Corona-maatregelen vanaf 26 november 2021. Lees meer informatie.

GZ-Psycholoog volwassenen

In het kort

De tweejarige opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog) gaat drie keer per jaar van start. Deze brede, generalistische opleiding is erop gericht ruim inzetbare professionals op te leiden, die beschikken over kennis en vaardigheden met betrekking tot diagnostiek, indicatiestelling, psychologische interventies en andere professionele taken. De GZ-psycholoog behandelt zelfstandig psychische stoornissen, problemen in de levenssfeer en de psychische aspecten die samengaan met lichamelijke ziekte, invaliditeit en handicaps. Ook de kortdurende aanpak van psychische problemen komt aan bod.

Download de brochure GZ psycholoog.

Zie ook GZ-psycholoog met differentiatie K&J en ouderen

 

Doelgroep

De opleiding is erop gericht zelfstandig werkende generalistische professionals in de psychologische en/of orthopedagogische hulpverlening op te leiden. De opleiding biedt voldoende basis voor de vervolgopleiding tot klinisch psycholoog. De opleiding sluit aan op de praktijkplaatsen (GGZ-instellingen, vrijgevestigde praktijken, algemene ziekenhuizen, forensische zorginstellingen, revalidatie-afdelingen), maar bereidt de opleidelingen ook voor op werkzaamheden buiten hun opleidingsplaatsen, zodat zij in het hele werkveld inzetbaar zijn.

Erkenning

De opleiding tot GZ-psycholoog leidt tot opname in het gelijknamige BIG-register. Het curriculum bevat ook een door de VGCt erkende basiscursus gedragstherapie.

Cursorisch programma

Dit deel van de opleiding duurt twee jaar en bestaat uit:

 • Een dag per week cursorisch programma
 • Literatuurstudie en het uitvoeren van opdrachten

Het cursorisch programma omvat in totaal 480 uur. De opleiding is sterk praktijkgericht: In het algemene theoretisch-technische gedeelte wordt methodisch handelen gedoceerd. Vervolgens wordt dit in praktische modules uitgewerkt en geoefend, steeds in andere probleemgebieden en settingen.

Centraal staan het aanleren van een professionele houding en vaardigheden die in verschillende situaties nodig zijn: herkennen en herformuleren van klachten en hulpvragen; methodisch toepassen van interventies; toepassen van regels van zorgvuldig handelen met betrekking tot privacy en ethische aspecten; beroepsrol-identiteit te midden van andere disciplines, wetskennis en kennis van de werking van de GGZ-instellingen, etc.

De vakken in het curriculum zijn hetzelfde als in alle andere GZ-opleidingen, met - waar mogelijk - een toespitsing op kortdurend werken. De vakken zijn:

 • Algemene psychopathologie
 • Communicatieve vaardigheden
 • Intake en indicatiestelling
 • Diagnostiek
 • Inleiding cognitieve gedragstherapie
 • Stemmingsstoornissen
 • Angststoornissen
 • Groepsinterventies
 • (Psycho)Farmacologie
 • Ontwikkelingspsychologie
 • Ouderenpsychologie
 • Interculturele competenties
 • Soma en psyche
 • seksuologie
 • CGT bij (on)verklaarde lichamelijke klachten
 • Verslaving en eetstoornissen
 • Systeem- en gezinstherapie
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Psychotische stoornissen
 • Ethiek en wetgeving

 

Bekijk het

Praktijk

Het praktijkdeel van de opleiding duurt minimaal twee jaar en bestaat uit:

 • Twee tot vier dagen (16 tot 32 uur) per week praktijkwerkzaamheden (totaal 2790 uur)
 • Supervisie over deze praktijkwerkzaamheden (totaal 90 uur)

De praktijkwerkzaamheden vinden plaats in praktijkinstellingen die door de hoofdopleider zijn erkend en daartoe zijn aangewezen. Dit zijn GGZ-instellingen, algemene ziekenhuizen, verpleeghuizen, revalidatie-instellingen, instellingen voor gehandicaptenzorg, instellingen voor verslaving, instellingen voor kinder- en jeugdhulpverlening, forensische instellingen en vrijgevestigde praktijken.

De werkervaring wordt volgens een opleidingsplan opgedaan onder begeleiding van een praktijkopleider. De taken worden onderverdeeld in psychodiagnostiek (40%), indicatiestelling (10%), behandeling (40%) en overige taken (10%).

Als richtlijn voor het salaris geldt de aanloopschaal voor psychologen: minimaal schaal 59 van 60 van de CAO-GGZ of vergelijkbaar.

Supervisie

Gedurende de hele opleiding vindt 90 uur supervisie plaats: 45 uur over behandeling en 45 uur over diagnostiek. De praktijkinstellingen voorzien in deze supervisie.

De opleiding tot GZ-psycholoog wordt aangeboden door de Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam. De organisatie is in handen van de RINO amsterdam.

Hoofdopleider

De opleiding staat inhoudelijk onder eindverantwoordelijkheid van mw. prof. dr. Marrie Bekker, hoofdopleider GZ-psycholoog.

Hoofddocenten

Het cursorische deel van de opleiding wordt inhoudelijk gecoördineerd door meerdere hoofddocenten:


Coördinatie

De coördinatoren van de opleidingen zijn drs. Angelique van Wees, drs. Florine Troupin en Anne Wisman MA. De opleidingsmedewerker BIG-opleidingen is Wietske Dijkink, MSc. De administratie is in handen van Regine Kuiper, Maddy Boer, Jana Peeters en Caroline Flipse.

Hebt u vragen of wilt u meer informatie over de opleiding, neem dan contact op met een van de coördinatoren.

Toelatingseisen

Voorwaarde voor toelating is een afgeronde master in de psychologie, pedagogiek of geestelijke gezondheidskunde, waarin de volgende vakken aantoonbaar zijn getoetst:

 • Klinische psychologie of orthopedagogiek
 • Persoonlijkheidsleer
 • Ontwikkelingspsychologie
 • Psychopathologie
 • Neuropsychologie
 • Diagnostische processen en modellen
 • Behandelingsmodellen en strategieën
 • Organisatie van de gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en jeugdhulpverlening
 • Juridische aspecten van de hulpverlening
 • Gespreksvoering, observatie en rapportage
 • Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek
 • Stage (minimaal 520 uur) waarin contact met cliënten of cliëntsystemen heeft plaatsgevonden

Voor het onderdeel diagnostiek geldt dat naast een verplicht aantal studiepunten ook de basisaantekening psychodiagnostiek van het NIP of de BBR-D aantekening van de NVO moet zijn behaald, of dat u kunt aantonen dat drie casussen voldoende zijn beoordeeld door een erkende supervisor.

Gezien de landelijke verschillen in vooropleiding gaan wij uit van een minimum aantal van 76 studiepunten (zie hiervoor de centrale aanmeldingsbrochure) dat behaald moet zijn als som voor bovengenoemde vakken.

Daarnaast dienen kandidaten een erkende praktijkplek te hebben die zorg wil dragen voor de praktijkopleiding.

Aanmelding en selectie

De aanmeldings- en selectieprocedure verloopt als volgt:

 1. Kandidaten moeten zich centraal aanmelden bij vLOGO.
 2. Als u aan de gestelde toelatingsvoorwaarden voldoet (screeningsformulier A en B), ontvangt u een LOGO-verklaring.
 3. Met de LOGO-verklaring kunt u solliciteren op een opleidingsplaats. Vacatures worden elk jaar geplaatst in de laatste week van maart en de laatste week van juli.
 4. De praktijkinstelling draagt u vervolgens voor aan de hoofdopleider, die op basis van een persoonlijk gesprek definitief over toelating beslist.
 5. U ontvangt hierna een opleidingsovereenkomst ter ondertekening.

Op de eerste lesdag, tevens de kennismakingsbijeenkomst, ontvangt u een informatiemap over de opleiding.

Brochure

U kunt de GZ psycholoog brochure downloaden.

Kosten*

Voor de opleidingen die starten in 2022 bedragen de kosten voor het cursorisch programma €19.250,- (480 uur) of 17.350,- (380 uur). De kosten voor werkbegeleiding (90 uur), supervisie (90 uur) en literatuur zijn voor rekening van de praktijkopleidingsinstelling.

Betaling geschiedt in termijnen, via automatische incasso.

Data*

Deze GZ-opleiding start vier keer per jaar: in januari, februari, april en september. De lesdag is op dinsdag, woensdag of vrijdag.

* Kosten en data zijn onder voorbehoud.

De PIOG’s leggen, ter onderstreping van het gewicht van hun beroep als GZ-psycholoog, aan het einde van de opleiding de beroepseed af. De beginletters van de aandachtsgebieden binnen de GZ-opleiding bij RINO amsterdam (door Marrie Bekker genoemd in haar visiedocument) vormen samen ook het woord EED.

Evidence based

De eerste E staat voor Evidence based. De kennis, methoden en technieken die ingezet worden in de GGZ zijn gebaseerd op evidence, waarvoor resultaten uit wetenschappelijk onderzoek een belangrijke basis vormen. Zo rust je GGZ-professionals toe met beproefde en gedegen behandelmethoden Voor depressie is dit naast CGT ook bijvoorbeeld IPT; en ook EMDR behoort tot evidence-based behandelingen zoals bij trauma-gerelateerde klachten.

De docenten van RINO amsterdam komen veelal uit de praktijk; het is vanwege de nadruk op Evidence belangrijk ook universitaire onderzoekers en docenten – die hier toe vaak de snelste en gemakkelijkste toegang hebben, weer meer met de GZ-opleiding te verbinden.

E-health

De tweede E staat voor E-Health.  Als manier om kennis over te brengen maar vooral als onderdeel van diagnostiek en behandeling. Voor docenten betekent dat bijvoorbeeld online modules combineren met klassikaal lesgeven in blended cursussen.

In de toekomstbestendige GZ-opleiding bij RINO amsterdam gaat e-health in haar inmiddels vele gedaanten en vormen een systematisch onderdeel vormen van vrijwel alle curriculumonderdelen.

Diversiteit

De D staat voor Diversiteit. In een samenleving waarin sprake is van toenemende diversiteit, zoals op basis van etnische herkomst en generatie, in combinatie met sociaal-economische status, sekse/gender, IQ/opleidingsniveau (verstandelijke beperking, hoogbegaafdheid), etc. is het van belang dat PIOG’s expliciet opgeleid worden om goed aan te kunnen sluiten bij de belevingswereld van deze variatie in de populatie.

De GZ-opleiding heeft oog voor de demografische diversiteit binnen doelgroepen qua psychopathologie, zoals verschillen tussen jong en oud, in intelligentieniveau, in etniciteit, etc. en tussen mannen en vrouwen.

Contact