Profielopleiding Ouderenpsycholoog

Werkt u als gezondheidszorgpsycholoog met ouderen, of maakt u binnenkort de overstap naar de ouderenzorg? Heeft u behoefte aan een gericht scholingstraject om uw psychologische expertise op het gebied van ouderen verder te ontwikkelen of te actualiseren?

In september 2020 start de zesde uitvoering van de Profielopleiding Ouderenpsycholoog. De opleiding richt zich op de specifieke competenties die nodig zijn in de psychologische hulpverlening aan ouderen. De opleiding nodigt uit om kritisch te reflecteren op het eigen handelen in het licht van recente vakinhoudelijke, wetenschappelijke, beroepsethische en maatschappelijke ontwikkelingen. U kunt zich nu voor deze opleiding aanmelden.

De Profielopleiding Ouderenpsycholoog in Amsterdam wordt aangeboden door GERION/VUmc en de RINO amsterdam en is bedoeld voor gezondheidszorgpsychologen (of psychologen met vergelijkbare registratie of competentieniveau).

Bekijk de flyer over de profielopleiding ouderen (PDF) of het opleidingsplan (PDF).

  De opleidingen zijn primair gericht op GZ-psychologen, maar ze zijn ook toegankelijk voor anderen met een vergelijkbare vooropleiding en competenties. Bijvoorbeeld diegenen met een registratie psychotherapeut, kinder- en jeugdpsycholoog NIP of orthopedagoog generalist NVO. Beschikt u niet over één van deze registraties maar wel (aantoonbaar) over competenties op hetzelfde niveau? Ook dan kunt u zich aanmelden.

  Bekijk de onderstaande film als u een helder beeld wilt krijgen van de toegevoegde waarde van het werken als ouderenpsycholoog:

   

   

  In het tijdschrift GZ-psychologie verscheen in 2013 een artikel over de Profielopleiding Ouderenpsycholoog. Het tijdschrift Denkbeeld besteedde in het decembernummer 2015 aandacht aan de toenmalige opleidingsgroep in de rubriek team in beeld.

  ACCREDITATIE Herregistratieregeling Klinisch Psycholoog BIG
  De opleiding tot Ouderenpsycholoog is geaccrediteerd in het kader van de Herregistratieregeling Klinisch Psycholoog BIG en dus ook voor deze beroepsgroep én voor de Klinisch Neuropsycholoog relevant. De opleiding levert in het kader van de herregistratieregeling 185 punten op alsmede 48 uur supervisie.

  OPLEIDINGSKOSTEN

  De opleidingskosten bedragen € 8.250,- per deelnemer. De opleidingskosten zijn in termijnen te betalen.

   

  gerion.png

  In de verschillende tabbladen vindt u nadere informatie over opzet, inhoud en organisatie van de opleiding. Wanneer u vragen heeft kunt u zich wenden tot mw drs. Anne Wisman, die de opleiding coördineert.

  De inhoud van de Profielopleiding Ouderenpsycholoog

  Het vertrekpunt voor de inhoud van de opleiding is de plaats die het ouder worden, de ouderen en de ouderenpsychologie in de huidige maatschappij innemen. De huidige samenleving wordt gekarakteriseerd door drie tendensen: continuïteit, diversiteit en autonomie. Deze tendensen hebben invloed op de manier waarop we vanuit de psychologie naar mensen, en dus ook naar ouderen, kijken en ook op de positionering van de psychologie en de ouderenpsychologie zelf. Lees het opleidingsplan (PDF).

   De ouderenpsycholoog:

  • denkt vanuit de ouderen en diens steunsysteem, ongeacht de eigen behandelcontext;
  • hanteert een dimensionele kijk op psychisch functioneren en psychopathologie
  • richt zich naast het behandelen van problemen ook op preventie van problemen en het optimaliseren van de kwaliteit van leven
  • houdt in zijn/haar methoden rekening met de diversiteit van ouderen
  • centreert de psychologische hulpverlening rond de vraag hoe ouderen, gezien hun kracht maar tegelijkertijd rekening houdend met hun kwetsbaarheid,  het leven op eigen wijze vorm kunnen blijven geven 
  • levert vanuit de eigen professie een bijdrage aan een zorgcontinuüm
  • werkt nauw samen met andere disciplines binnen de eigen organisatie en daarbuiten

