Algemene informatie opleiding

De tweejarige postacademische opleiding schoolpsycholoog leidt psychologen en (ortho)pedagogen op voor het werken op het snijvlak van zorg en onderwijs. Het werkterrein van de schoolpsycholoog strekt zich uit over de volle breedte van individuele (leer)problematiek tot en met het (mede) bepalen van bovenschools beleid. Daarbij beslaat het de volledige onderwijsketen, van basisonderwijs tot en met hoger onderwijs, inclusief het middelbaar beroepsonderwijs, en alles wat daartussen zit. Binnen dit spectrum krijgt de schoolpsycholoog te maken met zeer verschillende niveaus van vragen, variërend van preventie en signalering tot behandeling en verwijzing.

Met de intreding van de wet Passend Onderwijs hebben schoolbesturen een zorgplicht. De positie van de school als vangnet voor psychosociale problematiek van leerlingen (en hun ouders) is daarmee een feit geworden. De schoolpsycholoog vervult in dit kader een belangrijke rol. Immers, vroegtijdige signalering en behandeling van problemen in en rond de school kan uitval en de druk op de jeugdzorg aanzienlijk beperken. Naast Passend onderwijs is per 1 januari 2015 ook de zorg voor jeugd volgens de Jeugdwet van start gegaan, waardoor de wettelijke samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg voor kinderen tot 18 jaar een feit geworden is.

De eerstvolgende opleiding schoolpsycholoog start in januari 2017. 

Doelstelling

De postacademische opleiding schoolpsycholoog biedt een combinatie van theoretische kennis en praktische vaardigheden waarmee de schoolpsycholoog binnen dit brede werkterrein professioneel kan handelen én op het eigen handelen kan reflecteren. Het profiel van de schoolpsycholoog bevat competenties op het gebied van zowel onderwijsbegeleiding als jeugdgezondheidszorg, zodat de schoolpsycholoog de spil kan vormen tussen onderwijs- en GGZ-instellingen.

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor psychologen en (ortho)pedagogen die werkzaam zijn in diverse vormen en instellingen van onderwijsbegeleiding en in de jeugdzorg.

Accreditatie

De opleiding schoolpsycholoog is door het NIP geaccrediteerd als opleidingsroute tot Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP. Dat betekent dat cursisten zich na afronding van de opleiding kunnen laten inschrijven in het register Kinder- & Jeugdpscholoog NIP, Dit geldt ook voor cursisten die (ortho)pedagoog zijn.

Voor schoolpsychologen die als orthopedagoog geregistreerd staan bij de NVO is de opleiding voor 75% van het cursorisch onderwijs geaccrediteerd om als NVO Orthopedagoog-Generalist geregistreerd te kunnen worden. Dit houdt in dat er nog voor 120 uur aanvullend cursorisch onderwijs gevolgd dient te worden.

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)

De inwerkingtreding van de Jeugdwet betekent een verandering in de beroepsregistratie van kinder- en jeugdpsychologen. De Jeugdwet stelt beroepsregistratie als eis voor het leveren van verantwoorde zorg, en verwijst daarbij naar twee leidende registers: het BIG-register en het Kwaliteitsregister Jeugd. Het Kwaliteitsregister Jeugd is onafhankelijk en wordt beheerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJeugd). De stichting is opgericht door de beroepsverenigingen NIP, NVO en NVMW en is door de ministers van VWS en VenJ erkend. 

In de wetgeving is opgenomen dat het Kwaliteitsregister Jeugd de registratienormen van de beroepsverenigingen overneemt. Dat betekent dat de afgestudeerden aan de opleiding Schoolpsycholoog zich in kunnen laten registreren als Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP in het Kwaliteitsregister Jeugd op postmasterniveau. 

Achtergrond

In De Psycholoog is de gastcolumn met de titel ‘Geen schoolpsychologie? Hoezo?’ uitgekomen geschreven door  dr. Margot Taal: (De Psycholoog, maandblad Nederlands Instituut van Psychologen,  jaargang 51, nr 2, februari 2016). 

Meer informatie over de schoolpsycholoog in internationaal verband vindt u via de International School Psychology Association (ISPA) en Network of European Psychologist in the Educational System (NEPES).

De opleiding schoolpsycholoog is een tweejarige opleiding die bestaat uit:

 • Cursorisch onderwijs;
 • Praktijkwerkzaamheden;
 • Supervisie.

