GZ-psycholoog voor psychotherapeuten

In het kort

De opleiding GZ-psycholoog voor psychotherapeuten biedt professionals met een registratie tot psychotherapeut de mogelijkheid verdere kennis en vaardigheden in de diagnostiek op te doen om zo de registratie tot GZ-psycholoog te behalen. De opleiding is een generalistische opleiding die zich richt op zowel volwassen als kinderen en jeugdigen. De combinatie van de registratie psychotherapeut en GZ-psycholoog biedt toegang tot de verkorte opleiding tot klinisch psycholoog.

In een artikel in het tijdschrift GZ-psychologie (nr. 2 -2018) vertelt Sako Visser, in die tijd hoofdopleider GZ-opleiding bij RINO amsterdam over de GZ-opleiding.

 

Doelstelling

Door middel van een modulaire route wordt u opgeleid tot GZ-psycholoog. Voor de start van de opleiding wordt in een individueel opgesteld studieadvies bekeken hoeveel uren cursorisch onderwijs, praktijkwerkzaamheden en supervisie u moet volgen om de kwalificatie GZ-psycholoog te behalen. De opleiding biedt u de mogelijkheid deze uren te voldoen en bestaat voornamelijk uit generalistische scholing in theorie en praktijk van de diagnostiek en overige taken. Voor de onderdelen indicatiestelling en behandeling bent u vrijgesteld, op basis van uw registratie psychotherapeut.

Doelgroep

De opleiding staat open voor kandidaten met een afgeronde master in de psychologie, pedagogiek of gezondheidswetenschappen en de BIG-registratie psychotherapeut. Daarnaast dienen kandidaten een erkende praktijkplek te hebben die zorg draagt voor de praktijkopleiding.

Erkenning

De opleiding tot GZ-psycholoog leidt tot opname in het gelijknamige BIG-register.

Attentie

De hoofdopleiders GZ-opleiding van de RINO Amsterdam en RINO Groep Utrecht hebben de verkorte opleiding tot GZ-psycholoog voor Psychotherapeuten recentelijk geëvalueerd, wat heeft geleid tot de volgende conclusies:

 • RINO Amsterdam en RINO Groep Utrecht zullen de verkorte GZ-opleiding voor Psychotherapeuten gezamenlijk aanbieden
 • Wegens een te beperkt aantal geïnteresseerden zal de opleiding niet starten in het voorjaar van 2018
 • Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zal worden bepaald of de opleiding doorgang vindt in het najaar van 2018


U kunt zich als 'belangstellend' aanmelden voor de opleiding door een e-mail te sturen aan marjanvanrhoon@rino.nl. Er zal contact met u worden opgenomen.

De opleiding GZ-psycholoog voor psychotherapeuten is gericht op het verwerven van generalistische kennis en vaardigheden op het gebied van diagnostiek en overige taken. Het cursorische gedeelte wordt modulair aangeboden. Om aan de benodigde uren cursorisch onderwijs te komen, is een aantal modulen verplicht en een aantal facultatief. De theorie en vaardigheden worden zo vertaald, dat deze direct kunnen worden toegepast in de erkende praktijkinstelling waar de psychotherapeut in opleiding tot GZ-psycholoog werkzaam is.

Het cursorisch onderwijs is praktijkgericht en duurt maximaal één jaar wanneer wekelijks onderwijs wordt gevolgd. Naast het cursorisch onderwijs wordt u geacht literatuurstudie en opdrachten uit te voeren.

Het aantal uren cursorisch onderwijs dat u dient te volgen is afhankelijk van het individuele studieadvies, en omvat maximaal 240 uur (200 uur diagnostiek, 40 uur overige taken). Voor ongeveer 70% is dit gericht op volwassenen en ouderen, en voor ongeveer 30% op kinderen en jeugdigen. Extra vrijstellingen kunnen worden gegeven op basis van certificaten van erkende cursussen. Deze vrijstellingen worden individueel getoetst en toegekend door de hoofdopleider.

Praktijk

De grootte van het praktijkdeel van de opleiding is afhankelijk van het studieadvies. Het praktijkdeel duurt zonder aanvullende vrijstellingen minimaal één jaar en bestaat uit:

 • Eén tot vier dagen (8 tot 32 uur) per week praktijkwerkzaamheden (totaal 1395 uur)
 • Supervisie over deze praktijkwerkzaamheden (totaal 45 uur)

De praktijkwerkzaamheden vinden plaats in praktijkopleidingsinstellingen die door de hoofdopleider zijn erkend en daartoe zijn aangewezen. Dit zijn GGZ-instellingen, ziekenhuizen, verpleeghuizen, revalidatie-instellingen, instellingen voor gehandicaptenzorg, instellingen voor verslaving, instellingen voor kinder- en jeugdhulpverlening, forensische instellingen en eerstelijnspraktijken die een erkenning hebben voor het uitvoeren van de GZ-opleiding.

De werkervaring wordt volgens een individueel opleidingsplan opgedaan onder supervisie. De taken worden onderverdeeld in psychodiagnostiek (80%) en overige taken (20%).

Als richtlijn voor het salaris geldt de aanloopschaal voor psychologen: minimaal schaal 59 van 60 van de CAO-GGZ of vergelijkbaar.

Supervisie

Gedurende de hele opleiding vindt 45 uur supervisie plaats over diagnostiek. De praktijkopleidingsinstellingen voorzien hierin.

De opleiding tot GZ-psycholoog voor psychotherapeuten wordt aangeboden door de Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam. De organisatie/uitvoering is in handen van de RINO Amsterdam.

Hoofdopleider

De hoofdopleider van de opleiding is mw. prof. dr. Marrie Bekker.

Coördinatie

De coördinator van de opleiding is mw. drs. Marjan van Rhoon.

Hebt u vragen of wilt u meer informatie over de opleiding, neem dan contact op met de coördinator.

Attentie

De hoofdopleiders GZ-opleiding van de RINO Amsterdam en RINO Groep Utrecht hebben de verkorte opleiding tot GZ-psycholoog voor Psychotherapeuten recentelijk geëvalueerd, wat heeft geleid tot de volgende conclusies:

 • RINO Amsterdam en RINO Groep Utrecht zullen de verkorte GZ-opleiding voor Psychotherapeuten gezamenlijk aanbieden
 • Wegens een te beperkt aantal geïnteresseerden zal de opleiding niet starten in het voorjaar van 2018
 • Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zal worden bepaald of de opleiding doorgang vindt in het najaar van 2018


U kunt zich als 'belangstellend' aanmelden voor de opleiding door een e-mail te sturen aan marjanvanrhoon@rino.nl. Er zal contact met u worden opgenomen.

Algemene informatie

Voorwaarde voor toelating is een afgeronde master in de psychologie, pedagogiek of geestelijke gezondheidskunde, en een BIG-registratie psychotherapeut. De opleiding tot psychotherapeut dient als regel binnen een periode van zeven jaar voorafgaand aan de aanmelding te zijn voltooid. Uitzonderingen hierop zijn ter beoordeling van de hoofdopleider.

Kandidaten worden niet individueel getoetst op de vooropleidingseisen AMvB GZ-psycholoog. Bij toelating tot de opleiding psychotherapeut zijn de kandidaten individueel getoetst op een lijst van specifieke academische vakken die in ruime mate overeenkomt met de vooropleidingseisen AMvB GZ-psycholoog.

Voor zover het gaat om niet overeenkomende vakken en voor zover de universitaire vooropleiding niet in deze vakken voorzag, kan ervan worden uitgegaan dat de opleiding tot psychotherapeut hierin in voldoende mate heeft voorzien. Daarnaast dienen kandidaten een erkende praktijkplek te hebben die zorg draagt voor de praktijkopleiding.

Studieadvies

Voor u met de opleiding start, wordt een individueel studieadvies opgesteld dat onderzoekt hoeveel uren cursorisch onderwijs, praktijkwerkzaamheden en supervisie u nog moet volgen om de kwalificatie GZ-psycholoog te behalen.

Het studieadvies gaat uit van de vrijstellingsregeling voor psychotherapeuten van de Kamer GZ-psycholoog, d.d. 4 april 2006, waarin wordt bepaald dat u als psychotherapeut bent vrijgesteld voor de onderdelen indicatiestelling en behandeling van de GZ-opleiding.

Daarnaast wordt gekeken naar uw ervaring in de psychodiagnostiek; hebt u hierin aantoonbaar ervaring opgedaan, dan kunnen aanvullende vrijstellingen worden verleend voor de uren praktijkwerkzaamheden en cursorisch onderwijs diagnostiek in overeenstemming met het vrijstellingenbeleid in de reguliere opleiding. Deze aanvullende vrijstellingen worden beoordeeld en toegekend door de hoofdopleider.

Aanmelding en selectie

U kunt het individuele studieadvies aanvragen door de volgende documenten te sturen naar marjanvanrhoon@rino.nl:

 • Aanmeldingsformulier
 • Beoordelingsformulier supervisie, ingevuld door uw supervisor(en) uit de PT-opleiding
 • Werkervaringsverklaring, ingevuld en ondertekend door de supervisor/werkbegeleider (GZ/KP) die u tijdens de PT-opleiding heeft begeleid. In de werkervaringsverklaring wordt het aantal uren Behandeling, Diagnostiek, Indicatiestelling en Overige taken opgegeven, die u onder supervisie/werkbegeleiding van een BIG-geregistreerde professional (GZ/KP) heeft gewerkt tijdens de opleiding tot psychotherapeut
 • Een kopie van uw master- of doctoraaldiploma
 • Een kopie van uw BIG-registratie
 • Kopieën van de door u gevolgde postacademische cursussen, tijdens of na de opleiding tot psychotherapeut (niet langer dan vijf jaar geleden), op het gebied van psychodiagnostiek
 • Uw CV

Wanneer het studieadvies is geaccordeerd, ontvangt u meer informatie over de verdere vorm en verloop van uw studieroute.

Kosten

De kosten van de GZ-opleiding voor psychotherapeuten zijn opgebouwd uit drie elementen:

 1. Het studieadvies
 2. Het aantal uren cursorisch onderwijs dat u nog moet volgen
 3. Het aantal uren praktijkwerkzaamheden dat u nog moet werken, en het tempo waarin u deze uren voldoet

Studieadvies

Aan het studieadvies zijn eenmalige kosten verbonden à 75 euro.

Cursorisch onderwijs

De kosten van het onderwijs zijn afhankelijk van het aantal uren dat volgens het individueel studieadvies moet worden gevolgd. Deze kosten zijn voor 2016 vastgesteld op € 35, - per uur onderwijs. Deze kosten zijn exclusief zelf aan te schaffen literatuur (naar verwachting ca. € 250, -)

Praktijkwerkzaamheden

De kosten voor het praktijkdeel van de opleiding zijn niet alleen afhankelijk van de uren die in de klinische praktijk moeten worden gewerkt, maar ook van de hoeveelheid uren diagnostiek die de piog in de erkende praktijkopleidingsinstelling kan werken. Piogs die praktijkuren moeten doen, stellen binnen zes weken een IOP op samen met de praktijkbegeleider. De kosten voor het beoordelen van de IOP bedragen € 75, -. De kosten voor de halfjaarlijkse voortgangsrapportage zijn € 75, - per voortgangsrapportage. De beoordeling van de eindrapportage, die aan het einde van het praktijkdeel wordt ingeleverd, kost eveneens € 75, -. Hoe lang men over het praktijkdeel doet, is afhankelijk van hoeveel uren er aan diagnostiek binnen de praktijkopleidingsinstelling gemaakt kunnen worden. De kosten van de supervisie en werkbegeleiding zijn voor de praktijkopleidingsinstelling.

Start

Op elk gewenst moment, nadat een persoonlijk studieadvies is afgegeven.

Contact