  De profielopleiding is bedoeld voor psychologen in uiteenlopende settings die met ouderen werken, variërend van de geestelijke gezondheidszorg tot de verzorgings- en verpleeghuiszorg en van eerstelijnspraktijken tot algemene ziekenhuizen. Door de ontschotting in de hulpverlening aan ouderen zullen in toenemende mate psychologen in uiteenlopende settings kennis moeten hebben van ouderenpsychologie. Het klassiek psychiatrisch classificatiesysteem is uitdrukkelijk niet als uitgangspunt genomen. Omdat het bevorderen van de gezondheid en de kwaliteit van leven steeds meer aandacht in de gezondheidszorg krijgt, is voor psychologen juist ook kennis van het normale functioneren van belang. Ook wordt de nodige aandacht besteed aan wilsbekwaamheid, omdat inzicht in wilsbekwaamheid belangrijk is om de autonomie van ouderen zoveel mogelijk te kunnen waarborgen. De opleiding richt zich op het hele zorgcontinuüm, variërend van gezondheidsbevorderende en preventieve interventies tot psychotherapeutische behandelingen. Er wordt ook rekening gehouden met de heterogeniteit en pluriformiteit van de ouderen en daarom extra aandacht aan o.a. ouderen met een verstandelijke handicap en bewoners van zorginstellingen besteed.

  De opleiding wordt gevoed door wetenschap en praktijk, waarbij gestreefd wordt naar een integratie van beschikbare evidence en best practice in het professioneel handelen van de psycholoog.
   

  Opzet

  Kenmerken van de Profielopleiding Ouderenpsycholoog

  • Duur: anderhalf jaar
  • Beroepspraktijk als vertrekpunt
  • 16 blokken van 2 cursusdagen
  • Maximaal 16 deelnemers
  • Vaste opleider
  • Gastdocenten uit de nationale top
  • Actieve betrokkenheid van deelnemers in het opleidingsprogramma
  • Supervisiegroepen voor persoonlijke verdieping
  • Competentiegerichte aanpak
  • Wetenschappelijke scholing

  De profielopleiding Ouderenpsycholoog kent een praktijkdeel en een cursorisch deel. Beiden sluiten nauw op elkaar aan, zowel voor wat betreft de inhoud als wat betreft de methode van leren. Met betrekking tot het praktijkgedeelte gaan we ervan uit dat de deelnemers minimaal 16 uur per week werkzaam zijn als psycholoog met ouderen, gedurende anderhalf jaar. Dit maakt het mogelijk om opdrachten voor de opleiding uit te voeren en nieuwe inzichten en vaardigheden in de praktijk te brengen.

  Het cursorisch deel bestaat uit 16 blokken van 2 dagen contactonderwijs, eens per maand, op vrijdag en zaterdag.
  Daarnaast worden er gedurende het opleidingstraject drie praktijkobservatiedagen gepland. 
  Supervisie en begeleiding van het leerproces is opgenomen in het cursorisch onderwijs en vindt gedurende de hele opleiding plaats in vaste mentorgroepen onder de begeleiding van de twee hoofdopleiders. U ontvangt op deze wijze supervisie voor in totaal 48 uur. Per blok worden drie dagdelen besteed aan thematische onderwijsprogramma's, en een dagdeel aan supervisie en reflectie op het persoonlijk leerproces.
  Naast de contacturen vraagt de opleiding 1 dagdeel per week aan zelfstudie en het werken aan praktijkopdrachten.

  De opleiding concentreert zich op de kerntaken van de psycholoog in de ouderenzorg en de competenties die daarvoor nodig zijn. De beroepspraktijk staat centraal en is het referentiekader waaraan opleidingsactiviteiten worden ontleend. Dit betekent dat inbreng van casuïstiek en ervaringen uit de eigen praktijk een vast onderdeel vormen van de opleiding. Er is gelegenheid voor reflectie op het eigen beroepsmatig handelen in het licht van beschikbare best practice. Ook wordt voortdurend gewerkt aan een wetenschappelijke attitude, waarbij het psychologisch handelen in de praktijk wordt getoetst aan wetenschappelijke bevindingen.

   

  Programma

  Onderwijsprogramma's

  De profielopleiding is opgebouwd rond zeven centrale thema's, die zijn gerelateerd aan de kerntaken van de psycholoog in de ouderenzorg:

  1. Kwaliteit van leven
  2. Cognitie
  3. Affect
  4. Persoonlijkheid
  5. Gedrag
  6. Zorgsysteem
  7. Kwaliteitsverbetering.

