer per jaar organiseert de ASFC een bijeenkomst. Tijdens de bijeenkomsten volgen deelnemers workshops, wisselen ze ervaringen uit, praten ze over actuele ontwikkelingen en over verschillende perspectieven van het oplossingsgerichte denken.

De community heeft de vorm van een “self organising group”. Het streven is om elke volgende bijeenkomst te laten organiseren door een aantal leden van de deelnemersgroep.

Elke ASFC bijeenkomst heeft een afwisselend programma waarin onder andere ruimte is om te netwerken, nieuws, kennis en ervaringen te delen en een workshop te volgen.

doelgroep

ASFC is interessant voor hulpverleners uit verschillende werkgebieden: GGZ, coaching, scholen, maatschappelijk werk en ziekenhuizen.

workshop (twee delen van 45 minuten) 9 november 2021

Workshop ‘De KIM-methode - Een kwestie van levend leren'
De KIM-methode is een nieuw handelingsmodel in het Sociale Domein (wijkteams, voorliggend veld), ontwikkeld om een lang bestaand vraagstuk en soms schijnbaar onmogelijke omslag van individuele hulpverlening naar meer netwerk- en collectieve manieren van werken mogelijk te maken. De KIM-methode staat voor ‘Krachtgericht – Integraal – Mensgericht’.
Om dit te bereiken hebben wij als trainers van opleidingsinstituut MEEk2 de verschillende methodische en krachtgerichte stromingen van Oplossingsgericht werken, Empowerment, Sociale netwerkversterking en Thema Gecentreerde Interactie verbonden tot één integratieve werkwijze. Hierbij wordt sterk ingezet op samenwerking, menselijke verhoudingen en de reflecterende professional.

In deze workshop kijken we met de blik van een sociaal werker/hulpverlener/coach naar concrete toepassingen van een meer netwerk- en collectief gerichte manier van werken in een veelal weerbarstige omgeving. Om dit te accentueren maken we gebruik van een casus over (on-)veiligheid.

Als deelnemer aan deze workshop, nemen we jou ervaringsgericht mee en hopen we je te inspireren hoe jij deze methodiek kunt integreren in je eigen werksetting met als positief gevolg dat:

  • Je de betekenis van sociaal kapitaal (opnieuw) ontdekt, op waarde weet te schatten en weet te gebruiken in je werk.
  • Je bij zaken van onveiligheid vanuit een positieve samenwerkingsrelatie met ouders het sociale netwerk bespreekbaar en werkbaar kunt maken en waar nodig vergroten. Een duurzame manier van werken die het contact tussen de client en zijn netwerk verstevigt, waardoor de kans op het slagen van een veiligheidsplan vergroot.
  • Je kunt balanceren tussen het existentieel gegeven van IK en WIJ, dat wil zeggen dat de mens als individu altijd en onlosmakelijk verbonden is met zijn context/omgeving. Een emancipatoir reflectie- en analysemodel die ons methodische richtlijnen verschaft voor het tot stand komen van een integratieve werkwijze.
  • Een uitdagende omslag in visie, denken en handelen vanuit een oplossingsgerichte en empowerende manier van (net)werken die de regie en het hulpverleningsproces zoveel mogelijk in handen legt van de client. Nieuwe kennis, andere normen en opvattingen maken deel uit van jouw coaching.
    Met het verschil dat je makkelijker dan voorheen desgewenst een omslag kunt maken van individueel naar een meer netwerk- en collectief gerichte manier van werken.

Workshop begeleiders: Marie-José Knops en Wim Joosen.
Bron: Boek ‘De KIM-methode’, Joosen & van der Vaart e.a. Uitgever Gompel&Svacina, 1-10-2020.

nota bene: deze bijeenkomst zal offline plaats vinden. Mocht dit toch niet mogelijk blijken vanwege Corona-gerelateerde redenen, dan zal de bijeenkomst online plaats vinden

een korte introductie van de workshopbegeleiders:

Marie-José Knops
In de 30 jaar die ik als jeugdhulpverlener heb gewerkt ben ik veel cliënten tegen gekomen die bij mij respect afdwongen. Bij hen startte mijn zoektocht naar veranderprocessen, het succes om in het leven te bereiken wat zij als hun ‘droomsituatie’ zagen en hoe ik daar als hulpverlener een bijdrage in zou kunnen hebben. In de gedwongen jeugdhulpverlening de cliënt (en zijn netwerk) te ondersteunen in zijn/hun ‘gewenste toekomst’, waarbij er een gezamenlijke verantwoordelijkheid ontstaat om de veiligheid van alle betrokkenen daar onderdeel van te laten zijn, is mijn grootste uitdaging geweest in het werk.
Na 30 jaar ben ik ‘omgeschoold’ naar het trainersvak en sinds 2015 bied ik als ZZP-er Kind-in-t-zicht trainingen aan jeugdprofessionals. Wat vanuit mijn kennis en opleidingen centraal staat is de veiligheid van alle betrokkenen in hun systeem. Mijn praktijkervaring en visie is dat veilige veranderingen alleen duurzaam tot stand komen als de cliënt gevolgd kan worden in zijn proces om te komen tot ‘de gewenste situatie’ en dit proces ook ondersteund wordt door zijn omgeving.
Naast mijn trainersactiviteiten geef ik coaching aan ouders in ‘scheidingssituaties’. Daarnaast voer ik voor opdrachtgevers o.a. het UWV re-integratie trajecten uit, waarbij door de coachee aangegeven wordt dat een systemische coaching belangrijk is.

