Nieuwe corona-maatregelen vanaf 25 september. Lees meer informatie.

Klinisch Psycholoog

In het kort

De opleiding tot Klinisch Psycholoog biedt een specialistisch vervolg op de basisopleiding tot GZ-psycholoog. De opleiding leidt onder andere tot een deskundigheidsniveau op het gebied van de psychotherapie die gelijkwaardig is aan de eindtermen van beroepsbekwaamheid zoals die zijn geformuleerd in het Besluit Psychotherapeut.

De opleiding tot klinisch psycholoog biedt een specialistisch vervolg op de basisopleiding tot GZ-psycholoog. De opleiding leidt onder andere (zoals ook die tot het medisch specialisme tot psychiater) tot een deskundigheidsniveau op het gebied van de psychotherapie die gelijkwaardig is aan de eindtermen van beroepsbekwaamheid zoals die zijn geformuleerd in het Besluit Psychotherapeut. Daarbij is de opleiding gefundeerd in het wetenschapsgebied van de klinische psychologie. Dit betekent dat in de opleiding een aanzienlijke plaats is ingeruimd voor (praktijkgerichte) wetenschappelijke vorming en voor scholing in innovatiemethoden. Wetenschap en praktijk van de klinische psychologie, kennis en handelen van de klinisch psycholoog worden in de opleiding in actieve uitwisseling gebracht, waarbij ook aandacht wordt besteed aan het verwerven van een specialistische beroepsattitude.

Het beroep van klinisch psycholoog heeft zich de afgelopen decennia ontwikkeld als een specialisme dat is gericht op het diagnosticeren en behandelen van ernstige en complexe psychopathologische problematiek die meerdere domeinen van het functioneren beïnvloedt.

De opleiding tot klinisch psycholoog met accent K&J is landelijk en wordt aangeboden door de RINOgroep te Utrecht.

Doelstelling

De opleiding biedt geregistreerde GZ-psychologen een voortgezette, specialistische scholing in theorie en praktijk van de klinische psychologie. De opleiding leidt op tot zelfstandige beroepsuitoefening op basis van eigen professionele verantwoordelijkheid in de diagnostiek van ernstige en complexe problematiek, tot gedifferentieerde indicatiestelling en tot specialistische vormen van hulpverlening, waaronder psychotherapie. Daarnaast wordt de klinisch psycholoog opgeleid om leiding te geven, gericht op de behandeling, door middel van coördinatie, evaluatie en consultatie.

Doelgroep

Deelname aan de opleiding is voorbehouden aan BIG-geregistreerde GZ-psychologen.

Vrijstelling

Bent u in het bezit van zowel de registratie psychotherapeut als GZ-psycholoog, dan kunt u vrijstelling krijgen voor het behandelgedeelte in de opleiding tot klinisch psycholoog. Dit resulteert in een opleiding van totaal 400 uur, met daarin alleen diagnostiek, onderzoek, beleid/management en overige taken. Wel is van belang dat uw opleidingsplek aan de eisen voldoet. Bent u hierin geïnteresseerd, neem dan contact op met de opleidingscoördinator. Ook voor mensen die in het bezit zijn van de registratie tot KNP is een verkort traject mogelijk.

Erkenning

Voltooiing van de opleiding leidt tot inschrijving in het specialistisch register van klinisch psychologen.

De opleiding tot klinisch psycholoog bestaat uit een theoretisch-technisch gedeelte en een praktijkopleidingsprogramma, gespreid over vier jaar. De opleiding bevat in totaal 4860 uur, als volgt verdeeld:

 • 1200 uur theoretisch-technisch en praktisch onderwijs
 • 3660 uur praktijkwerkzaamheden (minimaal 24 uur per week) binnen het werkgebied van de klinisch psycholoog met een brede differentiatie in werkzaamheden

Theoretisch-technisch onderwijs

Het cursorisch onderwijs wordt gecombineerd met literatuurstudie, praktijkopdrachten, rapportage en vaardigheidstraining, en het verdiepen van een wetenschappelijke attitude. Het leren in de groep levert een belangrijk aandeel in de opleiding.

Het cursorisch programma omvat 600 uur onderwijs en 760 uur literatuurstudie/ praktijkopdrachten. Het onderwijs is gericht op:

 • Verdieping en specialistische kennis psychopathologie
 • Persoonlijkheids- en neuropsychologische diagnostiek
 • Psychotherapie
 • Ontwikkelen professionele identiteit en verantwoordelijkheid als specialist

Praktijk

De beroepsopleiding tot klinisch psycholoog is een praktijkgerichte opleiding. Dit betekent dat u het vak leert in de praktijk onder persoonlijke begeleiding en supervisie van ervaren klinisch psychologen. Daarbij worden theoretische kennis en professioneel handelen geïntegreerd. Ook wordt een specialistische beroepsattitude ontwikkeld.

Het praktijkopleidingsprogramma vindt plaats binnen een betaalde opleidingsplaats in een erkende praktijkinstelling onder verantwoordelijkheid van een praktijkopleider. Onderdelen van de praktijkopleiding zijn werkbegeleiding door een ervaren klinisch psycholoog binnen de werkplek, supervisie door erkende supervisoren (235 uren), en individuele leertherapie door een erkende leertherapeut (50 uren).

Het praktijkgedeelte heeft een omvang van 3.240 uur, als volgt verdeeld:

 • 1080 uur diagnostiek en indicatiestelling
 • 1080 uur behandeling, inclusief psychotherapie
 • 540 uur wetenschappelijk onderzoek en innovatie
 • 540 uur management en overige taken

Supervisie

Tijdens de opleiding vindt 235 uur supervisie plaats, als volgt verdeeld:

 • 50 uur over diagnostiek
 • 135 uur over psychotherapie
 • 25 uur over wetenschappelijk onderzoek en innovatie
 • 25 uur over management en overige werkzaamheden

Curriculum

Het specialistisch curriculum wordt gekarakteriseerd door de volgende vier – met elkaar verbonden – kenmerken:

 • Een accent op theorieën over het menselijk functioneren en diagnostische en psychotherapeutische modellen, en stimulering van het vermogen om tot een integratieve visie op het diagnostisch en psychotherapeutisch handelen te komen
 • Speciale aandacht voor het ontwikkelen van een wetenschappelijke attitude en vaardigheden ten aanzien van het werkveld. In het bijzonder voor het wetenschappelijk onderzoekbaar maken van vragen en problemen uit dat werkveld, rapportage daarover en vertaling van wetenschappelijke bevindingen en innovaties in de praktijk
 • Nadruk op het ontwikkelen van reflectievermogen ten aanzien van het eigen professionele handelen.  Hierbij zijn inbegrepen beroepsethische aspecten, en het ontwikkelen van het vermogen tot constructieve samenwerking met andere disciplines en tot communicatie met relevante maatschappelijke partijen buiten de gezondheidszorg
 • Aandacht voor taken op het gebied van leidinggeven en management, inclusief het superviseren en begeleiden van juniorcollega’s

Bij de RINO in Amsterdam is nadrukkelijk gekozen voor een persoonsgerichte benadering van complexe problematiek als uitgangspunt van de specialistische opleiding tot klinisch psycholoog.

De opleiding tot klinisch psycholoog wordt aangeboden door de Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam. De organisatie is in handen van de RINO amsterdam.

Hoofdopleider en hoofddocenten

De hoofdopleider is mw. prof. dr. M.M. Marleen Rijkeboer. De plaatsvervangend hoofdopleider is mw. dr. Loes Marquenie. De hoofdopleider wordt bijgestaan door de curriculumcommissie, die bestaat uit de hoofddocenten:

 • Dhr. dr. H. Berghuis (hoofddocent diagnostiek)
 • Mw. drs. M. el Boushy (hoofddocent behandeling)
 • Dhr. dr. A.A.P. van Emmerik (hoofddocent onderzoek)
 • Mw drs. N.J.M. op t Veld MBA (hoofddocent BIM- Beleid, Innovatie en Management)
 • Dhr dr. T.R. Wind PhD (hoofddocent e-learning en e-health)

 

Coördinatie

De coördinator van de opleiding is mw Luce van Donkersgoed. Zij wordt daarbij ondersteund door mw Geeta Sewgobind. Hebt u vragen of wilt u meer informatie over de opleiding, neem dan contact op met de coördinator.

Toelatingseisen

Om voor deze opleiding in aanmerking te komen, dient u in het bezit te zijn van een BIG-registratie als GZ-psycholoog.

Brochure

U kunt de brochure downloaden.

Aanmelding en selectie

Sollicitatie en selectie voor de opleiding die in 2022 start, vindt plaats in de periode mei tot en met september 2021. Bekijk de beschikbare opleidingsplekken op de pagina BIG-opleidingen Vacatures.  Alleen een door het opleidingsinstituut erkende praktijkinstelling kan kandidaten voordragen. De hoofdopleider is verantwoordelijk voor de toelating van kandidaten tot de opleiding.

Download het aanmeldingsformulier

Sollicitatie
De Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam ontvangt van de praktijkinstellingen informatie over de beschikbare opleidingsplaatsen. Bekijk de beschikbare opleidingsplekken op de pagina BIG-opleidingen Vacatures

De sollicitatiegesprekken bij de praktijkinstellingen vinden plaats in de periode voorjaar 2021. De praktijkinstellingen doen een voordracht van kandidaten aan de hoofdopleider uiterlijk eind augustus 2021. Een kandidaat kan bij meerdere instellingen solliciteren, maar slechts door één praktijkinstelling worden voorgedragen.

Selectie
Na de sollicitatieprocedures dragen de praktijkinstellingen kandidaten voor aan de hoofdopleider. 

De hoofdopleider voert met de selectiecommissie, bestaande uit  de jaargroepopleider en een externe praktijkopleider, de selectieprocedure uit. 

Begin tot midden september: de kandidaten geven een presentatie op de RINO aan de selectiecommissie. De precieze instructie voor de presentaties volgt na bekendmaking van de kandidaten. Op basis van de presentatie vindt de uiteindelijke selectie plaats.

Uiterlijk half oktober is bekend wie zijn geselecteerd. 

Eind oktober zijn de arbeidsleerovereenkomsten getekend en zijn de nieuwe groep(en) samengesteld.


Opleidingsregister
Alle deelnemers aan een BIG-opleiding zijn verplicht zich in te schrijven in het opleidingsregister dat beheerd wordt door de Federatie Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt). Deelnemers aan de KP-opleiding dragen zelf zorg voor de inschrijving in het opleidingsregister.

Voor meer informatie en inschrijving zie www.fgzpt.nl  Aan de inschrijving zijn kosten verbonden.

 

Kosten*

De kosten van het cursorische deel van de opleiding bedragen vanaf 2022 € 27.250,-, exclusief de kosten voor literatuur (ongeveer € 1.750,-) en leertherapie.

Data*

De volgende opleiding start in januari 2022. Bij RINO amsterdam start eenmaal per jaar een KP-opleidingsgroep.

* Kosten en data zijn onder voorbehoud.

Contact