  Deze thema's vormen een brug tussen het cursorisch onderwijs en de praktijk en structureren het opleidingstraject. Deze thema's worden behandeld met aandacht voor een aantal aspecten:

  • Visie op psychologische zorg & ouderen
  • Continuüm gezond - pathologie
  • Samenhang biologische, psychische en sociale factoren
  • Gezondheidsbevordering - diagnostiek - behandeling - zorg - preventie
  • Systeembenadering
  • Hulpverleningscontext.

  De thematische onderwijsprogramma's hebben doorgaans een workshopachtig en interactief karakter en worden begeleid door een vaste opleider. Daarnaast worden er ook externe gastdocenten bij het onderwijsprogramma betrokken met aanvullende specifieke deskundigheid ten aanzien van het thema dat aan de orde is. De inhoud van de onderwijsprogramma's staat in grote lijnen vast, maar de invulling ervan wordt aangepast aan de behoefte van de cursisten.

   

  Toetsing

  Toetsing vormt een geïntegreerd onderdeel van de opleiding. De toetsen zijn bedoeld om het leren te stimuleren en te sturen. De competenties van de deelnemer worden gedurende de opleiding door middel van een aantal verschillende instrumenten getoetst, zoals via een casusbeschrijving, een kennistoets, een video-opname en een presentatie van een onderwijsprogramma. 
  Deelnemers bewaren de toetsuitkomsten in een portfolio, evenals de voorbereidingsopdrachten en ander relevant materiaal. Het portfolio wordt gebruikt in het kader van de begeleiding van het leerproces van de deelnemer en in het kader van beoordeling.

   

  Certificaat

  Om het certificaat / diploma te behalen dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:

  • In de praktijk werkzaam zijn met ouderen tijdens de profielopleiding.
  • Deelnemen aan tenminste 27 van de 32 onderwijsdagen.
  • Voldoende beoordeling van de toetsen en opdrachten.
  • Bijhouden van een portfolio.

  Wat is een profiel?

  Als reactie op ontwikkelingen in het beroepsveld, waar differentiatie en professionalisering van de (psychologische) hulpverlening steeds verder toenamen, zijn in de gezondheidszorg zogeheten ‘profielen’ ontwikkeld. Een profiel is een herkenbare vorm van beroepsuitoefening, vaak binnen een specifieke setting, die een aanvullende deskundigheid vereist, bovenop de generalistische deskundigheid van het basisberoep.

  Profielopleidingen

  Een profielopleiding is gericht op ervaren (GZ-)psychologen die na hun generalistische vorming een specifiekere opleiding in een bepaald werkveld willen volgen. Het gaat hier vooral om aanvullende competenties die van belang zijn voor een bepaald werkterrein.

  Organisatie

  De opleiding wordt in een samenwerkingsverband van twee instellingen georganiseerd:

  • GERION/VUmc. Het opleidingsinstituut van het VU medisch centrum voor professionals in de ouderenzorg, waar onder andere de opleiding specialist ouderengeneeskunde plaatsvindt en divers nascholingsaanbod voor professionals in de ouderenzorg.
  • Stichting Postacademische Beroepsopleidingen (G)GZ Amsterdam/RINO Amsterdam. De Stichting biedt de beroepsopleidingen aan tot GZ-psycholoog, Psychotherapeut en Klinisch psycholoog, waaronder de Gz-opleiding met accent Ouderen. De RINO Amsterdam biedt diverse nascholingscursussen aan op het gebied van ouderenpsychologie.

   

  Capaciteit van de opleiding

  De groep bestaat uit maximaal 16 deelnemers. Kandidaten worden geplaatst op volgorde van aanmelding. Een kandidaat is pas definitief toegelaten na toetsing door de hoofdopleiders.

   

  Hoofdopleiders

  Het hoofdopleiderschap wordt gedeeld door Marja Vink en Saskia Teunisse. Zij zijn gespecialiseerd in de hulpverlening aan ouderen in combineren de klinische praktijk met postacademisch onderwijs aan professionals in de ouderenzorg.

  • Drs. Marja Vink heeft als geregistreerd klinisch psycholoog jarenlange ervaring in de hulpverlening aan ouderen met complexe hulpvragen en is de supervisor en praktijkopleider voor de opleiding GZ-psycholoog. Zij heeft vele publicaties op haar naam staan en is redacteur van het Handboek Ouderenpsychologie.
  • Dr. Saskia Teunisse is geregistreerd klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog. Zij heeft uitgebreide ervaring in wetenschappelijk onderzoek, onderwijs, supervisie en in de klinische praktijk. Haar speciale aandachtsgebieden zijn therapeutische diagnostiek, wilsbekwaamheid en de rol van de psycholoog bij levenseindevragen.

   

  Supervisie

  In vaste supervisiegroepen vindt gedurende de hele opleiding supervisie en begeleiding van het leerproces plaats. De twee vaste supervisoren zijn de hoofdopleiders Marja Vink en Saskia Teunisse.

   

  Locatie

  De instituutsdagen van de opleiding zijn op 16 tweedaagsen op vrijdag en zaterdag. De lesdagen zijn verdeeld over twee lokaties, bij GERION/VUmc en de RINO Amsterdam:

  • op de vrijdag vindt onderwijs plaats bij GERION/VUmc, aan de Boelelaan 1109 in Amsterdam. GERION/VUmc is zeer goed bereikbaar met het openbaar vervoer; station Amsterdam Zuid is op loopafstand. Bekijk de routebeschrijving..
  • op de zaterdag vindt onderwijs plaats bij de RINO Amsterdam, in hartje Amsterdam op het Leidseplein 5. Het Leidseplein is in 20 minuten bereikbaar met trams 1, 2 en 5 vanaf station Amsterdam CS en tram 5 vanaf station Amsterdam Zuid. Parkeergarages zijn op loopafstand. Bekijk de routebeschrijving.

   

  Opleidingsdata

  De opleiding vindt plaats op aansluitende vrijdagen en zaterdagen en start in september 2020. Zodra de exacte databeschikbaar zijn, verschijnen ze in onderstaand schema.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Kosten van de opleiding

  De opleidingskosten bedragen € 8.250,- per deelnemer. De opleidingskosten kunnen in termijnen betaald worden.

  Bij de opleidingskosten inbegrepen zijn:

  • het cursorisch onderwijs,
  • supervisie, en
  • toegang tot de universiteitsbibliotheek van de VU. Eventueel aan te schaffen boeken komen voor eigen rekening.

  Ervaringen van deelnemers aan de Profielopleiding Ouderenpsycholoog

  Peter Haex, Gezondheidszorgpsycholoog.
  Combineert zijn werk in de verpleeghuiszorg met eerstelijnspsychologenwerk. Richt zich in het verpleeghuis vooral op mensen met dementie, psychiatrische problematiek en het syndroom van Korsakov, en in de eerstelijnspraktijk op cliënten van allerlei leeftijden met zeer uiteenlopende problematiek.  

  Motivatie voor deelname

  ‘Ik was onvoldoende op de hoogte van recente wetenschappelijk inzichten en voelde me daardoor in toenemende mate onzeker, met name in de rol van praktijkopleider en werkbegeleider voor de opleiding tot gz-psycholoog.’

  Wat is er veranderd?

  ‘Ik heb nu meer overzicht, zekerheid en zelfvertrouwen en daardoor ook meer werkplezier. Mijn hele inzet is efficiënter, en meer dan voorheen gebaseerd op wetenschappelijke evidentie.

  De opleiding heeft er ook voor gezorgd dat ik binnen bepaalde thema’s, zoals ouderenmishandeling, als de deskundige gezien wordt en dus ook als vanzelfsprekend wordt uitgenodigd voor overleg hierover met de raad van bestuur. In de rol van praktijkopleider en werkbegeleider valt alles beter op zijn plek. Kritische bevraging, feedback, ondersteuning en advisering zijn een stuk gemakkelijker geworden’

  Ingrid Oude Luttikhuis, Gezondheidszorgpsycholoog, Orthopedagoog-generalist NVO.
  Werkzaam als senior gedragskundige in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Richt zich voornamelijk op oudere mensen met een verstandelijke beperking, al dan niet met dementie, autisme en gedragsproblemen.    

  Motivatie voor deelname

  Voor mij waren ouderen een relatief nieuwe doelgroep. Voorheen werkte ik met name bij jongere cliënten met een lichte verstandelijke beperking. Ik had behoefte aan kennis over diagnostiek en behandeling bij ouderen en wilde een vertaalslag maken naar de oudere cliënt met een verstandelijke beperking.’    

  Wat is er veranderd?