Wim Joosen
Met veel plezier en steeds nieuwe uitdagingen heb ik 25 jaar gewerkt in de jeugdzorg/jeugdbescherming als peuterspeelzaalleider, groepsleider jongerenwerker, jeugdhulpverlener, maatschappelijk werker/gezinsvoogd, werk/praktijkbegeleider, voornamelijk in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam.
Hierna heb ik in Bergen op Zoom en Breda gewerkt bij twee brede welzijnsorganisaties als manager, teamcoach en stafmedewerker deskundigheidsbevordering. Het oplossingsgericht werken heb ik samen met de medewerkers op alle niveau ’s en met veel enthousiasme (hulpverlening, jongerenwerk, opbouwwerk, sociaalraadslieden, alle werkprocessen, software, administratie/secretariaat, vrijwilligers, leidinggevenden en bestuur) geïmplementeerd en bij andere organisaties geïntroduceerd. Het gevolg hiervan was dat de organisaties veranderde van betrekkelijk reactieve naar positieve en proactieve organisaties en dat cliënten/klanten met kortere client/klantcontacten zich op ‘eigen kracht’ meer gewaardeerd en geholpen voelde.
In de afgelopen 30 jaar heb ik met veel genoegen als supervisor, docent supervisiekunde, intervisor, trainer en auteur vanuit mijn eigen praktijk mogen werken. Onder andere ben ik sinds 2010 als trainer/coach/intervisor verbonden aan MEEk2 opleidingsinstituut te Dordrecht.

De laatste 15 jaar heb ik me samen met Wilma van der Vaart vanuit ons bureau - Cirkels van empowerment - vooral toegelegd op oplossingericht werken. Vanuit onze praktijkervaringen zijn twee boeken verschenen te weten: ‘Cirkels van Empowerment’ (Joosen&van der Vaart, 3e druk 2017) en op 1 oktober 2020 ‘de KIM -methode’ (Joosen&van der Vaart, met medewerking van Guy de Hoop, Corien Schaerlackens, Marie José Knops).
In een samenwerkingsverband binnen opleidingscentrum MEEk2 www.meek2.nl hebben Wim Joosen, Wilma van der Vaart, Guy de Hoop, Corien Schaerlackens, Ans de Haas en Marie-José Knops de leergang Krachtgericht werken met drie modulen ontwikkeld. Wim en Wilma met de expertise van het oplossingsgericht werken. Guy, Corien en Ans met de expertise van Sociale Netwerk Versterking en Marie José met de expertise Veilig Samen Bouwen. Vanuit deze samenwerking hebben we de KIM-methode ontwikkeld, een Krachtgericht - Integratief Mensgericht handelingsmodel voor hulpverleners/sociaal werkers en andere geïnteresseerden die werkzaam zijn in het domein Welzijn en Samenleving.

het idee achter AFSC

Na het succes van het symposium "De oplossingsgerichte Proeverij" begin 2012, zijn een aantal oplossingsgerichte docenten (onder wie Esther de Wolf, Carla Welink en Mark Crouzen) en RINO amsterdam gaan brainstormen over een plek waar oplossingsgericht werkende collega's elkaar regelmatig kunnen ontmoeten. Daaruit is het idee ontstaan van de "Amsterdam Solution Focused Community".

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. drs. E. de Wolf (Esther) - docenten - 1454943165

Esther de Wolf is GZ psycholoog, psychotherapeut (BIG) en supervisor en opleider VKJP.

Lees verder
Dhr. drs. M.P.M. Crouzen (Mark) - docenten - 68230315

Mark Crouzen is klinisch psycholoog/psychotherapeut, momenteel werkzaam bij het Diakonessenhuis te Utrecht en in eigen praktijk voor oplossingsgerichte therapie, training en coaching.

Lees verder
Mw. drs. C.T.K. Welink (Carla) - docenten - 434017189

Carla Welink is klinisch psycholoog en psychotherapeut en werkt bij de GGZ Noord Holland Noord in Hoorn waar ze ook praktijkopleider van de psychotherapeuten is.

Lees verder

Wouter de Boer is neuropsycholoog en GZ-psycholoog.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact