Vanaf 23 augustus weer offline onderwijs. Lees meer informatie.

Informatie voor praktijkinstellingen

Waarom een praktijkplaats aanbieden?

Binnen de (geestelijke) gezondheidszorg is behoefte aan goed opgeleide gezondheidszorgpsychologen, orthopedagogen-generalist, psychotherapeuten en klinisch psychologen. Een goed opgeleide psycholoog/pedagoog beheerst niet alleen de theorie, maar kent ook de praktijk van binnen en van buiten. Daarom brengen praktijkinstellingen hun praktijkkennis via de erkende opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, orthopedagoog-generalist, psychotherapeut of klinisch psycholoog over op opleidelingen die hun universitaire studie tot psycholoog of pedagoog hebben afgerond.

 

 

De voordelen van het aanbieden van een vaste opleidingsplaats:

 • U leidt gemotiveerde startende professionals op die u via een sollicitatieprocedure zelf uitkiest
 • U treedt toe tot een uitgebreid samenwerkingsverband van praktijkopleidingsinstellingen en profiteert zo van de kennisuitwisseling binnen dit netwerk
 • U levert een bijdrage aan de vorming van de toekomstige beroepsgroep van gezondheidszorgpsychologen, orthopedagogen-generalist, psychotherapeuten en klinisch psychologen
 • U neemt kennis van ‘state of the art’ wetenschappelijke ontwikkelingen en de nieuwste behandelinzichten via de opleiding in uw instelling

  Hoe doet u mee?

  Om in aanmerking te komen voor een erkenning als praktijkopleidingsinstelling voor de opleiding tot GZ-psycholoog moet uw instelling aan een aantal eisen en criteria voldoen. Deze eisen zijn verplicht. Voor verdere informatie over het krijgen van deze erkenning verzoeken wij u het stuk over 'informatie over visitaties' te lezen. Deze is te vinden in het menu onder BIG-opleidingen > RINO BIG algemeen > Informatie over visitaties.

  De opleiding

  1. Kosten: aan de opleiding tot GZ-psycholoog zijn kosten verbonden. De praktijkopleidingsinstelling stelt zich garant voor de supervisie, werkbegeleiding en beschikbaarheid praktijkopleider, in zowel tijd als geld. De kosten worden door de praktijkopleidingsinstelling vergoed en niet op de opleideling verhaald en voor deze kosten is geen terugbetalingsregeling bij vertrek mogelijk. Daarnaast draagt de praktijkopleidingsinstelling zorg voor salariëring van de opleideling, die ten minste overeenkomt met het salaris dat in de CAO voor GGZ-instellingen is vastgesteld voor een gedragswetenschapper. Zie voor meer informatie het document Besluit Opleidingseisen Gezondheidszorgpsycholoog.
  De meeste praktijkopleidingsinstellingen betalen daarnaast mee aan de kosten voor het cursorisch onderdeel van de opleiding. Let op: literatuurkosten zijn voor rekening van de praktijkopleidingsinstelling.

  2. Subsidie: een aantal praktijkopleidingsinstellingen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) komt in aanmerking voor subsidie (beschikbaarheidbijdrage) van een opleidingsplaats. Toewijzing van deze subsidie geschiedt door TOP Opleidingsplaatsen op basis van voorstellen daartoe vanuit het bestuur van de Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam.  De betreffende praktijkopleidingsinstellingen ontvangen automatisch de benodigde formulieren voor de subsidieaanvraag in het jaar ervoor. Let op: als u nog niet bij ons bekend bent als praktijkopleidingsinstelling, moet u dus op tijd een opleidingsplaats aanvragen om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie. 
  Naast gesubsidieerde opleidingsplaatsen mag de Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam ook opleidingsplaatsen toewijzen aan bijvoorbeeld instellingen buiten de GGZ.