  ‘Ik heb nu meer kennis en ervaring specifiek ten aanzien van het ouder worden. Daarnaast ben ik me meer bewust geworden van methodisch en evidence based werken. Dit zal zondermeer leiden tot kwaliteitsverbetering. Ik ben nu bezig met het opzetten van een Team voor Consultatie en Advies Ouderen binnen de organisatie. Voor een aantal uren per week zal ik ook organisatiebreed worden ingezet als ouderenpsycholoog.’

   

  Jeannette van Beukering, Gezondheidszorgpsycholoog.
  Werkzaam in de Geestelijke Gezondheidszorg, Divisie Ouderen. Richt zich voornamelijk op ouderen met chronische psychiatrische problematiek.    

  Motivatie voor deelname

  Ik had de behoefte om weer up-to-date te zijn met recente ontwikkelingen in de ouderenpsychiatrie. Ook wilde ik mijn competenties op het gebied van diagnostiek en behandeling verbeteren. De specifieke gerichtheid op ouderen maakte dat ik voor deze opleiding koos.’   

  Wat is er veranderd?

  ‘De activist in mij is ontwaakt, bijvoorbeeld bij het uitvoeren van een kwaliteitsproject. Ik heb meer zelfvertrouwen en stel me daardoor duidelijker op. Ik ben handiger geworden in het opzoeken van wetenschappelijk informatie en gebruik dit ook meer in mijn werk. Verschillende elementen uit de programma’s over cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie en systeemtherapie pas ik direct toe. Een gevolg van de opleiding is ook dat ik op dit moment meer behandelingen doe bij chronische patiënten en dat ik meer aandacht heb voor thema’s als mishandeling en wilsbekwaamheid. Dit was met recht een verdiepingsopleiding die een betere ouderenpsycholoog van mij heeft gemaakt.’

  Sandra Geerlings, ouderenpsycholoog.
  Werkzaam in de verpleeg- en verzorgingshuiszorg, combineert klinische werkzaamheden met managementtaken als vakgroephoofd Psychosociale begeleiding. Richt zich voornamelijk op ouderen met psychogeriatrische problemen en met het syndroom van Korsakov.      

  Motivatie voor deelname

  ‘Ik zocht verdieping in de psychologie van de ouderenzorg. Ook wilde ik mijn theoretische kennis en praktische vaardigheden meer in lijn brengen. Aangezien ik kon aantonen dat ik beschikte over elders verworven competenties op het niveau van gz-psycholooog, heb ik me voor de Profielopleiding aangemeld. Wat mij betreft sloot de opleiding  naadloos aan bij mijn kennis en ervaring.’  

  Wat is er veranderd?

  Ik werk nu meer methodisch en gefundeerd. Ook ontplooi ik nog meer initiatief  tot vernieuwing. De knip tussen wetenschap en praktijk die ik voorheen meende te moeten maken, is voorgoed verdwenen. Verder ben ik mij steeds meer gaan opstellen als belangenbehartiger van de cliënt, zeker daar waar het wils(on)bekwaamheid betreft. Ik heb genoten van de opleiding waarin alle competentiegebieden van de ouderenpsycholoog in een voor mij goede verhouding aan bod zijn gekomen. Ik voel mij inmiddels met recht een volwaardige ouderenpsycholoog.’

  Yolande Berendsen, klinisch psycholoog.
  Was jarenlang werkzaam in de specialistische GGZ (polikliniek psychiatrie volwassenen), sinds kort overstap gemaakt naar verpleeg- en verzorgingshuiszorg. Richt zich nu op psychologische hulpverlening aan kwetsbare ouderen: mensen met dementie, syndroom van Korsakov, ernstige somatische ziekten en mensen die stervende zijn (palliatieve zorg).

  Motivatie voor deelname

  ‘In mijn vorige baan met jong volwassenen, kreeg ik geleidelijk aan steeds meer belangstelling voor het leren omgaan met het lijden rondom ziekte en dood, de invulling van de laatste levensfase en de zorg rond het levenseinde. Ik wilde nog een keer een ‘move’ maken in mijn werk maar miste specialistische kennis op het gebied van ouderenzorg. Toen ik informatie las over de profielopleiding Ouderenpsycholoog dacht ik “dit is precies wat ik nodig heb”… ’

  Wat is er veranderd?