 


 

 

 

   Nascholing

Programma opleiding

De opleiding beslaat één volle dag per week theoretisch onderwijs en in principe vier dagen per week (bezoldigd) werk in de praktijk en heeft een duur van twee jaar. Cursisten kunnen eventueel minder dan 32 uur per week in de praktijk werken, maar dan wel minimaal 24 uur. In dat geval loopt het praktijkgedeelte en de supervisie van de opleiding door na afloop van de afronding van het theoretisch deel.

Cursorisch onderwijs

Het programma van de opleiding is zo opgebouwd dat niveaus van het schoolsysteem en de totale activiteitencyclus van de schoolpsycholoog aan bod komen.

Systemische niveaus (doelgroepen):

 • Leerling;
 • Leerkracht en Klas/groep;
 • School;
 • Bovenschools (bestuur, Samenwerkingsverband, REC);
 • Ouders.

Activiteitencyclus:

 • Signaleren;
 • Diagnosticeren;
 • Indiceren en Adviseren;
 • Preventie/Interventie: Begeleiding en behandeling;
 • Evaluatie.

Binnen dit kader zijn tien inhoudelijke blokken geformuleerd, waarin de verschillende niveaus en activiteiten verweven zijn. Handelingsgericht werken (HGW), handelingsgerichte diagnostiek (HGD), begeleiding en coaching zijn methodieken die in alle blokken terugkomen.

 1. Beroepsprofiel en veelgestelde begeleidingsvragen;
 2. Ontwikkelingsproblematiek en -behoeften;
 3. Leer- en ontwikkelingsproblemen;
 4. Methodieken;
 5. Capaciteiten en intelligentie;
 6. Communicatie en professionele verantwoording;
 7. Ouders en school;
 8. Sociaal-emotioneel leren;
 9. Onderwijs, -innovatie & -begeleiding;
 10. Leraren: effectief handelen.

Praktijk

Een belangrijk onderdeel van de opleiding zijn de praktijkplaatsen op scholen in het regulier en speciaal basis- en voortgezet onderwijs, middelbaar en hoger beroepsonderwijs en bij onderwijsbegeleidingsdiensten. Cursisten werken hier in een team of samenwerkingsverband waar gekwalificeerde, postacademisch opgeleide psychologen en/of (ortho)pedagogen deel van uitmaken (Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, NVO Orthopedagoog-Generalist, Gezondheidszorgpsycholoog BIG).

In totaal moet het praktijkdeel van de opleiding 2790 uur beslaan; bij een werkweek van 32 uur duurt het praktijkdeel twee jaar, bij een kortere werkweek (minimaal 24 uur) evenredig langer.

De praktijkplaatsen bieden een brede en gevarieerde werkomgeving met:

 • Cliënten in verschillende leeftijdsfasen;
 • Diversiteit in problematiek (gedrag, werkhouding, leren);
 • Een breed scala aan activiteiten: van vroegtijdige onderkenning en probleemherkenning tot handelingsgerichte diagnostiek op verschillende niveaus (leerling, leraar en klas, ouders, school, samenwerkingsverband), preventie en interventie;
 • Variëteit van interventievormen (kortdurende behandeling, procesbegeleiding, consultatieve leerlingbegeleiding (CLB), advisering, coaching op uiteenlopende niveaus).

Praktijkplaatsen bieden bovendien een leerklimaat waarin regelmatige supervisie en systematische evaluatie plaatsvindt en gewerkt wordt volgens de beroepscode van het NIP en/of NVO.

Supervisie

Gedurende de gehele opleiding (praktijkgedeelte van de opleiding) vindt supervisie plaats, in totaal 90 uur.

De opleiding schoolpsycholoog is door het NIP geaccrediteerd als opleidingsroute tot Kinder- & Jeugdpsycholoog NIP. Dit betekent dat de supervisie wordt gegeven door twee verschillende in het supervisorenregister opgenomen supervisoren. Voor orthopedagogen die in aanmerking willen komen voor registratie als Orthopedagoog Generalist (NVO) betekent het dat daarnaast de supervisor ook opgenomen is in het supervisorenregister van de NVO.

 


 

 

 

   Nascholing

Voorlichtingsavond

Voorlichtingsavond postmaster opleiding Schoolpsycholoog donderdag 6 april 2017

De postmaster opleiding  Schoolpsycholoog gaat in januari 2018 weer van start. De RINO Amsterdam organiseert voor belangstellenden voor de postmaster opleiding Schoolpsycholoog op donderdag 6 april 2017 een voorlichtingsavond bij de RINO Amsterdam, Leidseplein 5 te Amsterdam.

U bent van harte welkom vanaf 18.00 uur. Er zal dan een broodje voor u klaarstaan. De voorlichtingsavond begint om 18.30 uur en eindigt om 20.00 uur. Naast informatie over de opleiding krijgt u alle gelegenheid om vragen te stellen aan de hoofdopleiders, de coördinator opleidingen en oud-cursisten van de opleiding.

Voor wie

Gedragswetenschappers (psychologen en (ortho)pedagogen) die op het snijvlak van zorg en onderwijs werkzaam zijn, en die zich na hun postmaster opleiding Schoolpsycholoog willen laten registreren bij het NIP (Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP) of bij het Kwaliteitsregister Jeugd (Kinder- en Jeugdpsycholoog SKJ of Postmaster orthopedagoog SKJ).

Aanmelden

U kunt zich voor deze avond aanmelden tot en met maandag 3 april 2017 bij Elisa Matse: elisamatse@rino.nl. In verband met de catering horen wij graag of u  een broodje mee eet of niet.

Tot donderdag 6 april!

Het opleidingsteam postmaster opleiding Schoolpsycholoog

Organisatie opleiding

De academische opleiding schoolpsycholoog wordt aangeboden door de RINO in Amsterdam, in samenwerking met het Radboud CSW Nijmegen, in Nijmegen.

Hoofdopleiders

Hoofdopleider voor beide vestigingen is dr. Helen Bakker.

Adjunct hoofdopleider in Amsterdam is dr. Hanneke Visser - van Balen.

Adjunct hoofdopleider in Nijmegen is dr. Lianne Hoogeveen.

Coördinatie

Voor meer informatie over de opleiding schoolpsycholoog in Amsterdam kunt u contact opnemen met drs. Ineke Hol (coördinator opleidingen) of Elisa Matse MA.


 

 

 

   Nascholing

Aanmelden opleiding

De eerstvolgende start van de opleiding schoolpsycholoog in Amsterdam zal in januari 2017 plaatsvinden.

De opleiding Schoolpsycholoog in Nijmegen zal in augustus 2017 starten. Heeft u belangstelling om met de opleiding schoolpsycholoog in Nijmegen te beginnen, dan kunt u hier meer informatie opvragen.

Toelatingseisen

Voor de opleiding komen in aanmerking psychologen en (ortho)pedagogen die werkzaam zijn in diverse vormen en instellingen van onderwijsbegeleiding en in de jeugdzorg (meer informatie vindt u inde brochure). U dient in het bezit te zijn van de Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD van het NIP) of de diagnostische aantekening van het NVO. Verder dient u werkzaam te zijn als gedragswetenschapper in een geschikte praktijkplaats.

Brochure & aanmeldingsformulier

U kunt de brochure & het aanmeldingsformulier downloaden of eventueel per post opgestuurd krijgen.

Selectie

Uw aanmelding wordt beoordeeld door een selectiecommissie bestaande uit de hoofdopleiders en/of een lid van de adviescommissie voor de opleiding. Op basis van het aanmeldingsformulier, inclusief een motivatiebrief, wordt een selectie gemaakt voor een gesprek.

Kosten *

De kosten voor de opleiding bedragen € 18.750,-. De kosten voor aan te schaffen boeken bedragen ongeveer € 600,-  en de kosten voor supervisie ongeveer € 80,- tot  € 110,- per uur. De opleidingskosten kunnen eventueel in termijnen worden betaald.

Data *

De sluitingsdatum voor aanmelding voor de opleiding schoolpsycholoog in Amsterdam die start in januari 2017 is uiterlijk 1 januari 2017. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar.

De opleiding omvat één dag per week theoretisch onderwijs gedurende twee jaar, en wel op donderdag 's middags van 14.00 tot 17.00 uur en 's avonds van 18.00 tot 21.00 uur.

 

* Kosten en data zijn onder voorbehoud.


 

 

 

   Nascholing

Nascholing

Hieronder vindt u een lijst met nascholingscursussen voor schoolpsychologen, o.a. door het NIP geaccrediteerd.

 

 

 

     

Resultaten 1-10 van de 39

Groepsdynamica: basiscursus

opleiding tot groepswerker NVGP en groepstherapeut NVGP

10 Mrt 2017 - 16 Jun 2017
(vijfdaagse cursus NVGP)
Deze cursus is reeds gestart.

Na afloop van dit traject zijn de deelnemers in staat om groepsfenomenen te herkennen en te hanteren en zelfstandig of in co-therapie gespreksgroepen te begeleiden of specifiek vaktherapeutische groepstherapieformats uit te voeren.

Deze cursus is reeds gestart. Er zijn nog andere data beschikbaar waarvoor inschrijven wel mogelijk is.

Overige startdata

Kinderen scheiden ook! 2.0

kinderen en ouderschap na scheiding

11 Apr 2017 - 30 Mei 2017
(driedaagse cursus)
Deze cursus is reeds gestart.

Na afloop van de cursus zijn de deelnemers in staat om de negatieve effecten van een problematische echtscheiding op kinderen te herkennen en weten zij hoe zij ouders en kinderen zo goed mogelijk kunnen adviseren en begeleiden.

Deze cursus is reeds gestart. Er zijn nog andere data beschikbaar waarvoor inschrijven wel mogelijk is.

Overige startdata
19 Sep 2017

Alles weten over Passend Onderwijs

in samenwerking met Eduquality

01 Jan 2018 - 01 Apr 2018
(tweedaagse workshop )
30 plaatsen beschikbaar.

Via de invoering van de wet op de zorgplicht per 2014 probeert het Ministerie te bereiken dat kinderen en jongeren met beperkingen zoveel als mogelijk thuisnabij onderwijs krijgen in het reguliere onderwijs. Vanuit die visie is Passend Onderwijs dan ook geen bezuinigingsoperatie.

Werken met gedragsvragenlijsten

de Child Behavior Checklist (CBCL) en meer

01 Jan 2018 - 01 Dec 2018
(tweedaagse cursus)
14 plaatsen beschikbaar.

In deze cursus worden praktische gebruiksmogelijkheden aangereikt voor het gebruik van deze instrumenten op verschillende momenten in het hulpverleningsproces.

Effectief leerkrachtgedrag bewerkstelligen

als ingang tot gedragsverandering bij leerlingen

15 Sep 2017 - 13 Okt 2017
(driedaagse cursus)
Nog enkele plaatsen beschikbaar.

Gedragsverandering bewerkstelligen bij leerkrachten

Oplossingsgerichte therapie I

met kinderen, adolescenten en gezinssystemen

18 Sep 2017 - 21 Nov 2017
(vijfdaagse cursus)
16 plaatsen beschikbaar.

Na afloop van de cursus zijn de deelnemers vertrouwd met de principes, vaardigheden en methodieken van oplossingsgerichte therapie bij kinderen, jeugdigen en gezinnen.

Kinderen scheiden ook! 2.0

kinderen en ouderschap na scheiding

19 Sep 2017 - 07 Nov 2017
(driedaagse cursus)
16 plaatsen beschikbaar.

Na afloop van de cursus zijn de deelnemers in staat om de negatieve effecten van een problematische echtscheiding op kinderen te herkennen en weten zij hoe zij ouders en kinderen zo goed mogelijk kunnen adviseren en begeleiden.

Presentatie - individuele coaching

bij presentatie, referaat of gastles

01 Sep 2017 - 01 Dec 2017
(in twee individuele sessies)
14 plaatsen beschikbaar.

Individuele 'coaching bij presenteren'.

Rechten van het Kind

lezingencyclus voor gedragswetenschappers en juristen

03 Okt 2017 - 28 Nov 2017
(lezingencyclus van 10 avonden)
14 plaatsen beschikbaar.

Over de decentralisatie van de jeugdzorg, moderne gezinsvormen, hechting, vechtscheidingen, gezondheidsrecht en wilsbekwaamheid.

Nieuwe autoriteit en geweldloos verzet op school

Nieuwe autoriteit en geweldloos verzet op school

12 Sep 2017 - 14 Nov 2017
(driedaagse cursus)
18 plaatsen beschikbaar.

Nieuwe autoriteit en geweldloos verzet op school

Contact