  3. Supervisie: de praktijkopleider organiseert de supervisie voor de opleideling. Deze neemt minimaal 90 uur van de werktijd in beslag. De supervisie is in principe individueel en vindt regelmatig plaats. Praktijkopleider en supervisor zijn nooit één en dezelfde persoon. Het methodische en procesmatige verloop van diagnostiek/indicatiestelling (45 uren) en behandeling en de reflectie over de attitude van de opleideling (45 uren) in relatie met cliënten of andere beroepsmatige contacten vormen de aandachtspunten van de supervisie. Voor de eisen van de supervisie kunt u wederom een beroep doen op het Besluit Opleidingseisen Gezondheidszorgpsycholoog.
  Indien de praktijkopleidingsinstelling geen supervisoren in dienst heeft die aan deze eisen voldoen, maar wel mensen die veel ervaring hebben in het geven van supervisie op een van deze gebieden, is het mogelijk dispensatie aan te vragen. Dit dient schriftelijk te gebeuren bij de hoofdopleider. Als de hoofdopleider geen dispensatie geeft, dient de supervisie buitenshuis te worden ingekocht en betaald door de praktijkopleidingsinstelling. Kleine praktijkopleidingsinstellingen betrekken bijna altijd supervisie van een externe supervisor.

  4. Taken en verantwoordelijkheden: de praktijkbegeleiding door de praktijkopleider dient tenminste één uur per week te beslaan. Dit behelst vooral de algemene zaken rondom de praktijkopleiding. Onder meer: de zwaarte van het werk; het halen van de leerdoelen; de voortgang van de supervisie; de aansluiting bij het cursorisch onderwijs; de omgang met collega’s, en de positie op de afdeling en in de instelling. Praktijkbegeleiding gebeurt altijd individueel. De taken en verantwoordelijkheden van de praktijkopleider, werkbegeleider en supervisor kunt u vinden in het document Taken en Verantwoordelijkheden.

   

  Formulieren

  Op www.rino.nl/formulieren kunt u diverse standaardformulieren terugvinden die van belang voor u kunnen zijn.

   

  Hoe doet u mee?

  Om in aanmerking te komen voor een erkenning als praktijkopleidingsinstelling voor de opleiding tot Psychotherapeut moet uw instelling aan een aantal criteria voldoen. Als instellingen niet geheel aan de genoemde eisen kunnen voldoen, kunnen zij een samenwerkingsverband aangaan met een andere instelling die de ontbrekende onderdelen mogelijk kan aanvullen. Bekijk de eisen: 
   

   

  Stuur deze formulieren naar:
  Stichting Postacademische (G)GZ-Opleidingen Amsterdam
  t.a.v. Francesca Spelbos, coordinator opleiding psychotherapeut
  Leidseplein 5
  1017 PR Amsterdam

  Of per mail: francescaspelbos@rino.nl

  Graag deze formulieren vergezeld doen gaan van het volgende:

  • Motivatie
  • Omschrijving van de instelling
  • Naam voorgedragen kandidaat (indien bekend)

  De hoofdopleider zal deze formulieren lezen en beoordelen. Bij een positief oordeel kan er een erkenningsvisitatie op locatie ingepland worden met de visitatiecommissie. Krijgt uw praktijkinstelling een erkenning, dan plaatsen wij u op de lijst voor een opleidingsplaats.

  Daarna vindt voor de start van de opleiding een selectiegesprek plaats met de kandidaat. Als het oordeel hierover positief is, kan de kandidaat deelnemen aan de opleiding. Binnen een jaar na de start van de opleiding vindt het eerste beoordelingsmoment (visitatie) op het opleidingsinstituut plaats.

  Bent u er niet zeker van of uw instelling voldoet aan de voorwaarden, neem dan contact op met Francesca Spelbos, coördinator van de opleiding tot psychotherapeut.

  Werkzaamheden

  De verdeling van de werkzaamheden in indicatiestelling, behandeling en overige taken wordt onder verantwoordelijkheid van de praktijkopleider uitgewerkt in een praktijkopleidingsplan. In dit plan wordt ook vastgelegd hoe de supervisie en werkbegeleiding zijn geregeld. Dit plan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de hoofdopleider. Als het wordt goedgekeurd, dient dit plan als leidraad voor de inrichting van de praktijkopleiding. Veranderingen in het plan moeten worden overlegd met de hoofdopleider.

  Het verloop van de praktijkopleiding wordt halfjaarlijks formeel geëvalueerd door de psychotherapeut i.o., de praktijkopleider en eventueel de werkbegeleider(s). Deze evaluatie vindt plaats door middel van het voortgangsformulier dat de opleideling van ons ontvangt. De leer- en aandachtspunten voor de volgende periode worden op basis van deze evaluatie vastgesteld. Het ingevulde en door de praktijkopleider voor gezien getekende voortgangsverslag wordt ook ter goedkeuring aan de hoofdopleider voorgelegd.

  Praktijkopleiding

  De psychotherapeut i.o. volgt een programma dat bestaat uit een cursorisch deel en een praktijkdeel. Voor het cursorisch deel van de opleiding volgt de cursist gedurende drie jaar gemiddeld twee dagdelen per week onderwijs.

  Het cursorisch deel van de reguliere opleiding heeft een totale omvang van ruim 300 uur.

  Het praktijkdeel van de opleiding vindt plaats bij een erkende praktijkopleidingsinstelling en heeft een totale omvang van 1825 uur.

  De cursist krijgt bij de praktijkopleidingsinstelling een aanstelling van minimaal 16 uur per week gedurende drie jaar. In dit kader wordt voor de duur van de opleiding een opleidingsovereenkomst gesloten tussen de Stichting Postacademische (G)GZ-Opleidingen Amsterdam en de praktijkopleidingsinstelling.

  Begeleiding

  De inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de gehele opleiding berust bij de hoofdopleider van de opleidingsinstelling. Voor het praktijkdeel van de opleiding ligt de verantwoordelijkheid bij de praktijkopleider. De praktijkopleider zorgt voor de praktijkbegeleiding van de cursist en wijst eventueel supervisoren aan. Hij kan mogelijk een deel van de werkzaamheden delegeren aan werkbegeleiders. De praktijkopleider blijft echter altijd verantwoordelijk voor de afstemming en voor de bewaking van het proces. De werkbegeleiders zijn de directe ervaren collega’s die in het dagelijks werk steun en toeverlaat zijn voor tussentijds intercollegiaal overleg.

  De praktijkopleider is een ervaren en geregistreerde psychotherapeut (BIG) met minimaal vijf jaar psychotherapie-ervaring en praktiserend psychotherapeut, die bij uw praktijkopleidingsinstelling ervoor zorgt dat de cursist de opleiding volgens de eisen op tijd kan afronden. De praktijkopleider fungeert daarbij als mentor, als toezichthouder op de werkomstandigheden en de leermogelijkheden binnen de praktijkopleidingsinstelling en als ‘troubleshooter’ in geval van problemen. Hij ziet ook toe op de arbeidsrechtelijke taken en plichten van de psychotherapeut i.o. en beoordeelt de vooruitgang en de kwaliteit van het praktijkwerk in het licht van de opleidingsdoelstellingen.

  Taken

  De praktijkbegeleiding door de praktijkopleider dient tenminste één uur per week te beslaan. Dit behelst vooral de algemene zaken rondom de praktijkopleiding. Onder meer: de zwaarte van het werk; het halen van de leerdoelen; de voortgang van de supervisie; de aansluiting bij het cursorisch onderwijs; de omgang met collega’s, en de positie op de afdeling en in de instelling. Praktijkbegeleiding gebeurt altijd individueel. De taken en verantwoordelijkheden van de praktijkopleider bevatten onder andere:

  1. Het opstellen van het praktijkopleidingsplan, waarin wordt aangegeven welke werkzaamheden plaatsvinden, onder wiens verantwoordelijkheid, en hoe evaluatie en beoordeling hiervan zal plaatsvinden. De praktijkopleider is bij het maken van het praktijkopleidingsplan gehouden aan de eisen zoals die ten aanzien van de praktijkopleiding worden geformuleerd in de registratie-eisen van de Wet BIG zoals die zijn uitgewerkt in de AMvB en de taak- en functieomschrijving van de psychotherapeut i.o. binnen de instelling. Desgewenst vindt hierover overleg met de coördinator van de opleiding plaats.

  2. Het in overleg met directie en eventueel betrokken afdelingshoofden realiseren van de randvoorwaarden voor een voldoende differentiatie van zowel werkzaamheden als cliëntenpopulatie, eventueel het organiseren van de supervisie.

  3. Het organiseren van de supervisie, de werkbegeleiding wanneer hij deze heeft gedelegeerd, en het informeren over het verloop, de evaluatie en de beoordeling van het leerproces. Hij ziet actief toe op de kwaliteit van supervisie en werkbegeleiding.

  4. Het erop toezien dat halfjaarlijkse voortgangsverslagen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de hoofdopleider. In dit verslag zijn de beoordelingen van alle betrokkenen opgenomen. Naar aanleiding van dit verslag vindt een evaluatiegesprek plaats tussen de psychotherapeut i.o. en de praktijkopleider.

  5. Het houden van een eindbeoordelingsgesprek met de psychotherapeut i.o. na afloop van de praktijkopleiding.

  6. Het bespreken van twijfels over het functioneren van de psychotherapeut i.o. en / of de voortgang van de opleiding met de betrokkene en tevens met de coördinator van de opleiding. Indien nodig vindt overleg plaats met de hoofdopleider.

  7. Het op verzoek van de hoofdopleider voorbereiden van de visitatie ter plekke, de mogelijkheid te arrangeren voor het houden van controles en gesprekken met de betrokkenen waaronder de directie.

  8. Het attenderen van directie, personeelszaken en eventuele betrokken collegae op veranderingen in (de eisen van) de opleiding voor zover die relevant zijn voor de kwaliteit van de opleidingsplaats.

  9. De praktijkopleider is verantwoordelijk voor het professionele handelen van de psychotherapeut i.o. Dat wil zeggen dat hij/zij mede verantwoordelijk is voor het ethisch handelen van de psychotherapeut i.o. binnen de kaders van verantwoordelijkheid van de instelling / afdeling. De praktijkopleider draagt er zorg voor dat de psychotherapeut i.o. op de hoogte is van de beroepsethiek voor psychotherapeuten en dat ethische aspecten van de beroepsuitoefening regelmatig aan de orde komen in de voortgangsbesprekingen.

  Supervisie en leertherapie

  De supervisie tijdens de opleiding tot psychotherapeut bedraagt in totaal 125 uur, over 500 uren psychotherapiesessies. Praktijkopleider en supervisor zijn nooit één en dezelfde persoon. Het methodische en procesmatige verloop van indicatiestelling en behandeling, de diverse referentiekaders en de reflectie over de attitude van de psychotherapeut i.o. in relatie met cliënten of andere beroepsmatige contacten vormen de aandachtspunten van de supervisie. Psychotherapiesessies onder supervisie betreffen voor minstens 200 uur de doelgroep volwassenen en voor minstens 250 uur de individuele setting. 

  De supervisanten houden een verslag bij van de leer- en aandachtspunten die ook in de eindrapportage door de supervisor en supervisant worden opgenomen. Aan de supervisie en de supervisor worden de volgende eisen gesteld:

  • de supervisor moet een erkend supervisor zijn van een erkende SPV
  • de supervisor moet tevens een BIG-geregistreerde psychotherapeut zijn en praktiseren als psychotherapeut

  Leertherapie: tijdens de opleiding wordt een leertherapie van 50 uur gevolgd, over een looptijd van tenminste negen maanden. Aan de leertherapeut worden de volgende eisen gesteld:

  • geregistreerd psychotherapeut, tevens leertherapeut van een toepasselijke SPV
  • acceptabel is eventueel: geregistreerd psychotherapeut, tevens lid van een toepasselijke SPV (dit ter beoordeling van de hoofdopleider). De leertherapeut kan niet iemand zijn die op andere wijze bij de opleiding van de cursist is betrokken. De leertherapie kan individueel of in groepsverband worden gedaan. Bij groepsleertherapie dienen de minimaal 50 sessies elk tenminste 1,5 uur te beslaan.

  Kosten

  Aan de opleiding tot psychotherapeut is een aantal kosten verbonden, veelal worden deze door de praktijkopleidingsinstelling betaald. De kosten van de praktijkopleiding zijn alle voor rekening van de praktijkopleidingsinstelling. Zo betaalt de instelling een salaris aan de psychotherapeut i.o. Hij wordt door de praktijkopleidingsinstelling in dienst genomen voor tenminste drie jaar met een aanstelling van minstens 16 uur per week. Inschaling gebeurt conform CAO-bepalingen.

  Subsidie

  Een aantal praktijkopleidingsinstellingen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) komt in aanmerking voor subsidie (beschikbaarheidbijdrage) voor een opleidingsplaats. Dit geldt ook voor de psychotherapie-opleiding. Toewijzing van deze subsidie geschiedt door TOP Opleidingsplaatsen op basis van voorstellen daartoe vanuit het bestuur van de Stichting PDO GGZ Amsterdam. De subsidieverzoeken van de praktijkopleidingsinstelling moeten voor 15 maart bij ons binnen zijn voor de toekenning van de opleidingsplaatsen het jaar daarop.

  De door ons erkende praktijkopleidingsinstellingen ontvangen automatisch de benodigde formulieren voor de subsidieaanvraag in het jaar ervoor. Let op: als u nog niet bij ons bekend bent als praktijkopleidingsinstelling, moet u dus op tijd een opleidingsplaats aanvragen om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie. Meer informatie over subsidie aanvragen is te vinden op de website van TOP Opleidingsplaatsen: http://top-opleidingsplaatsen.nl/ 

  Voor instellingen in de verstandelijke gehandicaptenzorg en justitiële instellingen is er ook mogelijkheid voor subsidie. Deze subsidie moet uw instelling zelf aanvragen bij de koepelorganisatie.

  Naast gesubsidieerde opleidingsplaatsen mag PDO GGZ Amsterdam ook plaatsen toewijzen aan bijvoorbeeld instellingen buiten de GGZ.

  Formulieren

  Op www.rino.nl/formulieren kunt u diverse standaardformulieren terugvinden die van belang voor u kunnen zijn

  Algemeen

  De beroepsopleiding tot klinisch psycholoog is een praktijkgerichte opleiding. Dit betekent dat de opleidelingen het vak leren in de praktijk onder persoonlijke begeleiding en supervisie van ervaren klinisch psychologen. Theoretische kennis en professioneel handelen moeten hierbij worden geïntegreerd, en ook dient een juiste beroepsattitude te worden verworven. Het praktijkopleidingsprogramma vindt plaats binnen een betaalde opleidingsplaats in een erkende praktijkopleidingsinstelling onder verantwoordelijkheid van een door de opleidingsinstelling erkende praktijkopleider. Onderdelen van de praktijkopleiding zijn werkbegeleiding, door een ervaren klinisch psycholoog binnen de werkplek, supervisie (235 uren) door erkende supervisoren, en individuele leertherapie (50 uren) door een erkende leertherapeut.

  De supervisie

  Tijdens de opleiding vindt 235 uur supervisie plaats, als volgt verdeeld:

  • 50 uren over diagnostiek
  • 135 uren over psychotherapie
  • 25 uren over wetenschappelijk onderzoek en innovatie
  • 25 uren over overige werkzaamheden

  Voor meer informatie over de voorwaarden voor praktijkplaats voor de postdoctorale opleiding tot klinisch psycholoog kunt u contact opnemen met Wendy Werkman, coördinator opleiding klinisch psycholoog.

   

  Bent u geïnteresseerd in de opleiding tot klinisch psycholoog K&J? Deze opleiding is landelijk en vindt plaats bij de RINO-groep in Utrecht.

  Klik hier om de brochure ‘Taken & verantwoordelijkheden praktijkopleiding van de GZ-psycholoog’ te downloaden.

  Formulieren

  Op www.rino.nl/formulieren kunt u diverse standaardformulieren terugvinden die van belang voor u kunnen zijn.

  Eisen erkenning

  Om in aanmerking te komen als praktijkopleidingsinstelling moet aan zekere eisen en voorwaarden worden voldaan. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal eisen beschreven die aan de opleiding en de opleidingsinstelling worden gesteld:

   

   

  Sinds het van kracht worden van het Besluit Orthopedagoog-Generalist heeft de NVO een aantal regelingen opgesteld die betrekking hebben op de toetsing van de vooropleiding, vrijstellingen in de opleiding en kwalificatie-eisen van opleiders en praktijkopleidingsinstellingen:

   

  De eisen en voorwaarden beschreven in bovenstaande stukken zijn samengevat in onderstaand document. Hier vindt u alle eisen op een rijtje:

  Toelatingseisen kandidaat

  De opleidingskandidaat dient in het bezit te zijn van een afgeronde masteropleiding pedagogische wetenschappen, psychologie, en/of gezondheidswetenschappen waarbij ook klinische vaardigheden zijn opgedaan en minimaal 520 uur klinische stage is gelopen. Een NVO basisaantekening diagnostiek of BAPD heeft de voorkeur.

  Aanmelding

  Om u aan te melden als praktijkopleidingsinstelling dient u bovenstaande formulieren ‘Eisen en desiderata praktijkopleidingsplaatsen OG’ en -indien er een beoogd kandidaat is- ‘Aanmeldingsformulier OG’ in te vullen en te versturen naar: rozemarijnoudakker@rino.nl

  Contact