  ‘Deze opleiding helpt mij bijzonder goed om me wegwijs te maken in een voor mij nieuw werkterrein: de zorg voor ouderen. Het geeft mij meer kennis van en een duidelijke visie op de ouderenzorg. Deze opleiding is zeer praktisch gericht, inspirerend en stimulerend om de theoretische kennis toe te passen in de praktijk. Ik ben me nu meer bewust dat ik als ouderenpsycholoog een belangrijke rol speel in de ouderenzorg om de kwaliteit van leven te optimaliseren. Een mooie bijkomstigheid is dat deze opleiding in één keer voldoende punten oplevert voor de herregistratie tot klinisch psycholoog.’

  Matthea Aalbers, Gezondheidszorgpsycholoog.
  Werkzaam in de verpleeghuiszorg, waarin zij zich richt op volwassenen en ouderen met NAH, psychogeriatrische en gerontopsychiatrische problematiek.

  Motivatie voor deelname

  ‘Na de opleiding tot gz-psycholoog waarin ik veel kennis in de breedte heb opgedaan, had ik behoefte aan verdieping op het gebied van de specifieke onderwerpen en aandachtsgebieden die van belang zijn voor mijn werk.’

  Wat is er veranderd?

  ‘Ik heb een visie kunnen ontwikkelen op belangrijke thema’s die spelen binnen de ouderenzorg. Dat helpt me om beter mijn rol in het belang van de cliënt in te kunnen nemen, maar ook om duidelijker een mening te hebben in beleidszaken en beslissingen die daarbij genomen moeten worden. Tijdens de opleiding zijn verschillende evidence-based behandelmethoden aan bod gekomen. Door daarmee te oefenen en te reflecteren op mijn handelen in de praktijk ben ik daarin vaardiger en efficiënter geworden.’

  Vooropleiding

  Toelatingseisen aan vooropleiding

  Deelname staat zonder meer open voor degenen met de volgende registratie(s): Gezondheidszorgpsycholoog, Psychotherapeut, Orthopedagoog-Generalist NVO, Kinder- en jeugdpsycholoog NIP en Klinisch Psycholoog. De enige voorwaarde is dat u gedurende de opleiding werkzaam bent met ouderen.

  De opleiding is bedoeld voor:

  • psychologen die de generalistische opleiding GZ-psycholoog hebben gevolgd en hun deskundigheid verder willen toespitsen op ouderen;
  • psychologen die reeds lange tijd werkzaam zijn in de ouderenzorg als GZ-psycholoog en hun deskundigheid willen actualiseren en verdiepen;
  • psychologen die geen gelegenheid hebben gehad om de opleiding tot Gz-psycholoog te volgen, inmiddels wel functioneren op het niveau van Gz-psycholoog en zich van daaruit verder willen ontwikkelen;
  • psychologen die behoefte hebben aan een stevige basis voor hun taak als praktijkopleider, werkbegeleider of supervisor in de ouderenzorg;
  • psychologen met de nodige ervaring in een andere setting die de overstap maken naar de ouderenzorg.

  ACCREDITATIE Herregistratieregeling Klinisch Psycholoog BIG
  De opleiding tot Ouderenspycholoog is geaccrediteerd in het kader van de Herregistratieregeling Klinisch Psycholoog BIG en dus ook voor deze beroepsgroep én voor de Klinisch Neuropsycholoog relevant. De opleiding levert in het kader van de herregistratieregeling 185 punten op alsmede 48 uur supervisie.

  Praktijk

  Eisen aan de werkplek: de beroepspraktijk als vertrekpunt

  Het werken in de praktijk staat centraal in de opleiding: de praktijk stuurt in belangrijke mate de inhoud van het onderwijs en het leren tijdens de cursorische dagen sluit zoveel mogelijk aan bij de leerervaringen in de praktijk.

  Hierom is het noodzakelijk dat u gedurende de opleiding ook werkzaam bent met ouderen. De eis aan de werkplek is dat u minimaal 16 uur per week als psycholoog werkt met ouderen. Bij voorkeur werkt u gemiddeld 24 uur per week met ouderen, dan sluiten praktijk en cursorisch onderwijs ideaal op elkaar aan.

   

  Procedure voor psychologen zonder registratie

  Indien u niet over één van deze registraties beschikt dient u aantoonbaar te beschikken over competenties op hetzelfde niveau, opgedaan door werkervaring, cursorisch onderwijs, supervisie en intervisie. Wij vragen van u het volgende:

  • Aantoonbaar (d.m.v. een werkgeversverklaring) beschikken over minimaal 5 jaar werkervaring à gemiddeld 16 uur per week, in uren uitgedrukt: 3360 uur verdeeld over minimaal 5 jaren.
  • Door het invullen van een schriftelijke self assessment laten zien dat u beschikt over competenties op het niveau van de gz-psycholoog of vergelijkbare registratie. U onderbouwt dit door middel van een portfolio met werkgeversverklaringen, uw CV en scholingsdocumenten (cursussen, supervisie, intervisie, etc).

  Bij het toelatingsgesprek wordt een gesprek met u en de hoofdopleider gevoerd, waarin het portfolio wordt doorgenomen. De hoofdopleiders beslissen over definitieve toelating. Ziet u verder de informatie onder “Aanmeldingsprocedure”.

   

  Argumenten voor deelname

  Hebt u (of uw werkgever) nog argumenten nodig voor deelname aan de Profielopleiding Ouderenpsycholoog? Dit zijn de belangrijkste argumenten op een rij:  

  1. De opleiding bevordert uw deskundigheid en daarmee kwaliteit van de zorgverlening aan ouderen.
  2. De opleiding verhoogt uw motivatie en het enthousiasme voor het werk.
  3. De inzichten en vaardigheden die u opdoet in de opleiding kunt u inzetten om de deskundigheid van collega’s te bevorderen en om bij te dragen aan kwaliteitsbeleid.  
  4. De opleiding sluit aan bij de roep om waar mogelijk ‘evidence based’ en volgens ‘best practice’  te werk te gaan.
  5. Wetenschappelijke, maatschappelijke en beroepsinhoudelijke ontwikkelingen vragen om gerichte nascholing, ook voor psychologen met uitgebreide werkervaring.
  6. De opleiding helpt u om benodigde innovaties in de zorg te vorm te geven. 
  7. Als praktijkopleider, werkbegeleider of supervisor voor gz-psychologen in opleiding dient u goed toegerust te zijn voor deze taak.
  8. De opleidingsgroep met psychologen uit allerlei verschillende organisaties en sectoren geeft u de gelegenheid om te leren van andere spelers in de ouderenzorg.
  9. Moeilijk te vervullen vacatures in de ouderenzorg worden aantrekkelijker voor gz-psychologen uit andere sectoren van de gezondheidszorg als hen de kans wordt geboden de Profielopleiding Ouderenpsycholoog te volgen.
  10. Ook als u destijds niet de kans heeft gekregen om de opleiding tot gz-psycholoog te volgen en via andere wegen dat niveau heeft bereikt, geeft deze opleiding u de gelegenheid de kwaliteit van uw werk te toetsen en uw expertise uit te bouwen. 

   

  Aanmeldingsprocedure

  U kunt zich aanmelden met het Aanmeldingsformulier dat u kunt downloaden van deze pagina. Vul het formulier helemaal in, onderteken het en retourneer het uiterlijk 1 juni 2020 per post of e-mail:

  Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam, t.a.v. mw. Malou Scheepstra, Leidseplein 5, 1017 PR Amsterdam.

  Indien u niet beschikt over de registratie GZ-psycholoog of één van de andere genoemde registraties, vragen wij u om aanvullende informatie toe te sturen: een werkgeversverklaring, een curriculum vitae en een portfolio met onder meer een self-assessment. Met behulp van de self-assessmentlijst kunt u een inschatting maken in hoeverre u voldoet aan het competentieprofiel dat is opgesteld voor de gezondheidszorgpsycholoog. Voorzie dit waar mogelijk van concreet bewijsmateriaal. Daarbij kunt u denken aan een overzicht van opgedane werkervaring en opleiding, referenties, relevante scholingsdocumenten (cursussen, studiedagen, supervisie, intervisie, etc), geanonimiseerde cliëntverslagen, interne of externe publicaties, bewijzen van lidmaatschap, abonnementen, bewijzen van actieve deelname aan …, etc.

  Met de kandidaten zonder GZ- of vergelijkbare registratie wordt een toelatingsgesprek gevoerd. De self-asessmentlijst en het portfolio vormen de basis van het toelatingsgesprek.

  Voor vragen over inhoud en organisatie kunt u contact opnemen met mw drs. Anne Wisman, coördinator. Zo nodig zal uw vraag doorgeleid worden naar de hoofdopleiders en zullen zij uw vraag beantwoorden.

  Download het aanmeldingsformulier en het formulier voor de self-assessement.

  Contact